2013-11-08 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
08-11-2013
Hora:
10:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 11 d'octubre de 2013.
Aprovat
0002 - JURAT TRIBUTARI.- Dóna compte de l'informe de la Presidència del Jurat Tributari relatiu a les seues resolucions respecte de les reclamacions economicoadministratives adoptades en el tercer trimestre de 2013.
Expediente: E 00408 2013 000582 00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 780/08, interposat contra requeriment d'adopció de mesures correctores en un muntacàrregues de garatge.
Expediente: E 00501 2009 000026 00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 477/11, contra desestimació presumpta de petició de reintegrament de gastos d'urbanització en la unitat d'execució 'Florista 1'.
Expediente: E 00501 2011 000499 00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 164/12, sobre repercussió de gastos de mesures cautelars i demolició en diversos immobles.
Expediente: E 00501 2012 000166 00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 1281/09, interposat contra la denegació d'aplicabilitat de coeficient reductor de jubilació.
Expediente: E 00501 2009 000480 00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 95/11, sobre denegació de nomenament interí.
Expediente: E 00501 2010 000378 00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PO núm. 803/09.
Expediente: E 00501 2010 000081 00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PA núm. 276/12.
Expediente: E 00501 2012 000330 00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, que declara conclús el Recurs PA núm. 109/13, contra sanció per consum d'alcohol a la via pública.
Expediente: E 00501 2013 000161 00 - Quedar assabentat
0011 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que declara conclús el Recurs PA núm. 408/12, sobre una liquidació de l'impost sobre activitats econòmiques, exercici 2011.
Expediente: E 00501 2012 000391 00 - Quedar assabentat
0012 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, estimatòria del Recurs PO núm. 175/08, interposat contra resolució que va acordar rebutjar l'alternativa tècnica del PAA carrers Riu Jiloca-Mendizábal.
Expediente: E 00501 2008 000187 00 - Aprovat
0013 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir l'Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que declara acabat el Recurs PA núm. 775/12, interposat contra diligència d'embargament per impagament de taxes.
Expediente: E 00501 2013 000070 00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar una petició d'endarreriments.
Expediente: E 01002 2013 000489 00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa adaptar el lloc de treball referència núm. 3095.
Expediente: E 01101 2013 000989 00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar una petició de reclassificació de grup de classificació professional.
Expediente: E 01101 2013 001313 00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa deixar sense efecte la reserva del lloc de treball referència núm. 4228.
Expediente: E 01101 2002 001703 00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar i disposar el gasto de personal dels programes de qualificació professional inicial.
Expediente: E 01101 2011 001638 00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar procediment obert per a contractar la prestació dels servicis informàtics d'una plataforma de ciutat intel·ligent (Plataforma VLCi).
Expediente: E 04101 2013 000112 00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de l'Arquebisbe Mayoral i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E 05302 2013 000513 00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns un local diàfan situat al carrer d'Agullent.
Expediente: E 05303 2012 000153 00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa desestimar la petició de compra per contigüitat d'una parcel·la municipal situada al carrer dels Drets.
Expediente: E 05305 2011 000041 00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa regularitzar en l'Inventari Municipal de Béns els codis 1.S2.05.032 i 1.S2.05.135 i donar d'alta tres parcel·les per a ús residencial, comercial i xarxa viària situades a l'avinguda de Portugal i adjacents.
Expediente: E 05303 2012 000107 00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.S1.11.041, regularitzar el codi 1.S3.11.073 i donar d'alta l'escola infantil Gent Menuda i la parcel·la educativocultural situades al carrer de Bernabé Garcia.
Expediente: E 05301 1994 001326 00 - Aprovat
0025 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa declarar vàlida la selecció de premiats i finalista de la 8a edició dels premis 'València Emprén 2013' i disposar el gasto corresponent.
Expediente: E 00202 2013 000682 00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa adjudicar, mitjançant contractació centralitzada, a favor d'Informática El Corte Inglés, SA, el subministrament de diverses llicències de software Office i software Access.
Expediente: E 00801 2013 000112 00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa aprovar la pròrroga del contracte de servicis informàtics de manteniment correctiu i evolutiu de l'aplicatiu SIGT València.
Expediente: E 00801 2013 000013 00 - Aprovat
0028 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació continguda en l'expedient de servici de neteja i subministrament de combustible.
Expediente: E 01201 2013 000225 00 - Aprovat
0029 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa autoritzar i disposar major gasto del contracte de subministrament de material fungible d'informàtica.
Expediente: E 01201 2010 000029 00 - Aprovat
0030 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 129580.
Expediente: E 01305 2011 000561 00 - Aprovat
0031 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2012 109267.
Expediente: E 01305 2012 000403 00 - Aprovat
0032 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 3649-W, de 25 de juny de 2013, d'imposició de sanció.
Expediente: E 01306 2013 000450 00 - Aprovat
0033 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 4231-W, de 19 de juliol de 2013, sobre imposició de sanció.
Expediente: E 01306 2013 001585 00 - Aprovat
0034 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar el recurs extraordinari de revisió interposat contra la Resolució núm. 2725-W, de 23 de juny de 2010, d'imposició de sanció.
Expediente: E 01306 2010 002011 00 - Aprovat
0035 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2012 i 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 3516-W, de 12 de juny.
Expediente: E 01306 2012 002289 00 - Aprovat
0036 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2012 i 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 1524-W, de 12 de març.
Expediente: E 01306 2012 008034 00 - Aprovat
0037 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2012 i 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 2044-W, de 12 d'abril.
Expediente: E 01306 2013 000494 00 - Aprovat
0038 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2012 i 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 2184-W, de 22 d'abril.
Expediente: E 01306 2013 001629 00 - Aprovat
0039 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2012 i 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 2587-W, de 7 de maig.
Expediente: E 01306 2013 001465 00 - Aprovat
0040 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2012 i 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 3466-W, de 19 de juny.
Expediente: E 01306 2013 001491 00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar la primera pròrroga del contracte de lloguer dels cassetons de les escales d'un edifici situat al carrer de Rafael Lapesa Melgar i autoritzar i disposar el gasto corresponent.
Expediente: E 01401 2012 000076 00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Born i Naumàquies, SL.
Expediente: E 01401 2013 000165 00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa aprovar la cessió gratuïta de diversos articles a favor de Bombers en Acció ONGD Espanya.
Expediente: E 01501 2013 000317 00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa aprovar la indemnització de danys i perjuís ocasionats a l'Ajuntament com a conseqüència de la resolució del contracte d'obres de construcció d'unes dependències municipals de Bombers i Policia Local al centre històric de València.
Expediente: E 01501 2013 000064 00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa prorrogar el contracte d'arrendament del terrat d'un edifici situat a l'avinguda de la Gola del Pujol i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E 01501 2006 000229 00 - Aprovat
0046 - BANDA MUNICIPAL.- Proposa aprovar la contractació del servici coral per al concert a realitzar per la Banda Municipal de València el dia 22 de desembre de 2013 i la prestació del servici d'animació sociocultural i d'activitats i tallers de caràcter lúdic, recreatiu i cultural en el mercat de Colón, durant el període nadalenc de l'any 2013.
Expediente: E 01601 2013 000036 00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Dóna compte de les tarifes aplicables en l'exercici 2014 al servici de bicicletes.
Expediente: E 01801 2012 001769 00 - Quedar assabentat
0048 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de l'Empresa Municipal de Transports (EMT), corresponent als gastos ocasionats per servicis prestats pel personal de la dita empresa en les dependències municipals.
Expediente: E 01801 2012 000395 00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar i reconéixer unes obligacions de pagament a favor de les entitats següents: Electronic Trafic, SA.
Expediente: E 01801 2013 003542 00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar i reconéixer unes obligacions de pagament a favor de les entitats següents: API Movilidad, SA i Ferroser Infraestructuras, SA.
Expediente: E 01801 2013 003690 00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa actualitzar l'IVA del projecte 'Infraestructures ciclistes de connexió per a la millora de l'accessibilitat en la xarxa d'itineraris ciclistes en la ciutat de València' emmarcat en el pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 01801 2010 000808 00 - Aprovat
0052 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar definitivament la liquidació del contracte per a l'execució de les obres del poliesportiu de Quatre Carreres (Ciutat del Rugbi) i la resta de punts continguts en la proposta.
Expediente: E 01903 2013 000285 00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar l'encàrrec a la contracta global Clece, SA, del servici del personal de Nadal 2013.
Expediente: E 01904 2012 000001 07 - Aprovat
0054 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar el gasto per al mantenidor, preseleccionador i jurat dels premis literaris 'Ciutat de València', XXXI edició.
Expediente: E 01905 2013 000132 00 - Aprovat
0055 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa concedir una subvenció a la Reial Acadèmia de Medicina.
Expediente: E 01905 2013 000017 00 - Aprovat
0056 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb CulturArts.
Expediente: E 01905 2013 000084 00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE PUBLICACIONS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de La Imprenta Comunicación Gráfica, SL.
Expediente: E 02000 2013 000046 00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'abonar unes factures presentades per Prosegur España, SL.
Expediente: E 02001 2013 000252 00 - Aprovat
0059 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa declarar nous beneficiaris del xec escolar, curs 2013/2014.
Expediente: E 02101 2013 000243 00 - Aprovat
0060 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa abonar l'últim pagament de les ajudes relatives a la convocatòria del xec Univex per al curs 2012/2013.
Expediente: E 02101 2012 000997 00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX).- Proposa aprovar les bases del VI Concurs de Redacció i el gasto corresponent.
Expediente: E 02308 2013 000985 00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE SANITAT (OFICINA MUNICIPAL D'INFORMACIÓ I DEFENSA DEL CONSUMIDOR).- Proposa acceptar les subvencions concedides per la Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació per al desenvolupament d'accions bàsiques en matèria de consum i destinades a les finalitats següents: Centres permanents d'informació i formació al consumidor.
Expediente: E 02402 2010 000003 00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE SANITAT (OFICINA MUNICIPAL D'INFORMACIÓ I DEFENSA DEL CONSUMIDOR).- Proposa acceptar les subvencions concedides per la Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació per al desenvolupament d'accions bàsiques en matèria de consum i destinades a les finalitats següents: Gastos de funcionament de l'Oficina Municipal d'Informació i Defensa del Consumidor.
Expediente: E 02402 2010 000004 00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE PLATGES.- Proposa aprovar el contracte de llicència d'ús de la marca 'Q' de qualitat turística de la platja de Pinedo.
Expediente: E 02410 2013 000071 00 - Aprovat
0065 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar, reconéixer l'obligació de pagament i abonar la factura corresponent a l'execució dels treballs necessaris per a finalització de l'obra per a l'habilitació de local en el mercat de Castella com a Centre Municipal de Formació Hostalera.
Expediente: E 02902 2012 000295 00 - Aprovat
0066 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació de les ajudes municipals a la contractació 2013 corresponents al segon procediment.
Expediente: E 02902 2013 000153 00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa desestimar les sol·licituds d'expropiació de diverses parcel·les situades en els emplaçaments següents: Avinguda del Doctor Tomàs Sala i carrer del General Barroso.
Expediente: E 03103 2008 000071 00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa desestimar les sol·licituds d'expropiació de diverses parcel·les situades en els emplaçaments següents: Avinguda del Doctor Tomàs Sala.
Expediente: E 03103 2010 000004 00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa desestimar les sol·licituds d'expropiació de diverses parcel·les situades en els emplaçaments següents: Avinguda de les Tres Creus i avinguda del Doctor Tomàs Sala.
Expediente: E 03103 2012 000027 00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa desestimar les sol·licituds d'expropiació de diverses parcel·les situades en els emplaçaments següents: Partida del Pla de San Bernat.
Expediente: E 03103 2013 000014 00 - Aprovat
0071 - SERVICI D'ENLLUMENAT I FONTS ORNAMENTALS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor d'Imesapi, SA, corresponents a les certificacions dels mesos de 2013 que s'indiquen a continuació, del contracte de conservació de fonts ornamentals: Juliol.
Expediente: E 03303 2013 000181 00 - Aprovat
0072 - SERVICI D'ENLLUMENAT I FONTS ORNAMENTALS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor d'Imesapi, SA, corresponents a les certificacions dels mesos de 2013 que s'indiquen a continuació, del contracte de conservació de fonts ornamentals: Agost.
Expediente: E 03303 2013 000219 00 - Aprovat
0073 - SERVICI D'ENLLUMENAT I FONTS ORNAMENTALS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor d'Imesapi, SA, corresponents a les certificacions dels mesos de 2013 que s'indiquen a continuació, del contracte de conservació de fonts ornamentals: Setembre.
Expediente: E 03303 2013 000220 00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar la revisió definitiva de preus 2012 per a les certificacions aprovades de la contracta de manteniment de jardins de la zona Nord.
Expediente: E 04001 2013 000568 00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Pastor Castellote, SL, corresponent a la prestació del servici de gestió integral del centre de dia 'Alqueria de la Puríssima'.
Expediente: E 02201 2013 008593 00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa estimar la petició efectuada respecte a la no reclamació del pagament pendent per l'arrendament d'una vivenda municipal situada al carrer dels Plàtans.
Expediente: E 02201 2010 005561 00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el pagament de les factures corresponents a la continuació del contracte de gestió de places en centres de dia gerontològics de la ciutat durant el proppassat mes de setembre.
Expediente: E 02201 2013 008502 00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la segona pròrroga del conveni de col·laboració firmat amb l'Il·lustre Col·legi de Farmacèutics de València.
Expediente: E 02201 2010 008577 00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la segona revisió de preus del contracte de servicis d'urgències socials i col·laboració en emergències.
Expediente: E 02201 2010 005959 00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el reajustament econòmic corresponent al nou contracte de subministrament d'aliments bàsics en la ciutat de València.
Expediente: E 02201 2013 001035 00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar l'increment de l'aportació municipal al conveni de col·laboració firmat amb la Residència Religiosa Esclaves de Maria Immaculada.
Expediente: E 02201 2011 004140 00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la continuïtat del contracte de prestació del servici de gestió i execució d'activitats físiques per a persones majors a la ciutat de València.
Expediente: E 02201 2008 003461 00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la primera revisió de preus del contracte del servici d'ajuda a domicili i el major gasto derivat de l'increment del nombre d'hores necessàries per a l'atenció de noves altes urgents en l'esmentat servici.
Expediente: E 02201 2010 003879 00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa alliberar crèdit disposat per acord de la Junta de Govern Local d'1 de juny de 2012, que revertirà a l'aplicació pressupostària EC150 23100 48010.
Expediente: E 02201 2012 003965 00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el projecte de modificació del Reglament dels Centres Municipals d'Activitats per a Persones Majors.
Expediente: E 02201 2013 006572 00 - Aprovat
0086 - MOCIÓ conjunta de la regidora delegada de Benestar Social i Integració i del regidor delegat d'Esports i Joventut.- Proposen aprovar la Campanya d'operació fred per a albergar persones sense llar, corresponent a l'any 2013.
Expediente: E 02201 2013 008625 00 - Aprovat
0087 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del recurs d'apel·lació interposat contra la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, estimatòria del Recurs PA núm. 728/09, en matèria de règim disciplinari.
Expediente: E 00501 2009 000509 00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa arxivar els expedients disciplinaris incoats a diversos agents de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 295/12.
Expediente: E 01401 2012 000295 00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa arxivar els expedients disciplinaris incoats a diversos agents de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 60/13.
Expediente: E 01401 2013 000060 00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa arxivar els expedients disciplinaris incoats a diversos agents de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 186/13.
Expediente: E 01401 2013 000186 00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E 01401 2013 000269 00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa sancionar diversos agents de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 79/13.
Expediente: E 01401 2013 000079 00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa sancionar diversos agents de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 275/12.
Expediente: E 01401 2012 000275 00 - Aprovat
0094 - Expedient núm. 68/13.
Expediente: E 01401 2013 000068 00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE PUBLICACIONS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Born i Naumàquies, SL.
Expediente: E 02000 2013 000051 00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOS).- Proposa aprovar les bases del Concurs de Dibuix Infantil 2013 i el gasto corresponent.
Expediente: E 02304 2013 000635 00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES.- Proposa acceptar una subvenció concedida per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP).
Expediente: E 02501 2013 000026 00 - Aprovat
0098 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 9-R, de 15 de febrer de 2013.
Expediente: E 02701 2012 000525 00 - Aprovat
0099 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa aprovar un preu contradictori corresponent a la realització d'una rèplica de l'escultura de bronze de Sant Lluís Bertran.
Expediente: E 02701 2013 000477 00 - Aprovat
0100 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa declarar la tramitació d'emergència i procedir immediatament a les obres estrictament necessàries de reparació del col·lector secundari que discorre pel carrer del Doctor Lluch.
Expediente: E 02701 2013 000503 00 - Aprovat
0101 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa declarar disponible el crèdit retingut per a beques corresponents al pla de formació i ocupació local VLC 2013 'Retoc digital i escanejat d'imatges'.
Expediente: E 02902 2013 000212 00 - Aprovat
0102 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa que l'Assessoria Jurídica Municipal inicie accions judicials contra Allianz Seguros amb vista a la reclamació de danys al patrimoni municipal causats en accident de circulació.
Expediente: E 04001 2012 000941 00 - Aprovat
0103 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL.- Proposa concedir a Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, l'ajornament i fraccionament de pagament en període voluntari dels rebuts corresponents als impostos que s'indiquen a continuació, exercici 2013: Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana.
Expediente: E H4930 2013 509321 00 - Aprovat
0104 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL.- Proposa concedir a Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, l'ajornament i fraccionament de pagament en període voluntari dels rebuts corresponents als impostos que s'indiquen a continuació, exercici 2013: Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Expediente: E H4930 2013 511518 00 - Aprovat
0105 - MOCIÓ del tercer tinent d'alcalde, delegat d'Hisenda, Pressuposts i Política Tributària i Fiscal.- Proposa aprovar la concessió d'un bestreta de Tresoreria a favor de l'Empresa Municipal de Transports de València, SAU.
Expediente: E 01801 2013 003815 00 - Aprovat
0106 - MOCIÓ del vicealcalde.- Proposa la promoció i impuls, en col·laboració amb les institucions i empreses del sector turístic i hostaler, de totes les accions que siguen necessàries per a la designació de la ciutat de València com a Capital Espanyola de la Gastronomia.
Expediente: O 00615 2013 000010 00 - Aprovat