2013-09-24 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION HACIENDA,DINAMIZACION ECONOMICA Y EMPLEO

Data:
24-09-2013
Hora:
10:00
Òrgan:
E3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació de les actes de les sessions anteriors, Comissió d'Hisenda, Dinamització Econòmica i Ocupació constituïda en Comissió Especial de Comptes de 23 de juliol de 2013 i Comissió d'Hisenda, Dinamització Econòmica i Ocupació de 23 de juliol de 2013
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURIDICA MUNICIPAL Proposa que la Corporació quede assabentada de la sentència, dictada per la Sala de València, desestimatòria del recurs contenciós - administratiu P.O. NÚM. 1/79/2009 interposat per la comunitat de propietaris c/ Alfauir núm. 42, 44 contra aprovació definitiva de la modificació puntual del PGOU de València, en les parcel·les síties en els carrers Cercle de Belles Arts, Reina Violant i Evarist Crespo Azorín.
Expediente: E 00501 2009 000463 00 - Quedar assabentat
0003 - INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL Dona compte dels informes d'auditoria de l'Ajuntament de València, gastos i ingressos, corresponents a l'exercici 2012.
Expediente: E 00407 2012 000004 00 - Quedar assabentat
0004 - SERVEI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI Proposa aprovar la 4ª modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del pressupost 2013
Expediente: E 05501 2013 000049 00 - Aprovat
0005 - SERVEI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI Proposa aprovar la 4ª relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions 2013
Expediente: E 05501 2013 000050 00 - Aprovat
0006 - SERVEI DE TRIBUTS, A.E. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Fiscal General, per a l'exercici 2014.
Expediente: E H4969 2013 500004 00 - Aprovat
0007 - SERVEI DE TRIBUTS, A.E. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, per a l'exercici 2014.
Expediente: E H4969 2013 500005 00 - Aprovat
0008 - SERVEI DE TRIBUTS, A.E. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de les taxes per realització d'actuacions singulars de regulació del tràfic, per a l'exercici 2014.
Expediente: E H4969 2013 500006 00 - Aprovat
0009 - SERVEI DE TRIBUTS, A.E. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per la prestació del servici de retirada de vehicles de la via pública i subsegüent custòdia dels mateixos, per a l'exercici 2014.
Expediente: E H4969 2013 500007 00 - Aprovat
0010 - SERVEI DE TRIBUTS, A.E. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de les Taxes per la Prestació dels Servicis d'Extinció d'Incendis, Prevenció de Ruïnes, Socors, Salvament i altres d'anàlegs, per a l'exercici 2014
Expediente: E H4969 2013 500008 00 - Aprovat
0011 - SERVEI DE TRIBUTS, A.E. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per la Prestació del Servici de Cementiris Municipals, Conducció de Cadàvers i altres Servicis Funeraris de Caràcter Municipal, per a l'exercici 2.014
Expediente: E H4969 2013 500009 00 - Aprovat
0012 - SERVEI DE TRIBUTS, A.E. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per Prestació de Servicis de Sanitat, per a l'exercici 2.014
Expediente: E H4969 2013 500010 00 - Aprovat
0013 - SERVEI DE TRIBUTS, A.E. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per Prestació dels Servicis Administratius en Proves i Expedients de Selecció de Personal, per a l'exercici 2.014
Expediente: E H4969 2013 500011 00 - Aprovat
0014 - SERVEI DE TRIBUTS, A.E. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de les Taxes pel Depòsit de Mobles i altres objectes en els Magatzems Municipals, per a l'exercici 2.014
Expediente: E H4969 2013 500012 00 - Aprovat
0015 - SERVEI DE TRIBUTS, A.E. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per la Prestació del Servici d'Estadística Municipal, per a l'exercici 2.014
Expediente: E H4969 2013 500013 00 - Aprovat
0016 - "SERVEI DE TRIBUTS, A.E. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de les Taxes per les Ensenyances Oficials impartides en el Conservatori Municipal de Música ""José Iturbi"", per a l'exercici 2.014
Expediente: E H4969 2013 500014 00 - Aprovat
0017 - SERVEI DE TRIBUTS, A.E. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per Servicis Motivats per Espectacles Pirotècnics, per a l'exercici 2.014
Expediente: E H4969 2013 500015 00 - Aprovat
0018 - SERVEI DE TRIBUTS, A.E. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per Prestació del Servici de Celebració de Bodes Civils, per a l'exercici 2.014
Expediente: E H4969 2013 500016 00 - Aprovat
0019 - SERVEI DE TRIBUTS, A.E. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de les Taxes per la Prestació dels Servicis Relatius a les Actuacions Urbanístiques, per a l'exercici 2.014
Expediente: E H4969 2013 500017 00 - Aprovat
0020 - SERVEI DE TRIBUTS, A.E. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per Prestació del Servici de Mercats, per a l'exercici 2.014
Expediente: E H4969 2013 500018 00 - Aprovat
0021 - SERVEI DE TRIBUTS, A.E. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per la Prestació del Servici de Clavegueram, Col·lectors i Estacions de Bombament, per a l'exercici 2.014
Expediente: E H4969 2013 500019 00 - Aprovat
0022 - SERVEI DE TRIBUTS, A.E. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de les Taxes per la Reproducció de Documents i Llibres de Biblioteques, Arxius Històrics i Hemeroteques, per a l'exercici 2.014
Expediente: E H4969 2013 500020 00 - Aprovat
0023 - SERVEI DE TRIBUTS, A.E. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per la Prestació de Servicis en Centre Residencial Municipal per a Persones amb Discapacitat Intel.lectual, per a l'exercici 2.014
Expediente: E H4969 2013 500021 00 - Aprovat
0024 - SERVEI DE TRIBUTS, A.E. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de les Taxes per Expedició de Documents Administratius, per a l'exercici 2.014
Expediente: E H4969 2013 500022 00 - Aprovat
0025 - SERVEI DE TRIBUTS, A.E. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per Estacionament de Vehicles en la Via Pública, per a l'exercici 2.014
Expediente: E H4969 2013 500023 00 - Aprovat
0026 - SERVEI DE TRIBUTS, A.E. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de les Taxes per Utilització Privativa o Aprofitament Especial de Béns de Domini Públic Municipal amb Mercaderies, Materials de Construcció, Llocs, Barracons, Espectacles i altres instal·lacions anàlogues, per a l'exercici 2.014
Expediente: E H4969 2013 500024 00 - Aprovat
0027 - SERVEI DE TRIBUTS, A.E. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per Ocupació de Terrenys d'Ús Públic per Taules i Cadires amb Finalitat Lucrativa, per a l'exercici 2.014
Expediente: E H4969 2013 500025 00 - Aprovat
0028 - SERVEI DE TRIBUTS, A.E. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de les Taxes per Instal·lació de Quioscos en la Via Pública, per a l'exercici 2.014
Expediente: E H4969 2013 500026 00 - Aprovat
0029 - SERVEI DE TRIBUTS, A.E. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de les Taxes Aplicables en Mercats Extraordinaris, Mercats ambulants, Rastres i qualsevol altre tipus de venda no sedentària en la ciutat de València, per a l'exercici 2.014
Expediente: E H4969 2013 500027 00 - Aprovat
0030 - SERVEI DE TRIBUTS, A.E. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de les Taxes per Entrades de Vehicles a través de les Voreres i Reserves de Via Pública per a Aparcament, Exclusiu i Càrrega i Descàrrega de Mercaderies de qualsevol classe, per a l'exercici 2.014
Expediente: E H4969 2013 500028 00 - Aprovat
0031 - SERVEI DE TRIBUTS, A.E. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de Taxes per Obertura de Calicatas i Rases en Terrenys d'Ús Públic i qualsevol remoció de paviment o voreres en la via pública, per a l'exercici 2.014
Expediente: E H4969 2013 500029 00 - Aprovat
0032 - SERVEI DE TRIBUTS, A.E. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de les Taxes per Utilització Privativa o Aprofitaments especials constituïts en el Sòl, Vol i Subsòl de Terrenys d'Ús Públic Municipal, per a l'exercici 2.014
Expediente: E H4969 2013 500030 00 - Aprovat
0033 - SERVEI DE TRIBUTS, A.E. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per Ús Privatiu o Aprofitament Especial d'Instal·lacions i Edificis Municipals, per a l'exercici 2.014
Expediente: E H4969 2013 500031 00 - Aprovat
0034 - SERVEI DE TRIBUTS, A.E. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per Instal·lació d'Anuncis Ocupant Terrenys d'Ús Públic Local per a l'exercici 2.013
Expediente: E H4969 2013 500032 00 - Aprovat
0035 - SERVEI DE TRIBUTS, A.E. Proposa aprovar provisionalment la imposició de la Taxa per Aprofitament Especial del Domini Públic Local per mitjà de Caixers Automàtics d'Entitats Financeres instal·lats en la fatxada d'establiments i manipulables des de la via pública, així com aprovar provisionalment l'Ordenança Fiscal corresponent
Expediente: E H4969 2013 500042 00 - Aprovat
0036 - "MOCIONS Moció que proposa Sra. Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista, sobre ""Estudi viabilitat Mercats Municipals""
Expediente: E 05630 2013 000020 00 -
0037 - ANNEX.- Expedients dels que es dóna compte a la Comissió segons relacions adjuntes
Quedar assabentat