2014-04-23 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION DE CULTURA Y EDUCACION

Data:
23-04-2014
Hora:
13:30
Òrgan:
C3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - SECRETARIA Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de data 24 de març de 2014
Aprovat
0002 - SERVICI D'EDUCACIÓ Proposa aprovar inicialment la Modificació del Reglament de Règim Intern del Consell Escolar Municipal de València.
Expediente: E 02101 2005 000355 00 - Aprovat
0003 - FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL Proposa donar compte al Ple de la Memòria d'Activitats i de la Gestió de l'Organisme Autònom Fundació Esportiva Municipal, corresponent al any 2013.
Expediente: E 70002 2014 000099 00 - Aprovat
0004 - MOCIONS Que presenta el Sr. Amadeu Sanchis i Labiós, del Grup Municipal EUPV, sobre situació del Teatre El Musical.
Expediente: E 05634 2014 000014 00 - Rebutjat
0005 - MOCIONS Que presenta la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grup Municipal Compromís, sobre Pla Estratègic Museus Municipals.
Expediente: E 05634 2014 000015 00 - Rebutjat
0006 - MOCIONS Que presenta el Sr. Amadeu Sanchis i Labiós, del Grup Municipal EUPV, sobre rehabilitació i optimització dels refugis antiaeris.
Expediente: E 05634 2014 000016 00 - Rebutjat
0007 - Que presenta el Sr. Salvador Broseta Perales, del Grup Municipal Socialista, sobre estàtua de Flora.
Expediente: E 05634 2014 000017 00 - Aprovat
0008 - PREGUNTES Que presenta la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grup Municipal Compromís, sobre Plaça Carles Salvador i Gimeno.
Expediente: O 05634 2014 000006 00 -
0009 - O.A.M. UNIVERSITAT POPULAR Donar compte de la modificació de la Relació de Llocs de Treball, de la plantilla i dels conceptes pressupostaris de la Universitat Popular per a 2014.
Quedar assabentat
0010 - FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL Proposa aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball, de la plantilla i dels conceptes pressupostaris de la Fundació Esportiva Municipal per a 2014.
Expediente: E 70002 2014 000116 00 - Aprovat