2014-06-20 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
20-06-2014
Hora:
10:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 6 de juny de 2014.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada per la Sala de la Jurisdicció Social del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que desestima el Recurs de Suplicació núm. 718/14, interposat contra la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 1 en actes de juí per acomiadament núm. 875/12.
Expediente: E 00501 2012 000464 00 - Quedar assabentat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial:
0003 - Recurs PO núm. 524/12.
Expediente: E 00501 2013 000010 00 - Quedar assabentat
0004 - Recurs PA núm. 327/13.
Expediente: E 00501 2014 000037 00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, que no admet el Recurs PO núm. 782/11, interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local que va acordar un cessament com a funcionària interina.
Expediente: E 00501 2012 000058 00 - Quedar assabentat
0006 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar una sol·licitud de trasllat.
Expediente: E 01101 2014 000636 00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar les sol·licituds d'adscripció en comissió de servicis, en relació amb els expedients següents:
0007 - Expedient núm. 378/14.
Expediente: E 01002 2014 000378 00 - Aprovat
0008 - Expedient núm. 379/14.
Expediente: E 01002 2014 000379 00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar el recurs interposat contra la Resolució núm. 1296-P, de 23 de desembre de 2013.
Expediente: E 01101 2012 000506 00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar procediment obert per a contractar l'adquisició i subministrament d'aliments a entitats sense ànim de lucre.
Expediente: E 04101 2014 000043 00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Dóna compte de l'escissió parcial d'activitat de la mercantil Secopsa Aparcamientos, SL, i el traspàs en bloc a la societat Aparcamiento Jardines de Monforte, SL.
Expediente: E 04101 2013 000122 00 - Quedar assabentat
0012 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa adscriure a la Delegació de Benestar Social i Integració uns locals situats al carrer del Salado.
Expediente: E 05304 2014 000110 00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa declarar disponible part de la reserva de crèdit efectuada en la proposta de gasto 2011/7596, ítem 2014/680.
Expediente: E 05304 2014 000111 00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa prorrogar els contractes d'arrendament d'unes vivendes municipals, en relació amb els expedients següents:
0014 - Expedient núm. 192/14.
Expediente: E 05302 2014 000192 00 - Aprovat
0015 - Expedient núm. 193/14.
Expediente: E 05302 2014 000193 00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns els codis 1.S5.11.296 i 1.S5.11.297 i regularitzar el codi 1.S3.11.454, per alta del jardí situat als carrers d'Oset, del Beat Juan Grande i del Pare Antón Martín.
Expediente: E 05303 2013 000214 00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns les parcel·les per a xarxa viària i espais lliures situades a la plaça del Pintor Vidal Corella.
Expediente: E 05301 1998 000724 00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa resoldre i declarar extingida de mutu acord la concessió relativa al quiosc-bar 'La Puerta', situat als Jardins del Real.
Expediente: E 05301 1996 000656 00 - Aprovat
0019 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació per a l'abonament de la factura relativa a la presentació i organització de la realització del Dia d'Internet.
Expediente: E 00202 2014 000092 00 - Aprovat
0020 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar la justificació presentada per la Federació d'Associacions de Veïns de València, relativa a la subvenció concedida per a l'exercici 2013.
Expediente: E 00202 2013 000006 00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa corregir l'acord de la Junta de Govern Local de 23 de maig de 2014, pel qual es va acordar aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Universitat Politècnica de València.
Expediente: E 00801 2014 000007 00 - Aprovat
0022 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar les mesures necessàries per a garantir la continuïtat de la prestació del contracte d'assegurances de responsabilitat civil/patrimonial i de danys materials de l'Ajuntament de València.
Expediente: E 01201 2009 000041 00 - Aprovat
0022 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre, per extemporanis, els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2014 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions:
0023 - Resolució núm. 1546-W, de 26 de març.
Expediente: E 01306 2014 000803 00 - Aprovat
0024 - Resolució núm. 1703-W, de 2 d'abril.
Expediente: E 01306 2014 000023 00 - Aprovat
0024 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2014 que s'indiquen a continuació, d'imposició de sancions:
0025 - Resolució núm. 1224-W, de 10 de març.
Expediente: E 01306 2013 005612 00 - Aprovat
0026 - Resolució núm. 1476-W, de 21 de març.
Expediente: E 01306 2014 000455 00 - Aprovat
0026 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2014 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions:
0027 - Resolució núm. 197-W, de 17 de gener.
Expediente: E 01306 2013 005349 00 - Aprovat
0028 - Resolució núm. 985-W, de 19 de febrer.
Expediente: E 01306 2013 006959 00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar el plec de condicions que regulen l'ocupació de terrenys en l'Alt del pi' (Serra), per a la instal·lació d'una estació repetidora de radiocomunicació de la Policia Local de València, i la resta de punts continguts en la proposta.
Expediente: E 01401 2013 000086 00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar i reconéixer l'obligació de pagament de la certificació de liquidació corresponent al servici 'Gestió del trànsit en la ciutat de València', a favor d'Electronic Trafic, SA.
Expediente: E 01801 2014 001939 00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la justificació de l'aportació econòmica realitzada a favor de l'ONG Jarit Associació Civil, en virtut del conveni de col·laboració firmat amb l'esmentada entitat.
Expediente: E 01902 2013 000120 00 - Aprovat
0032 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Fundació del Col·legi de Metges de la Província de València.
Expediente: E 01905 2013 000128 00 - Aprovat
0033 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar modificacions en el Registre Municipal de Centres Educatius de l'Ajuntament de València.
Expediente: E 02101 2012 000978 00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar l'ampliació del termini d'execució d'un projecte subvencionat en virtut de la convocatòria per al 2011 de subvencions per a la realització de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament.
Expediente: E 02201 2011 000444 01 - Aprovat
0035 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Conselleria de Benestar Social, la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana i Càritas Diocesana de València, per a la realització d'un programa integral d'atenció a les persones que exercixen la prostitució als carrers de la ciutat per a l'any 2014.
Expediente: E 02201 2014 000797 00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern de 31 de gener de 2014, relatiu a l'aprovació de noves adjudicacions de vivendes a famílies procedents del cens de vivenda precària.
Expediente: E 02201 2014 000452 00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la segona pròrroga del conveni de col·laboració firmat amb Creu Roja Espanyola, per al desenvolupament del programa 'Promoció d'èxit escolar de xiquets i xiquetes en dificultat social'.
Expediente: E 02201 2013 003164 00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa concedir una subvenció a favor de l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer de València, per al finançament de l'activitat d'interés social desenvolupada durant el període comprés entre març i desembre de 2013.
Expediente: E 02201 2014 004276 00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar les bases i convocatòria de subvencions per a la realització de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament per a l'any 2014.
Expediente: E 02201 2014 003873 00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE SANITAT (OFICINA MUNICIPAL D'INFORMACIÓ I DEFENSA DEL CONSUMIDOR).- Proposa sol·licitar una subvenció a la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació destinada a la realització d'activitats relacionades amb el consum durant l'exercici 2014.
Expediente: E 02402 2014 000013 00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 332-X, de 30 d'abril de 2014.
Expediente: E 02901 2014 000338 00 - Aprovat
0042 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar el reintegrament total d'una ajuda municipal per a la inserció 'Ocupació autònoma' 2012, concedida en virtut de l'acord de la Junta de Govern Local de 29 d'octubre de 2012.
Expediente: E 02902 2014 000013 00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE PLANEJAMENT.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Universitat CEU Cardenal Herrera per al desenvolupament del projecte denominat 'Taller d'infraestructura verda urbana de València 2014'.
Expediente: E 03001 2014 000051 00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN LA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Pavasal Empresa Constructora, SA.
Expediente: E 03401 2014 000187 00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa no admetre, per extemporani, el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 191-I, de 25 de febrer de 2014, relativa a la denegació d'una llicència d'estació base de telefonia mòbil.
Expediente: E 03501 2007 000117 00 - Aprovat
0046 - MOCIÓ del regidor delegat de Devesa-Albufera.- Proposa al·legacions a l'Esquema provisional dels temes importants' del procés de planificació hidrològica (revisió 2015), corresponent a la demarcació hidrogràfica del Xúquer, en virtut de resolució de la Direcció General de l'Aigua del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.
Expediente: E 03602 2014 000132 00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'aprovació de la liquidació del complement productivitat de juny 2014.
Expediente: E 01101 2014 000825 00 - Aprovat
0048 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5 en el Procediment Ordinari núm. 492/10 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E 01305 2009 000615 00 - Aprovat
0048 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa concedir subvencions a les entitats següents:
0049 - Reial Acadèmia de Medicina.
Expediente: E 01905 2014 000007 00 - Aprovat
0050 - Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles.
Expediente: E 01905 2014 000060 00 - Aprovat
0051 - Real Acadèmia de Cultura Valenciana.
Expediente: E 01905 2014 000061 00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa sol·licitar unes ajudes a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport destinades a les finalitats següents:
0052 - Millora d'instal·lacions de l'Arxiu Intermedi.
Expediente: E 02001 2014 000134 00 - Aprovat
0053 - Digitalització de fons de l'Arxiu Municipal.
Expediente: E 02001 2014 000137 00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar una subvenció a favor de la Fundació de la Comunitat Valenciana del Pacte per a l'Ocupació per a realitzar un projecte educatiu en valors d'igualtat de gènere.
Expediente: E 02201 2014 004943 00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa sol·licitar a la Conselleria de Benestar Social una ajuda per al desenvolupament de programes d'atenció de necessitats i inclusió social a menors i les seues famílies en període estival per a l'any 2014.
Expediente: E 02201 2014 005806 00 - Aprovat
0056 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa aprovar una modificació de crèdits generats per ingressos.
Expediente: E 02701 2013 000542 00 - Aprovat
0057 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar les bases per a la concessió de beques a jóvens de València que realitzen estades formatives en l'estranger en el marc del projecte 'Europajove'.
Expediente: E 02902 2014 000216 00 - Aprovat
0057 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar les memòries dels projectes formatius de tallers d'ocupació que s'indiquen a continuació, dirigits a la formació de persones desocupades majors de 25 anys:
0058 - 'Recuperació i manteniment de patrimoni'.
Expediente: E 02902 2014 000222 00 - Aprovat
0059 - 'Promoció turística VLC 2014'.
Expediente: E 02902 2014 000223 00 - Aprovat
0060 - 'Conservació del bosc de la Devesa-Albufera II'.
Expediente: E 02902 2014 000224 00 - Aprovat
0061 - 'Activitats lúdiques i tecnològiques'.
Expediente: E 02902 2014 000225 00 - Aprovat
0062 - 'Conservació i reparació de vehicles de motor'.
Expediente: E 02902 2014 000263 00 - Aprovat
0063 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar tècnicament el projecte d'obres denominat 'Condicionament de rebaixaments de voreres en passos de vianants'.
Expediente: E 03301 2014 000071 00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa rectificar l'error material detectat de manera directa i manifesta en el plec de clàusules administratives particulars que han de regir la contracta de fonts ornamentals de la ciutat de València.
Expediente: E 04101 2014 000038 00 - Aprovat
0065 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar el projecte de la quarta modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2014.
Expediente: E 05501 2014 000021 00 - Aprovat
0066 - MOCIÓ del primer tinent d'alcalde i vicealcalde.- Proposa autoritzar a l'Assessoria Jurídica Municipal desistir del recurs interposat contra l'Orde de 29 de desembre del 2009 del Ministeri de Cultura.
Expediente: O 00615 2014 000002 00 - Aprovat
0067 - MOCIÓ del vicealcalde i primer tinent d'alcalde.- Proposa aprovar el nomenament de directora general de Coordinació Jurídica, Ordenances, Llicències i Inspecció.
Expediente: O 00615 2014 000003 00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar l'encàrrec a la contracta global Clece, SA, del servici del personal de la Fira de Juliol 2014.
Expediente: E 01904 2012 000001 13 - Aprovat
0069 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar i reconéixer l'obligació de pagament de les quotes de la Seguretat Social dels mesos de novembre i desembre del 2013 del personal que presta servicis en la UTE Sevicleop-Cleop, en el contracte de retirada de vehicles de la via pública.
Expediente: E 01801 2014 002059 00 - Aprovat
0070 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.- Proposa mostrar el condol de la Corporació per la defunció del Sr. Francesc Ramírez Izquierdo, conservador de la 'Casa de les Roques'.
Aprovat