2013-12-27 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
27-12-2013
Hora:
10:00
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 29 de novembre de 2013.
Aprovat
0002 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa sotmetre a informació pública la modificació del pla parcial 'Benicalap Nord' promogut per Consum Societat Cooperativa Valenciana. (23-12-2013).
Expediente: E 03001 2012 000171 00 - Aprovat
0003 - GABINET D'ALCALDIA.- Proposa concedir una subvenció a favor de la Casa Bressol Santa Isabel.
Expediente: E 00201 2013 000024 00 - Aprovat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 494/07, sobre transmissió de llicència per a activitat de restaurant.
Expediente: E 00501 2007 000502 00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 801/10, interposat contra concessió de llicència ambiental.
Expediente: E 00501 2011 000122 00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 718/11, interposat contra resolució en virtut de la qual es té per retirada l'oferta presentada per una mercantil.
Expediente: E 00501 2011 000693 00 - Quedar assabentat
0007 - Recurs PA núm. 265/12, sobre demolició d'estructura metàl·lica en terrassa posterior d'un edifici situat al carrer de Juan Ramón Jiménez.
Expediente: E 00501 2012 000249 00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, interposats contra resolucions per les quals es requerix el reintegrament de gastos de determinats edificis: Recurs PA núm. 173/12.
Expediente: E 00501 2012 000213 00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, interposats contra resolucions per les quals es requerix el reintegrament de gastos de determinats edificis: Recurs PA núm. 479/12.
Expediente: E 00501 2012 000441 00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que no admet per extemporani el Recurs PO núm. 29/07, interposat contra la concessió d'una llicència per a l'activitat de guarderia.
Expediente: E 00501 2007 000232 00 - Quedar assabentat
0011 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Suprem, desestimatòria de la demanda per al reconeixement d'error judicial núm. 48/12, interposat contra sentència del Tribunal Superior de Justícia dictada en el Recurs PO núm. 4/174/2010.
Expediente: E 00501 2010 000391 00 - Aprovat
0012 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 295/12, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E 00501 2012 000294 00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa deixar sense efecte la cessió en precari al Servei Valencià d'Ocupació i Formació (Servef) dels locals municipals de l'edifici situat al carrer de l'Arabista Ambrosio Huici.
Expediente: E 05301 2001 000828 00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Diputació de València per a la realització del projecte de restauració d'un edifici protegit situat al carrer d'Aben al Abbar.
Expediente: E 05302 2012 000453 00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa tornar al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques una quantitat corresponent a la subvenció concedida per al projecte denominat 'Servicis bàsics d'Administració electrònica. Fase 1: Implantació de pilars d'Administració electrònica en l'Ajuntament de València'.
Expediente: E 00801 2008 000016 00 - Aprovat
0016 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament contingudes en els expedients següents: Expedient núm. 276/13.
Expediente: E 01201 2013 000276 00 - Aprovat
0017 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament contingudes en els expedients següents: Expedient núm. 285/13.
Expediente: E 01201 2013 000285 00 - Aprovat
0018 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament contingudes en els expedients següents: Expedient núm. 294/13.
Expediente: E 01201 2013 000294 00 - Aprovat
0019 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament contingudes en els expedients següents: Expedient núm. 296/13.
Expediente: E 01201 2013 000296 00 - Aprovat
0020 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 182947.
Expediente: E 01305 2010 000696 00 - Aprovat
0021 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2012 83903.
Expediente: E 01305 2012 000313 00 - Aprovat
0022 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2012 141369.
Expediente: E 01305 2012 000499 00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar i reconéixer unes obligacions de pagament a favor de les entitats següents: CPS Ingenieros, Obra Civil y Medio Ambiente, SL.
Expediente: E 01801 2013 004214 00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar i reconéixer unes obligacions de pagament a favor de les entitats següents: API Movilidad, SA i Ferroser Infraestructuras, SA.
Expediente: E 01801 2013 004234 00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa prorrogar el contracte de gestió del servici públic de retirada de vehicles de la via pública.
Expediente: E 01801 2004 002791 00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar una nova part de la segona pròrroga del contracte de gestió del trànsit.
Expediente: E 01801 2006 005795 00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa prorrogar per segon any la Beca 'Carmen i Severo Ochoa' en la seua modalitat de Foment de l'activitat investigadora.
Expediente: E 02101 2012 000878 00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació a favor de l'Associació Alanna de la factura corresponent al proppassat mes de novembre relativa al contracte de gestió del centre de dia per a jóvens 'Malva-rosa'.
Expediente: E 02201 2013 010483 00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de les factures relatives a la realització del Dia Internacional de la Infància.
Expediente: E 02201 2013 010541 00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament de les factures relatives als servicis que s'indiquen a continuació prestats durant el proppassat mes de novembre: Infovivenda solidària.
Expediente: E 02201 2013 010455 00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament de les factures relatives als servicis que s'indiquen a continuació prestats durant el proppassat mes de novembre: Urgències socials.
Expediente: E 02201 2013 010585 00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer de València.
Expediente: E 02201 2013 008034 00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la modificació del projecte del Comité Espanyol de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats: 'Pla d'acció Un-i-Món: Observatori de Refugi'.
Expediente: E 02201 2012 005027 00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA).- Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació respecte dels guanyadors del IV Concurs de Relat Curt.
Expediente: E 02303 2013 000637 00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS).- Proposa aprovar, disposar i reconéixer l'obligació contreta amb distints proveïdors per la realització de diverses activitats.
Expediente: E 02305 2013 001299 00 - Aprovat
0036 - "SERVICI DE PEDANIES.- Proposa aprovar el projecte de gastos plurianual denominat ""Conveni assistència sanitària ambulatòria pedanies"", acceptar la subvenció i reconéixer drets en concepte de 1r, 2n i 3r trimestre de 2013 per la prestació d'assistència sanitària ambulatòria a Massarrojos.
Expediente: E 02310 2013 000315 00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer una obligació de pagament a favor de l'Arquebisbat de València corresponent als servicis prestats en el Cementeri General durant l'any 2013.
Expediente: E 02802 2013 000611 00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 669-X, de 20 de setembre de 2013, i no rehabilitar a la interessada en la titularitat de la llicència d'explotació d'unes parades del mercat del Cabanyal.
Expediente: E 02901 2013 000844 00 - Aprovat
0039 - SERVICI DEVESA-ALBUFERA.- Proposa aprovar la segona pròrroga del contracte del servici de protecció del medi natural de la Devesa de l'Albufera de València.
Expediente: E 03602 2013 000001 00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Vareser 96, SL, i d'Arquitectura y Urbanismo Singularq, SLP, pels conceptes relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 703/13.
Expediente: E 03801 2013 000703 00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Vareser 96, SL, i d'Arquitectura y Urbanismo Singularq, SLP, pels conceptes relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 769/13.
Expediente: E 03801 2013 000769 00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: Fomento de Construcciones y Contratas, SA.
Expediente: E 04001 2013 001057 00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: Sociedad de Agricultores de la Vega, SA.
Expediente: E 04001 2013 001062 00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE TRESORERIA.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto generat pels servicis prestats per Gestión Tributaria Territorial, SAU, relatius a la prestació del servici d'Oficina de Coordinació Tributària.
Expediente: E 04901 2013 000060 00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE GESTIÓ D'EMISSIONS I RECAPTACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto generat pels servicis prestats per Meydis, SL, relatius al subministrament de paper i a la impressió, acabat i depòsit en Correus de notificacions en matèria de gestió, inspecció i recaptació de tributs i la resta d'ingressos municipals.
Expediente: E H4980 2013 504209 00 - Aprovat
0046 - GABINET D'ALCALDIA.- Proposa concedir una aportació econòmica a favor de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
Expediente: E 00201 2013 000025 00 - Aprovat
0047 - INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL.- Dóna compte de l'informe de control de qualitat de les auditories realitzades sobre els comptes anuals de l'exercici 2012 de les entitats dependents de l'Ajuntament que no formen part del compte general de l'indicat exercici.
Expediente: E 00407 2013 000007 00 - Quedar assabentat
0048 - INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL.- Dóna compte del Pla Anual d'Actuació de la Intervenció General Municipal (PAAIG) per a l'exercici 2014 i proposa aprovar el calendari per a la fiscalització plena, amb posterioritat, corresponent a les actuacions de l'exercici 2013.
Expediente: E 00407 2013 000006 00 - Quedar assabentat
0049 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació en concepte d'ajudes municipals a les iniciatives empresarials 2013, respecte a les sol·licituds a resoldre en el tercer tram del procediment.
Expediente: E 00202 2013 000021 00 - Aprovat
0050 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'abonament del premi 'Empresa de dones emprenedores' en el Dia de la Persona Emprenedora 2013, organitzat per l'Institut de la Mitjana i Xicoteta Indústria Valenciana (IMPIVA).
Expediente: E 00202 2013 001002 00 - Aprovat
0051 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb Dideas, SL.
Expediente: E 00202 2013 001003 00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la contractació laboral del personal amb destinació als projectes de tallers d'ocupació següents: 'Conservació del bosc de la Devesa-Albufera de València'.
Expediente: E 01101 2013 001549 00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la contractació laboral del personal amb destinació als projectes de tallers d'ocupació següents: 'Promoció turística VCL 2013'.
Expediente: E 01101 2013 001550 00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la contractació laboral del personal amb destinació als projectes de tallers d'ocupació següents: 'Adaptació de peces de roba tradicionals de la cultura popular valenciana'.
Expediente: E 01101 2013 001551 00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa deixar sense efecte les contractacions laborals de determinat personal per haver renunciat voluntàriament i contractar altres treballadors en relació amb el programa Emcorp 2013.
Expediente: E 01101 2013 001500 00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la relació de llocs de treball per a l'exercici 2014.
Expediente: E 01101 2013 001517 00 - Aprovat
0057 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament contingudes en els expedients següents: Expedient núm. 292/13.
Expediente: E 01201 2013 000292 00 - Aprovat
0058 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament contingudes en els expedients següents: Expedient núm. 300/13.
Expediente: E 01201 2013 000300 00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de la UTE Servicleop, SL-Cleop, SA.
Expediente: E 01401 2013 000307 00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer una obligació de pagament a favor d'El Corte Inglés, SA.
Expediente: E 01501 2013 000383 00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor d'Eurest Colectividades, SL, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 328/13.
Expediente: E 01902 2013 000328 00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor d'Eurest Colectividades, SL, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 333/13.
Expediente: E 01902 2013 000333 00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb l'Associació de Jóvens Empresaris de València.
Expediente: E 01902 2013 000331 00 - Aprovat
0064 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar, disposar i reconéixer l'obligació corresponent a una factura emesa per la Ciutat de les Arts i les Ciències, SA.
Expediente: E 01903 2013 000423 00 - Aprovat
0065 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar els convenis de col·laboració a subscriure amb les entitats següents: Federació d'Hoquei de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 01903 2013 000385 00 - Aprovat
0066 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar els convenis de col·laboració a subscriure amb les entitats següents: Club Esportiu Dominics.
Expediente: E 01903 2013 000386 00 - Aprovat
0067 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar les justificacions presentades per les entitats que s'indiquen a continuació, relatives a l'aportació dels corresponents convenis i abonar l'aportació de l'exercici 2013: Unió d'Empreses Nàutiques.
Expediente: E 01903 2013 000023 00 - Aprovat
0068 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar les justificacions presentades per les entitats que s'indiquen a continuació, relatives a l'aportació dels corresponents convenis i abonar l'aportació de l'exercici 2013: Comité Paralímpic Espanyol.
Expediente: E 01903 2013 000368 00 - Aprovat
0069 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar les justificacions presentades per les entitats que s'indiquen a continuació, relatives a l'aportació dels corresponents convenis i abonar l'aportació de l'exercici 2013: Societat Esportiva Correcamins.
Expediente: E 01903 2013 000043 00 - Aprovat
0070 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar les justificacions presentades per les entitats que s'indiquen a continuació, relatives a l'aportació dels corresponents convenis i abonar l'aportació de l'exercici 2013: Unió Esportiva Castellar-l'Oliverar.
Expediente: E 01903 2010 000437 00 - Aprovat
0071 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar les justificacions presentades per les entitats que s'indiquen a continuació i abonar la subvenció de l'exercici 2013: València Club d'Atletisme.
Expediente: E 01903 2013 000228 00 - Aprovat
0072 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar les justificacions presentades per les entitats que s'indiquen a continuació i abonar la subvenció de l'exercici 2013: Club de Pesca Kayak Fishing València.
Expediente: E 01903 2013 000263 00 - Aprovat
0073 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar les justificacions presentades per diversos clubs esportius i clubs esportius d'alt nivell, corresponents a les subvencions concedides per acords de la Junta de Govern Local destinades a sufragar els gastos derivats de la temporada 2012-2013, relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 428/13.
Expediente: E 01903 2013 000428 00 - Aprovat
0074 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar les justificacions presentades per diversos clubs esportius i clubs esportius d'alt nivell, corresponents a les subvencions concedides per acords de la Junta de Govern Local destinades a sufragar els gastos derivats de la temporada 2012-2013, relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 430/13.
Expediente: E 01903 2013 000430 00 - Aprovat
0075 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar les justificacions presentades per diversos clubs esportius i clubs esportius d'alt nivell, corresponents a les subvencions concedides per acords de la Junta de Govern Local destinades a sufragar els gastos derivats de la temporada 2012-2013, relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 432/13.
Expediente: E 01903 2013 000432 00 - Aprovat
0076 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar les justificacions presentades per diversos clubs esportius i clubs esportius d'alt nivell, corresponents a les subvencions concedides per acords de la Junta de Govern Local destinades a sufragar els gastos derivats de la temporada 2012-2013, relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 433/13.
Expediente: E 01903 2013 000433 00 - Aprovat
0077 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de factures de diferents proveïdors.
Expediente: E 01905 2013 000152 00 - Aprovat
0078 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa sol·licitar l'adhesió de l'Ajuntament al Programa Estatal de Circulació d'Espectacles d'Arts Escèniques en Espais de les Entitats Locals (PLATEA).
Expediente: E 01905 2013 000157 00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa acceptar les ajudes concedides per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport al Museu d'Història de València, al Museu de la Ciutat, al Museu de Ciències Naturals de València i a la Casa-Museu José Benlliure.
Expediente: E 02001 2013 000178 00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar la proposta continguda en l'acta del jurat qualificador del Premi Senyera d'Art, modalitat pintura 2013.
Expediente: E 02001 2013 000181 00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de les factures emeses per la gestió de distintes places en centres gerontològics privats en la ciutat de València.
Expediente: E 02201 2013 010474 00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa concedir una subvenció a favor de Creu Roja per al finançament de l'atenció social en la ciutat de València.
Expediente: E 02201 2013 010485 00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES.- Proposa aprovar la justificació de l'aportació corresponent al conveni de col·laboració firmat amb la Universitat de València (Estudi General).
Expediente: E 02501 2013 000012 00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa aprovar la revisió de servicis per a l'any 2014 de la contracta del servici de neteja de la via pública, arreplegada i transport de residus sòlids, en les zones de la ciutat que s'indiquen a continuació: Zona 1.
Expediente: E 02801 2013 000873 00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa aprovar la revisió de servicis per a l'any 2014 de la contracta del servici de neteja de la via pública, arreplegada i transport de residus sòlids, en les zones de la ciutat que s'indiquen a continuació: Zona 3.
Expediente: E 02801 2013 000825 00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa aprovar la revisió per arredoniment de les tarifes aplicables en el servici de tanatori-crematori municipal per a l'any 2014.
Expediente: E 02802 2013 000647 00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa acceptar la documentació justificativa de les subvencions concedides a diverses associacions de comerciants i la resta de punts continguts en la proposta.
Expediente: E 02901 2013 000399 00 - Aprovat
0088 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar, reconéixer les obligacions de pagament i abonar les factures presentades per Viajes Barceló, SL, pels conceptes relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 309/13.
Expediente: E 02902 2013 000309 00 - Aprovat
0089 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar, reconéixer les obligacions de pagament i abonar les factures presentades per Viajes Barceló, SL, pels conceptes relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 352/13.
Expediente: E 02902 2013 000352 00 - Aprovat
0090 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la concessió de les ajudes o subvencions en el marc del Pla d'Ocupació Conjunt de les Administracions Públiques Valencianes.
Expediente: E 02902 2013 000409 00 - Aprovat
0091 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció concedida per al projecte PIE 'Desocupats majors 45 anys, 2013' i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
Expediente: E 02902 2013 000243 00 - Aprovat
0092 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa acceptar les subvencions amb destinació a les accions formatives de les especialitats que s'indiquen a continuació i aprovar les corresponents modificacions de crèdits: 'Activitats administratives en la relació amb el client'.
Expediente: E 02902 2013 000405 00 - Aprovat
0093 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa acceptar les subvencions amb destinació a les accions formatives de les especialitats que s'indiquen a continuació i aprovar les corresponents modificacions de crèdits: 'Socorrisme en instal·lacions aquàtiques'.
Expediente: E 02902 2013 000406 00 - Aprovat
0094 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar, reconéixer les obligacions de pagament i abonar les factures per diversos conceptes, presentades per les entitats següents: Impacto Valencia, SLU.
Expediente: E 02902 2013 000407 00 - Aprovat
0095 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar, reconéixer les obligacions de pagament i abonar les factures per diversos conceptes, presentades per les entitats següents: Algoritmos, Procesos y Diseños, SA.
Expediente: E 02902 2013 000408 00 - Aprovat
0096 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació de les ajudes municipals a la contractació 2013 corresponents al tercer procediment.
Expediente: E 02902 2013 000310 00 - Aprovat
0097 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar l'ajust del segon flux del projecte Eurodisea 2013, acceptar les subvencions i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
Expediente: E 02902 2013 000065 00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar la continuïtat de la prestació de servici, per raons d'interés públic, del contracte de manteniment, reg i subministraments dels espais enjardinats i arbratge urbà de la ciutat de València.
Expediente: E 04001 2013 001048 00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa designar un Comité d'Experts per a la valoració de les proposicions tècniques en el procediment per a contractar la plataforma de ciutat intel·ligent (Plataforma VLCI).
Expediente: E 04101 2013 000112 00 - Aprovat
0100 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa entendre les actuacions dels acords de la Junta de Govern Local que s'indiquen a continuació, referents a l'adjudicació a l'empresa CM Las Provincias, SL, de determinats servicis publicitaris, amb Federico Doménech, SA: Acord de 27 de setembre de 2013.
Expediente: E 04103 2013 000101 00 - Aprovat
0101 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa entendre les actuacions dels acords de la Junta de Govern Local que s'indiquen a continuació, referents a l'adjudicació a l'empresa CM Las Provincias, SL, de determinats servicis publicitaris, amb Federico Doménech, SA: Acord d'11 d'octubre de 2013.
Expediente: E 04103 2013 000093 00 - Aprovat
0102 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor dels proveïdors i pels conceptes relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 113/13.
Expediente: E 04103 2013 000113 00 - Aprovat
0103 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor dels proveïdors i pels conceptes relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 114/13.
Expediente: E 04103 2013 000114 00 - Aprovat
0104 - SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a favor d'Aumsa pels gastos de llum i aigua del local que ocupa el Servici.
Expediente: E 08001 2013 000024 00 - Aprovat
0105 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer una obligació de pagament a favor de Carpintería Metálica Navalón, SL.
Expediente: E 01904 2013 000677 00 - Aprovat
0106 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent al gasto generat per les activitats de commemoració del 25 de novembre, Dia Internacional per a Combatre la Violència de Gènere.
Expediente: E 02201 2013 010644 00 - Aprovat
0107 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la concessió d'una subvenció a favor de la Creu Roja per al desenvolupament del projecte Suport Material Escolar durant el curs 2013-2014.
Expediente: E 02201 2013 010689 00 - Aprovat
0108 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa concedir les Beques 'Carmen i Severo Ochoa' per al curs 2013/2014.
Expediente: E 02101 2013 001175 00 - Aprovat
0109 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa concedir ex aequo el premi-beca 'José Iturbi' al millor expedient acadèmic de fi de grau professional.
Expediente: E 02101 2013 002211 00 - Aprovat
0110 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa autoritzar i disposar un gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor de l'Empresa Municipal de Transports.
Expediente: E 01801 2013 004398 00 - Aprovat
0111 - MOCIÓ conjunta dels regidors delegats de Contractació i d'Esports.- Proposen declarar la caducitat del procediment incoat per este Ajuntament i iniciar nou procediment de resolució contractual, en relació amb el poliesportiu de la Rambleta.
Expediente: E 04101 2012 000092 00 - Aprovat
0112 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Delegació Especial de Creu Roja Espanyola a València per a la cobertura sanitària dels actes organitzats per la Delegació de Festes i Cultura Popular i per l'organisme autònom municipal Junta Central Fallera.
Expediente: E 01904 2013 000687 00 - Aprovat
0113 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa acceptar les ajudes concedides per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport al Museu de la Ciutat, al Museu d'Història de València, i a la Casa-Museu José Benlliure, en el marc de la convocatòria d'ajudes per a museus 2013.
Expediente: E 02001 2013 000212 00 - Aprovat
0114 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport destinada a l'escolarització de l'alumnat en l'escola municipal infantil de Pinedo per al curs escolar 2013/2014.
Expediente: E 02101 2013 001330 00 - Aprovat