2014-03-14 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
14-03-2014
Hora:
10:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 21 de febrer de 2014.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 643/12, interposat contra imposició de sanció prevista en l'Ordenança de protecció contra la contaminació acústica.
Expediente: E 00501 2013 000085 00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 703/12, interposat contra sanció per infracció molt greu de l'Ordenança municipal reguladora de l'ocupació del domini públic.
Expediente: E 00501 2013 000137 00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 231/13, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E 00501 2013 000271 00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que, amb revocació de la sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1 en el Recurs PO núm. 420/08, estima el recurs d'apel·lació interposat en relació amb la declaració de caducitat d'una llicència de pub.
Expediente: E 00501 2008 000354 00 - Aprovat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, estimatòria del Recurs PO núm. 710/08, que declara la revocació d'una llicència per a activitat de disco bar.
Expediente: E 00501 2009 000016 00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el reingrés al servici actiu amb adscripció al lloc de treball referència núm. 7144.
Expediente: E 01002 2013 000606 00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa regularitzar i modificar els subfactors específics N i F.
Expediente: E 01002 2014 000051 00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar els concerts educatius per a pràctiques formatives a subscriure amb els següents instituts d'educació secundària: Font de Sant Lluís.
Expediente: E 01002 2014 000073 00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar els concerts educatius per a pràctiques formatives a subscriure amb els següents instituts d'educació secundària: Sorolla.
Expediente: E 01002 2014 000074 00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar les sol·licituds d'adscripció en comissió de servicis corresponents als expedients següents: Expedient núm. 159/14.
Expediente: E 01002 2014 000159 00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar les sol·licituds d'adscripció en comissió de servicis corresponents als expedients següents: Expedient núm. 193/14.
Expediente: E 01002 2014 000193 00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació de l'adscripció orgànica dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 5812.
Expediente: E 01101 2014 000200 00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació de l'adscripció orgànica dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 4041.
Expediente: E 01101 2014 000204 00 - Aprovat
0015 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2009 213262.
Expediente: E 01305 2009 000870 00 - Aprovat
0016 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa aprovar la baixa parcial de la liquidació MO 2013 41 00001270 3.
Expediente: E 01306 2012 007496 00 - Aprovat
0017 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre la sol·licitud de revisió d'ofici en relació amb l'acord de la Junta de Govern Local de 22 de novembre de 2013.
Expediente: E 01306 2013 002416 00 - Aprovat
0018 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre, per extemporani, el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 5924-W, de 14 de novembre de 2013, d'imposició de sanció.
Expediente: E 01306 2013 005570 00 - Aprovat
0019 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2013 i 2014 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 6217-W, de 2 de desembre.
Expediente: E 01306 2013 004605 00 - Aprovat
0020 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2013 i 2014 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 6416-W, de 5 de desembre.
Expediente: E 01306 2013 005911 00 - Aprovat
0021 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2013 i 2014 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 6698-W, de 19 de desembre.
Expediente: E 01306 2013 005408 00 - Aprovat
0022 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2013 i 2014 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 56-W, de 10 de gener.
Expediente: E 01306 2013 004457 00 - Aprovat
0023 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 5019-W, de 19 de setembre de 2013, sobre imposició de sanció.
Expediente: E 01306 2013 003764 00 - Aprovat
0024 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb CulturArts.
Expediente: E 01905 2014 000008 00 - Aprovat
0025 - OFICINA DE TURISME.- Proposa abonar a la Fundació Turisme València Convention Bureau una aportació econòmica destinada a les activitats relacionades amb la promoció congressual i turística de la ciutat de València.
Expediente: E 01909 2014 000022 00 - Aprovat
0026 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar la segona pròrroga del contracte del servici de monitors d'absentisme de la ciutat de València.
Expediente: E 02101 2013 000661 00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar l'abonament de factures de subministrament de gasoil en col·legis públics.
Expediente: E 02101 2014 000367 00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el gasto per a atendre els següents pagaments durant l'any 2014: Prestacions econòmiques de protecció.
Expediente: E 02201 2014 001382 00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el gasto per a atendre els següents pagaments durant l'any 2014: Prestacions econòmiques per acolliment familiar en família extensa o afí.
Expediente: E 02201 2014 001383 00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració subscrit amb Transvía Tours, SL, per al 'Concurs de pintura ciutat de València per a persones majors'.
Expediente: E 02201 2013 003508 00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la primera pròrroga del contracte de gestió integral de la residència i centre de dia de persones amb discapacitat intel·lectual 'La nostra casa-Vall de la Ballestera'.
Expediente: E 02201 2009 002192 00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la primera revisió de preus del contracte de prestació del servici de visites culturals per a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E 02201 2011 003616 00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer unes obligacions de pagament a favor de les entitats següents: Povinet, SCV.
Expediente: E 02201 2012 004597 00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer unes obligacions de pagament a favor de les entitats següents: Servicios de Teleasistencia, SA.
Expediente: E 02201 2012 008513 00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 1391-I, de 22 de novembre de 2013, relativa a la denegació de llicència per a estació base de telefonia mòbil.
Expediente: E 03501 2005 000079 00 - Aprovat
0036 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa entendre les actuacions de l'acord de la Junta de Govern Local de 29 de novembre de 2013, referent a l'adjudicació a l'empresa CM Las Provincias, SL, de determinats servicis publicitaris, amb Federico Doménech, SA.
Expediente: E 04103 2013 000105 00 - Aprovat
0037 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la sentència de l'Audiència Nacional, estimatòria parcial del Recurs contenciós administratiu núm. 1/144/08 interposat contra resolució del Ministeri de Medi Ambient, i consentir i complir la sentència del Tribunal Suprem que confirma la sentència de l'Audiència Nacional.
Expediente: E 00501 2008 000135 00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa arxivar l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
Expediente: E 01401 2013 000157 00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa declarar la caducitat del procediment disciplinari incoat a un agent de la Policia Local i incoar nou expedient disciplinari.
Expediente: E 01401 2014 000042 00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 29 de novembre de 2013.
Expediente: E 01401 2013 000127 00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la sol·licitud d'una subvenció a la Diputació Provincial conforme a les bases de la convocatòria en matèria de joventut i esports per a l'any 2014.
Expediente: E 01902 2014 000071 00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la concessió i pagament anticipat subjecte a justificació de subvencions per a monuments fallers 2014.
Expediente: E 01904 2013 000684 00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa aprovar la revisió definitiva de preus per a l'any 2011 de la contracta del servici de neteja de la via pública, arreplegada i transport de residus sòlids de la zona 2 de la ciutat.
Expediente: E 02801 2013 000258 00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa aprovar els criteris per a determinar els venedors que seran autoritzats per a exercir la venda no sedentària al passeig Marítim de la Malva-rosa durant la temporada estival 2014.
Expediente: E 02901 2014 000290 00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa incloure nous comerços en la guia de comerços emblemàtics de la ciutat de València.
Expediente: E 02901 2013 000525 00 - Aprovat
0046 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa iniciar el procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a la contractació 2013.
Expediente: E 02902 2014 000011 00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa declarar l'existència d'un error material contingut en el projecte de reparcel·lació forçosa del programa d'actuació integrada del sector de sòl urbà de la unitat d'execució núm. 1 del pla parcial del sector de SUP PRR-6 Malilla-Nord.
Expediente: E 03102 2006 000004 00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa aprovar el projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució única en sòl urbà 'Palleter' i la resta de punts continguts en la proposta.
Expediente: E 03107 2004 000011 00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar els projectes bàsics de les obres que s'indiquen a continuació i sol·licitar-ne el finançament amb càrrec al Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Infraestructura per a la conservació, protecció i millora dels espais mediambientals de l'espai enjardinat situat a la plaça de Benimarfull'.
Expediente: E 04001 2014 000207 00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar els projectes bàsics de les obres que s'indiquen a continuació i sol·licitar-ne el finançament amb càrrec al Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Infraestructura per a la conservació, protecció i millora dels espais mediambientals de l'espai enjardinat al carrer de Miguel Servet-General Avilés'.
Expediente: E 04001 2014 000208 00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Encuentro Urbano, SL.
Expediente: E 08001 2012 000014 00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a un funcionari i nomenar instructor i secretari.
Expediente: E 01002 2013 000589 00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa abonar la indemnització corresponent per finalització de contracte al personal pertanyent al projecte 'Eurodyssée 2013'.
Expediente: E 01101 2013 001319 00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa contractar un professor tècnic mitjà i un professor de suport a temps parcial amb destinació al taller d'ocupació 'Conservació de la Devesa-Albufera'.
Expediente: E 01101 2013 001549 00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa contractar dos alumnes treballadores amb destinació al taller d'ocupació 'Promoció turística de la ciutat de València'.
Expediente: E 01101 2013 001550 00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar les bases específiques i convocatòria de llocs de treball 'Personal mèdic cap Salut Laboral', pel sistema de concurs de mèrits entre funcionaris de carrera de l'Ajuntament de València.
Expediente: E 01101 2014 000344 00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la convocatòria per a proveir diversos llocs de treball de lliure designació entre funcionaris de carrera de l'Ajuntament de València.
Expediente: E 01101 2014 000341 00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la liquidació del complement de productivitat de març 2014.
Expediente: E 01101 2014 000359 00 - Aprovat
0059 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa requerir la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública en relació amb la resolució per la qual es denega l'increment de l'import finançable del projecte denominat 'Urbanització de l'espai interior de la UE8 del PEPRI entorn de la muralla musulmana del barri del Carme', en el marc del Pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 03301 2009 000085 00 - Aprovat
0060 - SERVICI DEVESA-ALBUFERA.- Proposa sol·licitar les ajudes de la Conselleria de Benestar Social destinades a l'atenció a persones amb discapacitat o amb malaltia mental crònica i per a la promoció de l'accessibilitat.
Expediente: E 03602 2014 000056 00 - Aprovat
0061 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Corporación Radio Televisión Española, SA, sobre col·laboració en la coproducció d'espais audiovisuals sobre diferents actes de celebració de les Falles 2014.
Expediente: E 04103 2014 000046 00 - Aprovat
0062 - MOCIÓ del regidor delegat d'Esports i Joventut.- Proposa declarar la caducitat del procediment incoat per a l'aprovació de la liquidació del contracte de gestió del complex esportiu cultural de la Rambleta i determinació de la indemnització de danys i perjuís causats a l'Administració.
Expediente: E 01903 2012 000429 00 - Aprovat
0063 - MOCIÓ del regidor delegat d'Hisenda, Pressupostos i Política Tributària i Fiscal.- Proposa aprovar l'atorgament d'un aval municipal a l'EMT en una pòlissa de crèdit a subscriure amb el BBVA.
Expediente: E 05201 2014 000012 00 - Aprovat
0064 - MOCIÓ del vicealcalde.- Proposa aprovar la Carta d'Intencions i l'annex de compromisos, així com el gasto plurianual exigits per la formalització d'un crèdit de refinançament de la societat Valencia Parque Central 2003, SA.
Expediente: E 05201 2014 000011 00 - Aprovat
0065 - OFICINA DE TURISME.- Proposa abonar al Consorci Palau de Congressos de València una transferència de capital destinada a finançar part de les inversions realitzades en l'immobilitzat material i en l'amortització acumulada de l'immobilitzat material.
Expediente: E 01909 2014 000027 00 - Aprovat
0066 - INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL I INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS.- Donen compte dels informes emesos en relació amb l'aplicació de la disposició addicional 9a de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, i de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de Modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de Mesures contra la Morositat en les Operacions Comercials.
Expediente: E 00407 2014 000001 00 - Quedar assabentat
0067 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de la UTE Servicleop, SL-Cleop, SA.
Expediente: E 01401 2014 000040 00 - Aprovat
0068 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.- Proposa no realitzar la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 21 de març de 2014.
Aprovat