2013-11-18 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION URBANISMO, CALIDAD URBANA Y VIVIENDA

Data:
18-11-2013
Hora:
09:30
Òrgan:
U3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - SECRETARIA.- Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 21 d'octubre de 2013.
Aprovat
0002 - DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA.-
SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual del PGOU en c/ Ruzafa, 16, promogut per AZA València Inmobles, SLP.
Expediente: E 03001 2012 000155 00 - Aprovat
0003 - "DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA.-
SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa sotmetre a informació pública la Modificació del PRI ""Alqueria la Ponsa"".
Expediente: E 03001 2013 000058 00 - Aprovat
0004 - DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA.-
SERVICI DE PROGRAMACIÓ. Proposa informar de la Secció 2a de la Sala Contenciosa Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, la concurrència de causa d'impossibilitat material per a l'execució de la Sentència núm. 1014/2008, de data 21 d'Octubre, quant a la irreversibilitat de l'obra urbanitzadora executada.
Expediente: E 03001 2012 000122 00 - Aprovat
0005 - "SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa donar compte de la sol·licitud d'exempció d'àmbit vial de cessió obligatòria amb motiu de la construcció d'un edifici amb destí docent situat en el carrer Campamento número 59 sol·licitat per el ""Instituto de Religiosas Operarias del Divino Maestro-Avemarianas"".
Expediente: E 03501 2013 000079 01 - Aprovat
0006 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Ribó Canut, sobre billet senzill per a transbord.
Expediente: E 05631 2013 000069 00 - Rebutjat
0007 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sarriá Morell i Sr. Sánchez Marco, sobre sustitució projectes Pla Confiança.
Expediente: E 05631 2013 000070 00 - Rebutjat
0008 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Calabuig Rull i Sr. Sarrià Morell, sobre recuperació espaci públic barri de Orriols.
Expediente: E 05631 2013 000072 00 - Rebutjat
0009 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sarrià Morell i Sr. Estrella Botella, sobre implantació de camins escolars segurs en els centres docents de l' Avinguda Balears i Juan Verdeguer.
Expediente: E 05631 2013 000073 00 - Aprovada proposta alternativa
0010 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Ribó Canut, sobre priorització semafòrica autobusos.
Expediente: E 05631 2013 000074 00 - Rebutjat
0011 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sanchis i Labiós, sobre adquisició de la Ceramo.
Expediente: E 05631 2013 000075 00 - Rebutjat
0012 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Moció dels Srs. Concejals Sarriá, Morell, Ribó Canut i Sanchis i Labiós, sobre participació ciutadana en la urbanizatció de la superficie corresponent al soterrament de la L1 del metro a Benimàmet.
Expediente: E 05631 2013 000076 00 - Rebutjat
0013 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sanchis i Labiós, sobre soterranis Pere Compte en carrer Graons de la Llotja.
Expediente: E 05631 2013 000077 00 - Aprovat
0014 - PREGUNTES.- - Sr. Ribó Canut, sobre lloguer de bicicletes.
Expediente: O 05631 2013 000017 00 - A contestar en pròxima sessió
0015 - PREGUNTES.- - Sr. Ribó Canut, sobre campanya EMT dibuix infantil.
Expediente: O 05631 2013 000018 00 - A contestar en pròxima sessió
0016 - CONTESTACIONS A PREGUNTES.- - Del Servici d'Enllumenat, a les Preguntes del Sr. Ribó Canut, sobre fanals sense llum en horari de capvespre al Parc d'Orriols. (Com. Urb. 21.10.2013).
Expediente: O 05631 2013 000015 00 - Contestada