2014-06-23 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Data:
23-06-2014
Hora:
12:00
Òrgan:
M3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 26 de maig de 2014.
Aprovat
0001 - SECRETARIA.
0002 - Donar compte del dictamen de la Comissió de Cultura i Educació de data 26 de maig de 2014, sobre modificació Ordenança contaminació acústica sales de teatre i tancament sala Carmen Teatre.
Expediente: E 05634 2014 000019 00 - Quedar assabentat
0002 - MOCIONS.
0003 - "Que presente la Sra. Mª. Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relativa a ""Reposició de tots els arbres als escocells buits o anul·lats en els darrers anys"".
Expediente: E 05633 2014 000026 00 - Quedar assabentat
0004 - "que presenta la Sra. Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista, relativa a ""Plaga de cotxinilla en arbratge Av. Puerto"".
Expediente: E 05633 2014 000027 00 - Quedar assabentat
0005 - "Conjunta que presenten la Sra. Isabel Dolz Muñoz, del Grup Mpal. Socialista, la Sra. Mª. Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Mpal. Compromís i la Sra. Rosa Albert Berlanga, del Grup Mpal. Esquerra Unida, relativa a ""Plecs de condicions per als espais enjardinats"".
Expediente: E 05633 2014 000028 00 - Quedar assabentat
0005 - PREGUNTES.
0006 - "Les que presenta la Sra. Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista, relatives a ""Jardí carrer Samuel Ros en la creu del Grau"".
Expediente: O 05633 2014 000017 00 - Quedar assabentat
0007 - "Les que presenta la Sra. Mª: Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Banys públics a la ciutat de València"".
Expediente: O 05633 2014 000018 00 - Quedar assabentat
0008 - "Les que presenta la Sra. Mª. Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Plagues de mosquits i panderoles associades a les elevades temperatures per les nits"".
Expediente: O 05633 2014 000019 00 - Quedar assabentat
0009 - "Les que presenta la Sra. Mª. Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Mesures a la nit de Sant Joan"".
Expediente: O 05633 2014 000020 00 - Quedar assabentat