2014-11-14 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
14-11-2014
Hora:
10:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 31 d'octubre de 2014.
Aprovat
0002 - JURAT TRIBUTARI.- Dóna compte de l’informe de la Presidència del Jurat Tributari relatiu a les seues resolucions respecte de les reclamacions econòmicoadministratives adoptades en el tercer trimestre de 2014.
Expediente: E-00408-2014-000793-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria del recurs d’apel·lació seguit contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, dictada en el PO núm. 29/12 i acumulats PA núm. 383/11, 386/11 i 762/11, interposats contra taxa d'entrada de vehicles.
Expediente: E-00501-2012-000094-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, desestimatòria del Recurs PO núm. 772/11, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2012-000123-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, desestimatòria del Recurs PO núm. 360/12, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2012-000383-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 158/14, de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2014-000204-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 4 d’Alacant en el Procediment 760/13, pel qual s'homologa l'acord aconseguit, que inclou el desistiment de l'actora, en matèria d'acomiadament.
Expediente: E-00501-2014-000209-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 7 d’Alacant en el Procediment 899/13, que té per desistida la demandant de les pretensions deduïdes contra l'Ajuntament de València i altres, en matèria de reclamació de quantitat.
Expediente: E-00501-2013-000350-00 - Quedar assabentat
0009 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el ‘Projecte modificat II de construcció de dependències de Bombers i Policia Local al centre històric’.
Expediente: E-04101-2014-000083-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d’alta en l’Inventari Municipal de Béns la xarxa viària situada al carrer d’Alessandro Volta.
Expediente: E-05303-2014-000149-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa desestimar la reclamació prèvia a la via judicial civil sobre una parcel·la municipal situada a l'avinguda dels Germans Machado-carrer del Comte de Torrefiel.
Expediente: E-05304-2014-000117-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa acceptar la cessió obligatòria d'una parcel·la amb destinació a viaris efectuada pel Club de Tenis de València.
Expediente: E-05307-2014-000003-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Universitat de València-Estudi General (Facultat de Matemàtiques), amb la finalitat de formació del personal d'ambdós entitats en el terreny de l'anàlisi estadística de la informació d'interés municipal.
Expediente: E-00801-2014-000101-00 - Aprovat
0014 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2013 28856.
Expediente: E-01305-2013-000108-00 - Aprovat
0015 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 793-W, de 3 de març de 2009.
Expediente: E-01306-2008-005687-00 - Aprovat
0016 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 5402-W, de 15 d’octubre de 2013.
Expediente: E-01306-2013-004569-00 - Aprovat
0017 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 348-W, de 23 de gener de 2014.
Expediente: E-01306-2013-004764-00 - Aprovat
0018 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 2712-W, de 28 de maig de 2014.
Expediente: E-01306-2014-001012-00 - Aprovat
0019 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 2868-W, de 6 de juny de 2014.
Expediente: E-01306-2014-002033-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de Dornier, SA, corresponent a la certificació del proppassat mes d’agost del servici de gestió del servici públic d'estacionament de vehicles en la via pública davall control a la ciutat de València (ORA).
Expediente: E-01801-2014-003199-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Universitat de València i la Fundació Universitat-Empresa de València.
Expediente: E-01902-2014-000149-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Federació Valenciana de Moros i Cristians i reconéixer l'obligació de pagament de l’ajuda.
Expediente: E-01904-2014-000313-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa concedir una subvenció a favor de la Confraria de Granaders de la Mare de Déu de la Soledat.
Expediente: E-01904-2014-000534-00 - Aprovat
0024 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar la justificació de l’aportació de 2013 a favor de la Universitat Politècnica de València.
Expediente: E-01905-2013-000133-00 - Aprovat
0025 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar una aportació a favor de l’Institut Mèdic Valencià.
Expediente: E-01905-2014-000059-00 - Aprovat
0026 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar l'addenda per a l'any 2014 al conveni de col·laboració firmat amb la Universitat Internacional Menéndez Pelayo.
Expediente: E-01905-2014-000064-00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar l'addenda per a l'any 2014 al conveni de col·laboració firmat amb la Fundació General de la Universitat de València.
Expediente: E-01905-2014-000066-00 - Aprovat
0028 - SERVICI D’EDUCACIÓ.- Proposa autoritzar la substitució d'una fiança depositada en efectiu per un aval bancari.
Expediente: E-02101-2014-001643-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa ampliar el termini d’execució de les obres de ‘Construcció del centre municipal d’activitats per a persones majors Montolivet’, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-02201-2011-001753-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar l'increment de l'aportació municipal al conveni de col·laboració firmat amb l’Il·lm. Col·legi d’Advocats de València, per a la prestació del servici d’orientació jurídica.
Expediente: E-02201-2012-003328-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la primera revisió de preus del contracte de servici de menjador dels centres ocupacionals municipals.
Expediente: E-02201-2012-009575-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació de la primera anualitat del conveni de col·laboració firmat amb Creu Roja per a la intervenció social en la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2013-003377-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació del conveni firmat amb Sant Joan de Déu Servicis Socials València per al desenvolupament del programa municipal d'atenció a persones sense sostre i no domiciliats.
Expediente: E-02201-2013-004503-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació del conveni firmat amb l'Associació Natania per a desenvolupar programes d'acollida a persones amb problemes de marginalitat social greu.
Expediente: E-02201-2013-005222-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb l'Associació Ciutat de l'Esperança.
Expediente: E-02201-2014-007929-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar l'ajuda humanitària mitjançant del finançament del projecte ‘Aliments de primera necessitat per als desplaçats per l'operació marge protector a Gaza' de l'Associació Comité Espanyol de la UNRWA.
Expediente: E-02201-2014-007955-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor de l’Associació Sercoval.
Expediente: E-02201-2014-007966-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL D’ABASTOS).- Proposa aprovar les bases del Concurs de Fotografia 2014 i el gasto corresponent.
Expediente: E-02304-2014-001483-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL D’ABASTOS).- Proposa aprovar les bases del Concurs de Betlems 2014 i el gasto corresponent.
Expediente: E-02304-2014-001485-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL D’ABASTOS).- Proposa aprovar les bases del Concurs de Dibuix Infantil 2014 i el gasto corresponent.
Expediente: E-02304-2014-001487-00 - Aprovat
0041 - SERVICI D’OCUPACIÓ.- Proposa iniciar el procediment de reintegrament total d’unes quantitats percebudes pels conceptes d'ajuda municipal a la consolidació empresarial i ajuda municipal a la contractació de l'exercici 2013.
Expediente: E-02902-2014-000433-00 - Aprovat
0042 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor de les persones beneficiàries del programa de pràctiques no laborals ‘La meua primera experiència laboral' corresponent al proppassat mes d’agost.
Expediente: E-02902-2014-000438-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa consentir la Resolució del Jurat Provincial d’Expropiacions i portar a efecte l’expropiació d’una parcel·la situada a l'avinguda de Burjassot.
Expediente: E-03103-2009-000082-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa consentir la Resolució del Jurat Provincial d’Expropiacions i portar a efecte l’expropiació d’una parcel·la situada als carrers de Murillo i del Moro Zeid.
Expediente: E-03103-2010-000053-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 185-I, de 25 de febrer de 2014, sobre denegació de legalització d'obres realitzades al carrer dels Dofins.
Expediente: E-03501-2013-001038-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE GESTIÓ CENTRE HISTÒRIC.- Proposa aprovar els reajustaments d'anualitat i dels conceptes finançats a càrrec del Pla Confiança del projecte denominat ‘Intervenció en edificis protegits-Entorn Llotja de la Seda'.
Expediente: E-03502-2014-000005-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-AE.- Proposa aprovar la modificació dels preus públics d’aplicació en les instal·lacions esportives municipals i per prestació dels servicis de la Fundació Esportiva Municipal per a l’exercici 2015.
Expediente: E-H4969-2014-500022-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE GESTIÓ D’EMISSIONS I RECAPTACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l’obligació del gasto generat pels servicis prestats per Meydis, SL, relatius al subministrament de paper i a la impressió, acabat i depòsit en Correus de notificacions en matèria de gestió, inspecció i recaptació de tributs i la resta d’ingressos municipals.
Expediente: E-H4980-2014-504874-00 - Aprovat
0049 - MOCIÓ del vicealcalde sobre acord del Consell d'Administració del Palau de Congressos.
Expediente: E-00400-2014-000018-00 - Aprovat
0049 - PRECS I PREGUNTES
0050 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor de Capgemini España, SL.
Expediente: E-00801-2014-000144-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la convocatòria de concurs de mèrits per a la provisió d'un lloc de treball de Coordinació Servicis Centrals Tècnics (TD).
Expediente: E-01101-2014-001312-00 - Aprovat
0052 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació.
Expediente: E-01201-2014-000195-00 - Aprovat
0053 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar la transferència de crèdit continguda en l’expedient 01201 2014 209.
Expediente: E-01201-2014-000209-00 - Aprovat
0054 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 10 d'octubre de 2014.
Expediente: E-01305-2009-000615-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor d’Educo Servicios y Proyectos Educativos, SL.
Expediente: E-01902-2014-000308-00 - Aprovat
0056 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa convalidar l'acord de la Junta de Govern Local de 10 d'octubre de 2014, pel qual es va aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del Servici.
Expediente: E-02101-2014-001605-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar les modificacions introduïdes al ‘Protocol d'actuació en situacions de violència contra les dones en la ciutat de València'.
Expediente: E-02201-2011-000671-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa aprovar la revisió definitiva de preus a aplicar en el contracte de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans, Zona 2, durant l'exercici 2012.
Expediente: E-02801-2013-000738-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa aprovar el conveni a subscriure amb Ecoembalajes España, SA (Ecoembes), per a l'ampliació del servici d'arreplegada selectiva d'envasos lleugers.
Expediente: E-02801-2014-000785-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 24 d'octubre de 2014.
Expediente: E-03103-2008-000073-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa iniciar expedient d’expropiació de la planta baixa d'un immoble situat al carrer del Doctor Olóriz.
Expediente: E-03103-2014-000027-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE COORDINACIÓ D’OBRES EN LA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D’INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar una modificació de crèdits i reconéixer drets per a dur a terme l'encàrrec d'adoptar mesures precautòries de seguretat necessàries en l'àmbit del programa ‘Entrada Sant Pau'.
Expediente: E-03401-2014-000261-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa adscriure a la Delegació de Benestar Social i Integració un local situat al carrer d’Agullent per a cedir-lo a Aldeas Infantiles SOS España.
Expediente: E-05304-2014-000136-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2014-000008-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor d’Obras y Servicios Bdn, SL.
Expediente: E-01401-2014-000113-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures corresponents a l'arrendament d'un local situat a l’avinguda de l’Equador per a vestidors de la Quinta Unitat de Districte.
Expediente: E-01401-2014-000185-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX).- Proposa aprovar les bases del VII Concurs de Redacció 2014 i el gasto corresponent.
Expediente: E-02308-2014-000660-00 - Aprovat
0068 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la disposició del gasto i el reconeixement de l'obligació en concepte d'ajudes municipals a la inserció 2014, en les modalitats per compte d'altri i ocupació autònoma.
Expediente: E-02902-2014-000423-00 - Aprovat
0069 - MOCIÓ del regidor delegat d'Esports i Gestió Delegada Marina Reial Joan Carles I.- Proposa acceptar el cessament de l'Ajuntament de València com a patró institucional de la Fundació València Club de Futbol.
Expediente: E-01903-2010-000218-00 - Aprovat
0070 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.- Proposa aprovar el projecte de marc pressupostari 2015-2017, el límit de gasto i el fons de contingència.
Expediente: E-04302-2014-000010-00 - Aprovat
0071 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.- Proposa aprovar el projecte de Pressupost municipal 2015.
Expediente: E-05501-2014-000035-00 - Aprovat