2014-10-17 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
17-10-2014
Hora:
10:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 3 d'octubre de 2014.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2 en el PO núm. 564/08.
Expediente: E-00501-2008-000480-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el PO núm. 442/08.
Expediente: E-00501-2008-000365-00 - Aprovat
0004 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar el contracte per a la prestació dels servicis informàtics per al suport a l'explotació i evolució dels aplicatius Plataforma Integrada d'Administració Electrònica (PIAE), Seu Electrònica (Seu) i el Sistema d'Informació Geogràfica (SIG) de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-04101-2014-000024-00 - Aprovat
0005 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa adscriure a la Delegació de Benestar Social i Integració un local situat al carrer de Jerónimo Luzzatti.
Expediente: E-05304-2014-000128-00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa prorrogar el contracte per a la concessió de les instal·lacions i servicis del quiosc-bar de propietat municipal situat en el tram III del jardí del Túria.
Expediente: E-05304-2014-000133-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa prorrogar el contracte per a la concessió de les instal·lacions i servicis del quiosc-bar de propietat municipal situat en el tram IV-V del jardí del Túria.
Expediente: E-05304-2014-000132-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa aprovar l'acta de recepció de les obres de l'aparcament en subsòl públic situat al passeig de l'Albereda (parcel·la 69-2 del PAU Avinguda de França).
Expediente: E-05304-2012-000081-00 - Aprovat
0009 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar el patrocini dels premis Focus Business Pimes i Emprenedors 2014, corresponent a la novena edició del ‘Dia de la Persona Emprenedora 2014', categoria ‘Empresa de Dones Emprenedores', convocada per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).
Expediente: E-00202-2014-000258-00 - Aprovat
0010 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar la modificació de les bases reguladores de les ajudes municipals ‘SEED VLCemprén 2014’.
Expediente: E-00202-2014-000249-00 - Aprovat
0011 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar la modificació de les bases reguladores de la IX edició dels premis ‘València Emprén 2014’.
Expediente: E-00202-2014-000252-00 - Aprovat
0012 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar la segona revisió de preus del contracte de servici de manteniment i conservació dels edificis municipals.
Expediente: E-01201-2011-000175-00 - Aprovat
0013 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa ajustar el crèdit del 2014 del contracte de neteja.
Expediente: E-01201-2012-000016-00 - Aprovat
0014 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa deixar sense efecte una retenció de crèdit i abonar una quantitat en concepte de responsabilitat patrimonial reconeguda per ocupació de terrenys.
Expediente: E-01305-2009-000308-00 - Aprovat
0015 - BANDA MUNICIPAL.- Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació corresponent als premis del Certamen Internacional de Bandes de Música ‘Ciutat de València' 2014.
Expediente: E-01601-2013-000032-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la realització i les bases del concurs públic del cartell anunciador del XXIII Fòrum Universitari Joan Lluís Vives 2015.
Expediente: E-01902-2014-000284-00 - Aprovat
0017 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa concedir una subvenció a favor de Pilota Valenciana Valnet, SL.
Expediente: E-01903-2014-000033-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Universitat de València-Estudi General.
Expediente: E-02201-2014-007931-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la quarta revisió de preus del contracte de gestió del centre de dia per a discapacitats intel·lectuals ‘Font de Sant Lluís’.
Expediente: E-02201-2009-000358-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la tercera revisió de preus del contracte de servici d’ajuda a domicili.
Expediente: E-02201-2010-003879-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la tercera revisió de preus del contracte del centre de dia municipal per a persones majors ‘Alqueria de la Puríssima’.
Expediente: E-02201-2010-004125-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor Leing Ingeniería, SL.
Expediente: E-02901-2014-001298-00 - Aprovat
0023 - SERVICI D’ENLLUMENAT I FONTS ORNAMENTALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Etralux, SA.
Expediente: E-03303-2014-000187-00 - Aprovat
0024 - SERVICI D’ENLLUMENAT I FONTS ORNAMENTALS.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor d’Imesapi, SA.
Expediente: E-03303-2014-000188-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra la denegació d’una llicència per a estació base de telefonia mòbil.
Expediente: E-03501-2005-001248-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa deixar sense efecte la Resolució núm. 711-I, de 13 de desembre de 2011, i l'acord de la Junta de Govern Local de 29 de novembre de 2013, sobre pròrroga de llicència d'edificació.
Expediente: E-03501-2007-001905-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa no admetre a tràmit la petició de revisió d'ofici d'una llicència de construcció d'edifici.
Expediente: E-03501-2011-000457-00 - Aprovat
0027 - PRECS I PREGUNTES
0028 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8 en el PO núm. 439/12.
Expediente: E-00501-2012-000460-00 - Quedar assabentat
0029 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8 en el PO núm. 319/13.
Expediente: E-00501-2013-000229-00 - Quedar assabentat
0030 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1 en el PO núm. 364/13.
Expediente: E-00501-2013-000332-00 - Quedar assabentat
0031 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l’Acte dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6 en el Recurs PO núm. 162/09.
Expediente: E-00501-2009-000174-00 - Quedar assabentat
0032 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l’Acte dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3 en el Recurs PO núm. 89/14.
Expediente: E-00501-2014-000112-00 - Quedar assabentat
0033 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5 en el Recurs PO núm. 768/10.
Expediente: E-00501-2011-000024-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE RELACIONS INTERNACIONALS.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del Servici.
Expediente: E-00203-2014-000023-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en el Servici d'Ocupació del Domini Públic Municipal.
Expediente: E-01101-2014-001257-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en el Servici d'Ocupació del Domini Públic Municipal.
Expediente: E-01101-2014-001258-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en la Tresoreria General.
Expediente: E-01101-2014-001260-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE JOVENTUT.- Dóna compte dels veredictes dels jurats del VIII Certamen ‘València Idea 2014’.
Expediente: E-01902-2014-000064-00 - Quedar assabentat
0039 - SERVICI DE PLATGES.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor de Creu Roja.
Expediente: E-02410-2014-000086-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa alliberar crèdit de l'aplicació pressupostària corresponent al contracte del servici de dependències fúnebres.
Expediente: E-02802-2014-000441-00 - Aprovat
0041 - SERVICI D’EDUCACIÓ.- Proposa aprovar la convocatòria i les bases que han de regir la concessió del xec Univex per al curs 2014/2015.
Expediente: E-02101-2014-000584-00 - Aprovat
0042 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Fundació Santa Maria la Reial per a la implantació en el municipi de València de dos Llançadores d'Ocupació i Emprenedoria Solidària.
Expediente: E-02902-2014-000432-00 - Aprovat
0043 - SERVICI D’OCUPACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de les persones participants en el programa de pràctiques formatives ‘La Dipu et beca' 2014.
Expediente: E-02902-2014-000264-00 - Aprovat
0044 - SERVICI D’OBRES D’INFRAESTRUCTURA.- Proposa rectificar un error material contingut en l’acord de la Junta de Govern Local de 26 de setembre de 2014.
Expediente: E-03301-2014-000017-00 - Aprovat
0045 - SERVICI D’OBRES D’INFRAESTRUCTURA.- Proposa rectificar un error material contingut en l’acord de la Junta de Govern Local de 26 de setembre de 2014.
Expediente: E-03301-2014-000025-00 - Aprovat
0046 - SERVICI D’OBRES D’INFRAESTRUCTURA.- Proposa rectificar un error material contingut en l’acord de la Junta de Govern Local de 26 de setembre de 2014.
Expediente: E-03301-2014-000028-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE COORDINACIÓ D’OBRES EN LA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D’INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar i abonar una transferència a favor d’Aumsa destinada als gastos de funcionament d’Ocoval, AIE, corresponent als mesos de setembre a desembre de 2014.
Expediente: E-03701-2014-001687-00 - Aprovat
0048 - MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació de l'acord marc per a l'execució de les obres en general i de la construcció d'unitats de soterrament que es realitzen en els cementeris municipals de la ciutat de València.
Expediente: E-04101-2013-000089-00 - Aprovat
0049 - SERVICI D’EDUCACIÓ.- Proposa aprovar la convocatòria i les bases que han de regir la concessió de les beques Carmen i Severo Ochoa per al curs 2014/2015.
Expediente: E-02101-2014-001646-00 - Aprovat