2015-03-06 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
06-03-2015
Hora:
10:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 20 de febrer de 2015.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, del TSJ, estimatòria del recurs PO 396/2013 contra acord del JPEF, dictat en l'expedient 1572/2012, que va fixar el preu just de la finca dels actors, amb imposició de costes a l'Ajuntament.
Expediente: E-00501-2013-000400-00 - Aprovat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa- Administrativa núm. 6, estimatòria parcial del recurs PA 502/2013 contra imposició de penalitat a l'adjudicatària del contracte de retirada de vehicles de la via pública, per no ingressar diàriament els imports de setembre del 2009.
Expediente: E-00501-2014-000065-00 - Aprovat
0004 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la convocatòria d'un lloc de treball de cap d'Oficina de Benestar Social. (TD).
Expediente: E-01101-2015-000153-00 - Aprovat
0005 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la convocatòria d'un lloc de treball de cap de secció (TD) (eng. ind.-eng camins).
Expediente: E-01101-2015-000148-00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la incorporació en lloc núm. de referència 8144.
Expediente: E-01101-2015-000196-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció al Servici d'Educació.
Expediente: E-01101-2013-000545-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la incorporació en lloc núm.de referència 8148.
Expediente: E-01101-2015-000207-00 - Aprovat
0009 - MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar la classificació i el requeriment previ a l'adjudicació de les obres de ‘Sistema de videovigilància i comunicació per veu en els jardins del riu Túria (Sistema de seguretat del jardí del Túria)’, finançades amb càrrec al Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-04101-2014-000062-00 - Aprovat
0010 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa no admetre la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el núm. de registre 00113-2014-015959-01.
Expediente: E-01305-2014-000255-00 - Aprovat
0011 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el núm. de registre 00110 2013 138768.
Expediente: E-01305-2014-000002-00 - Aprovat
0012 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, de València, en el Procediment Abreujat núm. 712/12, així com aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01305-2012-000209-00 - Aprovat
0013 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, de València, en el Procediment Abreujat núm. 275/13, així com aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01305-2011-000579-00 - Aprovat
0014 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, de València, en el Procediment Abreujat núm. 123/13, així com aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01305-2009-000572-00 - Aprovat
0015 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa revocar d'ofici la Resolució núm. 551-W, de 20 de febrer del 2008, en matèria d'ocupació de via pública amb contenidor d'obres.
Expediente: E-01306-2007-005243-00 - Aprovat
0016 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 4473-W, de data 25 de novembre de 2014.
Expediente: E-01306-2014-002875-00 - Aprovat
0017 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre per extemporani el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 4298-W, de data 10 de setembre del 2014.
Expediente: E-01306-2014-003300-00 - Aprovat
0018 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 4957-W, de data 26 de novembre de 2014.
Expediente: E-01306-2014-005046-00 - Aprovat
0019 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolución núm. 78-W, de data 8 de gener de 2014.
Expediente: E-01306-2014-005274-00 - Aprovat
0020 - SERVICI D’INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar l'autorització d'establiment d'activitat com a auditori de la nau sítuada al carrer de Joan de Verdeguer, núm. 24.
Expediente: E-01902-2012-000138-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa aprovar els criteris per determinar els venedors al passeig Marítim 2015.
Expediente: E-02901-2014-001898-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE GESTIÓ CENTRE HISTÒRIC.- Proposa aprovar la valoració de sòl inclòs en la Unitat d'Execució B del PEPRI del barri del Mercat.
Expediente: E-03502-2011-000153-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar la segona pròrroga de la contracta d'obres de reparació, renovació i manteniment dels carrers i camins de la ciutat de València.
Expediente: E-03401-2015-000001-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE COORDINACIÓ D’OBRES EN LA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D’INFRAESTRUCTURES.- Proposa desestimar un recurs de reposició interposat per una lona publicitària il·legal en camí Nou de Picanya, 1.
Expediente: E-03701-2013-001797-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE TRESORERÍA.- Proposa aprovar un reconeiximent d'obligación de la factura sèrie V núm. 1/2015 de Martínez Centro de Gestión, SL, corresponent al mes de desembre del 2014.
Expediente: E-04901-2015-000045-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE VICETRESORERIA.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto generat pels servicis prestats per Gestión Tributaria Territorial, SAU, relatius a la prestació del servici d'Oficina de Coordinació Tributària en el passat mes de gener.
Expediente: E-04908-2015-000002-00 - Aprovat
0027 - SERVEI DE PATRIMONI.- Proposa finalitzar l'expedient per impossibilitat material per haver desaparegut el seu objecte.
Expediente: E-05303-2014-000015-00 - Aprovat
0028 - SERVICI D’ENLLUMENAT I FONTS ORNAMENTALS.- Proposa aprovar els preus de noves unitats i incorporar-los al quadre de preus del Plec de Condicions del Contracte de Gestió d'Enllumenat Públic.
Expediente: E-03303-2015-000081-00 - Aprovat
0029 - SERVICI D’OBRES D’INFRAESTRUCTURA.- Proposa autoritzar, disposar, reconéixer i liquidar obligació correspondient a la certificació de desembre de les obres en els carrers de la Florista i de Salvador Cerveró.
Expediente: E-03301-2015-000014-00 - Aprovat
0030 - SERVICI D’OBRES D’INFRAESTRUCTURA.- Proposa autoritzar, disposar, reconéixer i liquidar l'obligació de la certificació de gener 2015 de les obres en carrers de la Florista i de Salvador Cerveró.
Expediente: E-03301-2015-000044-00 - Aprovat
0031 - SERVICI D’OBRES D’INFRAESTRUCTURA.- Proposa autoritzar, disposar, reconéixer i liquidar l'obligació corresponent a la certificació final de obres en la pedania de Massarrojos.
Expediente: E-03301-2015-000016-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació del conveni amb la Fundació del Secretariat Gitano per a l'execució del programa pluriregional de lluita contra la discriminació de l'any 2014 i autoritzar, disposar i reconeixer l'obligació de pagament del 15% del mateix any de l'esmentat conveni.
Expediente: E-02201-2008-000411-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el gasto per a fer front a les Prestacions Econòmiques de Protecció de Menors en families en situació de gran precarietat econòmica.
Expediente: E-02201-2015-000085-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa un reconeixement d'obligació de la certificació final dels treballs de reparació de la mitgera en el CMSS Trafalgar.
Expediente: E-02201-2014-004438-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de València i l'Associació Magis Defendere.
Expediente: E-02201-2015-000034-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació a favor de l'Associació Sercoval de la factura de gener 2015 del contracte de gestió del centre de dia per a discapacitats intel·lectuals 'Font de Sant Lluís'.
Expediente: E-02201-2015-000074-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació del conveni de col·laboració amb la Fundació Secretariat Gitano per a execució del programa d'intervenció social amb població gitana immigrant procedent de països de l'est de l'any 2014, i autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de l'últim pagament de l'esmentat conveni.
Expediente: E-02201-2014-001609-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el reconéixer de l'obligació a favor d'Imprenta Romeu, SL, de la factura corresponent al contracte menor d'edició de 1.500 fullets per a donar difusió i informació del Programa preventiu de convivència intergeneracional de vivendes compartides entre persones majors i estudiants universitaris.
Expediente: E-02201-2014-007999-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb l'Associació de Jóvens Empresaris de València.
Expediente: E-01902-2014-000359-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar el reconeiximent d'obligació de diverses factures contingudes en l'expedient núm. 8001/2015/1.
Expediente: E-08001-2015-000001-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar un reconeiximent d'obligació corresponent a dos factures.
Expediente: E-08001-2015-000002-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració amb universitats en el marc de la campanya de conscienciació sobre el soroll.
Expediente: E-02610-2015-000016-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I ANÁLISI MEDIAMBIENTAL.- Proposa aprovar el Conveni Marc de Col·laboració entre l'Ajuntament de València i l'Associació Valenciana de Diabetis.
Expediente: E-02610-2015-000073-00 - Aprovat
0044 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa no incloure el Club Deportivo Pio XII com a beneficiari d'una ajuda econòmica destinada a sufragar els gastos derivats de la temporada 2013-2014.
Expediente: E-01903-2014-000168-00 - Aprovat
0045 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la justificació presentada pel Club Esportiu Bàdminton Drop València en relació amb una ajuda econòmica destinada a sufragar els gastos derivats de la temporada 2013-2014.
Expediente: E-01903-2014-000225-00 - Aprovat
0046 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la subvenció concedida al Club Esportiu Bàdminton Atlètic València.
Expediente: E-01903-2014-000226-00 - Aprovat
0047 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació continguda en l'expedient núm 01201/2015/11.
Expediente: E-01201-2015-000011-00 - Aprovat
0048 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa ajustar el gasto contingut en l'exp. núm. 1201/2012/16.
Expediente: E-01201-2012-000016-00 - Aprovat
0049 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar el reajustament de gasto de l'expedient núm. 1201/2011/175.
Expediente: E-01201-2011-000175-00 - Aprovat
0050 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar un reconeixement de obligació de diverses factures de proveïdors.
Expediente: E-01905-2015-000030-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE PEDANIES.- Proposa aprovar una Modificació de crèdits generada per ingressos per a l’exercici 2015, en relació amb el Conveni per a la prestació d'assistència sanitària ambulatòria en les pedanies del Saler i Forn d'Alcedo.
Expediente: E-02310-2015-000004-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa aprovar el projecte de la nova Ordenança Municipal de Sanejament.
Expediente: E-02701-2011-000657-00 - Aprovat
0053 - SERVICI D'ASSESSORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ.- Proposa aprovar el reintegrament d'una subvenció concedida en el Pla de Vivenda Jove en Centres Històrics de València de la XI Campanya Municipal.
Expediente: E-03A01-2015-000004-00 - Aprovat
0054 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la convocatòria d'ajudes a la contractació 2015.
Expediente: E-02902-2015-000045-00 - Aprovat
0055 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la convocatòria d'ajudes a la inserció 2015.
Expediente: E-02902-2015-000046-00 - Aprovat
0056 - MOCIÓ del vicealcalde i primer tinent d'alcalde.- Proposa aprovar l'inventari d'unitats orgàniques de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00601-2015-000008-00 - Aprovat
0056 - PRECS I PREGUNTES
0057 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa sol·licitar de la Generalitat, Conselleria de Sanitat, la cessió de dos parcel·les de 110,29 m² i de 234,00 m², per a la urbanització i obertura dels carrers del Pintor Genaro Lahuerta i Flora.
Expediente: E-05307-2013-000019-00 - Aprovat
0058 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa sol·licitar una subvenció per a la realizació d'accions de formació professional per a l'ocupació, 2015.
Expediente: E-02902-2015-000048-00 - Aprovat
0059 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa sol·licitar una subvenció per a Projectes Salari Jove 2015.
Expediente: E-02902-2015-000047-00 - Aprovat
0060 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa sol·licitar subvenció relativa a Projectes EMCORP 2015.
Expediente: E-02902-2015-000049-00 - Aprovat
0061 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa la modificació de dates del V Pacte per a l'Ocupació en la ciutat de València.
Expediente: E-02902-2014-000480-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa contractar per procediment obert l'execució de les obres de reurbanització del carrer de Sant Vicent Màrtir.
Expediente: E-04101-2014-000151-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar un reconeixement de l'obligació a favor d'un proveïdor amb motiu dels Balls al Carrer gener 2015.
Expediente: E-01904-2015-000011-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar la composició i distribució de mitjans per al període de gener a març del 2015.
Expediente: E-04001-2014-001227-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar la gratuïtat de l'entrada als museus i monuments municipals depenents de la Delegació de Cultura durant les festes de Falles i Setmana Santa.
Expediente: E-02001-2015-000193-00 - Aprovat amb esmenes
0066 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la convocatòria de huit llocs de treball de cap de secció (TD) TAG pel sistema de concurs de mèrits.
Expediente: E-01101-2015-000254-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la convocatòria d'un lloc d'Intendència General Cap de Policia Local (TD) pel sistema de lliure designació.
Expediente: E-01101-2015-000255-00 - Aprovat