2015-07-17 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
17-07-2015
Hora:
09:00
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 3 de juliol de 2015.
Aprovat
0002 - ALCALDIA.- Proposa la designació de representants en empreses amb participació municipal.
Expediente: E-00601-2015-000072-00 - Aprovat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Tribunal Suprem, desestimatòria del recurs de revisió interposat contra sentència del Tribunal Suprem que va desestimar la cassació seguida contra sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana desestimatòria del Recurs núm. 2/149/07, interposat contra resolució del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que va establir el preu just d'una parcel·la.
Expediente: E-00501-2007-000156-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PO núm. 287/09, interposat contra la concessió d'una llicència per a construcció d'edifici.
Expediente: E-00501-2009-000190-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PO núm. 48/14, interposat contra resolució del Jurat Tributari que va desestimar la reclamació seguida contra una liquidació en concepte d'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Expediente: E-00501-2014-000063-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 471/13 (i acumulat PA núm. 3/305/13), interposat contra resolució del Jurat Tributari que va desestimar la reclamació seguida contra la denegació d’una bonificació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Expediente: E-00501-2013-000394-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 254/14, interposat contra denegació d'ajuda sol·licitada.
Expediente: E-00501-2015-000073-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, estimatòria del Recurs PA núm. 125/14, que reconeix el dret de l'actor a la prolongació del servici actiu fins als 70 anys.
Expediente: E-00501-2014-000136-00 - Quedar assabentat
0009 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS.- Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de juny de 2015.
Expediente: E-04302-2015-000021-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa acceptar el desistiment formulat a la sol·licitud de reingrés al servici actiu amb efectes 10 de juliol de 2015.
Expediente: E-01002-2015-000249-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció en comissió de servicis en el lloc de treball referència núm. 39, de cap de Servici (TD) en el Servici d'Alcaldia.
Expediente: E-01002-2015-000269-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal, per motius de salut, d'auxiliar d'oficis, referència núm. 7515 en el Servici Devesa-Albufera, a Servici de Personal.
Expediente: E-01101-2015-000733-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en ‘No inclosos en unitats orgàniques’.
Expediente: E-01101-2015-000789-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en ‘No inclosos en unitats orgàniques’.
Expediente: E-01101-2015-000790-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en ‘No inclosos en unitats orgàniques’.
Expediente: E-01101-2015-000792-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en la Delegació d’Esports.
Expediente: E-01101-2015-000804-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en ‘No inclosos en unitats orgàniques’.
Expediente: E-01101-2015-000812-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal d'auxiliar administrativa, referència núm. 409 en el Servici de Benestar Social i Integració, a ‘No inclosos en unitats orgàniques', Àrea de Desenvolupament Humà.
Expediente: E-01101-2015-000820-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació d'un nomenament interí.
Expediente: E-01101-2015-000734-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació d'un nomenament interí.
Expediente: E-01101-2015-000793-00 - Aprovat
0021 - MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar les obres de renovació d'infraestructures del carrer d'Hernán Cortés, finançades a càrrec del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2014-000117-00 - Aprovat
0022 - MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar les obres de renovació d'infraestructures del carrer de Pizarro, finançades a càrrec del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2014-000119-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra els plecs del contracte de pupil·latge dels cavalls de la Policia Local.
Expediente: E-04101-2015-000019-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa alienar, per raó de contigüitat, una parcel·la municipal situada al passeig de Neptú.
Expediente: E-05301-1994-000062-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa renovar l'arrendament d'un local situat a l'avinguda del General Avilés.
Expediente: E-05302-2014-000537-00 - Aprovat
0026 - SERVICI D’INNOVACIÓ.- Proposa aprovar la selecció de la comissió de valoració del ‘Programa Creació d'Empreses 2015’.
Expediente: E-00202-2015-000051-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de les certificacions del servici de neteja de maig 2015.
Expediente: E-01201-2015-000120-00 - Aprovat
0028 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2013 120549.
Expediente: E-01305-2013-000447-00 - Aprovat
0029 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00103 2013 6210.
Expediente: E-01305-2014-000013-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL.- Proposa deixar sense efecte la proposta de gasto núm. 2014/3470 i l'ítem núm. 2015/5220 aprovats per acord de la Junta de Govern Local de 12 de desembre de 2014.
Expediente: E-01501-2014-000326-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 3126-H, de 4 de maig de 2015, en la qual es fixa el cànon de l'exercici 2015 per la concessió administrativa de l'aparcament públic de vehicles situat a l'avinguda del Primat Reig.
Expediente: E-01801-2014-003737-00 - Aprovat
0032 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Federació de Jocs i Esports Tradicionals de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-01903-2008-000296-00 - Aprovat
0033 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la justificació presentada pel Club de Gimnàstica Ritmicoesportiva Atzar corresponent a la subvenció concedida als clubs esportius per a la temporada 13/14.
Expediente: E-01903-2014-000188-00 - Aprovat
0034 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Federació de Triatló i Esport Combinat de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-01903-2015-000041-00 - Aprovat
0035 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa concedir una subvenció nominativa a favor de Pilota Valenciana Val Net, SL.
Expediente: E-01903-2015-000043-00 - Aprovat
0036 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa concedir una subvenció nominativa a favor de la Reial Federació Espanyola d'Handbol.
Expediente: E-01903-2015-000044-00 - Aprovat
0037 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la concessió directa d'una subvenció a la Federació d'Hoquei de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-01903-2015-000046-00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la concessió d'una subvenció nominativa al Club Penya Ciclista Campanar.
Expediente: E-01903-2015-000048-00 - Aprovat
0039 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la concessió d'una subvenció a favor de l'Associació Esportiva Benimàmet, CF.
Expediente: E-01903-2015-000052-00 - Aprovat
0040 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la concessió directa i el pagament anticipat d'una subvenció a favor del Club de Pilota Valenciana Pelaio València.
Expediente: E-01903-2015-000053-00 - Aprovat
0041 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa concedir una subvenció nominativa a favor de l’Associació de Criadors de Cavalls de Pura Raça Espanyola de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-01903-2015-000066-00 - Aprovat
0042 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Societat Esportiva Correcamins.
Expediente: E-01903-2015-000077-00 - Aprovat
0043 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la justificació presentada per la Federació de Jocs i Esports Tradicionals de les aportacions municipals relatives als mesos de setembre a desembre de 2014 i la resta de punts continguts en la proposta.
Expediente: E-01903-2015-000129-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Imprenta Romeu, SL, corresponent als treballs realitzats amb motiu de la Festivitat de la Mare de Déu dels Desemparats 2015.
Expediente: E-01904-2015-000546-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Secopsa Servicios, SA.
Expediente: E-02001-2015-000489-00 - Aprovat
0046 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local de 27 de març de 2015, sobre la prematrícula en les escoles infantils ‘Massarrojos’ i ‘Periodista Ros Belda’.
Expediente: E-02101-2015-000161-00 - Aprovat
0047 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa a la Direcció Territorial de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport els dies festius de caràcter local a efectes escolars en la ciutat de València per al curs acadèmic 2015/2016.
Expediente: E-02101-2015-000380-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la pròrroga del contracte de prestació del servici de visites culturals per a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2011-003616-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació de pagament corresponent a desembre de 2014 de l'aportació municipal del conveni de col·laboració firmat amb la Parròquia de Sant Joan de la Ribera.
Expediente: E-02201-2012-005160-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació del conveni de col·laboració firmat amb Càritas Diocesana de València per al desenvolupament del programa d'atenció a persones sense sostre 2014-2015.
Expediente: E-02201-2014-004406-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa disposar i reconéixer l'obligació per al segon pagament del conveni de col·laboració firmat amb la Residència Religiosa Esclaves de Maria Immaculada.
Expediente: E-02201-2014-007994-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la cancel·lació de l'ús d’una targeta d’estacionament per a vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda.
Expediente: E-02201-2015-000059-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa modificar una clàusula del conveni de col·laboració a subscriure amb la Conselleria de Benestar Social per al manteniment del Punt de Trobada Familiar de València, aprovat per la Junta de Govern Local de 30 d'abril de 2015.
Expediente: E-02201-2015-000118-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa acceptar l’ingrés efectuat per Casino Cirsa València, SA, en concepte d'apostes oblidades, perdudes o abandonades en sala de jocs durant 2014, i aprovar la corresponent modificació de crèdits generats per ingressos.
Expediente: E-02201-2015-000270-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX).- Proposa aprovar les bases del III Concurs de Joves Promeses Musicals i el gasto corresponent.
Expediente: E-02308-2015-000491-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'un gasto a favor de l'Associació de Venedors del Mercat del Cabanyal, en concepte de subvenció anual per ocupació de parades corresponent a l'exercici 2015.
Expediente: E-02901-2015-000125-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d’Estudio Numérico, SL.
Expediente: E-02901-2015-000722-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d’EM Soluciones, CB.
Expediente: E-02901-2015-000923-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DEVESA-ALBUFERA.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de SA Agricultors de la Vega de València corresponent a factures de la certificació de gener de 2015 del servici de protecció del medi natural de la Devesa de l'Albufera de València.
Expediente: E-03602-2015-000030-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DEVESA-ALBUFERA.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de SA Agricultors de la Vega de València corresponent a factures de la certificació d'abril de 2015 del servici de protecció del medi natural de la Devesa de l'Albufera de València.
Expediente: E-03602-2015-000070-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE GABINET DE COMUNICACIONS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d’UVEPE Plaza, SL.
Expediente: E-04103-2015-000017-00 - Aprovat
0062 - MOCIÓ conjunta del primer tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Sostenible i del regidor delegat d'Hisenda.- Proposen auditar la Fundació Turisme València Convention Bureau.
Expediente: E-C1502-2015-000003-00 - Aprovat
0062 - PRECS I PREGUNTES
0063 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar el nomenament de personal eventual.
Expediente: E-01101-2015-000775-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa acceptar la renúncia i aprovar l'adscripció provisional com a cap de Secció adjunta a cap de Servici (TD), referència núm. 47, en l'Oficina de Responsabilitat Patrimonial.
Expediente: E-01101-2015-000833-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL.- Proposa aprovar la 16a modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari de Bombers i la modificació de diversos projectes de gastos.
Expediente: E-01501-2015-000121-00 - Aprovat
0066 - SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor d’Electrotecnia Monrabal, SLU.
Expediente: E-02902-2013-000174-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa els ajustos tècnics per a l'inici de la contracta de manteniment de jardins.
Expediente: E-04001-2012-000089-00 - Aprovat
0068 - SERVICI FINANCER.- Proposa declarar vàlid el procediment executat per a la contractació de noves operacions de préstec, destinades a finançar la cancel·lació i substitució d'operacions de crèdit a llarg termini preexistents amb elevats tipus d'interés.
Expediente: E-05201-2015-000012-00 - Aprovat
0069 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE.- Proposa a la Junta General de l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (EMIVASA), el nomenament com a membres del Consell d'Administració.
Expediente: E-00401-2015-000029-00 - Aprovat
0070 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE.- Proposa aprovar la designació de vocals del Consell d'Administració del Palau de Congressos.
Expediente: E-00401-2015-000036-00 - Aprovat
0071 - ALCALDIA.- Proposa el nomenament de vocals en organismes autònoms.
Expediente: E-00601-2015-000071-00 - Aprovat
0072 - ALCALDIA.- Proposa la designació de representants en distints organismes.
Expediente: E-00601-2015-000075-00 - Aprovat
0073 - MOCIÓ impulsora del sext tinent d'alcalde.- Proposa crear l'Agència Municipal de la Bicicleta.
Expediente: O-C1507-2015-000002-00 - Aprovat
0074 - MOCIÓ conjunta de l'alcalde, de l'octau tinent d'alcalde i dels portaveus dels grups municipals Compromís, Ciutadans, Socialista i València en Comú sobre derogació del PEPRI del Cabanyal el Canyamelar.
Expediente: E-C1509-2015-000007-00 - Aprovat
0075 - MOCIÓ 'in voce' d'Alcaldia-Presidència sobre modificació de delegació de facultats resolutòries.
Aprovat