2013-05-24 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
24-05-2013
Hora:
10:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 3 de maig de 2013.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 920/10, interposat contra resolució del Jurat Tributari sobre liquidació de l'impost sobre activitats econòmiques, exercici 2009.
Expediente: E 00501 2011 000194 00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 505/11, interposat contra prohibició de practicar l'activitat de ball.
Expediente: E 00501 2011 000530 00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 608/11, sobre execució de l'aval de garantia del contracte d'obres de rehabilitació de l'edifici Llotgeta del Mercat Central.
Expediente: E 00501 2011 000558 00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 836/11, interposat contra sanció per infracció greu consistent en abandonament de vehicle en la via pública.
Expediente: E 00501 2012 000036 00 - Quedar assabentat
0006 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa no admetre una reclamació prèvia a la via laboral.
Expediente: E 01101 2013 000689 00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa acceptar un ingrés en concepte d'incentiu per contribuir a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral.
Expediente: E 01101 2011 001306 00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa rectificar un error de transcripció contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 10 de maig de 2013.
Expediente: E 01101 2010 002294 00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'execució de l'Acte núm. 88/13 del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7.
Expediente: E 01101 2010 002174 00 - Aprovat
0010 - MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació del contracte d'assistència tècnica per a l'elaboració de la segona fase del pla de mobilitat urbana sostenible de la ciutat de València.
Expediente: E 04101 2012 000115 00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar els contractes següents: Servici de manteniment i suport tècnic del software Natural Adabas.
Expediente: E 04101 2013 000029 00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar els contractes següents: Sistema de gestió, inspecció i recaptació tributària de l'Ajuntament de València, així com la transformació del sistema informàtic de gestió d'ingressos.
Expediente: E 04101 2013 000031 00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar procediment negociat per a contractar les obres de construcció de dependències municipals de Bombers i Policia Local al centre històric de València.
Expediente: E 04101 2013 000062 00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa adscriure a la Delegació d'Innovació i Projectes Emprenedors l'edifici conegut com 'La Farinera', situat al carrer de Joan Verdeguer.
Expediente: E 05304 2013 000021 00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa ratificar l'acceptació de la cessió d'una parcel·la amb motiu de l'atorgament de llicència a la Generalitat Valenciana per a la construcció del Complex Administratiu 9 d'Octubre.
Expediente: E 05307 2008 000119 00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa alienar, per raó de contigüitat, unes parcel·les municipals situades al passeig de Neptú, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 302/93.
Expediente: E 05301 1993 000302 00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa alienar, per raó de contigüitat, unes parcel·les municipals situades al passeig de Neptú, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 303/93.
Expediente: E 05301 1993 000303 00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra les bases del concurs de projectes aprovat per la Junta de Govern Local de 28 de setembre de 2012.
Expediente: E 05307 2010 000080 00 - Aprovat
0019 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar l'addenda per a l'exercici 2013 al conveni de col·laboració firmat amb el Centre Europeu d'Empreses Innovadores València, per al foment de l'emprenedorisme.
Expediente: E 00202 2013 000022 00 - Aprovat
0020 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar la recepció i cessió de l'obra 'Equipament turístic 2 Marina Reial Joan Carles I València PIP'.
Expediente: E 01201 2010 000220 00 - Aprovat
0021 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació continguda en l'expedient de subministrament d'equips de busseig.
Expediente: E 01201 2013 000061 00 - Aprovat
0022 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00102 2010 3879.
Expediente: E 01305 2010 000278 00 - Aprovat
0023 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 63528.
Expediente: E 01305 2011 000265 00 - Aprovat
0024 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 64944.
Expediente: E 01305 2011 000271 00 - Aprovat
0025 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 110047.
Expediente: E 01305 2011 000485 00 - Aprovat
0026 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 115361.
Expediente: E 01305 2011 000499 00 - Aprovat
0027 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00107 2011 4926.
Expediente: E 01305 2011 000500 00 - Aprovat
0028 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2012 4355.
Expediente: E 01305 2012 000032 00 - Aprovat
0029 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2012 20797.
Expediente: E 01305 2012 000191 00 - Aprovat
0030 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de 27 de març de 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 1795-W.
Expediente: E 01306 2013 000629 00 - Aprovat
0031 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de 27 de març de 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 1821-W.
Expediente: E 01306 2013 000972 00 - Aprovat
0032 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar el recurs extraordinari de revisió interposat contra la Resolució núm. 2096-W, de 24 de maig de 2010, sobre imposició de sanció.
Expediente: E 01306 2010 000528 00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Electronic Trafic, SA.
Expediente: E 01801 2013 002011 00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar part de la segona pròrroga del contracte de gestió del trànsit i autoritzar i disposar el gasto corresponent.
Expediente: E 01801 2006 005795 00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Educo Servicios y Proyectos Educativos, SL, i de la Fundació Amigó.
Expediente: E 01902 2013 000136 00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa autoritzar i disposar el gasto per a la concessió de subvencions a les entitats que s'indiquen a continuació: Federació Valenciana de Moros i Cristians, per a sufragar els gastos dels actes anuals propis de la Festa de Moros i Cristians 2013.
Expediente: E 01904 2013 000350 00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa autoritzar i disposar el gasto per a la concessió de subvencions a les entitats que s'indiquen a continuació: Agrupació Comparses de Moros i Cristians del Marítim, per a sufragar els gastos dels actes de les Ambaixades-Desembarcament 'La Gesta del Mio Cid' 2013.
Expediente: E 01904 2013 000363 00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar la composició de la comissió qualificadora de la beca de catalogació i informatització de la Biblioteca Municipal Central, XII edició.
Expediente: E 01905 2013 000020 00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE PUBLICACIONS.- Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de diverses factures.
Expediente: E 02000 2013 000019 00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Estudio Métodos de la Restauración, SL.
Expediente: E 02001 2012 000111 00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa declarar complides les obligacions derivades de l'aval emés per Caixa Catalunya com a fiança definitiva de les obres d'eliminació barreres arquitectòniques del Museu de la Ciutat.
Expediente: E 02001 2008 000881 00 - Aprovat
0042 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa prorrogar el conveni de col·laboració amb Creu Roja Espanyola per al finançament del seu centre de paràlisi infantil.
Expediente: E 02101 2013 000524 00 - Aprovat
0043 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar la pròrroga del contracte del servici de monitors per a l'execució del programa per a la prevenció, detecció i tractament de l'absentisme escolar en la ciutat de València.
Expediente: E 02101 2013 000661 00 - Aprovat
0044 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Eulen, SA.
Expediente: E 02101 2013 000949 00 - Aprovat
0045 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa deixar sense efecte la suspensió de l'inici de l'execució de les obres de construcció de les escoles infantils que s'indiquen a continuació, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Escola infantil de primer cicle a la plaça del Periodista Vicente Ros Belda'.
Expediente: E 02101 2011 000317 00 - Aprovat
0046 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa deixar sense efecte la suspensió de l'inici de l'execució de les obres de construcció de les escoles infantils que s'indiquen a continuació, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Escola infantil de primer cicle al barri de Massarrojos'.
Expediente: E 02101 2011 000318 00 - Aprovat
0047 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa sol·licitar a la Demarcació de Costes a València autorització temporal per a l'ocupació del domini públic maritimoterrestre per desplaçament de la tanca del col·legi públic Blasco Ibáñez.
Expediente: E 02101 1998 000280 00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa accedir a la petició formulada per la interessada i reconéixer la subrogació de l'arrendament d'una vivenda municipal situada al carrer de Lluís Despuig.
Expediente: E 02201 2013 003849 00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar els següents projectes de gasto per a l'any 2013: 'Prestacions econòmiques per acolliment familiar'.
Expediente: E 02201 2013 000268 00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar els següents projectes de gasto per a l'any 2013: 'Mesures judicials en medi obert'.
Expediente: E 02201 2013 000269 00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar els següents projectes de gasto per a l'any 2013: 'Servici especialitzat d'atenció a la família i infància'.
Expediente: E 02201 2013 000513 00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar els convenis de col·laboració a subscriure amb les entitats que s'indiquen a continuació: Eulen, SA.
Expediente: E 02201 2013 004216 00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar els convenis de col·laboració a subscriure amb les entitats que s'indiquen a continuació: Centre d'estudis per a la integració social i formació d'immigrants (Fundació CeiMigra).
Expediente: E 02201 2013 004429 00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIA.- Proposa acceptar la donació realitzada per la Fundació Universitat Jaume I-Empresa, per a finançar les activitats de prevenció del pla municipal de drogodependències, i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
Expediente: E 02501 2013 000011 00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE VIVENDES.- Proposa iniciar actuacions per al reintegrament de les subvencions concedides a càrrec de l'XI Campanya municipal del pla de vivenda jove en el Centre Històric, per a l'adquisició de vivendes situades en els emplaçaments següents: Plaça de Vicente Iborra.
Expediente: E 03910 2013 000003 00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE VIVENDES.- Proposa iniciar actuacions per al reintegrament de les subvencions concedides a càrrec de l'XI Campanya municipal del pla de vivenda jove en el Centre Històric, per a l'adquisició de vivendes situades en els emplaçaments següents: Carrer del Pintor Gisbert.
Expediente: E 03910 2013 000004 00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE VIVENDES.- Proposa iniciar actuacions per al reintegrament de les subvencions concedides a càrrec de l'XI Campanya municipal del pla de vivenda jove en el Centre Històric, per a l'adquisició de vivendes situades en els emplaçaments següents: Carrer de la Barraca.
Expediente: E 03910 2013 000005 00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE VIVENDES.- Proposa iniciar actuacions per al reintegrament de les subvencions concedides a càrrec de l'XI Campanya municipal del pla de vivenda jove en el Centre Històric, per a l'adquisició de vivendes situades en els emplaçaments següents: Carrer del Pintor Gisbert.
Expediente: E 03910 2013 000006 00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa actualitzar l'import de l'IVA al legalment aplicable al pressupost d'adjudicació del contracte per a l'execució de les obres la 'Quinta Unitat de Districte de la Policia Local', finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: O 01401 2013 000126 00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la realització de l'elaboració del Pla Jove de la Ciutat de València any 2013 i el gasto corresponent.
Expediente: E 01902 2013 000138 00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb el Centro de Estudios Administrativos y Profesionales, SA.
Expediente: E 01902 2013 000147 00 - Aprovat
0062 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa desestimar les al·legacions presentades i aprovar definitivament la liquidació del contracte d'obres del poliesportiu de les Naus Cros.
Expediente: E 01903 2013 000081 00 - Aprovat
0063 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 96-R, de 23 de maig de 2012, sobre import per reposició del servici d'aigua.
Expediente: E 02701 2011 000653 00 - Aprovat
0064 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa autoritzar i disposar un major gasto a favor d'Emivasa, en concepte del major cost de l'IVA dels projectes següents: 'Instal·lació de vàlvules reguladores en la xarxa arterial d'aigua potable de València'.
Expediente: E 02701 2013 000174 00 - Aprovat
0065 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa autoritzar i disposar un major gasto a favor d'Emivasa, en concepte del major cost de l'IVA dels projectes següents: 'Renovació d'antigues estacions de telecomandament i nova instrumentació de la xarxa de baixa pressió. Exercici 2012'.
Expediente: E 02701 2013 000176 00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa desestimar la sol·licitud d'expropiar la planta baixa d'un immoble situat al carrer de la Blanqueria.
Expediente: E 03103 2013 000011 00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa desestimar la sol·licitud de la Diputació Provincial de València de ser inclosa com a interessada en la reparcel·lació forçosa del sector de sòl urbanitzable PRR-9 'Patraix'.
Expediente: E 03107 2013 000001 00 - Aprovat
0068 - SERVICI D'ACTIVITATS.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 7525-W, de 27 de desembre de 2012, sobre petició de caducitat de llicència per a l'exercici de l'activitat de restaurant sense ambientació musical.
Expediente: E 03901 2012 000381 00 - Aprovat
0069 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar un reconeixement de l'obligació a favor de Diario ABC per insercions de publicitat.
Expediente: E 04103 2012 000067 00 - Aprovat
0070 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar les bases que han de regir les convocatòries següents: Concurs d'imatge per a la marca 'Empresa conciliadora'.
Expediente: E 02902 2013 000072 00 - Aprovat
0071 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar les bases que han de regir les convocatòries següents: 6a edició del guardó 'Concilia't'.
Expediente: E 02902 2013 000073 00 - Aprovat
0072 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 23 de novembre de 2012, sobre sol·licitud d'ajuda municipal a la consolidació empresarial.
Expediente: E 02902 2012 000201 00 - Aprovat
0073 - SERVICI ECONÒMICOPRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdit entre aplicacions pressupostàries del capítol 3r de l'estat de gastos.
Expediente: E 05501 2013 000033 00 - Aprovat
0074 - SERVICI ECONÒMICOPRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar el projecte de la tercera modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2013.
Expediente: E 05501 2013 000036 00 - Aprovat
0075 - MOCIÓ de la regidora delegada d'Ocupació.- Proposa aprovar el Pla d'Ocupació i Empreniment de l'Ajuntament de València.
Expediente: E 02902 2013 000094 00 - Aprovat
0076 - MOCIÓ conjunta de la regidora delegada de Benestar Social i del vicealcalde.- Proposen acordar l'adhesió del municipi de València a la Declaració de Dublín 2013.
Expediente: E 0RE18 2013 000001 00 - Aprovat
0077 - TRESORERIA MUNICIPAL.- Proposa autoritzar el tinent d'alcalde delegat d'Hisenda, Pressupostos i Política Tributària i Fiscal per a interposar recurs de reposició i, si és el cas, reclamació economicoadministrativa davant l'Autoritat Portuària de València.
Expediente: E 04906 2013 000009 00 - Aprovat