2013-11-15 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
15-11-2013
Hora:
10:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 18 d'octubre de 2013.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, desestimatòria del Recurs PA núm. 394/12, sobre reclamació de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E 00501 2012 000514 00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, que declara acabat el Recurs PO núm. 721/11, interposat contra la declaració de ruïna d'un edifici.
Expediente: E 00501 2011 000699 00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Suprem, desestimatòria del Recurs Contenciós Administratiu núm. 312/12, interposat per este Ajuntament contra l'article 21 del Reial Decret 1492/2011, que va aprovar el Reglament de Valoracions de la Llei del Sòl.
Expediente: E 00501 2012 000272 00 - Aprovat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòries parcials dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PA núm. 150/12.
Expediente: E 00501 2012 000258 00 - Aprovat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòries parcials dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PA núm. 286/12.
Expediente: E 00501 2012 000262 00 - Aprovat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir la Sentència, dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 10, estimatòria parcial del Juí Verbal núm. 241/13, sobre reclamació de danys a béns municipals.
Expediente: E 00501 2013 000103 00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en l'expedient núm. 298/13.
Expediente: E 01002 2013 000298 00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar i disposar el gasto, així com reconéixer l'obligació de pagament dels subfactors específics N i F que figuren en l'expedient núm. 468/13.
Expediente: E 01002 2013 000468 00 - Aprovat
0010 - MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació dels contractes següents: Explotació del servici de bar-cafeteria del Conservatori Municipal de Música 'José Iturbi'.
Expediente: E 04101 2012 000121 00 - Aprovat
0011 - MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació dels contractes següents: Servici de gestió intel·ligent del trànsit de la ciutat de València.
Expediente: E 04101 2013 000045 00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar els contractes per a la prestació dels servicis següents: Atenció a les urgències socials.
Expediente: E 04101 2013 000030 00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar els contractes per a la prestació dels servicis següents: Gestió del centre de dia municipal per a jóvens 'Malva-rosa'.
Expediente: E 04101 2013 000041 00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa declarar vàlid i desert el procediment obert realitzat per a contractar la prestació dels servicis necessaris per a atendre el servici d'informació telefònica 010 de l'Ajuntament de València.
Expediente: E 04101 2013 000108 00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa alienar, per raó de contigüitat, a favor de Civers-90, SL, una parcel·la municipal situada al passeig de Neptú.
Expediente: E 05301 1993 000309 00 - Aprovat
0016 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Tornaveu, SL.
Expediente: E 01201 2013 000223 00 - Aprovat
0017 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa prorrogar el contracte de servici de telefonia mòbil.
Expediente: E 01201 2010 000169 00 - Aprovat
0018 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar la revisió de preus del contracte de prestació del servici de manteniment i conservació dels edificis municipals.
Expediente: E 01201 2011 000175 00 - Aprovat
0019 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa autoritzar i disposar major gasto del contracte de servici de telefonia fixa.
Expediente: E 01201 2010 000068 00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació en concepte de liquidació final del projecte europeu 'HERA'.
Expediente: E 01401 2013 000241 00 - Aprovat
0021 - BANDA MUNICIPAL.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport per a finançar diverses activitats culturals.
Expediente: E 01601 2013 000014 00 - Aprovat
0022 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la justificació presentada pel Club Esportiu Waterpolo Túria i abonar la totalitat de la subvenció concedida.
Expediente: E 01903 2013 000214 00 - Aprovat
0023 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb el Comité Paralímpic Espanyol, l'objecte del qual és recolzar-lo en la celebració del III Trofeu Internacional Iberdrola de Vela Paralímpica.
Expediente: E 01903 2013 000368 00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar l'encàrrec a la contracta global Clece, SA, del servici del personal d'Expojove 2013-2014.
Expediente: E 01904 2012 000001 08 - Aprovat
0025 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar les addendes per a l'any 2013 als convenis de col·laboració firmats amb les entitats següents: Universitat Politècnica de València.
Expediente: E 01905 2013 000133 00 - Aprovat
0026 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar les addendes per a l'any 2013 als convenis de col·laboració firmats amb les entitats següents: Societat Coral el Micalet.
Expediente: E 01905 2013 000018 00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb l'Ateneu Mercantil de València.
Expediente: E 01905 2013 000050 00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa concedir subvencions a les entitats següents: Real Acadèmia de Cultura Valenciana.
Expediente: E 01905 2013 000053 00 - Aprovat
0029 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa concedir subvencions a les entitats següents: Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles.
Expediente: E 01905 2013 000073 00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar el contracte a subscriure amb el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport regulador del depòsit de béns mobles del Museu Nacional de Ceràmica i Arts Sumptuàries 'González Martí', per a la seua exhibició en el Palau de Cervelló.
Expediente: E 02001 2003 000031 00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa reajustar provisionalment el gasto plurianual del contracte de prestació del servici de vigilància i seguretat de les instal·lacions i continguts, incloent-hi els fons museístics, dels museus i monuments dependents de la Delegació de Cultura.
Expediente: E 04101 2012 000112 00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació de pagament de diverses factures de Geroresidencias, SL, corresponents a la gestió integral de places en centres de dia per a atenció a persones majors dependents en la ciutat de València.
Expediente: E 02201 2013 009140 00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la primera pròrroga del conveni de col·laboració firmat amb la Fundació 'La Caixa' per al desenvolupament del programa 'Caixa Proinfància'.
Expediente: E 02201 2012 007870 00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de l'últim pagament de la totalitat de l'aportació municipal de la primera pròrroga del conveni de col·laboració per al desenvolupament del projecte d'acollida a persones immigrants.
Expediente: E 02201 2011 000908 00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar l'increment del preu del conveni de col·laboració firmat amb l'Il·lm. Col·legi d'Advocats de València, per a la prestació del servici d'orientació jurídica.
Expediente: E 02201 2012 003328 00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un major gasto destinat a l'atenció de les ajudes per acolliment familiar durant 2013.
Expediente: E 02201 2013 001400 00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la concessió de subvencions per al desenvolupament del programa 'La carpeta educativa: Tots a una per la diversitat'.
Expediente: E 02201 2013 006048 00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar la transmissió de la concessió demanial atorgada a Caixa Catalunya per a la creació d'un centre de dia per a malalts d'Alzheimer, a favor de la Fundació Catalunya-la Pedrera.
Expediente: E 02201 2007 007932 00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE PEDANIES.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació derivada d'un gasto per la realització d'un acte de les festes patronals a la pedania de Pinedo.
Expediente: E 02310 2013 000280 00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa modificar els errors continguts en l'acord de la Junta de Govern Local de 12 de juliol de 2013, pel qual es va aprovar la guia de comerços emblemàtics de la ciutat de València, i la resta de punts continguts en la proposta.
Expediente: E 02901 2013 000525 00 - Aprovat
0041 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació a favor de la Fundació de la Comunitat Valenciana del Pacte per a l'Ocupació en la Ciutat de València, en concepte d'increment de l'aportació municipal corresponent a l'exercici 2013.
Expediente: E 02902 2013 000008 00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 18 de gener de 2013, pel qual es va aprovar i es va adjudicar el programa per al desenvolupament de l'actuació aïllada corresponent a l'àrea de repartiment de la parcel·la situada a la confluència de l'avinguda dels Tarongers i el carrer del Doctor Álvaro López.
Expediente: E 03105 2008 000021 00 - Aprovat
0043 - SERVICI DEVESA-ALBUFERA.- Proposa aprovar la realització d'una jornada formativa per al maneig d'embarcacions tradicionals de l'Albufera de València, amb l'objectiu de la formació de persones emprenedores que desitgen desenvolupar la seua activitat de passatge en el Llac de l'Albufera.
Expediente: E 03602 2013 000261 00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Vareser 96, SL i Arquitectura y Urbanismo Singularq, SLP, pels conceptes relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 536/13.
Expediente: E 03801 2013 000536 00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Vareser 96, SL i Arquitectura y Urbanismo Singularq, SLP, pels conceptes relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 539/13.
Expediente: E 03801 2013 000539 00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Vareser 96, SL i Arquitectura y Urbanismo Singularq, SLP, pels conceptes relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 641/13.
Expediente: E 03801 2013 000641 00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE TRESORERIA.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto generat pels servicis prestats per Gestión Tributaria Territorial, SAU, relatius a la prestació del servici de 'Oficina de Coordinació Tributària'.
Expediente: E 04901 2013 000051 00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa extingir el contracte de treball d'un treballador del pla d'ocupació 'Treball Ciutat de València 2013'.
Expediente: E 01101 2013 001379 00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar i disposar el gasto fins a final d'any de huit agents d'ocupació i desenvolupament local.
Expediente: E 01101 2010 002294 00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA).- Proposa aprovar les bases del Concurs de Cartells Nadalencs 2013 i el gasto corresponent.
Expediente: E 02303 2013 002085 00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa corregir l'error material comés en la valoració de la parcel·la resultant EDA 3.1 del PRF del PAI de 'Músic Chapí'.
Expediente: E 03102 2006 000015 00 - Aprovat
0052 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa validar la documentació tècnica presentada per Promotora de Urbanizaciones Palleter, SL, en la seua condició d'agent urbanitzador del programa d'actuació integrada de la unitat d'execució 'Palleter'.
Expediente: E 03301 2006 000113 00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra una condició de la llicència concedida per Resolució núm. 541-I, de 30 d'abril de 2013, per a l'execució d'estació base de telefonia mòbil en un edifici del carrer de Sant Vicent Màrtir.
Expediente: E 03501 2009 000316 00 - Aprovat
0054 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9 en el Procediment Abreviat núm. 490/12 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E 01305 2008 000276 00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat per un agent de la Policia Local.
Expediente: E 01401 2013 000099 00 - Aprovat
0056 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa autoritzar i disposar el reajustament d'anualitats corresponent al net del projecte de 'Rehabilitació i millora de les instal·lacions de filtració en plantes potabilitzadores (3a fase)'.
Expediente: E 02701 2013 000008 00 - Aprovat
0057 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa desestimar una sol·licitud presentada per la Comunitat de Regants de la Séquia de Mislata.
Expediente: E 02701 2013 000417 00 - Aprovat
0058 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació continguda en l'expedient de subministrament elèctric, assegurances, combustible i lloguer de vehicles.
Expediente: E 01201 2013 000246 00 - Aprovat
0059 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.- Proposa aprovar el projecte de marc pressupostari 2014-2016, el límit de gasto no financer i el fons de contingència (Llei Orgànica 2/12).
Expediente: E 04302 2013 000007 00 - Aprovat
0060 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.- Proposa aprovar el projecte de Pressupost general i consolidat de la corporació, els seus organismes autònoms, amb personalitat diferenciada i empreses municipals.
Expediente: E 05501 2013 000058 00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar el reajustament provisional del crèdit per a la contractació del servici de retirada de vehicles en les vies públiques del terme municipal de València.
Expediente: E 01401 2013 000246 00 - Aprovat