2014-05-30 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
30-05-2014
Hora:
10:00
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 16 de maig de 2014.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima el recurs d'apel·lació interposat i revoca la sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, i no admet el Recurs PO núm. 100/12 interposat contra desestimació de la reclamació de quantitat en concepte d'interessos i pagament del preu just d'unes finques registrals.
Expediente: E 00501 2012 000188 00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que no admet el Recurs PO núm. 256/12, interposat contra l'acord que va disposar renunciar a la celebració del contracte per a la prestació de servicis educatius de la ciutat de València.
Expediente: E 00501 2012 000246 00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació:
0004 - Recurs PA núm. 148/13, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E 00501 2013 000173 00 - Quedar assabentat
0005 - Recurs PA núm. 338/13, interposat contra multa per infracció greu de l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal amb taules i cadires.
Expediente: E 00501 2013 000313 00 - Quedar assabentat
0006 - Recurs PA núm. 408/13, sobre denegació del reconeixement del dret d'abonament d'indemnització per raó del servici.
Expediente: E 00501 2013 000297 00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, pel qual es declara acabat el procediment i l'arxiu del Recurs PA núm. 261/2013, sobre requeriment de legalització d'obres.
Expediente: E 00501 2013 000262 00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, que declara acabat el Recurs PA núm. 203/13, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E 00501 2013 000333 00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 639/12, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E 00501 2012 000537 00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar una sol·licitud de trasllat per motius de salut.
Expediente: E 01101 2013 001498 00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa designar components de la comissió de valoració per a la provisió de llocs de treball.
Expediente: E 01101 2014 000344 00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar els contractes següents:
0012 - Subministrament d'uniformitat per al personal de la Policia Local.
Expediente: E 04101 2013 000095 00 - Aprovat
0013 - Servici d'intervenció integral amb famílies del cens de vivenda precària de la ciutat de València
Expediente: E 04101 2013 000118 00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa rectificar l'error material detectat en el plec de clàusules administratives particulars que han de regir el contracte de prestació dels servicis postals de l'Ajuntament de València.
Expediente: E 04101 2013 000124 00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa reconéixer l'obligació i aprovar el gasto corresponent a l'execució de mesures precautòries i a l'assistència i direcció tècnica per a l'adopció de les mateixes en l'immoble municipal situat als carrers de la Pujada del Toledà i dels Brodadors.
Expediente: E 05302 2009 000567 00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa adscriure a la Delegació de Benestar Social i Integració uns locals situats en els emplaçaments següents:
0016 - Carrer de Dalt.
Expediente: E 05304 2014 000084 00 - Aprovat
0017 - Carrer de Modesto González Latorre.
Expediente: E 05304 2014 000094 00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns una xarxa viària situada a l'avinguda de les Tres Creus.
Expediente: E 05303 2014 000037 00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa regularitzar en l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.S2.05.047 i donar d'alta la xarxa viària situada al carrer de Lleida.
Expediente: E 05301 1998 001010 00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns els codis següents i la resta de punts continguts en les propostes:
0020 - Codi 1.S1.19.455.
Expediente: E 05303 2013 000205 00 - Aprovat
0021 - Codi 1.S5.17.327.
Expediente: E 05303 2013 000216 00 - Aprovat
0022 - Codis 1.S3.10.494 i 1.S5.10.332.
Expediente: E 05303 2014 000067 00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa regularitzar en l'Inventari Municipal de Béns els codis 1.S2.06.166 i 1.S3.06.048 i donar d'alta el jardí situat al carrer del Batxiller, cantó amb el carrer d'Alemanya.
Expediente: E 05301 1995 000471 00 - Aprovat
0024 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de l'abonament de la quota de l'Estand N1 P5 86 per la participació de la Delegació d'Innovació i Projectes Emprenedors en la Fira Forinvest'14.
Expediente: E 00202 2014 000021 00 - Aprovat
0025 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar la justificació presentada per la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Innovació Urbana, relativa a la subvenció concedida per a l'exercici 2013.
Expediente: E 00202 2013 000004 00 - Aprovat
0026 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar les mesures necessàries per a garantir la continuïtat de la prestació dels servicis postals de l'Ajuntament.
Expediente: E 01201 2009 000137 00 - Aprovat
0027 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa ajustar el gasto del contracte de telefonia fixa de l'Ajuntament.
Expediente: E 01201 2010 000068 00 - Aprovat
0027 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents:
0028 - Registre núm. 00113 2012 4585.
Expediente: E 01305 2012 000117 00 - Aprovat
0029 - Registre núm. 00101 2012 1727.
Expediente: E 01305 2012 000250 00 - Aprovat
0029 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa en els procediments que s'indiquen a continuació i aprovar el gasto corresponent:
0030 - Procediment Ordinari núm. 335/10.
Expediente: E 01305 2003 000338 00 - Aprovat
0031 - Procediment Abreviat núm. 287/12.
Expediente: E 01305 2009 000260 00 - Aprovat
0031 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2014 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions:
0032 - Resolució núm. 79-W, de 14 de gener.
Expediente: E 01306 2013 005745 00 - Aprovat
0033 - Resolució núm. 553-W, de 4 de febrer.
Expediente: E 01306 2013 006612 00 - Aprovat
0034 - Resolució núm. 1994-W, de 15 d'abril.
Expediente: E 01306 2014 000637 00 - Aprovat
0035 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 4694-W, de 4 de setembre de 2012, d'imposició de sanció.
Expediente: E 01306 2012 002230 00 - Aprovat
0036 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Federació de Triatló i Esport Combinat, l'objecte de la qual serà donar suport a la referida federació en l'organització del 'València Triatló 2014'.
Expediente: E 01903 2014 000031 00 - Aprovat
0037 - OFICINA DE TURISME.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Grupo Editorial Prensa Festiva MPG, SL i d'Artes Gráficas Selvi, SA, per insercions publicitàries.
Expediente: E 01909 2014 000016 00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de l'Associació Alanna, de la factura del proppassat mes d'abril del contracte del servici de suport a la intervenció integral amb famílies del cens de vivenda precària de la ciutat de València.
Expediente: E 02201 2014 004407 00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació de pagament de determinades factures de desembre de 2013, parcialment incorporades com a crèdit a romanents, relacionades en els expedients següents:
0039 - Expedient núm. 4650/14.
Expediente: E 02201 2014 004650 00 - Aprovat
0040 - Expedient núm. 4576/14.
Expediente: E 02201 2014 004576 00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides per al desenvolupament del projecte 'Xarxa puja el to contra el racisme'.
Expediente: E 02201 2013 006035 00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- Proposa aprovar l'aportació a la Federació d'Associacions de Veïns de València prevista en el Pressupost de l'exercici 2014.
Expediente: E 02301 2014 000116 00 - Aprovat
0043 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la memòria del projecte de l'acció formativa certificat de professionalitat VLC 2014 'Mediació comunitària i anglés'.
Expediente: E 02902 2014 000057 00 - Aprovat
0044 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar, reconéixer l'obligació de pagament i abonar les factures referents a la impartició de la docència de l'especialitat formativa 'Socorrisme instal·lacions aquàtiques', relatives al proppassat mes de març.
Expediente: E 02902 2014 000065 00 - Aprovat
0045 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la realització de la memòria del projecte de l'acció formativa certificat de professionalitat VLC 2014 'Anglés i mediació comunitària'.
Expediente: E 02902 2014 000074 00 - Aprovat
0046 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor de les persones beneficiàries del programa de pràctiques no laborals 'La meua primera experiència laboral', corresponent al proppassat mes d'abril.
Expediente: E 02902 2014 000098 00 - Aprovat
0047 - MOCIÓ del vicealcalde sobre la incoació dels preceptius expedients de modificació de crèdits extraordinaris pels organismes autònoms municipals, per a transferir els romanents de Tresoreria per a gastos generals a 31 de desembre del 2013, al Pressupost de l'Ajuntament.
Expediente: E 00407 2014 000004 00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar les bases i la convocatòria de les ajudes de servicis socials per a sufragar gastos de menjador escolar per al curs 2014/2015.
Expediente: E 02201 2014 004241 00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar una subvenció a favor de la Fundació del Pacte per a l'Ocupació, a l'efecte d'implementar el programa d'inserció sociolaboral per a dones en situació d'exclusió social.
Expediente: E 02201 2014 000799 00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries, per al compliment de penes de treball en benefici de la comunitat.
Expediente: E 02201 2014 001370 00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES.- Proposa prorrogar durant l'any 2014 els convenis de col·laboració firmats amb les entitats següents:
0051 - Universitat de València-Estudi General.
Expediente: E 02501 2014 000008 00 - Aprovat
0052 - Fundació d'Ajuda contra la Drogadicció (FAD).
Expediente: E 02501 2014 000009 00 - Aprovat
0053 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 273-R, de 22 de novembre de 2013.
Expediente: E 02701 2013 000372 00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 627-X, de 26 de juliol de 2013.
Expediente: E 02901 2011 001073 00 - Aprovat
0054 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la realització de la memòria tècnica dels projectes de les següents accions formatives:
0055 - 'Certificat de professionalitat VLC 2014: socorrisme en espais aquàtics naturals i anglés'.
Expediente: E 02902 2014 000053 00 - Aprovat
0056 - 'Certificat de professionalitat VLC 2014: anglés i socorrisme en instal·lacions aquàtiques'.
Expediente: E 02902 2014 000054 00 - Aprovat
0057 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar el pla d'ocupació 'Treball Ciutat de València 2014'.
Expediente: E 02902 2014 000072 00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 820-I, de 24 de juny de 2013, sobre declaració de caducitat de llicència d'obres.
Expediente: E 03502 2001 000116 00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa reconéixer unes obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació:
0059 - Fomento de Construcciones y Contratas, SA.
Expediente: E 04001 2014 000392 00 - Aprovat
0060 - Sociedad de Agricultores de la Vega, SA.
Expediente: E 04001 2014 000360 00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar un gasto de gestió anticipada d'aportació de capital a l'EMT.
Expediente: E 01801 2014 002080 00 - Aprovat
0062 - MOCIÓ del regidor delegat d'Hisenda, Pressupostos i Política Tributària i Fiscal.- Proposa aprovar l'atorgament d'avals municipals a l'EMT en dos pòlisses de crèdit a subscriure amb el Banc de Santander.
Expediente: E 05201 2014 000022 00 - Aprovat
0063 - MOCIÓ del regidor delegat d'Hisenda, Pressupostos i Política Tributària i Fiscal.- Proposa aprovar l'atorgament d'aval de l'Ajuntament a dos préstecs de l'EMT destinats a refinançar el seu deute a curt termini.
Expediente: E 05201 2014 000024 00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E 02301 2014 000491 00 - Aprovat