2015-06-05 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
05-06-2015
Hora:
10:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 22 de maig de 2015.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PA núm. 30/14, sobre reclamació de l'import abonat en concepte d'aportació per extensió de xarxa.
Expediente: E-00501-2014-000083-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 210/14, interposat contra denegació de llicència per a instal·lació d'una estació base de telefonia mòbil.
Expediente: E-00501-2014-000217-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, desestimatòria del Recurs PA núm. 278/14, interposat contra desestimació d'una sol·licitud d'abonament de diferències retributives per canvi de lloc de treball.
Expediente: E-00501-2014-000269-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PA núm. 255/14, sobre denegació d'ajuda d'emergència.
Expediente: E-00501-2015-000047-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 6, desestimatòria del Procediment Especial d'Impugnació de Laudes en Matèria Electoral núm. 272/15, interposat contra laude arbitral sobre impugnació d'eleccions a Junta de Personal en l'Ajuntament.
Expediente: E-00501-2015-000045-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l’Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que declara acabat el Recurs PO núm. 47/15, sobre inactivitat municipal per no complir una resolució del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa. l'Ajuntament.
Expediente: E-00501-2015-000048-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local de 25 de febrer de 2011 i consentir i complir les sentències del Tribunal Suprem, que va declarar que era pertinent el recurs de cassació seguit, va revocar i va deixar sense efecte la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana dictada en el Recurs PO núm. 4/789/09 i va ordenar retrotraure les actuacions, i la del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que ha estimat parcialment l'esmentat recurs i fixa el preu just per retaxació de la finca núm. 1 del projecte per a ubicar una zona verda a la plaça del Músic Cuesta.
Expediente: E-00501-2009-000390-00 - Aprovat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència del Tribunal Suprem, dictada en recurs de cassació per a unificació de doctrina, per la qual es cassa la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana recaiguda en el Recurs núm. 4/594/11, que establix les bases per a la valoració d'una finca situada al carrer d'Olba.
Expediente: E-00501-2012-000057-00 - Aprovat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 278/14, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2014-000276-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL.- Dóna compte del resultat de les eleccions sindicals del personal funcionari de l'Ajuntament.
Expediente: E-01001-2014-000189-00 - Quedar assabentat
0012 - SERVICI DE PERSONAL.- Dóna compte del resultat de les eleccions sindicals del personal laboral de l'Ajuntament.
Expediente: E-01001-2014-000190-00 - Quedar assabentat
0013 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'execució de l'acord de la Junta de Govern Local de 24 d'abril de 2015, sobre servicis/hores extraordinàries d'un operatiu de bombers.
Expediente: E-01002-2015-000159-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposta relativa als subfactors específics N i F de maig de 2015.
Expediente: E-01002-2015-000172-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció definitiva en lloc de treball de Coordinació Tècnica Mitjana (TD).
Expediente: E-01101-2015-000144-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció definitiva de trenta-sis llocs de treball de Direcció Secció (TD) i un lloc de Secretaria Jurat Tributari (TD).
Expediente: E-01101-2015-000147-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció definitiva de dos llocs de treball de Direcció de Secció adjunta a Direcció de Servici (TD) amb categoria d'enginyer/a industrial.
Expediente: E-01101-2015-000151-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra els acords de les convocatòries de cap de secció TAG.
Expediente: E-01101-2015-000566-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa les baixes del personal eventual.
Expediente: E-01101-2015-000635-00 - Aprovat
0020 - MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació del servici d'assistència sanitària, salvament, socorrisme, ajuda al bany de persones amb discapacitat i altres actuacions per a les platges de València, classificar les proposicions, requerir l'oferta econòmicament mes avantatjosa i adjudicar el contracte.
Expediente: E-04101-2015-000011-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convalidar l'acord de la Junta de Govern Local de 13 de març de 2015, sobre convocatòria i requeriment del contracte de prestació del servici de manteniment i evolució de l'aplicatiu ‘SIGT València’.
Expediente: E-04101-2014-000160-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa aprovar el projecte de parcel·lació que regularitza les parcel·les on s'ubica el Centre d'Acollida de Refugiats i Estrangers i el Museu d'Història de València i cedir una parcel·la a l'Ajuntament de Mislata, amb destinació a viaris.
Expediente: E-05301-1988-000028-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa aprovar el conveni tramés per Aumsa per a la venda d'una parcel·la situada al passeig de Neptú.
Expediente: E-05301-1993-000307-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local de 21 de desembre de 2007, pel qual es va posar a disposició de la Generalitat Valenciana una parcel·la situada al carrer de Guillem de Castro.
Expediente: E-05307-2006-000038-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa desestimar la reclamació prèvia a la via judicial civil sobre acció de delimitació presentada per Ferias 10, SL.
Expediente: E-05307-2012-000018-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 13 de febrer de 2015, d’adjudicació de vivenda.
Expediente: E-05302-2015-000164-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent al lloguer de gener a abril de 2015 del local situat a l’avinguda del General Avilés, núm. 19.
Expediente: E-05302-2015-000262-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns la instal·lació esportiva elemental ‘Sant Isidre’.
Expediente: E-05303-2013-000156-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns el centre municipal d'activitats per a persones majors ‘Sant Isidre’.
Expediente: E-05303-2014-000098-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern Local de 25 de setembre de 2009, sobre cessió d'ús a favor de la Direcció General d'Educació d'un immoble municipal ubicat a la plaça del Portal Nou.
Expediente: E-05304-2009-000104-00 - Aprovat
0031 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar el pagament de la quota de l'estand per a la participació de la Delegació d'Innovació i Projectes Emprenedors en Forinvest'15.
Expediente: E-00202-2015-000031-00 - Aprovat
0032 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar la modificació del Pla Estratègic de Subvencions del 2014 al 2016.
Expediente: E-00202-2015-000137-00 - Aprovat
0033 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa el reconeixement d'obligació de la factura continguda en l'expedient 117/15.
Expediente: E-01201-2015-000117-00 - Aprovat
0034 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2013 104283.
Expediente: E-01305-2013-000383-00 - Aprovat
0035 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00113 2014 11109.
Expediente: E-01305-2014-000164-00 - Aprovat
0036 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00113 2014 19120.
Expediente: E-01305-2014-000245-00 - Aprovat
0037 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa revocar la Resolució sancionadora núm. 6796-W, de 27 de novembre de 2012.
Expediente: E-01306-2012-006803-00 - Aprovat
0038 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat i revocar la Resolució sancionadora núm. 3319-W, de 2 de juliol de 2014.
Expediente: E-01307-2013-002054-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa prorrogar el contracte d'arrendament del terrat de l’edifici Siena, situat a l'avinguda de la Gola del Pujol, i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01501-2006-000061-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa prorrogar el contracte d'arrendament del terrat de l’edifici Torres Collverd, situat a l'avinguda de la Gola del Pujol, i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01501-2006-000062-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar la relació de documents d'obligació núm. 2015/1828.
Expediente: E-01801-2015-000949-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la segona pròrroga del contracte per a la prestació del servici de gestió, informació i animació juvenil en els centres municipals de Joventut.
Expediente: E-01902-2011-000004-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida dins del programa de suport a iniciatives d'associacions juvenils l'any 2014.
Expediente: E-01902-2014-000017-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor de Sericum, SA, corresponent a la factura emesa per la realització de treballs d'impremta.
Expediente: E-01902-2015-000179-00 - Aprovat
0045 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Federació de Basquetbol de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-01903-2014-000393-00 - Aprovat
0046 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa reconéixer l'obligació de factures de l'exercici 2014 derivades de diversos contractes.
Expediente: E-01903-2015-000130-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa reconéixer una obligació de pagament corresponent a l'elaboració de vídeos i fotografies en els museus de la ciutat.
Expediente: E-01904-2014-000605-00 - Aprovat
0048 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar la dotació del V Premi ‘Ajuntament de València' en el Concurs Internacional de Piano ‘José Iturbi’.
Expediente: E-01905-2015-000019-00 - Aprovat
0049 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar la dotació de la beca-ajuda ‘Joan Peset Aleixandre per a la investigació’ de l'Institut Mèdic Valencià.
Expediente: E-01905-2015-000068-00 - Aprovat
0050 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures de diversos proveïdors.
Expediente: E-01905-2015-000089-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar l'acta del jurat de la Beca ‘Casa Velázquez' 2015-2016.
Expediente: E-02001-2015-000201-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de les factures de gestió ordinària del Servici.
Expediente: E-02001-2015-000398-00 - Aprovat
0053 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa iniciar les obres de construcció d'una escola als carrers de la Diputada Clara Campoamor i d'Alfauir, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-02101-2011-000316-00 - Aprovat
0054 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa inscriure en el Registre Municipal de Centres diverses escoles infantils.
Expediente: E-02101-2015-000191-00 - Aprovat
0055 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport una subvenció per al manteniment del Conservatori Municipal ‘José Iturbi' durant l'exercici 2015.
Expediente: E-02101-2015-000332-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació del conveni firmat amb la Parròquia de Sant Joan de Ribera.
Expediente: E-02201-2012-005160-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la revisió de preus del contracte del servici d'urgències socials.
Expediente: E-02201-2013-001391-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la modificació de projectes de meses de solidaritat.
Expediente: E-02201-2013-008636-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Secopsa Servicios, SA.
Expediente: E-02201-2014-002990-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la factura emesa pels treballs de coordinació del pla de seguretat i salut en l'adequació d'una vivenda municipal situada a la plaça de Covadonga.
Expediente: E-02201-2014-007865-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació d’una subvenció presentada per l'Obra Mercedària de València.
Expediente: E-02201-2014-007976-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb Grupo Hervideros de Cofrentes.
Expediente: E-02201-2015-000164-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb l’Associació de Voluntaris d’Acolliment Familiar (AVAF) per a la difusió del programa de famílies educadores. Any 2015.
Expediente: E-02201-2015-000178-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa concedir una subvenció a favor de la Residència Religiosa Esclaves de Maria Immaculada.
Expediente: E-02227-2015-000122-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa concedir una subvenció destinada al manteniment dels clubs de jubilats i pensionistes dependents de l’Associació Democràtica de Jubilats i Pensionistes (UDP).
Expediente: E-02201-2015-000166-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL D’ABASTOS).- Proposa aprovar les bases del Concurs de Dibuix Infantil 2015 i el gasto corresponent.
Expediente: E-02304-2015-000518-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL D’ABASTOS).- Proposa aprovar les bases del Concurs de Fotografia 2015 i el gasto corresponent.
Expediente: E-02304-2015-000519-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL D’ABASTOS).- Proposa aprovar les bases del Concurs de Betlems 2015 i el gasto corresponent.
Expediente: E-02304-2015-000520-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL D’ABASTOS).- Proposa aprovar les bases del Concurs ‘Cap a un camí escolar segur' i el gasto corresponent.
Expediente: E-02304-2015-000521-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS).- Proposa aprovar, disposar i reconéixer l'obligació contreta amb distints proveïdors per la realització de diverses activitats.
Expediente: E-02305-2014-001054-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA.- Proposa concedir una nova pròrroga en el termini d’execució del projecte ‘Instal·lació de vàlvules xarxa arterial IV’.
Expediente: E-02701-2014-000080-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 17 d'abril de 2015.
Expediente: E-02701-2014-000486-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Mifer LKT, SL.
Expediente: E-02901-2015-000679-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Communique Traducción e Interpretación, SL.
Expediente: E-02901-2015-000703-00 - Aprovat
0075 - SERVICI D’OCUPACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor de Gráficas Vernetta, SA.
Expediente: E-02902-2015-000091-00 - Aprovat
0076 - SERVICI D’OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la participació municipal en el programa Eurodyssée 2015.
Expediente: E-02902-2015-000236-00 - Aprovat
0077 - SERVICI D’OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la participació municipal en el projecte Urbact III ‘REMI’.
Expediente: E-02902-2015-000270-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra l'acord de la Junta de Govern Local de 5 de desembre de 2014, sobre aprovació d'incidències en l'execució de les sentències sobre el projecte de reparcel·lació ‘Camí de les Moreres’.
Expediente: E-03102-2013-000002-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa aprovar el compte de liquidació definitiva del projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució del pla de reforma interior i millora ‘Camí de Montcada, Germans Machado, Joan XXIII i Riu Segre’.
Expediente: E-03102-2015-000001-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 17 d’abril de 2015, en el sentit de considerar nous propietaris.
Expediente: E-03103-2011-000046-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de de 17 d’abril de 2015 i reconéixer una obligació de crèdit a favor de nous titulars registrals.
Expediente: E-03103-2012-000001-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa no admetre el full d’estimació dels interessats a l'haver-se desestimat la sol·licitud d'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Bernabé Garcia.
Expediente: E-03103-2012-000006-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 13 de juny de 2014, d’aprovació i adjudicació del programa per al desenvolupament de l'actuació aïllada corresponent a l'àrea de repartiment d'una parcel·la situada a l'avinguda de Peris i Valero, cantó carrera de la Font de Sant Lluís.
Expediente: E-03105-2009-000011-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa elevar a definitiu el compte de liquidació provisional corresponent al projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució única del sector PRR 14 ‘Beniferri’.
Expediente: E-03107-2015-000001-00 - Aprovat
0085 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar el projecte modificat d'urbanització en l'àmbit de l'actuació aïllada al carrer de Bèrnia, núm. 9.
Expediente: E-03301-2000-000223-00 - Aprovat
0086 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació corresponent a la certificació única i final de les obres d'adequació de la urbanització a la pedania de Poble Nou.
Expediente: E-03301-2015-000089-00 - Aprovat
0087 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació corresponent a la certificació única i final de les obres d'adequació de la urbanització a la pedania de Pinedo.
Expediente: E-03301-2015-000107-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa que l’Assessoria Jurídica Municipal inicie les accions judicials oportunes amb vista a sol·licitar l'anul·lació de la Resolució de la Direcció General del Treball de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Educació de 31 de març de 2015.
Expediente: E-04001-2015-000447-00 - Aprovat
0089 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors per l'emissió de publicitat relativa a la Fira de Juliol 2014.
Expediente: E-04103-2014-000079-00 - Aprovat
0090 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa alliberar el crèdit destinat en 2015 al contracte d'emissió de falques publicitàries de l'Ajuntament a nivell regional i local.
Expediente: E-04103-2015-000013-00 - Aprovat
0091 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d’Audiovisual Española 2000, SA.
Expediente: E-04103-2015-000052-00 - Aprovat
0092 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diverses empreses per publicitat realitzada amb motiu de la Setmana Santa Marinera.
Expediente: E-04103-2015-000057-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE TRESORERIA.- Proposa aprovar la liquidació definitiva dels servicis prestats des de l'1 de gener al 31 de desembre de 2014 per Martínez Centro de Gestión, SL.
Expediente: E-04901-2015-000164-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-AE.- Proposa aprovar el reconeixement de crèdits o obligacions de factures emeses per l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües, SA (Emivasa) corresponents als mesos de gener, febrer i març de 2015.
Expediente: E-H4962-2015-000002-00 - Aprovat
0094 - PRECS I PREGUNTES
0095 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor de Gestión Tributaria Territorial, SAU, per servicis informàtics prestats per al manteniment de l'aplicatiu SIGT.
Expediente: E-00801-2015-000070-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa l'arxivament de l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2015-000024-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa adjudicar mitjançant procediment de contractació centralitzada de béns i servicis de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, el subministrament de seixanta equips autònoms de respiració.
Expediente: E-01501-2015-000172-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar el contracte a subscriure amb el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport regulador del depòsit de béns mobles en la Casa-Museu Blasco Ibáñez.
Expediente: E-02001-2008-000015-00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa acceptar la donació de diversos béns mobles i obres d'art per a la seua incorporació als fons del Museu de la Ciutat.
Expediente: E-02001-2014-000153-00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb Rain Forest Valencia, SA, per a la promoció del Museu d'Història de València i el Bioparc València.
Expediente: E-02001-2014-000330-00 - Aprovat
0101 - SERVICIO DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa denegar la sol·licitud d'autorització per a utilitzar l'escut de la ciutat en la marca identificativa del Gremi de Mestres Confiters de València.
Expediente: E-02001-2015-000074-00 - Aprovat
0102 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Secopsa Servicios, SA.
Expediente: E-02201-2014-007951-00 - Aprovat
0103 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar una orde de pagament a justificar per a atendre el pagament de les ajudes d'emergència social durant els mesos de juliol i agost de 2015.
Expediente: E-02201-2014-008051-00 - Aprovat
0104 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar les bases i la convocatòria de les ajudes de servicis socials per a sufragar gastos de menjador escolar per al curs 2015/2016.
Expediente: E-02201-2015-000206-00 - Aprovat
0105 - SERVICI DE PLATGES.- Proposa facultar Creu Roja Espanyola per a la prestació de servicis en les platges de València.
Expediente: E-02410-2015-000040-00 - Aprovat
0106 - SERVICI DE PLATGES.- Proposa suspendre el procediment obert per a l'adjudicació de l'explotació de quatre quioscos-bar amb terrassa.
Expediente: E-04101-2015-000069-00 - Aprovat
0107 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa formular davant de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer aportacions, observacions i suggeriments a la proposta de projecte de revisió del Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer.
Expediente: E-02701-2014-000328-00 - Aprovat
0108 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa autoritzar, disposar, reconéixer i liquidar l'obligació corresponent a la certificació de març 2015 de les obres d'adequació de la urbanització al camí del Cabanyal (IES Cabanyal).
Expediente: E-03301-2015-000083-00 - Aprovat
0109 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa autoritzar, disposar, reconéixer i liquidar l'obligació corresponent a la certificació de març 2015 de les obres de repavimentació de la calçada al carrer de Fèlix Pizcueta.
Expediente: E-03301-2015-000126-00 - Aprovat
0110 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa autoritzar, disposar, reconéixer i liquidar l'obligació corresponent a la certificació d’abril 2015 de les obres de renovació d'infraestructures als carrers de Sagunt i de Pepita.
Expediente: E-03301-2015-000141-00 - Aprovat
0111 - SERVICI DEVESA-ALBUFERA.- Proposa aprovar les al·legacions de l'Ajuntament de València a la proposta de projecte de revisió del Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer.
Expediente: E-03602-2015-000082-00 - Aprovat
0112 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar el pagament del segon termini de l'ajuda concedida a l'associació cultural ‘Cercle d'opinió Bunyol d'Or i Brillants en Fulles de Llorer’.
Expediente: E-01904-2014-000359-00 - Aprovat
0113 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar el pagament del segon termini de l'ajuda concedida a la Federació Valenciana d'Associacions de Falles de Reembossament.
Expediente: E-01904-2014-000360-00 - Aprovat
0114 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa donar la conformitat a l'ajuda econòmica sol·licitada per al llibre commemoratiu de la falla ‘Plaça Lope de Vega'.
Expediente: E-01904-2015-000419-00 - Aprovat
0115 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa donar la conformitat a l'ajuda econòmica sol·licitada per a la reparació de l'edifici de la seu de Lo Rat Penat.
Expediente: E-01904-2015-000538-00 - Aprovat
0116 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar una transferència de capital a favor de l’organisme autònom municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge.
Expediente: E-04001-2015-000456-00 - Aprovat
0117 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa contractar l'acord marc per al subministrament de material fungible d'informàtica i d'equips d'oficina.
Expediente: E-04101-2015-000056-00 - Aprovat
0118 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Sociedad Española de Radiodifusión, SL.
Expediente: E-04103-2013-000105-00 - Aprovat
0119 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Publicaciones de Moda y Diseño, SL.
Expediente: E-04103-2013-000121-00 - Aprovat
0120 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos mitjans de comunicació.
Expediente: E-04103-2015-000047-00 - Aprovat
0121 - SERVICI DE VICETRESORERIA.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto generat pels servicis prestats per Gestión Tributaria Territorial, SAU, relatius a la prestació del servici d'Oficina de Coordinació Tributària en el passat mes d’abril.
Expediente: E-04908-2015-000007-00 - Aprovat
0122 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 1060-P, de 27 d’octubre de 2014.
Expediente: E-01101-2014-000855-00 - Aprovat
0123 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar una permuta en lloc de treball de ‘bomber DEB-PH-NFB’.
Expediente: E-01101-2015-000126-00 - Aprovat
0124 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció definitiva de dos llocs de treball de personal tècnic delegat Intervenció (TD).
Expediente: E-01101-2015-000145-00 - Aprovat
0125 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció definitiva de huit llocs de treball de Direcció Secció (TD).
Expediente: E-01101-2015-000254-00 - Aprovat
0126 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa finalitzar la comissió de servicis en el lloc de treball referència núm. 435.
Expediente: E-01101-2015-000491-00 - Aprovat
0127 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa finalitzar la comissió de servicis en el lloc de treball referència núm. 6538.
Expediente: E-01101-2015-000492-00 - Aprovat
0128 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en el Servici de Publicacions.
Expediente: E-01101-2015-000625-00 - Aprovat
0129 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en el Servici Fiscal de Gastos.
Expediente: E-01101-2015-000638-00 - Aprovat
0130 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en el Servici de Descentralització i Participació Ciutadana.
Expediente: E-01101-2015-000639-00 - Aprovat
0131 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en el Servici de Gestió Tributària Integral.
Expediente: E-01101-2015-000650-00 - Aprovat
0132 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en el Servici de Gestió Centre Històric.
Expediente: E-01101-2015-000651-00 - Aprovat
0133 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció provisional en el lloc de treball referència núm. 7332.
Expediente: E-01101-2015-000653-00 - Aprovat
0134 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la finalització de la provisió de llocs de treball d'auxiliars administratives, secretàries delegació i de grup polític o habilitat.
Expediente: E-01101-2015-000656-00 - Aprovat
0135 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en el Servici de Disciplina Urbanística.
Expediente: E-01101-2015-000661-00 - Aprovat
0136 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció provisional en el lloc de treball referència núm. 674.
Expediente: E-01101-2015-000664-00 - Aprovat
0137 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la productivitat de juny 2015.
Expediente: E-01101-2015-000654-00 - Aprovat
0138 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el reingrés al servici actiu amb adscripció al lloc de treball referència núm. 791.
Expediente: E-01002-2015-000199-00 - Aprovat
0139 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el reingrés al servici actiu amb adscripció al lloc de treball referència núm. 1241.
Expediente: E-01002-2015-000202-00 - Aprovat
0140 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el reingrés a lloc d'auxiliar administrativa de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-01002-2015-000204-00 - Aprovat
0141 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el reingrés al servici actiu amb adscripció al lloc de treball referència núm. 4478.
Expediente: E-01002-2015-000206-00 - Aprovat
0142 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa donar la conformitat a l'ajuda sol·licitada per la Federació de Folklore Tradicional de la Comunitat Valenciana per a la creació de l'arxiu informàtic i difusió de les seues dades en les xarxes socials.
Expediente: E-01904-2015-000543-00 - Aprovat
0143 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa autoritzar i disposar un gasto i reconéixer l'obligació a favor de l'Empresa Municipal de Transports (EMT).
Expediente: E-01801-2015-001457-00 - Aprovat
0144 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa declarar beneficiaris de les beques de menjador dels col·legis municipals.
Expediente: E-02101-2015-000127-00 - Aprovat