2015-02-20 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
20-02-2015
Hora:
10:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 6 de febrer de 2015.
Aprovat
0002 - VICESECRETARIA GENERAL.- Dóna compte de la Resolució d'Alcaldia núm. Z-9, de 12 de febrer de 2015, relativa al nomenament del tresorer.
Expediente: E-00413-2014-000004-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que declara la inadmissibilitat del Recurs PO núm. 565/12, interposat contra la desestimació de denúncies formulades davant l'Ajuntament i contra la desestimació tàcita de la sol·licitud d'inici d'expropiació per ocupació d'una parcel·la.
Expediente: E-00501-2012-000506-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, desestimatòria del Recurs PO núm. 544/12, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2013-000061-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 10, que estima parcialment la demanda interposada en el Juí Ordinari núm. 1218/11, en el qual l'Ajuntament va comparéixer com a intervinent voluntari, i declara l'incompliment de la demandada d'allò que s'ha convingut en escriptures de compravenda.
Expediente: E-00501-2012-000286-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 15, desestimatòria de la demanda en el Juí Laboral núm. 1025/14, sobre alta mèdica.
Expediente: E-00501-2015-000008-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local de 9 de març de 2012 i consentir i complir la sentència del Tribunal Suprem que ha estimat parcialment el recurs de cassació seguit contra sentència del Tribunal Superior de Justícia, dictada en els recursos contenciosos administratius núm. 4/181/2010 i núm. 4/205/2010, interposats contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que va fixar el preu just de dos finques del projecte del Parc de Capçalera.
Expediente: E-00501-2010-000590-00 - Aprovat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 540/11, interposat contra la concessió de llicència parcial per a instal·lació de telefonia mòbil.
Expediente: E-00501-2011-000548-00 - Aprovat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 661/12, interposat contra l'aprovació del projecte de reparcel·lació ‘Font de Sant Lluís'.
Expediente: E-00501-2013-000083-00 - Aprovat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria del Recurs PA núm. 389/13, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2014-000003-00 - Aprovat
0011 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS.- Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de gener de 2015.
Expediente: E-04302-2015-000009-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar una reclamació prèvia a la via laboral.
Expediente: E-01101-2014-001521-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar una reclamació administrativa prèvia a la via laboral.
Expediente: E-01101-2015-000030-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l’adscripció en el lloc de treball referència núm. 930.
Expediente: E-01101-2015-000156-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE CONTRATACIÓ.- Proposa l'adjudicació del servici de conservació de fonts per a beure, dutxes i passarel·les de platja.
Expediente: E-04101-2012-000034-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa contractar per procediment obert l'execució de les obres de renovació d'infraestructures del carrer d'Hernán Cortés, finançades a càrrec del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-04101-2014-000117-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa contractar per procediment obert l'execució de les obres de renovació d'infraestructures del carrer de Pizarro, finançades a càrrec del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-04101-2014-000119-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa contractar per procediment obert l'execució de les obres de renovació d'infraestructures del carrer del Comte de Salvatierra, finançades a càrrec del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-04101-2014-000131-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa reconéixer drets corresponents a la confiscació d'una fiança.
Expediente: E-05302-2004-000172-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PATRIMONI.- Dóna compte de la subrogació del nou propietari d'un local situat al Passeig de les Facultats en el contracte d'arrendament firmat amb l'Ajuntament.
Expediente: E-05302-2014-000391-00 - Quedar assabentat
0021 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110-2013-74097.
Expediente: E-01305-2013-000273-00 - Aprovat
0022 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2013 88021.
Expediente: E-01305-2013-000312-00 - Aprovat
0023 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2013 129415.
Expediente: E-01305-2013-000477-00 - Aprovat
0024 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2013 60628.
Expediente: E-01305-2013-000209-00 - Aprovat
0025 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5 en el Procediment Ordinari núm. 730/10 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01305-2007-000134-00 - Aprovat
0026 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9 en el Procediment Ordinari núm. 449/12 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01305-2010-000011-00 - Aprovat
0027 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5 en el Procediment Ordinari núm. 471/12 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01305-2010-000521-00 - Aprovat
0028 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4 en el Procediment Abreviat núm. 296/13 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01305-2011-000186-00 - Aprovat
0029 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 397-W, de 27 de gener de 2014.
Expediente: E-01306-2013-006485-00 - Aprovat
0030 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 1826-W, de 9 d’abril de 2014.
Expediente: E-01306-2014-000026-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa sol·licitar l'autorització d'obres en el carril bici de la Senda de les Vaques (límit terme Sedaví-València).
Expediente: E-01801-2014-003788-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor de Creasinergias, SL.
Expediente: E-01902-2015-000015-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Universitat Europea de València, SLU. Programa V25.
Expediente: E-01902-2015-000043-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveidors amb motiu d'Expojove 2015.
Expediente: E-01904-2015-000387-00 - Aprovat
0035 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar la justificació de la subvenció de 2014 concedida a la Fundació del Col•legi de Metges de València.
Expediente: E-01905-2014-000063-00 - Aprovat
0036 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Vicent Peris.
Expediente: E-02101-2014-001747-00 - Aprovat
0037 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa desestimar recursos de reposició del xec Univex 2014-2015.
Expediente: E-02101-2015-000037-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la segona pròrroga del contracte de gestió integral de la residència i centre de dia de persones amb discapacitat intel•lectual ‘La nostra casa-Vall de la Ballestera’.
Expediente: E-02201-2009-002192-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar les justificacions presentades per entitats pertanyents a la convocatòria d'ajudes per a la realització de projectes de ‘Lluita contra la pobresa i exclusió social' 2012.
Expediente: E-02201-2012-006268-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de cooperació tècnica a subscriure amb l'alcaldia de Manizales (Colòmbia).
Expediente: E-02201-2014-008063-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un acord marc de cooperació a subscriure amb el districte turístic i cultural de Cartagena de Indias.
Expediente: E-02201-2014-008064-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Secopsa Servicios, SA.
Expediente: E-02201-2015-000010-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE PEDANIES.- Proposa aprovar una modificació de crèdits generats per ingressos per a l'exercici 2015, en relació amb el conveni per a la prestació d'assistència sanitària ambulatòria a la pedania de Massarrojos.
Expediente: E-02310-2015-000003-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE PEDANIES.- Proposa aprovar una modificació de crèdits generats per ingressos per a l'exercici 2015, en relació amb el conveni per a la prestació d'assistència sanitària ambulatòria a les pedanies de Carpesa, Benifaraig, Borbotó i Poble Nou.
Expediente: E-02310-2015-000005-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa concedir una pròrroga en el termini d'execució del projecte 'Equipament de l'obra de presa d'aigua bruta de la planta potabilitzadora de la Presa'.
Expediente: E-02701-2013-000094-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa interposar recurs contra la resolució de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana d'11 de desembre de 2014, relativa a la certificació final de regularització de l'exercici 2013.
Expediente: E-02701-2013-000136-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa aprovar la primera revisió de preus del contracte de manteniment i llavat de papereres.
Expediente: E-02801-2014-000888-00 - Aprovat
0048 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la quarta modificació de crèdits generats per ingressos corresponents a l'anualitat 2015 de la subvenció del Servef destinada a la pròrroga del contracte de huit tècnics agents d'ocupació i desenvolupament local.
Expediente: E-02902-2014-000458-00 - Aprovat
0049 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la quinta modificació de crèdits generats per ingressos corresponents a l'anualitat 2015 de la subvenció destinada al programa Salari Jove Corporacions, 2n flux.
Expediente: E-02902-2014-000497-00 - Aprovat
0050 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la sexta modificació de crèdits generats per ingressos corresponents a l'anualitat 2015 de la subvenció destinada al programa Salari Jove.
Expediente: E-02902-2014-000474-00 - Aprovat
0051 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar l'octava modificació de crèdits generats per ingressos corresponent a l'anualitat 2015 i el projecte de gasto núm. 2015/0031, denominat 'FPE 2014 Anglés per a turisme II'.
Expediente: E-02902-2014-000499-00 - Aprovat
0052 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la novena modificació de crèdits generats per ingressos corresponent a l'anualitat 2015 i el projecte de gasto núm. 2015/0032, denominat 'FPE 2014 Seguretat, higiene i protecció ambiental en hoteleria I'.
Expediente: E-02902-2014-000501-00 - Aprovat
0053 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la desena modificació de crèdits generats per ingressos corresponent a l'anualitat 2015 i el projecte de gasto núm. 2015/0033, denominat 'FPE 2014 Ofimàtica II'.
Expediente: E-02902-2014-000493-00 - Aprovat
0054 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar l'onzena modificació de crèdits generats per ingressos corresponent a l'anualitat 2015 i el projecte de gasto núm. 2015/0034, denominat 'FPE 2014 Seguretat, higiene i protecció ambiental en hoteleria II'.
Expediente: E-02902-2014-000502-00 - Aprovat
0055 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la dotzena modificació de crèdits generats per ingressos corresponent a l'anualitat 2015 i el projecte de gasto núm. 2015/0035, denominat 'FPE 2014 Anglés per a turisme I'.
Expediente: E-02902-2014-000498-00 - Aprovat
0056 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la tretzena modificació de crèdits generats per ingressos corresponent a l'anualitat 2015 i el projecte de gasto núm. 2015/0036, denominat 'FPE 2014 Ofimàtica I'.
Expediente: E-02902-2014-000492-00 - Aprovat
0057 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la catorzena modificació de crèdits generats per ingressos corresponent a l'anualitat 2015 i el projecte de gasto núm. 2015/0037, denominat 'FPE 2014 Anglés professional per a activitats comercials II'.
Expediente: E-02902-2014-000495-00 - Aprovat
0058 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la quinzena modificació de crèdits generats per ingressos corresponent a l'anualitat 2015 i el projecte de gasto núm. 2015/0038, denominat 'FPE 2014 Anglés professional per a activitats comercials I'.
Expediente: E-02902-2014-000494-00 - Aprovat
0059 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la memòria del projecte formatiu de taller d'ocupació ‘Adaptació de peces de roba tradicionals i recuperació de patrimoni' i sol•licitar la corresponent subvenció a la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació.
Expediente: E-02902-2015-000040-00 - Aprovat
0060 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció i aprovar el projecte Eurodissea 2014.
Expediente: E-02902-2014-000500-00 - Aprovat
0061 - SERVICI D’OCUPACIÓ.- Proposa sol·licitar una subvenció per a la realització del taller d'ocupació 'Promoció turística VLC 2015'.
Expediente: E-02902-2015-000041-00 - Aprovat
0062 - SERVICI D’OCUPACIÓ.- Proposa sol·licitar una subvenció per a la realització del taller d'ocupació ‘Conservació del bosc de la Devesa-Albufera de València II'.
Expediente: E-02902-2015-000042-00 - Aprovat
0063 - SERVICI D’OCUPACIÓ.- Proposa sol·licitar una subvenció per a la realització del taller d'ocupació ‘Conservació i reparació de vehicles de motor'.
Expediente: E-02902-2015-000043-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 21 de novembre de 2014.
Expediente: E-03103-2014-000036-00 - Aprovat
0064 - PRECS I PREGUNTES
0065 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa modificar el Pla Estratègic de Subvencions del 2014 al 2016.
Expediente: E-01902-2015-000079-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la baixa en el lloc de treball referència número 8148.
Expediente: E-01101-2015-000206-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la convocatòria d'un lloc de treball de Coordinació Tècnica Mitjana (TD).
Expediente: E-01101-2015-000144-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa rectificar el punt segon de l'acord de la Junta de Govern Local de 3 de maig de 2013.
Expediente: E-05305-2006-000005-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa aprovar la cessió gratuïta d'una parcel·la per a la construcció d'un centre de salut al barri de Malilla.
Expediente: E-05307-2015-000001-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE PROTOCOL.- Proposa aprovar una orde de pagament amb caràcter ‘a justificar' per a atendre els gastos generats en les festes falleres.
Expediente: E-8RE05-2015-000012-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la memòria i el gasto per a les activitats de les Falles de València 2015.
Expediente: E-01904-2015-000408-00 - Aprovat
0072 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar el projecte de la segona modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost municipal 2015.
Expediente: E-05501-2015-000016-00 - Aprovat
0073 - MOCIÓ impulsora del regidor delegat d'Educació i Universitat Popular.- Proposa dotar al Servici d'Educació d'aplicació pressupostària per a atendre la convocatòria de les beques de menjador dels col·legis municipals.
Expediente: E-02101-2015-000127-00 - Aprovat
0074 - MOCIÓ impulsora del regidor delegat d'Hisenda, Pressupostos i Política Tributària i Fiscal.- Proposa atendre el pagament de les actes de liquidació de la Seguretat Social.
Expediente: E-01801-2014-002653-00 - Aprovat