2013-05-10 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
10-05-2013
Hora:
10:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 19 d'abril de 2013.
Aprovat
0002 - SECRETÀRIA GENERAL I VICEINTERVENCIÓ.- Donen compte de l'informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament de València, exercici 2011, remés pel Síndic Major de la Sindicatura de Comptes.
Expediente: E 00401 2013 000006 00 - Quedar assabentat
0003 - JURAT TRIBUTARI.- Dóna compte de l'informe de la Presidència del Jurat Tributari relatiu a les seues resolucions respecte de les reclamacions economicoadministratives adoptades en el primer trimestre de 2013.
Expediente: E 00408 2013 000192 00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PO núm. 28/10.
Expediente: E 00501 2010 000101 00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PA núm. 686/11.
Expediente: E 00501 2011 000703 00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, interposats contra resolucions del Jurat Tributari sobre liquidacions de l'impost sobre activitats econòmiques, exercicis 2009 y 2010: Recurs PO núm. 901/10.
Expediente: E 00501 2011 000141 00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, interposats contra resolucions del Jurat Tributari sobre liquidacions de l'impost sobre activitats econòmiques, exercicis 2009 y 2010: Recurs PO núm. 524/11.
Expediente: E 00501 2011 000519 00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 355/11, interposat contra la composició del tribunal que va jutjar les proves del concurs-oposició per a proveir una plaça d'arquitecte-enginyer de camins, canals i ports.
Expediente: E 00501 2011 000424 00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 521/11, interposat contra resolució del Tribunal Econòmicoadministratiu Regional sobre liquidació de l'impost sobre activitats econòmiques, exercici 2010.
Expediente: E 00501 2011 000551 00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 811/11, sobre imposició de multa coercitiva per incompliment en obres de reparació d'edifici.
Expediente: E 00501 2012 000033 00 - Quedar assabentat
0011 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 823/11, interposat contra orde de retirada d'elements no emparats per la llicència concedida de ciber-café.
Expediente: E 00501 2012 000089 00 - Quedar assabentat
0012 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 25/12, sobre liquidació de l'impost sobre béns immobles, exercici 2010.
Expediente: E 00501 2012 000110 00 - Quedar assabentat
0013 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que declara acabat el Recurs PO núm. 820/10 interposat contra l'aprovació del projecte de reparcel·lació del PAI de la unitat d'execució 1, sector DSP núm. 6 'Malilla'.
Expediente: E 00501 2011 000126 00 - Quedar assabentat
0014 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local de 12 de juny del 2009, que va consentir i va complir la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, dictada en el Recurs PO núm. 523/07, i consentir i complir la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del recurs d'apel·lació.
Expediente: E 00501 2007 000513 00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa modificar la imputació pressupostària del present exercici en relació amb els projectes següents: 'Huit agents d'ocupació i desenvolupament local-2012'.
Expediente: E 01101 2010 002294 00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa modificar la imputació pressupostària del present exercici en relació amb els projectes següents: 'Eurodisea 2012'.
Expediente: E 01101 2012 000865 00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar i disposar el gasto de l'exercici 2013 del pla de formació i ocupació local VLC 2012 'Tens fusta'.
Expediente: E 01101 2012 001089 00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el projecte de 'Renovació i millora de la xarxa de distribució d'aigua potable i baixa pressió, exercici 2013' i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana de l'Aigua (Emivasa).
Expediente: E 04101 2013 000059 00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa iniciar actuacions per a la resolució de la concessió de bar i lavabos públics situades al parc de Capçalera.
Expediente: E 05302 2004 000172 00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa reconéixer l'obligació i abonar a Secopsa Servicios, SA, una quantitat corresponent a la certificació de desembre de 2012 derivada del contracte per a l'explotació i manteniment de les instal·lacions del recinte on s'ubica la figura de Gulliver i el servici de bar-cafeteria, denominat genèricament 'Un riu de xiquets'.
Expediente: E 05304 2012 000025 00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa admetre la subrogació d'Anida Operaciones Singulares, SAU, en la titularitat de la concessió administrativa atorgada per acord de la Junta de Govern Local de 7 de desembre del 2012 a Anida Operaciones Singulares, SL.
Expediente: E 05304 2012 000081 00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa ordenar l'immediat alliberament d'una parcel·la municipal ocupada, situada en la confluència dels carrers del Doctor Marcos Sopena i d'Eugènia Viñes.
Expediente: E 05304 2010 000110 00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa posar a disposició de les Generalitat Valenciana una parcel·la situada al carrer d'Alfred Toran i Olmos (escultor), per a l'ampliació de les instal·lacions provisionals del col·legi públic 'Número 103'.
Expediente: E 05307 2008 000114 00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa acceptar les cessions de diverses parcel·les efectuades en benefici de les llicències d'obres tramitades en els expedients següents: Expedient núm. 2020/89-132.
Expediente: E 05301 1994 001022 00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa acceptar les cessions de diverses parcel·les efectuades en benefici de les llicències d'obres tramitades en els expedients següents: Expedient núm. 4249/1988.
Expediente: E 05301 1995 000986 00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns els immobles i altres béns que s'indiquen a continuació: Poliesportiu municipal de Benimàmet i altres.
Expediente: E 05303 2004 000005 00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns els immobles i altres béns que s'indiquen a continuació: Aparcament en el subsòl de la plaça de José María Orense.
Expediente: E 05303 2009 000311 00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns els immobles i altres béns que s'indiquen a continuació: Xarxa viària, jardins, plaça enjardinada i servitud de pas públic en els carrers del Doctor Nicasi Benlloch i adjacents.
Expediente: E 05303 2012 000134 00 - Aprovat
0029 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar el reajustament d'anualitats del contracte de prestació de servicis per a la formació dels ciutadans en l'ús de les noves tecnologies, en el marc del projecte València.Ya.
Expediente: E 00202 2012 000012 00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: Capgemini España, SL.
Expediente: E 00801 2013 000040 00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: Gestión Tributaria Territorial, SA.
Expediente: E 00801 2013 000042 00 - Aprovat
0032 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb els números de registre 00110 2012 76485 i 00110 2012 76297.
Expediente: E 01305 2012 000293 00 - Aprovat
0033 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2 en el Procediment Abreviat núm. 716/11 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E 01305 2009 000177 00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa autoritzar l'alcaldessa per a sol·licitar l'ocupació d'una parcel·la situada al polígon 8 de Serra, per a mantindre-hi la instal·lació d'una estació repetidora.
Expediente: E 01401 2013 000086 00 - Aprovat
0035 - BANDA MUNICIPAL.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, en l'àmbit del Certamen Internacional de Bandes de Música 'Ciutat de València' 2013.
Expediente: E 01601 2013 000006 00 - Aprovat
0036 - BANDA MUNICIPAL.- Proposa alliberar crèdit de l'aplicació pressupostària EH630 33003 41000.
Expediente: E 01601 2013 000014 00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor de diversos proveïdors per esdeveniments culturals i festius de 2013.
Expediente: E 01904 2013 000329 00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar la composició del Jurat-Comissió Tècnica Valoradora de la convocatòria d'ajudes al sector del teatre, circ i dansa 2013.
Expediente: E 01905 2013 000022 00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Prosegur Cía. y Seguridad, SA.
Expediente: E 02001 2013 000088 00 - Aprovat
0040 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa acceptar la renúncia d'una beneficiària de la Beca 'Carmen i Severo Ochoa', en la seua modalitat d'Iniciació a la investigació.
Expediente: E 02101 2012 000878 00 - Aprovat
0041 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar els següents projectes de gasto: 'Conveni col·legis municipals'.
Expediente: E 02101 2013 000629 00 - Aprovat
0042 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar els següents projectes de gasto: 'Gabinet Psicopedagògic'.
Expediente: E 02101 2013 000630 00 - Aprovat
0043 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar els següents projectes de gasto: 'Conservatori Municipal José Iturbi'.
Expediente: E 02101 2013 000631 00 - Aprovat
0044 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar la segona revisió de preus del contracte de servici de neteja de col·legis públics.
Expediente: E 02101 2012 000977 00 - Aprovat
0045 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport una ajuda econòmica per al manteniment del Gabinet Psicopedagògic Municipal durant l'any 2013.
Expediente: E 02101 2013 000630 01 - Aprovat
0046 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa prorrogar el contracte d'arrendament de les instal·lacions municipals situades al carrer de Motilla del Palancar, per a la prestació del servici d'escola infantil.
Expediente: E 02101 2013 000652 00 - Aprovat
0047 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa reconéixer l'obligació d'un gasto a favor de diverses empreses corresponent a la prestació del servici de monitors en els col·legis municipals.
Expediente: E 02101 2013 000722 00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb Transvía Tours, SL, per al 'Concurs de pintura ciutat de València' per a persones majors.
Expediente: E 02201 2013 003508 00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de l'Associació Sercoval.
Expediente: E 02201 2013 003550 00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar les bases i la convocatòria de les ajudes de servicis socials per a gastos de menjador escolar, curs 2013/2014.
Expediente: E 02201 2013 003683 00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'ajudes de la convocatòria 2011 de cooperació internacional i lluita contra la pobresa i exclusió social.
Expediente: E 02201 2013 003803 00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la reformulació de projectes de convocatòries de cooperació al desenvolupament, pobresa i exclusió social i meses de solidaritat.
Expediente: E 02201 2013 002299 00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN LA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar el projecte tècnic 'Adaptació de la passarel·la de vianants Amparo Iturbi' per a complir a la normativa municipal d'accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques.
Expediente: E 03401 2013 000097 00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE TRESORERIA.- Proposa aprovar la liquidació definitiva dels servicis prestats per Martínez Centro de Gestión, SL, corresponents als períodes següents: 1 de gener a 13 d'octubre de 2011.
Expediente: E 04901 2013 000010 00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE TRESORERIA.- Proposa aprovar la liquidació definitiva dels servicis prestats per Martínez Centro de Gestión, SL, corresponents als períodes següents: 31 de desembre de 2011 i exercici 2012.
Expediente: E 04901 2013 000011 00 - Aprovat
0056 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar la presentació dels següents projectes, a l'efecte de participar en la convocatòria del programa per al foment de la cultura científica i de la innovació 2013: 'Programa de difusió de la ciència en centres escolars de la ciutat de València'.
Expediente: E 00202 2013 000025 00 - Aprovat
0057 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar la presentació dels següents projectes, a l'efecte de participar en la convocatòria del programa per al foment de la cultura científica i de la innovació 2013: 'Design thinking per a resoldre reptes locals en la ciutat de València'.
Expediente: E 00202 2013 000026 00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE RELACIONS INTERNACIONALS.- Proposa aprovar el nomenament dels membres del jurat del concurs del cartell anunciador de la celebració del dia de 'La festa de la música 2013'.
Expediente: E 00203 2013 000009 00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la declaració de l'excepcionalitat i urgent necessitat d'un nomenament interí.
Expediente: E 01101 2013 000729 00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa el canvi d'instructor en els expedients disciplinaris que s'indiquen a continuació: Expedient núm. 5/13.
Expediente: E 01401 2013 000005 00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa el canvi d'instructor en els expedients disciplinaris que s'indiquen a continuació: Expedient núm. 81/13.
Expediente: E 01401 2013 000081 00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a dos agents de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 99/13.
Expediente: E 01401 2013 000099 00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a dos agents de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 102/13.
Expediente: E 01401 2013 000102 00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Telecomunicación, Instalaciones y Servicio Asistencia, SL (Teinsa).
Expediente: E 01401 2011 000057 00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa concedir els premis de la XV edició del Concurs de Falles Innovadores i Experimentals 2013 i disposar i reconéixer la corresponent obligació de pagament.
Expediente: E 01904 2013 000065 00 - Aprovat
0066 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa declarar la tramitació d'emergència i procedir a reparar el col·lector situat al carrer de la Mare de Déu del Sufragi, cantó amb el carrer de Xulilla.
Expediente: E 02701 2013 000166 00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa aprovar el coeficient de revisió definitiva de preus per a l'any 2010 de la contracta del servici de neteja de la via pública i arreplegada i transport de residus sòlids de la zona 3 de la ciutat.
Expediente: E 02801 2012 000887 00 - Aprovat
0068 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa iniciar el procediment de reintegrament total d'una subvenció concedida.
Expediente: E 02902 2013 000053 00 - Aprovat
0069 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del Servici.
Expediente: E 02902 2013 000070 00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA).- Proposa aprovar les bases del I Concurs de Fotografia de la Junta Municipal de Russafa i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E 02303 2013 000636 00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL.- Proposa aprovar el 'Mapa Estratègic de Soroll 2012 del terme municipal de València'.
Expediente: E 02610 2013 000039 00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE SANITAT.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Conselleria de Sanitat i l'Agència Valenciana de Salut per a l'establiment de les bases de col·laboració en matèria sanitària.
Expediente: E 02401 2013 001162 00 - Aprovat
0073 - MOCIÓ del vicealcalde relativa a instruccions dirigides als Servicis Municipals responsables de la gestió de contractes.
Aprovat