2015-07-10 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
10-07-2015
Hora:
09:00
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 26 de juny de 2015.
Aprovat
0002 - ALCALDIA.- Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 3 de juliol de 2015, sobre delegació de facultats resolutòries de la Junta de Govern Local en les diverses delegacions.
Expediente: E-00601-2015-000056-00 - Aprovat
0003 - SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL.- Proposa aprovar el nomenament d'instructors en el Servici Central del Procediment Sancionador.
Expediente: E-00400-2015-000014-00 - Aprovat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima el recurs d'apel·lació i revoca la sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que va desestimar el Recurs PO núm. 862/09 interposat contra resolució del Jurat Tributari desestimatòria de la reclamació seguida contra una liquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-00501-2010-000099-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PO núm. 207/09, interposat contra el requeriment de pagament del preu just d'una expropiació com a agent urbanitzador del PAI ‘Moncayo’.
Expediente: E-00501-2009-000188-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PO núm. 371/10, interposat contra resolució del Jurat Tributari que va desestimar la reclamació seguida contra una liquidació de l'impost sobre activitats econòmiques, exercici 2009.
Expediente: E-00501-2010-000448-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 244/14, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2014-000261-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 380/14, interposat contra la desestimació del pagament d'interessos de demora derivats de factures del contracte de prestació del servici de gestió integral de la residència i centre de dia ‘La nostra casa-Vall de la Ballestera’.
Expediente: E-00501-2015-000068-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria del Recurs PO núm. 59/11, interposat contra una liquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-00501-2011-000168-00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, que declara acabat el Recurs PO núm. 115/15, interposat contra l'aprovació del programa d'actuació aïllada corresponent a l'àrea de repartiment d'una parcel·la situada a l'avinguda de Burjassot.
Expediente: E-00501-2015-000070-00 - Quedar assabentat
0011 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la regularització horària del lloc de treball referència núm. 6910.
Expediente: E-01101-2014-001138-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la correcció d'un error material.
Expediente: E-01101-2015-000353-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adequació del barem retributiu del lloc de treball referència núm. 873.
Expediente: E-01101-2015-000440-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l’adscripció en el lloc de treball referència núm. 6488.
Expediente: E-01101-2015-000314-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l’adscripció en el lloc de treball referència núm. 3568.
Expediente: E-01101-2015-000615-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en el Servici Gabinet d’Alcaldia.
Expediente: E-01101-2015-000761-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en el Servici Gabinet d’Alcaldia.
Expediente: E-01101-2015-000762-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció en la Delegació de Bombers, Policia i Protecció Civil.
Expediente: E-01101-2015-000787-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en ‘No inclosos en unitats orgàniques’.
Expediente: E-01101-2015-000763-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en ‘No inclosos en unitats orgàniques’.
Expediente: E-01101-2015-000767-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en ‘No inclosos en unitats orgàniques’.
Expediente: E-01101-2015-000771-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en ‘No inclosos en unitats orgàniques’, Grup Municipal Popular.
Expediente: E-01101-2015-000776-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en ‘No inclosos en unitats orgàniques’.
Expediente: E-01101-2015-000780-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en ‘No inclosos en unitats orgàniques’.
Expediente: E-01101-2015-000783-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en ‘No inclosos en unitats orgàniques’.
Expediente: E-01101-2015-000785-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació d'un nomenament interí.
Expediente: E-01101-2015-000728-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació d'un nomenament interí.
Expediente: E-01101-2015-000729-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació d'un nomenament interí.
Expediente: E-01101-2015-000730-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació d'un nomenament interí.
Expediente: E-01101-2015-000731-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació d'un nomenament interí.
Expediente: E-01101-2015-000732-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la renúncia a un nomenament interí.
Expediente: E-01101-2015-000747-00 - Aprovat
0032 - SERVICI D’INNOVACIÓ.- Proposa aprovar la justificació presentada per la Fundació Premis ‘Rei Jaume I’ relativa a l'aportació de l'exercici 2014.
Expediente: E-00202-2014-000061-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de factures d'electricitat de gener-març 2015.
Expediente: E-01201-2015-000103-00 - Aprovat
0034 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2014 40117.
Expediente: E-01305-2014-000178-00 - Aprovat
0035 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00101 2014 1466.
Expediente: E-01305-2014-000214-00 - Aprovat
0036 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2014 60697.
Expediente: E-01305-2014-000265-00 - Aprovat
0037 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00102 2009 7317.
Expediente: E-01305-2009-000552-00 - Aprovat
0038 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa renunciar a la realització del contracte de col·laboració en la gestió integral administrativa dels expedients sancionadors per infraccions de les normes reguladores del trànsit en les vies públiques urbanes i de l'ORA, així com la col·laboració en la gestió del cobrament de la sanció corresponent.
Expediente: E-01306-2015-003569-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar i reconéixer l'obligació de la factura corresponent a novembre de 2014 pels servicis de retirada de vehicles de la via pública i depositats més de dos mesos (retirats setembre 2014) en tràmit o eliminats.
Expediente: E-01401-2015-003783-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Cafeterías Zuriaga, SL.
Expediente: E-01501-2015-000205-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 2719-H, de 22 d’abril de 2015, en la qual es fixa el cànon de l'exercici 2015 per la concessió administrativa de l'aparcament públic de vehicles situat a l'avinguda de les Tres Creus.
Expediente: E-01801-2014-003736-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la realització i les bases de l’activitat ‘València Idea 2015’ i el gasto corresponent.
Expediente: E-01902-2015-000164-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb Gas Natural Cegas, SA.
Expediente: E-01902-2015-000146-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA.- Proposa aprovar l’addenda per a l’any 2015 al conveni de col·laboració firmat amb la Federació de Folklore Tradicional de la Comunitat Valenciana per al festival de la ‘Cançó de Nadal’.
Expediente: E-01904-2015-000475-00 - Aprovat
0045 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de Megafonía Torres, SL.
Expediente: E-01905-2015-000095-00 - Aprovat
0046 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport una subvenció destinada a l'escola infantil municipal de Pinedo per al curs 2015/2016.
Expediente: E-02101-2015-000400-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la continuïtat de la prestació del servici de transport per als centres ocupacionals municipals Isabel de Villena i Juan de Garay fins a la formalització del nou contracte.
Expediente: E-02201-2011-002277-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació del conveni de col·laboració firmat amb l'Associació Iniciatives Solidàries per al desenvolupament d'un programa de formació i ocupació per a jóvens amb dificultats d'accés. Any 2014.
Expediente: E-02201-2012-004444-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació presentada per l'Associació d'Ames de Casa Tyrius, relativa al conveni de col·laboració per a desenvolupar programes d'acollida a dones immigrants i dones en situació de risc, així com assessorament extern en matèria jurídica, psicològica i social a persones immigrants. Any 2014.
Expediente: E-02201-2012-005000-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació dels pagaments corresponents al període inicial del conveni de col·laboració firmat amb l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de València per a prestar servicis d'intermediació hipotecària.
Expediente: E-02201-2013-006892-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar reformulacions de projectes d'intervenció en l'àmbit de l'acció social. Convocatòria 2013.
Expediente: E-02201-2013-009237-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa tornar a la Conselleria de Benestar Social part de la subvenció concedida per a la gestió de les prestacions econòmiques individualitzades d'acolliment familiar, simple o permanent, en família extensa de l'any 2014.
Expediente: E-02201-2014-000366-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació presentada per la concessió d'una subvenció a favor de la Fundació de la Comunitat Valenciana del Pacte per a l'Ocupació.
Expediente: E-02201-2014-004943-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb l'Associació Iniciatives Solidàries per al desenvolupament d'un programa de formació i ocupació per a jóvens amb dificultats d'accés.
Expediente: E-02201-2015-000241-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES.- Proposa deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local de 24 d'abril del 2015, pel qual s'obri el procediment per a l'adjudicació de l'autorització d'explotació de quatre quioscos-bar amb terrassa.
Expediente: E-04101-2015-000069-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa autoritzar i disposar un major gasto en l'aplicació pressupostària 2015 ‘Neteja i dragatge de séquies'.
Expediente: E-02701-2015-000232-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa aprovar el coeficient d'actualització de preus, any 2014, per a obres d'execució de la xarxa arterial i obres d'execució de la xarxa de distribució de canalitzacions d'abastiment d'aigua.
Expediente: E-02701-2015-000265-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa reconéixer l'obligació corresponent a la certificació de gener de 2015 de les obres de restitució del col·lector dels carrers d'Eugènia Viñes i del Doctor Lluch, tram carrer de la Mare de Déu del Sufragi.
Expediente: E-02701-2015-000313-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa alliberar el crèdit autoritzat i disposat en concepte de retenció addicional del 10%.
Expediente: E-02701-2014-000337-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA.- Proposa autoritzar i disposar gastos per a l'atenció dels programes de servicis de neteja viària i arreplegada de residus urbans.
Expediente: E-02801-2015-000483-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d’Estudio Numérico, SL.
Expediente: E-02901-2015-000777-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Gráficas Sedaví, SL.
Expediente: E-02901-2015-000783-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Gráficas Marí Montañana, SL.
Expediente: E-02901-2015-000865-00 - Aprovat
0064 - SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA.- Proposa facultar el regidor delegat de Formació i Ocupació per a tots aquells tràmits, gestions i expedició de documents que resulten necessaris per al tràmit dels projectes Emcorp 2015.
Expediente: E-02902-2015-000247-00 - Aprovat
0065 - SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA.- Proposa facultar el regidor delegat de Formació i Ocupació per a tots aquells tràmits, gestions i expedició de documents que resulten necessaris per al tràmit dels projectes ‘Salari Jove’ 2015.
Expediente: E-02902-2015-000248-00 - Aprovat
0066 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa autoritzar, disposar, reconéixer i liquidar l'obligació corresponent a la factura de juny 2015 per la totalitat dels treballs de coordinació en seguretat i salut i d'assistència tècnica en les obres d'adequació de voreres als carrers de Sagunt i de Pepita.
Expediente: E-03301-2014-000112-00 - Aprovat
0067 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar la 24a modificació de crèdits per generació d'ingressos corresponents al programa d'actuació integrada per al desenvolupament de la unitat d'execució núm. 1 del sector NPR-7 ‘Quatre Carreres’.
Expediente: E-03301-2015-000086-00 - Aprovat
0068 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar la 25a modificació de crèdits per generació d'ingressos corresponents al programa d'actuació integrada per al desenvolupament de la unitat d'execució núm. 2 del sector NPR-7 ‘Quatre Carreres’.
Expediente: E-03301-2015-000087-00 - Aprovat
0069 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa autoritzar, disposar, reconéixer i liquidar l'obligació corresponent a la factura de juny 2015 pels treballs pendents de coordinació en seguretat i salut i d'assistència tècnica en les obres de repavimentació de la calçada al carrer de Fèlix Pizcueta.
Expediente: E-03301-2015-000163-00 - Aprovat
0070 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar la 20a modificació per transferència de crèdits del Pressupost 2015.
Expediente: E-05501-2015-000032-00 - Aprovat
0070 - PRECS I PREGUNTES
0071 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa declarar un agent de la Policia Local responsable en concepte d'autor d'una infracció disciplinària lleu.
Expediente: E-01404-2015-000019-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa declarar un agent de la Policia Local responsable en concepte d'autor d'una infracció disciplinària lleu.
Expediente: E-01404-2015-000039-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa declarar un agent de la Policia Local responsable en concepte d'autor d'una infracció disciplinària greu.
Expediente: E-01404-2015-000063-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a un oficial de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2015-000082-00 - Aprovat
0075 - MOCIÓ del primer tinent d'alcalde.- Proposa el nomenament de coordinador general de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Sostenible.
Expediente: E-C1502-2015-000001-00 - Aprovat
0076 - MOCIÓ de l'octau tinent d'alcalde.- Proposa el nomenament de coordinador general de l'Àrea de de Desenvolupament Urbà i Vivenda.
Expediente: E-C1509-2015-000002-00 - Aprovat
0077 - MOCIÓ del quart tinent d'alcalde.- Proposa autoritzar l'Assessoria Jurídica Municipal perquè desistisca de la interposició de recursos d'apel·lació referents a reducció de jornada sense deducció de retribucions.
Expediente: E-C1505-2015-000001-00 - Aprovat
0078 - ALCALDIA.- Proposa el nomenament de vocal en el Consell Escolar Municipal.
Expediente: E-00601-2015-000068-00 - Aprovat
0079 - ALCALDIA.- Proposa el nomenament de representant en Mercavalència.
Expediente: E-00601-2015-000073-00 - Aprovat