2014-07-21 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION HACIENDA,DINAMIZACION ECONOMICA Y EMPLEO

Data:
21-07-2014
Hora:
10:00
Òrgan:
E3
Caràcter:
E
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de 24 de juny de 2014
Aprovat
0001 - ASSESSORIA JURIDICA
0002 - Proposa que la Corporació quede assabentada de la Sentència de la Sala de València desestimatòria del recurs contenciós - administratiu núm. 1/393/07, contra Decrets del Consell 42 i 43/07 pels que, respectivament, es va aprovar el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del Túria i es va declarar el Parc Natural del Túria confirmada pel Tribunal Suprem.
Expediente: E 00501 2007 000526 00 - Quedar assabentat
0003 - Proposa que la Corporació quede assabentada de la Sentència, de la Sala de València, desestimatòria del recurs contenciós - administratiu núm. 1/395/07 i acumulats, contra Decret del Consell 43/07, de Declaració del Parc Natural del Túria; i de la Sentència del Suprem que anul·la la Sentència de instància.
Expediente: E 00501 2007 000653 00 - Quedar assabentat
0004 - Proposa que la Corporació consenta i complisca en els seus propis termes la Sentència del Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 4, estimatòria del P.O. 775/08 interposat pel Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de València contra aprovació del segon expedient de modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2008, confirmada per Sentència de la Sala de València.
Expediente: E 00501 2009 000029 00 - Aprovat
0004 - INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL
0005 - Dóna compte de l'Informe de l'Interventor General sobre l'execució del Pla d'Ajust previst en l'art. 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al segon trimestre de 2014
Expediente: E 00407 2012 000002 00 - Quedar assabentat
0005 - TRESORERIA
0006 - Proposa donar compte de l'informe corresponent al segon trimestre de 2014, sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals, previst en l'article 4 de la Llei 15/2010 de 5 de juliol.
Expediente: E 04906 2014 000013 00 - Quedar assabentat
0006 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTÀRI
0007 - Proposa aprovar la 5ª Modificació de Crèdits Extraordinaris i Suplements de Crèdit del Pressupost 2014.
Expediente: E 05501 2014 000024 00 - Aprovat
0008 - Proposa aprovar la 5 ª relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit 2014.
Expediente: E 05501 2014 000026 00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE TRIBUTS
0009 - Proposa aprovar provisionalment l'Ordenança Reguladora de les Contribucions Especials pel Servici d'Extinció d'Incendis, per a l'exercici 2.014.
Expediente: E H4969 2014 500007 00 - Aprovat
0009 - MOCIONS
0010 - "La que presenta Joan Ribó Canut, del Grup Municipal Compromís, sobre ""Suport a les cooperatives de crèdit i caixes rurals valencianes"".
Expediente: E 05630 2014 000027 00 - Aprovada proposta alternativa
0010 - ANNEX.-
0011 - Expedients dels quals es dóna compte segons relacions adjuntes.
Quedar assabentat