2015-05-08 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
08-05-2015
Hora:
10:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 24 d'abril de 2015.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PO núm. 23/09, sobre denegació de llicència d'obres de reforma.
Expediente: E-00501-2009-000034-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PA núm. 236/14, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2014-000266-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del Recurs Contenciós Administratiu PO núm. 4/22/13, interposat contra acord del Jurat Provincial d’Expropiació Forçosa quant al preu just de l'expedient núm. 188/11 bis (carrer del Serpis).
Expediente: E-00501-2013-000079-00 - Aprovat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima l'apel·lació interposada, revoca la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4 i estima el Recurs PO núm. 584/05, seguit contra concessió de llicència publicitària.
Expediente: E-00501-2005-000543-00 - Aprovat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 141/13, interposat contra l'aprovació del projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució ‘Font de Sant Lluís’.
Expediente: E-00501-2013-000142-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposta relativa als subfactors específics N i F de març de 2015.
Expediente: E-01002-2015-000147-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa abonar la indemnització per finalització de contracte al personal amb destinació al programa Eurodyssée 2014.
Expediente: E-01101-2014-001424-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en el Servici de Sanitat.
Expediente: E-01101-2015-000002-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la finalització de la comissió de servicis en el lloc de treball referència núm. 1359.
Expediente: E-01101-2015-000268-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la transformació del lloc de treball referència núm. 1348.
Expediente: E-01101-2015-000418-00 - Aprovat
0012 - MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar l'execució de les obres de consolidació estructural del monestir de Sant Vicent de la Roqueta, finançades amb càrrec al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2014-000034-00 - Aprovat
0013 - MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa declarar vàlid el procediment obert realitzat per a contractar l'execució de les obres de construcció de dos naus auxiliars en el Parc Central de Bombers, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2014-000092-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa alienar, per raó de contigüitat, una parcel·la municipal situada al passeig de Neptú.
Expediente: E-05301-1993-000308-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns els immobles adjudicats en el projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució del PRIM del PAI ‘Músic Chapí’.
Expediente: E-05303-2014-000168-00 - Aprovat
0016 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de la factura corresponent al disseny del logotip per a la campanya divulgativa de les ajudes ‘SEED VLCemprén 2014’.
Expediente: E-00202-2015-000049-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor de Gestión Tributaria Territorial, SAU, per servicis informàtics prestats per al manteniment de l'aplicatiu SIGT.
Expediente: E-00801-2015-000050-00 - Aprovat
0018 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa convalidar l'acord de la Junta de Govern Local de 13 de febrer de 2015, desestimatori d’una reclamació de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-01305-2013-000207-00 - Aprovat
0019 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa no admetre la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2014 108276.
Expediente: E-01305-2014-000443-00 - Aprovat
0020 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2013 31765.
Expediente: E-01305-2013-000122-00 - Aprovat
0021 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2013 84107.
Expediente: E-01305-2013-000325-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor de Marcaprint Innova, SL.
Expediente: E-01401-2015-003249-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa concedir la suspensió de la recaptació del cànon 2014 i desestimar el recurs reposició interposat contra la Resolució núm. 4411-H, de 13 de juny de 2014.
Expediente: E-01801-2013-004081-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors corresponent a factures/certificacions de desembre de 2014.
Expediente: E-01801-2014-003956-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament corresponent a la certificació de gener de 2015 del contracte de servicis de ‘Coordinador de seguretat i salut de les obres de remodelació de l'avinguda de Navarro Reverter’.
Expediente: E-01801-2015-000279-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament corresponent a la certificació de gener de 2015 del contracte d'obres de ‘Remodelació de l'avinguda de Navarro Reverter’.
Expediente: E-01801-2015-000416-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament corresponent a la certificació de febrer de 2015 del contracte d'obres de ‘Remodelació de l'avinguda de Navarro Reverter’.
Expediente: E-01801-2015-000779-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE TURISME.- Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a la restauració d'una pintura per a l'exposició ‘Els camins del Grial’.
Expediente: E-01909-2014-000099-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del Servici.
Expediente: E-02001-2015-000281-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar la sol·licitud d'ajuda al projecte de restauració del paviment de la torre de la Llotja de València.
Expediente: E-02001-2015-000329-00 - Aprovat
0031 - SERVICI D’EDUCACIÓ.- Proposa estimar diversos recursos de reposició relatius al xec Univex 2014-2015.
Expediente: E-02101-2015-000010-00 - Aprovat
0032 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa prorrogar per a l'any 2015 el conveni de col·laboració firmat amb la UNED.
Expediente: E-02101-2015-000075-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a favor de l'Associació Democràtica de Jubilats i Pensionistes de València destinada al manteniment dels clubs de jubilats, exercici 2014.
Expediente: E-02201-2014-000810-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el gasto per a les ajudes per acolliment familiar l'any 2015.
Expediente: E-02201-2015-000014-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE PEDANIES.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Montecarlo Representaciones, SL.
Expediente: E-02310-2015-000061-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa aprovar el gasto per a l'ampliació del manteniment, conservació i explotació del nou equipament electromecànic de l'estació de bombament del pas inferior de la Petxina II.
Expediente: E-02701-2014-000635-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa aprovar el gasto per a l'ampliació del manteniment, conservació i explotació del nou equipament electromecànic de l'estació depuradora d'aigües residuals del Palmar.
Expediente: E-02701-2014-000637-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa aprovar el gasto per a l'ampliació del manteniment, conservació i explotació del nou equipament electromecànic de l'estació depuradora d'aigües residuals de Massarrojos.
Expediente: E-02701-2014-000638-00 - Aprovat
0039 - SERVICI D’OCUPACIÓ.- Proposa iniciar el procediment de reintegrament total d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a la contractació 2013.
Expediente: E-02902-2014-000467-00 - Aprovat
0040 - SERVICI D’OCUPACIÓ.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari d'Ocupació i Projectes Emprenedors destinada al desenvolupament del pla d'ocupació ‘Treball Ciutat de València 2015’.
Expediente: E-02902-2015-000077-00 - Aprovat
0041 - SERVICI D'ASSESSORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ.- Proposa aprovar el reintegrament d'una subvenció concedida a càrrec de l’XI Campanya municipal del pla de vivenda jove en centres històrics.
Expediente: E-03A01-2015-000001-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE COORDINACIÓ D’OBRES EN LA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D’INFRAESTRUCTURES.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la certificació única de gener 2015 corresponent a les obres de pavimentació de l'actuació integrada de la unitat d'execució ‘Entrada de Sant Pau'.
Expediente: O-03401-2015-000004-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE COORDINACIÓ D’OBRES EN LA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D’INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor de Pavasal Empresa Constructora, SA.
Expediente: E-03401-2015-000006-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DEVESA-ALBUFERA.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de la SA Agricultors de la Vega de València.
Expediente: E-03602-2015-000040-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la factura corresponent a honoraris professionals de redacció d'informes els plans de seguretat i coordinació de seguretat i salut en les obres de condicionament i remodelació de les àrees de jocs infantils situats al DM 1 i al DM 4 de la ciutat de València.
Expediente: E-04001-2015-000226-00 - Aprovat
0046 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Televisió Popular del Mediterrani, SA.
Expediente: E-04103-2013-000084-00 - Aprovat
0046 - PRECS I PREGUNTES
0047 - GABINET D'ALCALDIA.- Proposa aprovar la justificació presentada per la Federació d'Associacions de Veïns de València.
Expediente: E-00201-2014-000011-00 - Aprovat
0048 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 505/13, sobre infracció disciplinària.
Expediente: E-00501-2014-000139-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa aprovar la pròrroga del contracte de servicis de manteniment dels sistemes informàtics de gestió municipal desenvolupats en la plataforma Natural-Adabas.
Expediente: E-00801-2012-000046-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa imposar sanció disciplinària a un funcionari d'esta corporació.
Expediente: E-01002-2015-000006-00 - Aprovat
0051 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa sol·licitar l'ajuda econòmica continguda en l'expedient 2015-98.
Expediente: E-01201-2015-000098-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa declarar un agent de la Policia Local responsable en concepte d'autor d'una infracció disciplinària lleu.
Expediente: E-01401-2014-000167-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar el programa municipal d'actes de la festivitat de la Mare de Déu dels Desemparats, la memòria i el gasto corresponent.
Expediente: E-01904-2015-000518-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa una nova zona de gran afluència turística.
Expediente: E-02901-2012-001244-00 - Aprovat
0055 - SERVICI FINANCER.- Proposa aprovar el procediment per a la concertació de noves operacions d'endeutament a llarg termini de l'Ajuntament de València, en l'exercici 2015, destinades a cancel·lar anticipadament préstecs vigents amb tipus d'interés superiors als de mercat.
Expediente: E-05201-2015-000012-00 - Aprovat
0056 - SERVICI D’OCUPACIÓ.- Proposa aprovar l’adhesió de l’Ajuntament al programa de pràctiques formatives de la Diputació Provincial de València ‘La Dipu et Beca’ 2015.
Expediente: E-02902-2015-000145-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa contractar les obres d’urbanització de l'avinguda de l'Estació i carrer del Miniaturista Messeguer, finançades amb càrrec al Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-04101-2015-000036-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar i disposar el gasto del lloc de treball referència núm. 1680.
Expediente: E-01101-2015-000230-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció definitiva en la Intendència General Direcció Policia Local.
Expediente: E-01101-2015-000255-00 - Aprovat