2015-07-24 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
24-07-2015
Hora:
09:00
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 10 de juliol de 2015.
Aprovat
0002 - ALCALDIA.- Proposa la designació de representant en la Comissió Delegada del Consorci València 2007.
Expediente: E-00601-2015-000075-00 - Aprovat
0003 - SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL.- Proposa aprovar la substitució i el nomenament de vocal suplent en el Consell Rector de la Junta Central Fallera, en representació del Grup Municipal Socialista.
Expediente: E-00400-2015-000018-00 - Aprovat
0004 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE.- Proposa aprovar el nomenament dels membres de la Junta Local de Protecció Civil.
Expediente: E-00401-2015-000031-00 - Aprovat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima el recurs d'apel·lació interposat i revoca la sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, estima el Recurs PO núm. 535/08 i declara l'obligació de l'Ajuntament de declarar la caducitat d'una llicència d'activitat de discoteca.
Expediente: E-00501-2008-000548-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PA núm. 198/14, interposat contra resolució del Jurat Tributari que no va admetre la reclamació economicoadministrativa seguida i va traslladar les al·legacions presentades al Servici Central del Procediment Sancionador.
Expediente: E-00501-2014-000218-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 329/14, interposat contra requeriment de pagament en concepte d'indemnització per avaria de la refrigeradora del Mercat Central.
Expediente: E-00501-2015-000076-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 379/14, interposat contra desestimació d’una reclamació de pagament d'interessos de demora pel retard en el pagament de factures del contracte del servici d'ajuda a domicili.
Expediente: E-00501-2015-000075-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, estimatòria del Recurs PA núm. 429/13, sobre desestimació de petició de disfrutar d'una hora de reducció de jornada sense deducció de retribucions.
Expediente: E-00501-2013-000352-00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, estimatòria del Recurs PA núm. 430/13, sobre desestimació de petició de disfrutar d'una hora de reducció de jornada sense deducció de retribucions.
Expediente: E-00501-2013-000340-00 - Quedar assabentat
0011 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència del Jutjat de Primera Instància núm. 5, dictada en el Juí Verbal núm. 710/15, estimatòria de la demanda presentada per l'Ajuntament per danys a béns municipals.
Expediente: E-00501-2015-000074-00 - Quedar assabentat
0012 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS.- Dóna compte dels estats d'execució pressupostària i de situació de Tresoreria a 30 de juny de 2015.
Expediente: E-04302-2015-000023-00 - Quedar assabentat
0013 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la disolució del sindicat COFAV i la seua integració en el sindicat SEP-CV.
Expediente: E-01001-2015-000315-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra les bases de cap de secció (psicòleg/psicòloga).
Expediente: E-01101-2015-000819-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 15 de maig de 2015.
Expediente: E-01101-2014-001126-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal de personal administratiu, referència núm. 7689, per a prestar servicis en ‘No inclosos en unitats orgàniques', Delegació d'Hisenda.
Expediente: E-01101-2015-000823-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal de personal subaltern, referència núm. 858, a ‘No inclosos en unitats orgàniques', Àrea de Govern Interior.
Expediente: E-01101-2015-000835-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció provisional en el lloc de treball de cap de secció adjunta a cap de servici (TD), referència núm. 1063, en el Servici de Societat de la Informació.
Expediente: E-01101-2015-000788-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció provisional en el lloc de treball de cap de secció (TD), referència núm. 6956, en el Servici de Servicis Centrals Tècnics.
Expediente: E-01101-2015-000841-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció en comissió de servicis en el lloc de treball de cap de servici (TD), referència núm. 104, en el Servici d'Activitats.
Expediente: E-01101-2015-000842-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció en comissió de servicis en el lloc de treball de cap de servici (TD), referència núm. 138, en el Servici de Comerç i Abastiments.
Expediente: E-01101-2015-000843-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció en comissió de servicis en el lloc de treball de cap de servici (TD), referència núm. 7395, en el Servici de Vivenda.
Expediente: E-01101-2015-000832-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal de personal subaltern en Educació, a ‘No inclosos en unitats orgàniques', Delegació de Bombers, Policia Local i Protecció Ciutadana, referència núm. 687.
Expediente: E-01101-2015-000821-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal d'auxiliar d'oficis a ‘No inclosos en unitats orgàniques', Àrea de Mobilitat.
Expediente: E-01101-2015-000872-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l’adscripció en el lloc de treball referència núm. 453.
Expediente: E-01101-2015-000765-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció en comissió de servicis en el lloc de treball d'auxiliar administrativa secretària delegació, grup polític o habilitat en el Grup Municipal Popular.
Expediente: E-01101-2015-000772-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació d'un nomenament interí.
Expediente: E-01101-2015-000748-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació d'un nomenament interí.
Expediente: E-01101-2015-000749-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació d'un nomenament interí.
Expediente: E-01101-2015-000750-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació d'un nomenament interí.
Expediente: E-01101-2015-000751-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació d'un nomenament interí.
Expediente: E-01101-2015-000845-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació d'un nomenament interí.
Expediente: E-01101-2015-000846-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació d'un nomenament interí.
Expediente: E-01101-2015-000847-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació d'un nomenament interí.
Expediente: E-01101-2015-000848-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la contractació laboral temporal del personal amb destinació al pla d'ocupació ‘Treball ciutat de València 2015’.
Expediente: E-01101-2015-000564-00 - Aprovat
0036 - MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa declarar vàlid el procediment obert realitzat per a contractar el subministrament de gas natural de l'Ajuntament i de la Fundació Esportiva Municipal, mitjançant un acord marc, i renunciar a la realització del contracte per raons d'interés públic.
Expediente: E-04101-2014-000079-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar la cessió del contracte d'explotació de l'aparcament subterrani situat als carrers de Pelai, de l'Ermita i de Vives Liern.
Expediente: E-04101-2014-000086-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar el contracte per a la prestació del servici de gestió integral del centre de dia per a persones amb discapacitat intel·lectual Font de Sant Lluís.
Expediente: E-04101-2014-000028-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa contractar, mitjançant un acord marc, la prestació del servici de telecomunicacions de telefonia fixa i dades de l'Ajuntament, de la Fundació Esportiva Municipal i de la Universitat Popular.
Expediente: E-04101-2014-000070-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa contractar la prestació del servici de neteja de centres i edificis municipals, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2015-000020-00 - Retirat
0041 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa contractar l'execució de les obres d'habilitació del Palau d'Aiora, com a nova seu de la Universitat Popular en el barri d'Algirós, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2015-000043-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el projecte ‘Renovació i millora de la xarxa de distribució d'aigua potable i baixa pressió. Exercici 2015’ i encarregar-ne l’execució a l'Empresa Mixta Valenciana d’Aigües (Emivasa).
Expediente: E-04101-2015-000095-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar de baixa en l’Inventari Municipal de Béns el codi 1.S5.04.167, regularitzar el codi 1.A1.00.001 i donar d'alta el Parc de Capçalera situat a l'avinguda de Pío Baroja (escriptor).
Expediente: E-05303-2013-000046-00 - Aprovat
0044 - SERVICI D’INNOVACIÓ.- Proposa aprovar la justificació presentada per l'associació Comunitat Valenciana Business Angels Networks (CVBAN), en el marc del conveni de col·laboració de l'exercici 2014.
Expediente: E-00202-2014-000721-00 - Aprovat
0045 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2013 52761.
Expediente: E-01305-2013-000185-00 - Aprovat
0046 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa convalidar l'acord de la Junta de Govern Local de 10 d’abril de 2015, estimatori parcial d’una reclamació de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-01305-2013-000332-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor d’Adesal Telecom, SL.
Expediente: E-01401-2015-004340-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa sol·licitar a l’Institut Valencià de la Joventut l’acreditació de dos cursos bàsics de formació en matèria d’animació juvenil.
Expediente: E-01902-2015-000191-00 - Aprovat
0049 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa concedir una subvenció a la Federació d'Atletisme de la Comunitat Valenciana per a l'organització de diversos campionats.
Expediente: E-01903-2015-000106-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC.- Proposa aprovar el balanç final del projecte europeu ‘Diamond' i reconéixer el dret a l'ingrés de l'última aportació.
Expediente: E-02001-2012-000293-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC.- Proposa aprovar l'acceptació de l'oferiment realitzat a l'Ajuntament de cessió en comodat de l'estàtua dedicada a Empar Barrón Cambra.
Expediente: E-02001-2015-000058-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d’Imagine Service 2013, SLU.
Expediente: E-02001-2015-000471-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC.- Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació de pagament de diverses factures derivades d'exposicions i un acte del dia dels museus.
Expediente: E-02001-2015-000481-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC.- Proposa acceptar la donació d'un bust del Sr. Federico Trénor i Trénor (Baró d'Alaquàs) i del corresponent pedestal.
Expediente: E-02001-2015-000526-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Imesapi, SA.
Expediente: E-02001-2015-000527-00 - Aprovat
0056 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per al manteniment del Gabinet Psicopedagògic durant l’exercici 2015.
Expediente: E-02101-2015-000151-00 - Aprovat
0057 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar el projecte de gasto denominat ‘Conservatori Municipal José Iturbi’.
Expediente: E-02101-2015-000332-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la primera pròrroga del contracte per a la prestació del servici del centre de dia municipal per a jóvens ‘Malva-rosa’.
Expediente: E-02201-2013-002131-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 10 de juliol de 2015, sobre devolució parcial a la Conselleria de la subvenció concedida per a la gestió de prestacions econòmiques per acolliment familiar del 2014.
Expediente: E-02201-2014-000366-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa denegar la sol·licitud d'ampliació del termini d'execució del projecte de Cooperació Internacional 2014, sol·licitada per Musol.
Expediente: E-02201-2014-003873-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació presentada per ACNUR de la subvenció concedida per al projecte ‘Emergència a Síria’.
Expediente: E-02201-2014-004262-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació de la subvenció rebuda per Jarit, Associació Civil, per al desenvolupament del projecte ‘Carpeta educativa: Tots a una per la diversitat’ curs 2014-2015.
Expediente: E-02201-2014-006813-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la certificació final dels treballs d'adequació d'una vivenda situada al carrer del Doctor Nicasi Benlloch.
Expediente: E-02201-2014-007950-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la certificació final dels treballs d'adequació d'una vivenda situada a la plaça de Covadonga.
Expediente: E-02201-2014-007954-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria de Benestar Social per al finançament dels gastos derivats del funcionament dels centres i programes de servicis socials i la resta de punts continguts en la proposta.
Expediente: E-02201-2015-000019-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el pagament de les factures de desembre de 2014 corresponents al contracte de places en centres gerontològics de dia.
Expediente: E-02201-2015-000110-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar una subvenció per als centres municipals d'activitats per a persones majors. Any 2015.
Expediente: E-02201-2015-000243-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de l’Associació Sercoval.
Expediente: E-02201-2015-000318-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa concedir una pròrroga en el termini d'execució del projecte ‘Renovació de canonada arterial FD/500 per FD/600 al carrer de Guillem de Castro’.
Expediente: E-02701-2014-000002-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa la resolució del recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 24 d'abril de 2015.
Expediente: E-02802-2014-000131-00 - Aprovat
0071 - SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA.- Proposa acceptar la subvenció concedida en relació amb el projecte presentat i aprovat pel Servef: ‘Salari jove I 2015 Ajuntament de València’.
Expediente: E-02902-2015-000209-00 - Aprovat
0072 - SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA.- Proposa acceptar la subvenció concedida en relació amb el projecte presentat i aprovat pel Servef: ‘Emcorp I 2015 Ajuntament de València’.
Expediente: E-02902-2015-000212-00 - Aprovat
0073 - SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA.- Proposa acceptar la subvenció concedida en relació amb el projecte presentat i aprovat pel Servef: ‘Emcorp II 2015 Ajuntament de València’.
Expediente: E-02902-2015-000213-00 - Aprovat
0074 - SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA.- Proposa acceptar la subvenció concedida en relació amb el projecte presentat i aprovat pel Servef: ‘Emcorp III 2015 Ajuntament de València’.
Expediente: E-02902-2015-000215-00 - Aprovat
0075 - SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D’EDIFICACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 1423-I, de 18 de desembre de 2014, per la qual es va concedir una modificació de llicència d’obres.
Expediente: E-03501-2011-000682-00 - Aprovat
0076 - SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D’EDIFICACIÓ.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 313-I, de 13 de març de 2014, per la qual es va denegar la legalització d'unes obres.
Expediente: E-03501-2013-000608-00 - Aprovat
0077 - SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D’EDIFICACIÓ.- Proposa reconéixer una obligació de pagament a favor d'Arquitectura y Urbanismo Singularq, SLP.
Expediente: E-03501-2015-000321-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DEVESA-ALBUFERA.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de SA Agricultors de la Vega de València corresponent a factures de la certificació de maig de 2015 del servici de protecció del medi natural de la Devesa de l'Albufera de València.
Expediente: E-03602-2015-000094-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE GABINET DE COMUNICACIONS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d’Editorial Digital 2014, SL.
Expediente: E-04103-2015-000055-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE VICETRESORERIA.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto generat pels servicis prestats per Gestión Tributaria Territorial, SAU, relatius a la prestació del servici d'Oficina de Coordinació Tributària en el proppassat mes de maig.
Expediente: E-04908-2015-000008-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTOS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar el projecte d'Ordenança reguladora de les contribucions especials pel servici d'extinció d'incendis.
Expediente: E-H4969-2015-500002-00 - Aprovat
0082 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar les normes i terminis d'elaboració del Pressupost de 2016.
Expediente: E-05501-2015-000036-00 - Aprovat
0082 - PRECS I PREGUNTES
0083 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa acceptar i declarar renúncies i adjudicar vivendes situades al barri de Sant Pau.
Expediente: E-05302-2005-000483-00 - Aprovat
0084 - SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA.- Proposa acceptar la subvenció concedida en relació amb el projecte presentat i aprovat pel Servef: ‘Salari jove II 2015 Ajuntament de València’.
Expediente: E-02902-2015-000210-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE PROJECTES URBANS.- Proposa la suspensió temporal total de l'execució de les obres del projecte de ‘Consolidació i rehabilitació estructural de l’antiga Farinera per a infraestructura sociocultural’.
Expediente: E-03202-2012-000014-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el nomenament de la Comissió de Valoració de la convocatòria per a proveir les direccions de centres educatius públics.
Expediente: E-01101-2015-000146-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció en comissió de servicis en el lloc de treball de cap de servici (TD), referència núm. 7399, en el Servici de Societat de la Informació.
Expediente: E-01101-2015-000834-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa declarar la disponibilitat de crèdits derivats de les economies d'abril de 2015.
Expediente: E-01101-2015-000860-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'execució de la Resolució núm. 24, de 26 de juny de 2015 (Servici d'Enllumenat).
Expediente: E-01101-2015-000844-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el nomenament de personal eventual.
Expediente: E-01101-2015-000775-00 - Aprovat
0091 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar el projecte de la quinta modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2015.
Expediente: E-05501-2015-000037-00 - Aprovat
0092 - FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL.- Proposa el nomenament del titular del màxim òrgan de direcció de l'OAM Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: E-70012-2015-000007-00 - Aprovat
0093 - UNIVERSITAT POPULAR.- Proposa el cessament en la Direcció de la Universitat Popular.
Expediente: O-00415-2015-000006-00 - Aprovat
0094 - UNIVERSITAT POPULAR.- Proposa el nomenament en la Direcció de la Universitat Popular.
Expediente: O-00415-2015-000006-00 - Aprovat
0095 - MOCIÓ de la regidora delegada d'Educació.- Proposa renunciar a la concessió administrativa per a la gestió indirecta del servici públic d'escola infantil a la plaça del Periodista Vicente Ros Belda i a la pedania de Massarrojos.
Expediente: O-02101-2015-000086-00 - Aprovat
0096 - MOCIÓ conjunta de la regidora delegada d'Educació i de la presidència de la Universitat Popular.- Proposen renunciar a l'execució de les obres per a la nova seu de la Universitat Popular al carrer de Torres.
Expediente: O-02101-2015-000087-00 - Aprovat
0097 - SERVICI D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL.- Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal.
Expediente: E-03530-2015-002229-00 - Aprovat