2013-05-17 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
17-05-2013
Hora:
10:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 26 d'abril de 2013.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Tribunal Suprem, desestimatòria del recurs de revisió interposat contra sentència del Suprem dictada en recurs de cassació dimanant del Recurs Contenciós Administratiu núm. 1/3096/97.
Expediente: E 00501 1999 000133 00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 265/08, interposat contra concessió d'una llicència de funcionament.
Expediente: E 00501 2008 000247 00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 690/10, contra l'acord d'adjudicació del contracte de servicis informàtics i subministrament de hardware per a implantació de sistema de digitalització.
Expediente: E 00501 2010 000692 00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 34/11, sobre preu just d'aparcament subterrani en parcel·la expropiada al carrer de Vinatea.
Expediente: E 00501 2011 000101 00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 525/11, interposat contra resolució del Jurat Tributari sobre tres liquidacions de l'impost sobre activitats econòmiques, exercici 2010.
Expediente: E 00501 2011 000487 00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PO núm. 162/09.
Expediente: E 00501 2009 000271 00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PA núm. 706/11.
Expediente: E 00501 2012 000133 00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PO núm. 328/12.
Expediente: E 00501 2012 000382 00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que no admet el Recurs PA núm. 514/12, interposat contra desestimació de reclamació de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E 00501 2012 000451 00 - Quedar assabentat
0011 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que declara acabat el Recurs PO núm. 667/11.
Expediente: E 00501 2011 000695 00 - Quedar assabentat
0012 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, estimatòries parcials dels recursos que s'indiquen a continuació, sobre responsabilitat patrimonial: Recurs PA núm. 845/11.
Expediente: E 00501 2012 000014 00 - Aprovat
0013 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, estimatòries parcials dels recursos que s'indiquen a continuació, sobre responsabilitat patrimonial: Recurs PA núm. 627/12.
Expediente: E 00501 2012 000560 00 - Aprovat
0014 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 174/12, sobre abonament de preu just.
Expediente: E 00501 2012 000192 00 - Aprovat
0015 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 192/12, interposat contra desestimació per silenci de la sol·licitud d'abonament d'interessos de demora derivats del contracte de servici de retirada de vehicles en via pública.
Expediente: E 00501 2012 000255 00 - Aprovat
0016 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 490/12, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E 00501 2012 000504 00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en l'expedient núm. 75/13.
Expediente: E 01002 2013 000075 00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa rectificar un error material contingut en el plec de prescripcions tècniques relatiu a l'adquisició i subministrament d'aliments a entitats sense ànim de lucre, perquè els distribuïsquen a persones en situació de precarietat econòmica, per mitjà de centres de distribució i menjadors socials.
Expediente: E 04101 2013 000022 00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar els projectes que s'indiquen a continuació i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana de l'Aigua (Emivasa): 'Millores depòsits regulació en plantes potabilitzadores. 1a fase. Planta 'El Realó'. Depòsit Canyada Gran'.
Expediente: E 04101 2013 000061 00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar els projectes que s'indiquen a continuació i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana de l'Aigua (Emivasa): 'Rehabilitació i millora de les instal·lacions de filtració en plantes potabilitzadores (3a fase)'.
Expediente: E 04101 2013 000064 00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa acceptar el desistiment presentat, declarar conclús el procediment i confirmar la Resolució núm. 567-W, de 30 de gener de 2013, per la qual es va disposar declarar vàlid el procediment obert realitzat per a contractar la prestació dels servicis informàtics per a manteniment d'equips i dispositius municipals.
Expediente: E 04101 2012 000037 00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa acceptar la continuació del contracte per a la construcció i explotació de l'estacionament subterrani de vehicles automòbils en el subsòl del carrer del Dr. J.J. Dòmine amb Pàrquing J.J. Dòmine, SL, com a conseqüència de la transmissió de branca d'activitat per part de la mercantil Cyes Infraestructuras, SA.
Expediente: E 04101 2010 000280 00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 14 de setembre de 2012, pel qual es va aprovar la modificació del contracte per a la gestió del servici de neteja i conservació del sistema municipal de sanejament.
Expediente: E 04101 2012 000044 00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa renovar el contracte d'arrendament d'una vivenda municipal situada al carrer de Llíria.
Expediente: E 05302 2013 000206 00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 2 de novembre de 2012, pel qual es va modificar un acord de la Junta de Govern Local de 17 d'octubre de 2008.
Expediente: E 05304 2007 000106 00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns la xarxa viària situada en els carrers de l'Arquitecte Tolsà i del Duc de Mandas.
Expediente: E 05303 2012 000092 00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.S1.11.491, perquè causa alta l'edifici denominat 'Antic xalet del Doctor Bartual'.
Expediente: E 05303 2012 000148 00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa regularitzar a l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.S5.10.675, perquè causa alta l'immoble Barraques Comunicades (reconstrucció de les antigues Barraques de Roca) en la Senda de Llora.
Expediente: E 05303 2012 000149 00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa alienar, per raó de contigüitat, unes parcel·les municipals situades al passeig de Neptú, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 307/93.
Expediente: E 05301 1993 000307 00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa alienar, per raó de contigüitat, unes parcel·les municipals situades al passeig de Neptú, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 1354/94.
Expediente: E 05301 1994 001354 00 - Aprovat
0031 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació continguda en l'expedient de manteniment de fotocopiadores.
Expediente: E 01201 2013 000086 00 - Aprovat
0032 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar la pròrroga del contracte contingut en l'expedient 01201/2010/102.
Expediente: E 01201 2010 000102 00 - Aprovat
0033 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa donar d'alta diversos articles en el contracte de subministraments de material fungible d'informàtica.
Expediente: E 01201 2010 000029 00 - Aprovat
0034 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00113 2011 2605.
Expediente: E 01305 2011 000063 00 - Aprovat
0035 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2012 10225.
Expediente: E 01305 2012 000056 00 - Aprovat
0036 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2012 i 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 7551-W, de 27 de desembre.
Expediente: E 01306 2012 008024 00 - Aprovat
0037 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2012 i 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 596-W, de 31 de gener.
Expediente: E 01307 2011 001768 00 - Aprovat
0038 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2012 i 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 675-W, de 4 de febrer.
Expediente: E 01307 2011 002134 00 - Aprovat
0039 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 3637-W, de 19 de juny de 2012, d'imposició de sanció.
Expediente: E 01306 2012 002960 00 - Aprovat
0040 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2012 i 2013 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sanció: Resolució núm. 4065-W, de 4 de juliol.
Expediente: E 01306 2012 002992 00 - Aprovat
0041 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2012 i 2013 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sanció: Resolució núm. 4066-W, de 4 de juliol.
Expediente: E 01306 2012 002993 00 - Aprovat
0042 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2012 i 2013 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sanció: Resolució núm. 1775-W, de 26 de febrer.
Expediente: E 01306 2013 000363 00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor de Serpista, SA, en concepte de manteniment de vehicles.
Expediente: E 01501 2013 000124 00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa ampliar l'acord d'adhesió al sistema de contractació centralitzada de béns i servicis de la Direcció General de Patrimoni de l'Estat, al concurs núm. 08 'Elements i sistemes de seguretat'.
Expediente: E 01501 2013 000150 00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Dóna compte de l'acord del Consell d'Administració d'Aumsa sobre suspensió de les obres de construcció de l'aparcament del carrer de Ruaya.
Expediente: E 01801 2003 005285 00 - Quedar assabentat
0046 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar les bases i convocatòria dels premis literaris 'Ciutat de València', XXXI edició, i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E 01905 2013 000048 00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa anul·lar drets en el concepte 'Conveni assistència social' de l'estat d'ingressos del Pressupost Municipal de l'any 2013.
Expediente: E 02201 2011 009945 00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa concedir una pròrroga del termini d'execució de les obres de 'Construcció del centre municipal d'activitats per a persones majors Montolivet', finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 02201 2011 001753 00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la primera pròrroga del contracte de servici d'execució de mesures judicials en medi obert amb menors.
Expediente: E 02201 2010 000223 00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar les corresponents revisions de preus dels contractes per a la prestació dels servicis següents: Suport a la intervenció integral amb famílies del cens de vivenda precària de la ciutat de València.
Expediente: E 02201 2010 002318 00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar les corresponents revisions de preus dels contractes per a la prestació dels servicis següents: Gestió i execució de tallers i cursos per a persones majors.
Expediente: E 02201 2010 009538 00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa concedir una subvenció a favor de la Fundació 'Hombres Nuevos'.
Expediente: E 02201 2013 002945 00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa aprovar la primera pròrroga del contracte de prestació dels servicis de manteniment i explotació dels dos forns del Cementeri General i dels forns incineradors de restes dels cementeris General i del Cabanyal.
Expediente: E 02802 2013 000173 00 - Aprovat
0054 - SERVICI OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa prorrogar el termini d'execució de les obres de 'Reurbanització i adequació de la plaça de l'Àngel i adjacents del barri del Carme', finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 03301 2012 000027 00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE VIVENDES.- Proposa iniciar actuacions per al reintegrament d'una subvenció concedida a càrrec de l'XI Campanya municipal del pla de vivenda jove al Centre Històric.
Expediente: E 03910 2013 000002 00 - Aprovat
0056 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa estimar la petició d'una pròrroga per a l'execució de les obres d'infraestructura esportiva camp de futbol de Pinedo, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 01903 2013 000133 00 - Aprovat
0057 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la composició del jurat que ha d'intervindre en la concessió dels Premis al Mèrit Esportiu de la Ciutat de València.
Expediente: E 01903 2013 000111 00 - Aprovat
0058 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa acordar la suspensió del procediment en relació amb el contracte de prestació del servici de gestió del complex esportiu cultural de la Rambleta.
Expediente: E 01903 2012 000429 00 - Aprovat
0059 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració per a l'any 2013 a subscriure amb el Palau de les Arts.
Expediente: E 01905 2013 000061 00 - Aprovat
0060 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació corresponent als dos primers mesos de treball de la beca de catalogació de la Biblioteca Municipal Central.
Expediente: E 01905 2013 000063 00 - Aprovat
0061 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport les ajudes convocades per a l'adquisició de col·leccions bibliogràfiques publicades per editorials valencianes en les biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 01905 2013 000078 00 - Aprovat
0062 - SERVICI D'EDUCACIÓ Proposa reconéixer les obligacions de pagament corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació: Servici de monitors en els col·legis municipals.
Expediente: E 02101 2013 000934 00 - Aprovat
0063 - SERVICI D'EDUCACIÓ Proposa reconéixer les obligacions de pagament corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació: Certificació de neteja de col·legis públics.
Expediente: E 02101 2013 000948 00 - Aprovat
0064 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa modificar a la baixa en el 2013 els imports de les comunitats de regants i autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor d'estes.
Expediente: E 02701 2010 000218 00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa aprovar la campanya de promoció comercial 'Jornades de cuina en els mercats municipals 2013: Compra qualitat i menja sa'.
Expediente: E 02901 2013 000437 00 - Aprovat
0066 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord que afecta la desestimació d'una sol·licitud d'ajuda municipal a la contractació 2012.
Expediente: E 02902 2012 000392 00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN LA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar i abonar una transferència a favor d'Aumsa destinada als gastos de funcionament d'Ocoval, AIE, corresponent als mesos d'abril a agost de 2013.
Expediente: E 03701 2013 000831 00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la incorporació en lloc de treball referència núm. 1167.
Expediente: E 01101 2013 000729 00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa prorrogar el contracte d'obres de 'Millora del consum hídric en el jardí de la Gran Via de Ramón i Cajal', finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 04001 2011 000671 00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Fomento de Construcciones y Contratas, SA.
Expediente: E 04001 2013 000240 00 - Aprovat