2013-10-22 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION HACIENDA,DINAMIZACION ECONOMICA Y EMPLEO

Data:
22-10-2013
Hora:
10:00
Òrgan:
E3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de
0002 - ASSESSORIA JURIDICA MUNICIPAL Proposa que la Corporació consenta i complisca la Sentència, dictada pel Tribunal Suprem, que declara no pertoca al recurs de cassació promogut per este Excm. Ajuntament i estima parcialment la cassació seguida per VODAFONE ESPAÑA, SA. contra Sentència de la Sala de València recaiguda en el P.O. 4/296/09, i anul.la esl arts. 2 i 3 de l'Oredenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Utilització Privativa o Aprofitament Especial del Domini Públic Local per a Empreses que presten servicis de Telefonia Mòvil.
Expediente: E 00501 2009 000156 00 - Aprovat
0003 - INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL Dóna compte de l'Informe de l'Interventor General sobre l'execució del Pla d'Ajust previst en l'art. 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al tercer trimestre de 2013
Expediente: E 00407 2012 000002 00 - Quedar assabentat
0004 - TRESORERÍA Proposa donar compte de l'informe corresponent al tercer trimestre de 2013, sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacións municipals, previst en els articles 4 i 5 de la Lley 15/2010 de 5 de juliol.
Expediente: E 04906 2013 000016 00 - Quedar assabentat
0005 - L'ÒRGAN DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I COMPTABLE Dóna compte dels estats de situació de tresoreria i d'execució pressupostària a 30 de setembre de 2013
Expediente: E 04301 2013 000033 00 - Quedar assabentat
0006 - "MOCIONS Moció presentada per Joan Ribó Canut del Grup Municipal Compromís sobre ""Pressupostos municipals Open data""
Expediente: E 05630 2013 000036 00 -