2014-03-07 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
07-03-2014
Hora:
10:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 14 de febrer de 2014.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Tribunal Suprem, desestimatòria del recurs de revisió interposat contra sentència del Tribunal Superior de Justícia que va desestimar l'apel·lació seguida contra sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2 desestimatòria del PO núm. 406/06.
Expediente: E 00501 2006 000526 00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PO núm. 613/10.
Expediente: E 00501 2010 000592 00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PO núm. 402/11.
Expediente: E 00501 2011 000436 00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PA núm. 319/12.
Expediente: E 00501 2012 000363 00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 562/11, interposat contra denegació de llicència d'obertura per a l'activitat de café-concert.
Expediente: E 00501 2011 000624 00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 572/12, sobre estimació de la prescripció del termini de quatre anys per a ordenar la restauració de la legalitat urbanística infringida per unes obres.
Expediente: E 00501 2012 000442 00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 12/13, interposat contra resolució sancionadora per infracció molt greu de l'Ordenança reguladora de la venda no sedentària.
Expediente: E 00501 2013 000074 00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 186/13, sobre desestimació d'una sol·licitud d'abonament de gratificació per assistència a juí.
Expediente: E 00501 2013 000181 00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, estimatòries parcials dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 665/11, interposat contra resolució del Jurat Tributari sobre liquidació de l'impost sobre béns immobles, exercici 2010.
Expediente: E 00501 2011 000680 00 - Aprovat
0011 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, estimatòries parcials dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 144/13, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E 00501 2013 000168 00 - Aprovat
0012 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 750/12, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E 00501 2013 000065 00 - Aprovat
0013 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 178/13, interposat contra desestimació presumpta d'una reclamació d'interessos de demora meritats en contracte administratiu de servicis.
Expediente: E 00501 2013 000167 00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el reingrés al servici actiu amb adscripció als llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 2028.
Expediente: E 01002 2013 000470 00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el reingrés al servici actiu amb adscripció als llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 2017.
Expediente: E 01002 2014 000014 00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció al lloc de treball referència núm. 6426.
Expediente: E 01101 2014 000194 00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en el Servici d'Educació.
Expediente: E 01101 2014 000328 00 - Aprovat
0018 - MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació de les obres d'estalvi energètic i millora d'eficiència energètica del col·legi municipal Santiago Grisolia, finançades amb càrrec al Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 04101 2011 000053 00 - Aprovat
0019 - MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació de la prestació del servici públic d'explotació del poliesportiu municipal de la Rambleta.
Expediente: E 04101 2013 000034 00 - Aprovat
0020 - SERVEI DE PATRIMONI.- Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat a l'avinguda de Portugal.
Expediente: E 05302 2014 000069 00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa acceptar la renúncia a l'arrendament d'un local municipal situat al carrer dels Soguers.
Expediente: E 05302 2014 000121 00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa autoritzar, reconéixer, disposar i liquidar una obligació d'abonament en concepte d'indemnització substitutòria, d'acord amb l'Acte del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3 de València.
Expediente: E 05305 2014 000009 00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns les parcel·les i xarxes viàries situades en els emplaçaments següents: Carrera de Malilla.
Expediente: E 05303 2013 000186 00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns les parcel·les i xarxes viàries situades en els emplaçaments següents: Plaça d'Holanda i carrer de Tomàs de Villarroya.
Expediente: E 05303 2013 000198 00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns les parcel·les i xarxes viàries situades en els emplaçaments següents: Carrers de Fontanars, de la Mare Petra (religiosa) i de l'Escultor Vicente Rodilla.
Expediente: E 05303 2013 000173 00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.E6.12.005 'Grup de vivendes Federico Mayo', regularitzar el codi 1.CM.12.047 'CE Jaume I (part)' i donar d'alta els immobles no alienats del grup.
Expediente: E 05303 2007 000089 00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa rectificar en l'Inventari Municipal de Béns l'error material de transcripció en la superfície del codi 1.E3.06.239, parcel·la de l'edifici per a servici públic en l'antiga sala de màquines de l'Antiga Fàbrica de Tabac.
Expediente: E 05303 2013 000053 00 - Aprovat
0028 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 113642.
Expediente: E 01305 2011 000493 00 - Aprovat
0029 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2012 132670.
Expediente: E 01305 2012 000491 00 - Aprovat
0030 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 3490-W, de 19 de juny.
Expediente: E 01306 2013 003024 00 - Aprovat
0031 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 5941-W, de 14 de novembre.
Expediente: E 01306 2013 005720 00 - Aprovat
0032 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 5406-W, de 15 d'octubre de 2013, sobre imposició de sanció.
Expediente: E 01306 2013 004833 00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 214-T, de 27 de març de 2013, sobre autorització de gual.
Expediente: E 01801 2013 000883 00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa estimar parcialment les al·legacions formulades i imposar penalitats pel contracte del servici de retirada de vehicles de la via pública.
Expediente: E 01801 2013 004245 00 - Aprovat
0035 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa declarar la inexistència de l'obligació de pagament per part de l'Administració municipal, respecte de diverses subvencions concedides per acord de la Junta de Govern Local d'11 d'octubre de 2013.
Expediente: E 01903 2014 000030 00 - Aprovat
0036 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar les bases i convocatòria dels premis literaris 'Ciutat de València', XXXII edició, i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E 01905 2014 000015 00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa formular requeriment per a l'anul·lació del Decret núm. 10465, de 16 de desembre del 2013, del president de la Diputació de València, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 679/07.
Expediente: E 02001 2007 000679 00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa formular requeriment per a l'anul·lació del Decret núm. 10465, de 16 de desembre del 2013, del president de la Diputació de València, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 97/09.
Expediente: E 02001 2009 000097 00 - Aprovat
0039 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de diverses empreses.
Expediente: E 02101 2014 000208 00 - Aprovat
0040 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa estimar els recursos de reposició relatius al xec Univex 2013-2014.
Expediente: E 02101 2014 000144 00 - Aprovat
0041 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar l'abonament de part del xec Univex 2012-2013 a favor d'una beneficiària del dit xec.
Expediente: E 02101 2012 000997 00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació a favor de Transvía Tours, SL, de la factura de desembre de 2013 del contracte de prestació del servici de visites culturals per a persones majors.
Expediente: E 02201 2014 001397 00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa estimar la petició efectuada en relació amb la no reclamació de les quantitats pendents de pagament per l'arrendament d'una vivenda municipal situada al carrer del Gravador Fabregat.
Expediente: E 02201 2012 004042 00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar els convenis de col·laboració a subscriure amb les entitats següents: Euro Depot España, SAU, en el marc del projecte 'València Inserix'.
Expediente: E 02201 2014 001408 00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar els convenis de col·laboració a subscriure amb les entitats següents: Secretaria General d'Institucions Penitenciàries, per al compliment efectiu de les penes de treball en benefici de la comunitat.
Expediente: E 02201 2014 001370 00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Secopsa Servicios, SA, corresponent a diversos treballs realitzats en el centre municipal d'activitats per a persones majors de la Fontsanta.
Expediente: E 02201 2014 001225 00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa iniciar els tràmits per a subscriure un nou conveni de col·laboració amb Càritas Diocesana per al desenvolupament del programa municipal d'atenció a persones sense sostre i la resta de punts continguts en la proposta.
Expediente: E 02201 2012 001930 00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE SANITAT.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: Lokímica, SA.
Expediente: E 02401 2014 000271 00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE SANITAT.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: Associació Modepran.
Expediente: E 02401 2014 000377 00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa aprovar la campanya de promoció de jornades gastronòmiques en els mercats municipals de València 'El Xef al Mercat 2014' i el gasto corresponent.
Expediente: E 02901 2014 000103 00 - Aprovat
0051 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar les bases que han de regir les convocatòries per a l'any 2014 de les ajudes municipals que s'indiquen a continuació: Contractació.
Expediente: E 02902 2014 000015 00 - Aprovat
0052 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar les bases que han de regir les convocatòries per a l'any 2014 de les ajudes municipals que s'indiquen a continuació: Consolidació empresarial.
Expediente: E 02902 2014 000016 00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE PROJECTES URBANS.- Proposa desestimar la petició de restabliment de l'equilibri econòmic financer i de condonació del cànon concessional dels anys 2012-2014 de la concessionària Rain Forest Valencia, SA.
Expediente: E 01201 2001 000108 00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 1424-I, de 29 de novembre de 2013, relativa a la denegació de llicència per a estació base de telefonia mòbil.
Expediente: E 03501 2007 000359 00 - Aprovat
0055 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa iniciar el procediment de reintegrament parcial de les ajudes a les iniciatives empresarials 2013 percebudes pels interessats relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 192/13.
Expediente: E 00202 2013 000192 00 - Aprovat
0056 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa iniciar el procediment de reintegrament parcial de les ajudes a les iniciatives empresarials 2013 percebudes pels interessats relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 409/13.
Expediente: E 00202 2013 000409 00 - Aprovat
0057 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 27 de desembre de 2013, sobre ajudes municipals a les iniciatives empresarials.
Expediente: E 00202 2013 000648 00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE RELACIONS INTERNACIONALS.- Proposa aprovar el nomenament de l'equip de treball encarregat de tractar tots els temes organitzatius relacionats amb la realització de la Global Russia Business Meeting 2014.
Expediente: E 00203 2013 000008 00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació de l'adscripció orgànica dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 3095.
Expediente: E 01101 2013 001498 00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació de l'adscripció orgànica dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 7746.
Expediente: E 01101 2014 000217 00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en el Servici de Sanitat.
Expediente: E 01101 2014 000272 00 - Aprovat
0062 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa deixar sense efecte les actuacions de l'expedient de reintegrament parcial d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a la contractació 2012.
Expediente: E 02902 2013 000114 00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa autoritzar la cessió mitjançant subrogació parcial en part de la condició d'agent urbanitzador del programa per al desenvolupament de l'actuació aïllada corresponent a l'àrea de repartiment de la parcel·la situada al carrer de Ramón Porta Carrasco i altres, efectuada per Parking La Fe, SL, a favor de Promociones Inmobiliarias Valencianas, SL.
Expediente: E 03105 2004 000017 00 - Aprovat