2013-04-23 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION HACIENDA,DINAMIZACION ECONOMICA Y EMPLEO

Data:
23-04-2013
Hora:
10:00
Òrgan:
E3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de 21 de març de 2013
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL Proposa que la Corporació quede assabentada del Decret del TSJ que declara acabat el recurs contenciós P.O. 169/2012 interposat per Associació d'antics propietaris Nou Mestalla, contra aprovació definitiva de la modificació puntual del PGOU en la parcel.la GSP-1 de l'Av. Corts Valencianes.
Expediente: E 00501 2012 000532 00 - Quedar assabentat
0003 - INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL Dóna compte de l'informe de l'Interventor General sobre l'execució del Pla d'Ajust previst en l'art. 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al primer trimestre de 2013.
Expediente: E 00407 2012 000002 00 - Quedar assabentat
0004 - TRESORERIA Proposa donar compte de l'informe corresponent al primer trimestre de 2013, sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals, previst en els articles 4 i 5 de la Llei 15/2010 de 5 de juliol.
Expediente: E 04906 2013 000007 00 - Quedar assabentat
0005 - ÒRGAN DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I COMPTABLE Dóna compte dels estats de situació de tresoreria i d'execució pressupostària a 31 de març de 2013.
Expediente: E 04301 2013 000012 00 - Quedar assabentat
0006 - JURAT TRIBUTARI Donar compte de la Memòria d'Activitats del Jurat Tributari corresponent a l'any 2012
Expediente: E 00408 2013 000073 00 - Quedar assabentat
0007 - SERVEI DE TRIBUTS, IMPOSTOS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES - GTE Declarar d'especial interès i utilitat municipal l'obra de reforma en el Teatre Principal de València, situat en C/ Barques, 15.
Expediente: E H4963 2013 500076 00 - Aprovat
0008 - "MOCIONS Moció que presenta Joan Ribó Canut, del Grup Municipal Compromís sobre ""Modificació ordenança general per a eliminar mínim 350 €""
Expediente: E 05630 2013 000011 00 - Quedar assabentat
0009 - ANNEX.- Expedients dels quals es dóna compte a la Comissió segons relacions adjuntes
Quedar assabentat