2015-02-13 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
13-02-2015
Hora:
10:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 30 de gener de 2015.
Aprovat
0002 - JURAT TRIBUTARI.- Dóna compte de l’informe de la Presidència del Jurat Tributari relatiu a les seues resolucions respecte de les reclamacions econòmicoadministratives adoptades en el quart trimestre de 2014.
Expediente: E-00408-2015-000035-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 154/14, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2014-000182-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PA núm. 243/14, sobre reclamació del reintegrament dels gastos per una actuació d'emergència al carrer de Murillo.
Expediente: E-00501-2014-000273-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 274/14, de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2015-000002-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 133/12, interposat contra el requeriment del reintegrament dels gastos de demolició de dos edificos situats al carrer de Xella.
Expediente: E-00501-2012-000146-00 - Aprovat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria del Recurs PA núm. 452/13 i acumulat PA núm. 471/13 del Jutjat núm. 2, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2014-000005-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el reingrés al servici actiu amb adscripció al lloc de treball referència núm. 5718.
Expediente: E-01002-2014-000608-00 - Aprovat amb esmenes
0009 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el reingrés al servici actiu amb adscripció al lloc de treball referència núm. 6224.
Expediente: E-01002-2014-000702-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el reingrés al servici actiu amb adscripció al lloc de treball referència núm. 5873.
Expediente: E-01002-2015-000008-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'abonament de servicis extraordinaris corresponents a les eleccions al Parlament Europeu de maig 2014.
Expediente: E-01002-2015-000014-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar una sol·licitud de permuta.
Expediente: E-01101-2014-000768-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar els plecs i la convocatòria per a contractar la gestió indirecta del servici públic de les escoletes infantils denominades ‘Periodista Ros Belda' i ‘Massarrojos'.
Expediente: E-04101-2014-000065-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar de baixa en l’Inventari Municipal de Béns el codi 1.S1.10.033, parcel·la destinada a l'antic mercat de l'avinguda de la Plata, i donar d’alta l'edifici destinat a centre de formació del Servici d'Ocupació i la xarxa viària.
Expediente: E-05301-1987-000019-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa alienar, per raó de contigüitat, unes parcel·les municipals situades al passeig de Neptú.
Expediente: E-05301-1994-001213-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa declarar i acceptar renúncies i adjudicar vivendes municipals de nova construcció de protecció pública situades al carrer del Marqués de Sant Joan.
Expediente: E-05302-2005-000483-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PATRIMONI.- Dóna compte del procediment d'execució hipotecària i proposa no exercitar el dret de tanteig sobre una vivenda situada al carrer de Manuel Andrés.
Expediente: E-05302-2015-000057-00 - Quedar assabentat
0018 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar la justificació presentada pels beneficiaris de la Beca Llançament 2013, en el marc de la 6a edició de l'itinerari emprenedor ‘Beques València Emprén 2013'.
Expediente: E-00202-2013-000011-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa aprovar el reajustament d'anualitats del contracte de servicis informàtics per al suport a l'explotació i evolució dels aplicatius Plataforma Integrada d'Administració Electrònica (PIAE), Seu Electrònica (SEU) i el Sistema d'Informació Geogràfica (SIG).
Expediente: E-00801-2014-000008-00 - Aprovat
0020 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2013 60262.
Expediente: E-01305-2013-000207-00 - Aprovat
0021 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2014 19321.
Expediente: E-01305-2014-000092-00 - Aprovat
0022 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5 en el Procediment Ordinari núm. 896/10 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01305-2007-000815-00 - Aprovat
0023 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7 en el Procediment Ordinari núm. 418/12 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01305-2009-000157-00 - Aprovat
0024 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2 en el Procediment Abreviat núm. 267/13 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01305-2011-000090-00 - Aprovat
0025 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre, per extemporani, el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 246-W, de 20 de gener de 2014.
Expediente: E-01306-2013-004969-00 - Aprovat
0026 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 1990-W, de 15 d’abril de 2014.
Expediente: E-01306-2014-000561-00 - Aprovat
0027 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 2957-W, de 10 de juny de 2014.
Expediente: E-01306-2014-002039-00 - Aprovat
0028 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 4620-W, de 10 de setembre de 2014.
Expediente: E-01306-2014-002663-00 - Aprovat
0029 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 4885-W, de 19 de novembre de 2014.
Expediente: E-01306-2014-004995-00 - Aprovat
0030 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 4891-W, de 19 de novembre de 2014.
Expediente: E-01306-2014-005015-00 - Aprovat
0031 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 4955-W, de 26 de novembre de 2014.
Expediente: E-01306-2014-003234-00 - Aprovat
0032 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 5156-W, de 16 de desembre de 2014.
Expediente: E-01306-2014-005579-00 - Aprovat
0033 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 5159-W, de 16 de desembre de 2014.
Expediente: E-01306-2014-005575-00 - Aprovat
0034 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 5160-W, de 16 de desembre de 2014.
Expediente: E-01306-2014-005576-00 - Aprovat
0035 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 5161-W, de 16 de desembre de 2014.
Expediente: E-01306-2014-005577-00 - Aprovat
0036 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 5162-W, de 16 de desembre de 2014.
Expediente: E-01306-2014-005578-00 - Aprovat
0037 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 3147-W, de 20 de juny de 2014.
Expediente: E-01306-2014-002713-00 - Aprovat
0038 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa anul·lar i donar de baixa una liquidació, a l'haver-se anul·lat judicialment esta i la sanció de multa a què es referix, i imposar una nova sanció de multa, amb aprovació de la liquidació corresponent a esta última.
Expediente: E-01306-2013-005569-00 - Aprovat
0039 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa aprovar la baixa d'una liquidació sancionadora i tornar a la interessada l'ingrés parcial realitzat, en compliment de la sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6 de València.
Expediente: E-01306-2010-003280-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar la participació de l'Ajuntament en els premis 'Comunitat Valenciana 2015 Societat de la Informació'.
Expediente: E-01401-2015-001144-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la justificació de l'aportació econòmica realitzada l'any 2013 a favor de l'Associació de Jóvens Empresaris de València, en virtut del conveni de col•laboració firmat amb l'esmentada entitat.
Expediente: E-01902-2010-000120-00 - Aprovat
0042 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la justificació presentada per la Federació de Triatló corresponent a l’aportació del conveni firmat amb l'esmentada entitat.
Expediente: E-01903-2014-000031-00 - Aprovat
0043 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la justificació presentada per la Societat Esportiva Correcamins corresponent a l’aportació del conveni firmat amb l'esmentada entitat.
Expediente: E-01903-2014-000032-00 - Aprovat
0044 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa deixar sense efecte la concessió d’una subvenció a favor del Club de Ball Esportiu València destinada a sufragar els gastos derivats de la temporada 2013-2014.
Expediente: E-01903-2014-000173-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la justificació de l'ajuda concedida a la Junta Major de la Setmana Santa Marinera.
Expediente: E-01904-2014-000297-00 - Aprovat
0046 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar la justificació de l'aportació a la Diputació Provincial per a la dotació del V Premi ‘Ajuntament de València' en el Concurs Internacional de Piano ‘José Iturbi', XVIII edició.
Expediente: E-01905-2013-000015-00 - Aprovat
0047 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a favor del centre cultural de la Rambleta, corresponent al cànon d’inversió del quart trimestre de 2014.
Expediente: E-01905-2015-000009-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria de Governació i Justícia per a l'exposició permanent del Tribunal de les Aigües.
Expediente: E-02001-2014-000111-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa acceptar les ajudes concedides per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport a diversos museus municipals, destinada al foment i suport d'activitats de promoció cultural.
Expediente: E-02001-2014-000202-00 - Aprovat
0050 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa la baixa administrativa de drets reconeguts i la devolució d'una quantitat no justificada corresponent a la subvenció concedida per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per a l'escolarització en centres d'educació infantil de primer cicle, curs 2012/2013.
Expediente: E-02101-2012-001122-00 - Aprovat
0051 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa anul·lar el reconeixement de drets dels projectes de gasto 2013/63 i 2013/64.
Expediente: E-02101-2013-001271-00 - Aprovat
0052 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar la concessió del xec escolar 2014/2015.
Expediente: E-02101-2015-000036-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la pròrroga del contracte de gestió integral del centre de dia municipal per a persones majors ‘Alqueria de la Puríssima’.
Expediente: E-02201-2010-004125-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la tercera revisió de preus del contracte de servici de gestió i execució de festes i commemoracions per a persones majors.
Expediente: E-02201-2011-001360-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la pròrroga d’execució del contracte d'obres de ‘Construcció del centre municipal d’activitats per a persones majors Montolivet’, finançat amb càrrec al Pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-02201-2011-001753-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació presentada per l'Associació Alanna i per la Fundació APIP-ACAM, en relació amb el conveni de col·laboració firmat per a dur a terme el programa ‘València Inserix III’.
Expediente: E-02201-2012-007115-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Fundació Vicente Ferrer per al projecte 'Construcció de vivendes dignes en l'aldea de Pedannagaripalli, districte d'Anantapur (l'Índia)'.
Expediente: E-02201-2013-003875-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar les bases del XIV Certamen de narrativa breu 'Dones majors, grans dones', any 2015.
Expediente: E-02201-2015-000036-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES.- Proposa acceptar l'ajuda concedida per la Secretaria d'Estat de Servicis Socials i Igualtat per al desenvolupament del programa de prevenció de drogodependències ‘Viu l'estiu’.
Expediente: E-02501-2014-000021-00 - Aprovat
0060 - SERVICI D’OCUPACIÓ.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari d'Ocupació i Projectes Emprenedors.
Expediente: E-02902-2015-000001-00 - Aprovat
0061 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa sol·licitar l'alta en el Registre d'Entitats d'Orientació Professional i consegüent inclusió en la Xarxa Orienta GV de diversos centres municipals.
Expediente: E-02902-2015-000021-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern Local de 29 de desembre de 2009 i desestimar la sol·licitud d'expropiació d'una parcel·la situada al carrer del Doctor J.J. Dòmine.
Expediente: E-03103-2009-000074-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 14 de novembre de 2014.
Expediente: E-03103-2010-000053-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa aprovar la cessió de la condició d'urbanitzador d'AC Hotel Malvarrosa, SL, a favor de Fasampa, SA, en el programa per al desenvolupament de l'actuació aïllada corresponent a l'àrea de repartiment de la parcel·la situada en la confluència de l'avinguda dels Tarongers i el carrer del Doctor Álvaro López.
Expediente: E-03105-2008-000021-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa resoldre diversos recursos de reposició interposats contra l'acord de la Junta de Govern Local de 13 de juny de 2014.
Expediente: E-03105-2009-000011-00 - Aprovat
0065 - PRECS I PREGUNTES
0066 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el nomenament en lloc de treball de Coordinació Salut, Seguretat i Higiene Laboral (TD) pel sistema de concurs de mèrits.
Expediente: E-01101-2014-000917-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del Capítol II.
Expediente: E-01101-2015-000082-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la convocatòria de trenta-sis llocs de treball de Direcció Secció (TD) i un lloc de Secretaria Jurat Tributari (TD) pel sistema de concurs de mèrits.
Expediente: E-01101-2015-000147-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la convocatòria de dos llocs de treball de Direcció Secció adjunta a Direcció Servici (TD) pel sistema de concurs de mèrits.
Expediente: E-01101-2015-000151-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la convocatòria de dos llocs de treball de personal tècnic delegat Intervenció (TD) pel sistema de lliure designació.
Expediente: E-01101-2015-000145-00 - Aprovat
0071 - MOCIÓ del regidor delegat de Personal.- Proposa ratificar un acord de la Mesa General de Negociació.
Expediente: E-01101-2015-000170-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa contractar la gestió del servici públic amb execució d'obres de Piscina València, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions.
Expediente: E-04101-2014-000087-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE RELACIONS INTERNACIONALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Federico Domenech, SA.
Expediente: E-00203-2015-000002-00 - Aprovat
0074 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar el pagament de beques a les persones beneficiàries del programa de pràctiques no laborals ‘La meua primera experiència laboral'.
Expediente: E-02902-2015-000016-00 - Aprovat