2014-07-21 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION DE CULTURA Y EDUCACION

Data:
21-07-2014
Hora:
13:00
Òrgan:
C3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA
0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de data 23 de juny de 2014.
Aprovat
0002 - Donar compte del dictamen emes per la Comissió de Medi Ambient i Desenrotllament Sostenible, en relació a les mocions presentades pel Sr. Salvador Broseta Perales, del Grup Municipal Socialista, i per la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grup Municipal Compromií, sobre la modificació de l'Ordenança de Contaminació Acústica per a les sales de teatre, i el tancament de la Sala Carme Teatre.
Expediente: E 05634 2014 000019 00 - Quedar assabentat
0002 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL
0003 - Iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València, a favor del Col·legi Oficial de Graduats Socials de València.
Expediente: E 01905 2012 000056 00 - Aprovat
0004 - Iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat, a favor de l'Associació de Cronistes Oficials del Regne de València.
Expediente: E 01905 2014 000078 00 - Aprovat
0005 - Iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Fill Adoptiu de la Ciutat de València, a favor del pianiste Sr. Joaquín Soriano Villanueva.
Expediente: E 01905 2014 000034 00 - Aprovat
0006 - Iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Fill Predilecte de la Ciutat de València, a favor de l'empresari Sr. Juan Roig Alfonso.
Expediente: E 01905 2014 000095 00 - Aprovat
0007 - Iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Filla Predilecta de la Ciutat de València, a favor de la Sra. Hortensia Mª Herrero Chacón.
Expediente: E 01905 2014 000096 00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL
0008 - Proposa acceptar al donació de dos obres pictòriques per a la seua incorporació als fons artístics municipals.
Expediente: E 02001 2014 000141 00 - Aprovat
0008 - MOCIONS
0009 - Que presenta la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grup Municipal Compromís, sobre nombrar Filla Predilecta de la ciutat a Dolors Escamilla.
Expediente: E 05634 2014 000028 00 - Aprovada proposta alternativa
0010 - Que presenta el Sr. Amadeu Sanchis i Labiós, del Grup Municipal EUPV, sobre concessió medalla de la Ciutat a Antonio Segura Cervera.
Expediente: E 05634 2014 000029 00 - Rebutjat
0011 - Que presenta el Sr. Amadeu Sanchis i Labiós, del Grup Municipal EUPV, sobre concessió Fill Predilecte a Paco Roca.
Expediente: E 05634 2014 000030 00 - Aprovat
0012 - Que presenten conjuntament els Sres. Salvador Broseta Perales, Joan Ribó Canut i Amadeu Sanchis i Labiós, dels Grups Municipals Socialista, Compromís i EUPV, respectivament, sobre deixar sense efectes mencions honorífiques.
Expediente: E 05634 2014 000031 00 - Aprovada proposta alternativa
0012 - PREGUNTES
0013 - "Que presenta la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grup Municipal Compromís, sobre el deteriorament de la coberta de ""La Ceramo"".
Expediente: O 05634 2014 000017 00 -
0014 - Que presenta el Sr. Salvador Broseta Perales, del Grup Municipal Socialista, sobre el tancament de l'Almoina.
Expediente: O 05634 2014 000018 00 -
0015 - Que presenta el Sr. Salvador Broseta Perales, del Grup Municipal Socialista, sobre la gestió del Teatre El Musical.
Expediente: O 05634 2014 000019 00 -
0015 - SERVICI D'EDUCACIÓ
0016 - Proposa aprovar la composició del nou Consell Escolar Municipal de València.
Expediente: E 02101 2014 000854 00 - Aprovat