2014-01-28 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION HACIENDA,DINAMIZACION ECONOMICA Y EMPLEO

Data:
28-01-2014
Hora:
10:00
Òrgan:
E3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 19 de desembre de 2013.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURIDICA MUNICIPAL Proposa que la Corporació quede assabentada de l'Auto del T.S.J. que declara la inadmissibilitat del recurs contenciós P.O. 1/195/2013 interposat per D. Antonio Monzó Giménez contra aprovació provisional del Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits.
Expediente: E 00501 2013 000318 00 - Quedar assabentat
0003 - TRESORERIA Proposa donar compte de l'informe corresponent al quart trimestre de 2013, sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals, previst en el articles 4 i 5 de la Llei 15/2012 de 5 de juliol.
Expediente: E 04906 2014 000002 00 - Quedar assabentat
0004 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTÀRI Proposa aprovar la primera modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del pressupost 2014
Expediente: E 05501 2014 000002 00 - Aprovat
0005 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTÀRI Proposa aprovar la primera relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions 2014.
Expediente: E 05501 2014 000004 00 - Aprovat
0006 - "MOCIONS La que presenta Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, sobre ""Publicació immediata del projecte inicial de pressupostos a la Web de l'Ajuntament""
Expediente: E 05630 2014 000002 00 - Rebutjat
0007 - "PREGUNTES Preguntes que formula Pedro M. Sánchez Marco sobre ""Deute Generalitat Valenciana""
Expediente: E 05630 2014 000003 00 -
0008 - "PREGUNTES Preguntes que formula Pedro M. Sánchez Marco sobre ""Minoració d'ingressos per la reforma local""
Expediente: E 05630 2014 000004 00 -
0009 - ANNEX Expedients dels quals es dóna compte a la Comissió segons relacions adjuntes.
Quedar assabentat