2013-12-13 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
13-12-2013
Hora:
10:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 15 de novembre de 2013.
Aprovat
0002 - GABINET D'ALCALDIA.- Proposa concedir una aportació econòmica a favor de la Federació d'Associacions de Veïns de València.
Expediente: E 00201 2013 000017 00 - Aprovat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PO núm. 39/11.
Expediente: E 00501 2011 000145 00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PA núm. 44/13.
Expediente: E 00501 2013 000088 00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 512/12, interposat contra la imposició de sanció per infracció de l'Ordenança de protecció contra la contaminació acústica.
Expediente: E 00501 2012 000452 00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 17, recaiguda en el Juí Verbal núm. 1917/12, interposat per l'Ajuntament per danys ocasionats en un jardí.
Expediente: E 00501 2012 000551 00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 8, desestimatòria del Recurs núm. 819/11, sobre incapacitat parcial.
Expediente: E 00501 2012 000480 00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del Recurs núm. 4/593/11, interposat contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa relatiu a l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer d'Olba.
Expediente: E 00501 2012 000074 00 - Aprovat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 289/11, interposat contra resolució sancionadora per falta lleu.
Expediente: E 00501 2011 000327 00 - Aprovat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 722/12, sobre infracció de l'Ordenança de protecció contra la contaminació acústica.
Expediente: E 00501 2013 000051 00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació de l'adscripció orgànica del lloc de treball referència núm. 4228.
Expediente: E 01101 2013 001476 00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa transformar el lloc de treball referència núm. 1361.
Expediente: E 01101 2013 001477 00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa abonar la indemnització per finalització de contracte del personal amb destinació al pla d'ocupació 'Treball ciutat de València 2013'.
Expediente: E 01101 2013 001165 00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Dóna compte de la Resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals núm. 532/2013, desestimatòria del recurs especial en matèria de contractació interposat contra la resolució per la qual es va adjudicar el contracte del servici de vigilància i seguretat en els museus i monuments dependents de la Delegació de Cultura.
Expediente: E 04101 2012 000112 01 - Quedar assabentat
0015 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar els corresponents procediments oberts per a adjudicar els contractes següents: Subministrament d'uniformitat per al personal de la Policia Local.
Expediente: E 04101 2013 000095 00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar els corresponents procediments oberts per a adjudicar els contractes següents: Servici d'intervenció integral amb famílies del cens de vivenda precària de la ciutat de València.
Expediente: E 04101 2013 000118 00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa atorgar la concessió demanial d'explotació del bar-cafeteria del Conservatori Municipal de Música 'José Iturbi'.
Expediente: E 04101 2012 000121 00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar el servici de gestió intel·ligent del trànsit de la ciutat de València.
Expediente: E 04101 2013 000045 00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa adscriure a la Delegació d'Esports i Joventut unes parcel·les municipals situades al carrer del Professor Ernest Lluch i un vial paral·lel al nord del carrer del Serpis, per a mantindre l'activitat esportiva que es realitza en l'actual camp d'hoquei del Saler.
Expediente: E 05304 2013 000138 00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar de baixa a l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.E8.02.004-Mercat de Colón, el qual causa alta com antic mercat de Colón i aparcament subterrani al carrer del Comte de Salvatierra.
Expediente: E 05303 2012 000152 00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa regularitzar en l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.E3.06.143-Antiga Fàbrica de Tabac i donar d'alta l'edifici situat en l'antiga sala de màquines de l'Antiga Fàbrica de Tabac, la xarxa viària de vianants al carrer de Misser Mascó i els espais lliures als carrers dels Naturalistes Arévalo Baca i Rafael Cisternes.
Expediente: E 05303 2013 000053 00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns el jardí passeig bulevard i la xarxa viària situats a l'avinguda de Joan XXIII.
Expediente: E 05303 2013 000123 00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa autoritzar a Mibor Urbana, SLU, adjudicatària de la concessió de servici públic sanitari assistencial del Balneari de l'Albereda, la hipoteca del dret real de concessió del qual és titular.
Expediente: E 05305 2013 000020 00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa acceptar els immobles adquirits per Aumsa en desplegament de l'encàrrec de gestió del Pla especial i de reforma interior del Cabanyal-el Canyamelar.
Expediente: E 05305 2013 000082 00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns una parcel·la per a sistema general de transport-xarxa ferroviària i una altra per a xarxa viària, ambdós situades en els carrers del Doctor Lluch i adjacents.
Expediente: E 05303 2013 000043 00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar de baixa a l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.A4.11.016, regularitzar el codi 1.A1.11.014, passeig Bulevard i parc al carrer del Doctor Lluch, i donar d'alta tres jardins ubicats als carrers del Teatre de la Marina i de la Font Podrida.
Expediente: E 05303 2013 000044 00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa regularitzar en l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.E4.11.007, estació de bombament d'aigües residuals i pluvials al carrer del Doctor Lluch.
Expediente: E 05303 2013 000045 00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa regularitzar en l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.S5.11.106, parcel·la per a espais lliures al carrer del Doctor Lluch, i donar d'alta el camp de futbol i el poliesportiu Doctor Lluch.
Expediente: E 05303 2006 000268 00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa admetre la subrogació de la comunitat de propietaris denominada 'Comunitat de Propietaris de l'Enginyer José Sirera, núm. 6', en concessionària del contracte de concessió administrativa per a la utilització privativa de subsòl públic per a aparcament privat.
Expediente: E 05302 2005 000222 00 - Aprovat
0030 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa entendre prorrogada la vigència del conveni per a la implantació de la Finestreta Única Empresarial.
Expediente: E 00202 2013 001001 00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa convalidar l'acord de la Junta de Govern Local de 4 d'octubre de 2013, relatiu a l'aprovació d'una modificació per transferència de crèdit entre aplicacions pressupostàries del Servici.
Expediente: E 00801 2013 000089 00 - Aprovat
0032 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa ajustar el gasto del contracte d'assegurances de vida i accidents dels membres de la corporació municipal.
Expediente: E 01201 2010 000102 00 - Aprovat
0033 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 124358.
Expediente: E 01305 2011 000543 00 - Aprovat
0034 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00105 2012 2462 01.
Expediente: E 01305 2012 000165 00 - Aprovat
0035 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa estimar parcialment les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2012 121137.
Expediente: E 01305 2012 000457 00 - Aprovat
0036 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa estimar parcialment les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2012 133257.
Expediente: E 01305 2012 000494 00 - Aprovat
0037 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la Sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el Recurs d'Apel·lació núm. 16/12 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E 01305 2007 000175 00 - Aprovat
0038 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa en els procediments que s'indiquen a continuació i aprovar el gasto corresponent: Procediment Abreviat núm. 89/12.
Expediente: E 01305 2008 000700 00 - Aprovat
0039 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa en els procediments que s'indiquen a continuació i aprovar el gasto corresponent: Procediment Abreviat núm. 354/12.
Expediente: E 01305 2011 000401 00 - Aprovat
0040 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa en els procediments que s'indiquen a continuació i aprovar el gasto corresponent: Procediment Abreviat núm. 580/12.
Expediente: E 01305 2010 000701 00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Algeco Construcciones Modulares, SA.
Expediente: E 01401 2013 000158 00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament de les factures de juliol a octubre de 2013 corresponents a l'arrendament d'un local situat a l'avinguda de l'Equador per a vestidors de la Quinta Unitat de Districte.
Expediente: E 01401 2013 000265 00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar i reconéixer unes obligacions de pagament a favor de les entitats següents: CPS Ingenieros, Obra Civil y Medio Ambiente, SL.
Expediente: E 01801 2013 003911 00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar i reconéixer unes obligacions de pagament a favor de les entitats següents: API Movilidad, SA i Ferroser Infraestructuras, SA.
Expediente: E 01801 2013 003940 00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Dornier, SA, corresponents a les certificacions dels mesos que s'indiquen a continuació del contracte de gestió del servici públic d'estacionament de vehicles en la via pública davall control a la ciutat de València (ORA): Setembre.
Expediente: E 01801 2013 003941 00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Dornier, SA, corresponents a les certificacions dels mesos que s'indiquen a continuació del contracte de gestió del servici públic d'estacionament de vehicles en la via pública davall control a la ciutat de València (ORA): Octubre.
Expediente: E 01801 2013 003974 00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la justificació de l'aportació econòmica realitzada a favor de l'Associació de Jóvens Empresaris de València, en virtut del conveni de col·laboració firmat amb l'esmentada entitat.
Expediente: E 01902 2013 000174 00 - Aprovat
0048 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa autoritzar i disposar un gasto i reconéixer l'obligació a favor de la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: E 01903 2013 000399 00 - Aprovat
0049 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar, disposar i reconéixer l'obligació corresponent a factures de gastos realitzats en el present exercici 2013, relacionades en els expedients següents: Expedient núm. 413/13.
Expediente: E 01903 2013 000413 00 - Aprovat
0050 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar, disposar i reconéixer l'obligació corresponent a factures de gastos realitzats en el present exercici 2013, relacionades en els expedients següents: Expedient núm. 421/13.
Expediente: E 01903 2013 000421 00 - Aprovat
0051 - OFICINA DE TURISME.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de CVD Publik, SL.
Expediente: E 01909 2013 000111 00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'abonar les factures presentades per les entitats següents: Monje Hermanos, SL.
Expediente: E 02001 2013 000283 00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'abonar les factures presentades per les entitats següents: Internet Xpress, SL.
Expediente: E 02001 2013 000293 00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la factura relativa al servici d'atenció a urgències socials i suport i col·laboració en emergències durant el proppassat mes d'octubre.
Expediente: E 02201 2013 009813 00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa acceptar l'aportació de la Conselleria de Benestar Social per al desenvolupament del programa d'acollida i atenció a persones immigrants l'any 2013.
Expediente: E 02201 2013 000470 00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa ampliar el termini d'execució del projecte 'La carpeta educativa: Tots a una per la diversitat'.
Expediente: E 02201 2013 006048 00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la continuïtat del contracte del servici de suport a la intervenció integral amb famílies del cens de vivenda precària de la ciutat de València.
Expediente: E 02201 2010 002318 00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar les corresponents revisions de preus dels contractes següents: Gestió i execució d'activitats físiques per a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E 02201 2008 003461 00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar les corresponents revisions de preus dels contractes següents: Gestió de trenta-cinc places de centres de dia de persones majors en la ciutat de València.
Expediente: E 02201 2010 005449 00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES.- Proposa aprovar les bases de participació i la convocatòria del 2n concurs 'K em contes'.
Expediente: E 02501 2013 000027 00 - Aprovat
0061 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació en concepte d'ajudes municipals per a la inserció 'Ocupació autònom' i ajudes per a la inserció 'Per compte d'altri' dels participants en els plans de formació i ocupació local.
Expediente: E 02902 2013 000358 00 - Aprovat
0062 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció concedida pel Servef destinada a prorrogar el contracte de huit tècnics agents d'ocupació i desenvolupament local i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
Expediente: E 02902 2013 000225 00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a quotes d'urbanització del projecte de reparcel·lació 'Músic Chapí'.
Expediente: E 03102 2011 000013 00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Beniflà.
Expediente: E 03103 2010 000039 00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 608-I, de 14 de maig de 2013, de concessió de llicència parcial per a la primera fase d'estació base de telefonia mòbil en un edifici situat a l'avinguda del Port.
Expediente: E 03501 2005 001438 00 - Aprovat
0066 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Trasgos Comunicación, SL.
Expediente: E 04103 2013 000083 00 - Aprovat
0067 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de diverses empreses derivada d'insercions de publicitat, subscripcions i subministrament de premsa.
Expediente: E 04103 2013 000110 00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE TRESORERIA.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto generat pels servicis prestats per Gestión Tributaria Territorial, SAU, relatius a la prestació del servici de 'Oficina de Coordinació Tributària'.
Expediente: E 04901 2013 000055 00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE GESTIÓ D'EMISSIONS I RECAPTACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer les obligacions dels gastos generats pels servicis prestats per Meydis, SL, relatius al subministrament de paper i a la impressió, acabat i depòsit en Correus de notificacions en matèria de gestió, inspecció i recaptació de tributs i la resta d'ingressos municipals, corresponents a les factures relacionades en els següents expedients: Expedient núm. 503442/13.
Expediente: E H4980 2013 503442 00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE GESTIÓ D'EMISSIONS I RECAPTACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer les obligacions dels gastos generats pels servicis prestats per Meydis, SL, relatius al subministrament de paper i a la impressió, acabat i depòsit en Correus de notificacions en matèria de gestió, inspecció i recaptació de tributs i la resta d'ingressos municipals, corresponents a les factures relacionades en els següents expedients: Expedient núm. 503471/13.
Expediente: E H4980 2013 503471 00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la justificació per part de l'Ajuntament d'ajudes a les comissions falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les festes falleres.
Expediente: E 01904 2012 000614 04 - Aprovat
0072 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la justificació i concessió per part de l'Ajuntament d'ajudes a les comissions falleres per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les festes falleres.
Expediente: E 01904 2013 000428 03 - Aprovat
0073 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa en els procediments que s'indiquen a continuació i aprovar el gasto corresponent: Procediment Abreviat núm. 150/12.
Expediente: E 01305 2010 000494 00 - Aprovat
0074 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa en els procediments que s'indiquen a continuació i aprovar el gasto corresponent: Procediment Abreviat núm. 286/12.
Expediente: E 01305 2010 000336 00 - Aprovat
0075 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2012 118111.
Expediente: E 01305 2012 000427 00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 4 d'octubre de 2013.
Expediente: E 01401 2012 000294 00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa declarar a un agent de la Policia Local responsable d'una infracció lleu.
Expediente: E 01401 2013 000136 00 - Aprovat
0078 - BANDA MUNICIPAL.- Proposa transferir una quantitat a favor de l'organisme autònom municipal Palau de la Música i Congressos de València.
Expediente: E 01601 2013 000039 00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE JOVENTUT.- Dóna compte del veredicte del jurat del concurs del cartell anunciador del 'XXII Fòrum Universitari Joan Lluís Vives'.
Expediente: E 01902 2013 000257 00 - Quedar assabentat
0080 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Eurest Colectividades, SL.
Expediente: E 01902 2013 000317 00 - Aprovat
0081 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar les justificacions presentades per diversos clubs esportius, corresponents a les subvencions concedides per acords de la Junta de Govern Local destinades a sufragar els gastos derivats de la temporada 2012-2013, relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 402/13.
Expediente: E 01903 2013 000402 00 - Aprovat
0082 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar les justificacions presentades per diversos clubs esportius, corresponents a les subvencions concedides per acords de la Junta de Govern Local destinades a sufragar els gastos derivats de la temporada 2012-2013, relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 420/13.
Expediente: E 01903 2013 000420 00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Federació Valenciana de Moros i Cristians i reconéixer l'obligació de pagament a favor de l'esmentada entitat.
Expediente: E 01904 2013 000350 00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE PUBLICACIONS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a diverses factures relatives a treballs de producció editorial.
Expediente: E 02000 2013 000060 00 - Aprovat
0085 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar la justificació i reconéixer l'obligació d'un gasto derivat del conveni de col·laboració firmat amb la Universitat Nacional d'Educació a Distància.
Expediente: E 02101 2013 000500 00 - Aprovat
0086 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar la justificació presentada per Creu Roja Espanyola, corresponent al conveni de finançament del centre de paràlisi cerebral infantil, i abonar la resta de l'esmentat conveni.
Expediente: E 02101 2013 000524 00 - Aprovat
0087 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar la justificació presentada per l'ONG de Solidaritat amb el poble sahrauí l'Esperança (Al-Amal), corresponent a la subvenció concedida per al programa 'Vacances en pau 2013'.
Expediente: E 02101 2013 000706 00 - Aprovat
0088 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa sol·licitar a la Generalitat Valenciana el reajustament d'anualitats a fi de continuar amb la tramitació dels expedients de contractació de les obres que s'indiquen a continuació, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Estalvi energètic i millora d'eficiència energètica del col·legi municipal Santiago Grisolia'.
Expediente: E 04101 2011 000053 00 - Aprovat
0089 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa sol·licitar a la Generalitat Valenciana el reajustament d'anualitats a fi de continuar amb la tramitació dels expedients de contractació de les obres que s'indiquen a continuació, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Construcció d'escola infantil de primer cicle al carrer de la Diputada Clara Campoamor'.
Expediente: E 04101 2011 000091 00 - Aprovat
0090 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa sol·licitar a la Generalitat Valenciana el reajustament d'anualitats a fi de continuar amb la tramitació dels expedients de contractació de les obres que s'indiquen a continuació, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Construcció d'escola infantil de primer cicle a la plaça del Periodista Vicente Ros Belda'.
Expediente: E 02101 2011 000317 00 - Aprovat
0091 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa sol·licitar a la Generalitat Valenciana el reajustament d'anualitats a fi de continuar amb la tramitació dels expedients de contractació de les obres que s'indiquen a continuació, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Construcció d'escola infantil de primer cicle al barri de Massarrojos'.
Expediente: E 02101 2011 000318 00 - Aprovat
0092 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa acceptar les subvencions concedides per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport destinades al manteniment dels següents centres durant l'any 2013: Gabinet Psicopedagògic.
Expediente: E 02101 2013 000630 00 - Aprovat
0093 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa acceptar les subvencions concedides per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport destinades al manteniment dels següents centres durant l'any 2013: Conservatori Municipal de Música 'José Iturbi'.
Expediente: E 02101 2013 000631 00 - Aprovat
0094 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa autoritzar i disposar un major gasto a favor d'Emivasa i abonar diverses certificacions corresponents als següents projectes: Renovació i millora de la xarxa de distribució d'aigua potable i baixa pressió. Exercici 2012.
Expediente: E 02701 2013 000561 00 - Aprovat
0095 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa autoritzar i disposar un major gasto a favor d'Emivasa i abonar diverses certificacions corresponents als següents projectes: Ampliació de la xarxa de distribució davant de noves sol·licituds de servici-aportació per extensió de xarxa. Exercici 2012.
Expediente: E 02701 2013 000570 00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa aprovar el coeficient de revisió provisional de preus per a l'any 2014 de la contracta del servici de neteja de la via pública, arreplegada i transport de residus sòlids en les zones de la ciutat que s'indiquen a continuació: Zona 1.
Expediente: E 02801 2013 000830 00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa aprovar el coeficient de revisió provisional de preus per a l'any 2014 de la contracta del servici de neteja de la via pública, arreplegada i transport de residus sòlids en les zones de la ciutat que s'indiquen a continuació: Zona 3.
Expediente: E 02801 2013 000771 00 - Aprovat
0098 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció concedida per al projecte 'Gener@empleo VLC 2013' i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
Expediente: E 02902 2013 000244 00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa reconéixer una obligació de crèdit i abonar el major preu just fixat per sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana recaiguda en l'expropiació d'una parcel·la situada a la plaça del Comte de Pestagua.
Expediente: E 03103 2009 000088 00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa reajustar el gasto plurianual del contracte de prestació del servici de vigilància i seguretat de les instal·lacions i continguts, incloent-hi els fons museístics, dels museus i monuments dependents de la Delegació de Cultura.
Expediente: E 04101 2012 000112 00 - Aprovat
0101 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar el contracte de servici integral de trenta places en centre de dia per a persones majors dependents en la ciutat de València.
Expediente: E 04101 2013 000049 00 - Aprovat
0102 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar les bases específiques per a proveir diversos llocs de treball de lliure designació.
Expediente: E 01101 2013 001529 00 - Aprovat
0103 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció en el lloc de treball referència núm. 1222.
Expediente: E 01101 2013 001531 00 - Aprovat
0104 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'atribució de funcions en el Servici de Personal, Oficina de Medicina Laboral.
Expediente: E 01101 2013 001537 00 - Aprovat
0105 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la contractació laboral del personal amb destinació al programa Emcorp 2013.
Expediente: E 01101 2013 001500 00 - Aprovat
0106 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la liquidació del complement de productivitat de desembre 2013.
Expediente: E 01101 2013 001503 00 - Aprovat
0107 - MOCIÓ conjunta del vicealcalde i primer tinent d'alcalde, coordinador general de l'Àrea de Dinamització Econòmica i Ocupació i del desé tinent d'alcalde i delegat de Coordinació Jurídica d'Ordenances, Llicències i Inspecció.- Proposen aprovar la creació de la Comissió Tècnica d'Obres i Activitats per a la unificació de criteris tècnics a aplicar en els procediments administratius propis dels Servicis integrats en la Direcció General de Coordinació Jurídica, Ordenances, Llicències i Inspecció.
Expediente: O 00615 2013 000011 00 - Aprovat