2013-05-31 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
31-05-2013
Hora:
10:00
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 10 de maig de 2013.
Aprovat
0002 - CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa denominar el jardí ubicat entre els carrers del Pintor Jacomart i de Sant Doménec Savio amb la llegenda següent: 'Jardí de Fèlix del Río'. (27-5-2013).
Expediente: E 01905 2012 000038 00 - Aprovat
0003 - GABINET D'ALCALDIA.- Proposa concedir subvencions a les entitats següents: Aspaym Comunitat Valenciana.
Expediente: E 00201 2013 000002 00 - Aprovat
0004 - GABINET D'ALCALDIA.- Proposa concedir subvencions a les entitats següents: Gremi de Llibrers de València.
Expediente: E 00201 2013 000005 00 - Aprovat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 827/10, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de revocació de llicència de pub.
Expediente: E 00501 2011 000006 00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 62/12, interposat contra estimació parcial d'un recurs de reposició i confirmació de la denegació de llicència.
Expediente: E 00501 2012 000082 00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 747/12, sobre providència d'apremi derivada de liquidació per execució subsidiària al carrer de la Beneficència.
Expediente: E 00501 2013 000060 00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, interposats contra sancions en matèria de contaminació acústica: Recurs PA núm. 712/12.
Expediente: E 00501 2013 000053 00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, interposats contra sancions en matèria de contaminació acústica: Recurs PO núm. 7/13.
Expediente: E 00501 2013 000062 00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PO núm. 552/10.
Expediente: E 00501 2011 000022 00 - Quedar assabentat
0011 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PA núm. 730/11.
Expediente: E 00501 2012 000016 00 - Quedar assabentat
0012 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PA núm. 751/11.
Expediente: E 00501 2011 000708 00 - Quedar assabentat
0013 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que declara acabat el Recurs PA núm. 380/12 interposat contra sanció en matèria de contaminació acústica.
Expediente: E 00501 2012 000438 00 - Quedar assabentat
0014 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial dels Recursos Contenciosos Administratius núm. 4/405/11 i núm. 4/357/12 acumulats, interposats contra acords del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa sobre preu just de tres parcel·les situades al camí del Cabanyal.
Expediente: E 00501 2011 000547 00 - Aprovat
0015 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima el recurs d'apel·lació i revoca la sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1 en el Recurs PO núm. 734/11, interposat contra acord del Jurat Tributari sobre liquidació de l'impost sobre béns immobles de l'exercici 2008.
Expediente: E 00501 2012 000111 00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar i disposar el gasto derivat de la reincorporació als llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 1101.
Expediente: E 01101 2012 001771 00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar i disposar el gasto derivat de la reincorporació als llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 3294.
Expediente: E 01101 2012 001772 00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el reingrés al servici actiu amb adscripció al lloc de treball referència núm. 589.
Expediente: E 01002 2013 000037 00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar permuta en lloc de treball referència núm. 8436.
Expediente: E 01101 2013 000435 00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar una sol·licitud sobre canvi de grup de classificació professional.
Expediente: E 01101 2013 000733 00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació de la dedicació horària del lloc de treball referència núm. 6138.
Expediente: E 01101 2013 000774 00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar procediment obert per a contractar la prestació del servici de gestió intel·ligent del trànsit de la ciutat de València.
Expediente: E 04101 2013 000045 00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el projecte de 'Sectorització de la xarxa de distribució d'aigua potable de la ciutat de València. Exercici 2013' i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana de l'Aigua (Emivasa).
Expediente: E 04101 2013 000068 00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar els contractes següents: Servici de gestió integral del centre de dia municipal per a persones majors dependents 'L'Amistat'.
Expediente: E 04101 2012 000068 00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar els contractes següents: Subministrament de gasolina sense plom i gasoil A i C per a parc mòbil i calefacció d'oficines municipals en estacions de servici (lot 2).
Expediente: E 04101 2012 000116 00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa renovar el contracte d'arrendament d'una vivenda municipal situada al carrer del Portal de Valldigna.
Expediente: E 05302 2013 000081 00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa alienar, per raó de contigüitat, una parcel·la municipal situada al passeig de Neptú.
Expediente: E 05301 1994 000058 00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa segregar una parcel·la amb la finalitat de conformar la parcel·la objecte de concessió demanial destinada a aparcament en el subsòl públic annex a edificació privada a la plaça de les Bandes de Música de la Comunitat Valenciana, a l'efecte de la seua regularització en el Registre de la Propietat.
Expediente: E 05301 2000 000415 00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.S1.01.401 i donar d'alta el centre social de suport a la immigració 'Agència de Mediació per a la Integració i la Convivència Social'.
Expediente: E 05303 2012 000023 00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns els codis 1.S3.06.475 i 1.S5.06.320, regularitzar el codi 1.S1.06.332, i donar d'alta la xarxa viària i jardins situats als carrers de l'Antiga Senda d'en Senent, del Pintor Monleón i d'Eduard Boscà.
Expediente: E 05303 2012 000128 00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns la parcel·la sociocultural situada al carrer del Moro Zeid, la xarxa viària situada al carrer del Rei en Jaume i l'espai lliure ubicat en l'interior d'illa dels dits carrers.
Expediente: E 05303 2012 000146 00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Fundació 'València Crea' per a la gestió dels servicis de distribució de continguts municipals a través de Televisió IP.
Expediente: E 00801 2013 000006 00 - Aprovat
0033 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00102 2010 3485.
Expediente: E 01305 2010 000233 00 - Aprovat
0034 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 118418.
Expediente: E 01305 2010 000415 00 - Aprovat
0035 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 143627.
Expediente: E 01305 2010 000512 00 - Aprovat
0036 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 23326.
Expediente: E 01305 2011 000102 00 - Aprovat
0037 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2012 34005.
Expediente: E 01305 2012 000147 00 - Aprovat
0038 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2012 54801.
Expediente: E 01305 2012 000214 00 - Aprovat
0039 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00113 2012 14298.
Expediente: E 01305 2012 000304 00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del Servici.
Expediente: E 02001 2013 000082 00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de diversos proveïdors pels conceptes següents: Comissariat i altres de l'exposició 'Teixits ornamentals religiosos'.
Expediente: E 02001 2013 000105 00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de diversos proveïdors pels conceptes següents: Subministrament de maquinària i utillatge d'un equip audiovisual amb destinació al Museu de Ciències Naturals.
Expediente: E 02001 2013 000112 00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa accedir a la pròrroga de la beca 'Casa Velázquez' per al curs acadèmic 2013-2014.
Expediente: E 02001 2013 000108 00 - Aprovat
0044 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 8 de març de 2013, sobre la contracta d'execució d'obra i de direcció de l'escola infantil de primer cicle de la plaça del Periodista Ros Belda.
Expediente: E 02101 2013 000374 00 - Aprovat
0045 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa denegar, per extemporània, la nova petició de canvi d'ús d'una aula de 0-1 anys a 0-2 anys en l'escola infantil de Benicalap.
Expediente: E 02101 2013 000435 00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de l'Associació Sercoval.
Expediente: E 02201 2013 004282 00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el projecte de gasto per a l'any 2013 denominat 'Manteniment del centre de dia Malva-rosa'.
Expediente: E 02201 2013 002842 00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Universitat de València (UV) i la Universitat Politècnica de València (UPV) per al desenvolupament del programa 'València Conviu'.
Expediente: E 02201 2013 000464 00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa rectificar amb efectes de febrer de 2013 el tipus d'IVA aplicable al contracte de servici de gestió integral del centre de dia municipal per a persones majors Arniches i alliberar l'excés de crèdit autoritzat i disposat.
Expediente: E 02201 2010 008754 00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE PEDANIES.- Proposa sol·licitar de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública la pròrroga i el reajustament de les anualitats corresponents al projecte denominat 'Construcció de l'alcaldia pedània, centre municipal d'activitats per a persones majors, universitat popular, centre sanitari i altres servicis a Castellar-l'Oliverar', finançat amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 02310 2013 000102 00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIA.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors.
Expediente: E 02501 2013 000014 00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa aprovar les bases i convocatòria per a la concessió de subvencions a atorgar a les organitzacions/associacions de comerciants per a la realització d'actuacions de promoció del comerç i animació comercial de València 2013.
Expediente: E 02901 2013 000399 00 - Aprovat
0053 - SERVICI D'ENLLUMENAT I FONTS ORNAMENTALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Imesapi, SA, corresponent a la certificació d'abril de 2013 del contracte de conservació de fonts ornamentals.
Expediente: E 03303 2013 000124 00 - Aprovat
0054 - SERVICI D'ENLLUMENAT I FONTS ORNAMENTALS.- Proposa aprovar la quarta revisió de preus del contracte de gestió de l'enllumenat públic de la ciutat.
Expediente: E 03303 2013 000107 00 - Aprovat
0055 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació relatiu a la campanya d'Expo Jove realitzada en diferents mitjans de comunicació.
Expediente: E 04103 2012 000071 00 - Aprovat
0056 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar la sol·licitud de pròrroga del termini d'execució de les obres de rehabilitació i habilitació d'una nau situada al carrer de Joan Verdeguer, núm. 24, amb destinació a auditori, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 00202 2013 000131 00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el reingrés al servici actiu amb adscripció al lloc de treball referència núm. 145.
Expediente: E 01002 2013 000033 00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la contractació laboral del personal amb destinació al programa 'Eurodiyssée 2013'.
Expediente: E 01101 2013 000793 00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la modificació de l'adscripció orgànica del lloc de treball referència núm. 84.
Expediente: E 01101 2013 000796 00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar la pròrroga del termini d'execució de les obres de la 'Quinta Unitat de Districte de la Policia Local', finançades amb càrrec al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 01401 2013 000122 00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa arxivar l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
Expediente: E 01401 2011 000109 00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a diversos agents de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 121/13.
Expediente: E 01401 2013 000121 00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a diversos agents de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 123/13.
Expediente: E 01401 2013 000123 00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a diversos agents de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 124/13.
Expediente: E 01401 2013 000124 00 - Aprovat
0065 - BANDA MUNICIPAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de de la Societat Musical d'Orriols.
Expediente: E 01601 2013 000019 00 - Aprovat
0066 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació de la certificació de desembre de 2012 del contracte de manteniment integral d'edificis i instal·lacions de la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: E 01903 2013 000153 00 - Aprovat
0067 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa autoritzar i disposar un gasto i reconéixer l'obligació a favor de la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: E 01903 2013 000156 00 - Aprovat
0068 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa estimar la petició d'una pròrroga per a l'execució de les obres d'infraestructura esportiva pavelló de la Fontsanta, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 01903 2013 000168 00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Diputació Provincial de València per a la realització dels castells de focs artificials de la Fira de Juliol 2013.
Expediente: E 01904 2013 000388 00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la celebració, el programa d'actes i el gasto de la festivitat del Corpus Christi 2013.
Expediente: E 01904 2013 000414 00 - Aprovat
0071 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa denunciar la vigència del conveni firmat amb la Junta Central d'Usuaris del Riu Túria i la resta de punts continguts en la proposta.
Expediente: E 02701 2008 000715 00 - Aprovat
0072 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar el reintegrament total més els interessos de demora d'una ajuda municipal a la contractació 2011.
Expediente: E 02902 2013 000054 00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa desestimar la sol·licitud d'expropiar una parcel·la situada a l'àmbit dels carrers del Gremis i de Mariano de Cavia.
Expediente: E 03103 2010 000016 00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE PROJECTES URBANS.- Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació de la resta de la liquidació del projecte d'obres d'emergència per a la consolidació de la torre en el Monestir de Sant Vicent de la Roqueta.
Expediente: E 03201 2013 000026 00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa rectificar un error material detectat en el plec de clàusules administratives per a contractar el servici de vigilància i seguretat de les instal·lacions dels museus i monuments de la Delegació de Cultura.
Expediente: E 04101 2012 000112 00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa cedir gratuïtament a la Generalitat Valenciana una parcel·la ubicada al carrer dels Campaners afectada a servici públic educatiu.
Expediente: E 05307 2013 000004 00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.
Expediente: E 01902 2013 000146 00 - Aprovat