2013-03-20 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION URBANISMO, CALIDAD URBANA Y VIVIENDA

Data:
20-03-2013
Hora:
11:00
Òrgan:
U3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - SECRETARIA.- Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 18 de febrer de 2013.
Aprovat
0002 - SERVICI GESTIÓ CENTRE HISTÒRIC.- Proposa sometre a informació pública el document de Modificació Puntual del Pla Especial de Reforma Interior Universitat-Sant Francesc per a la reordenació urbanística de la Plaça de Bous de Valencia i el Document de Integració Paisatgística que conté.
Expediente: E 03502 2011 000111 00 - Aprovat
0003 - DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA.-
SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar el canvi d'ús Dotacional Públic d'educatiu-cultural Escolar a Xarxa Viarìa en l'illa de cases delimitada pels carrers Fontanarsdels Alforins, Mare de Déu del Cap, Vicent Clavell i Vall d'Uixò.
Expediente: E 03001 2013 000004 00 - Aprovat
0004 - Proposa aprovar la correcció de l'error material en el carrer Mascota, 5.
Expediente: E 03001 2013 000027 00 - Aprovat
0005 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Ribó Canut, sobre pla de mobilidad pel al complex 9 d'octubre.
Expediente: E 05631 2013 000011 00 - Rebutjat
0006 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sanchis i Labiós, sobre recuperació de l'Albereda.
Expediente: E 05631 2013 000012 00 - Rebutjat
0007 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sarrià Morell, sobre paralització PAI carrer Moncayo entorn PRI Parc Central.
Expediente: E 05631 2013 000013 00 - Quedar assabentat
0008 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Ribó Canut, sobre modificació de l'ordenança de circulació.
Expediente: E 05631 2013 000014 00 - Rebutjat
0009 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Ribó Canut, sobre Edifici de Portuaris (Edifici Ruiz Jarabo).
Expediente: E 05631 2013 000015 00 - Rebutjat
0010 - CONTESTACIONS A MOCIONS.- - Del Servici de Programació a la Moció del Sr. Sarrià Morell, sobre PAIs paralitzats a Benimamet. (Com. Urbanisme 20.12.2012)
Expediente: E 05631 2012 000077 00 - Quedar assabentat
0011 - Del Servici de Programació a la Moció del Sr.Sarrià Morell, sobre caducitat adjudicació sector Quatre Carreres. (Com. Urbanisme 21.1.2013).
Expediente: E 05631 2013 000001 00 - Quedar assabentat
0012 - - Del Servici de Patrimoni a la Moció de la Sra. Dolz Muñoz i del Sr. Sarriá Morell, sobre ejecució Parc Carolinas a Benimàmet. (Com. M. Ambient i D. Sostenible 17.12.2012 i Com. Urbanisme 21.1.2013).
Expediente: E 05631 2012 000044 00 - Quedar assabentat
0013 - Del Servici de Vivenda a la Moció del Sr. Sarriá Morell, sobre resultat PEVR 2009-2012 a València. (Com. Urbanisme 18.2.2013)
Expediente: E 05631 2013 000009 00 - Quedar assabentat
0014 - CONTESTACIONS A PREGUNTES.- - Dels Servicis de Gestió del Centre Históric i Disciplina Urbanística, a les Preguntes del Sr. Sarrià i Morell, sobre inclusió en RMSER edifici protegit en Guillem de Castro, 49. (Com. Urbanisme 18.2.2013).
Expediente: O 05631 2013 000005 00 - Contestada
0015 - CONTESTACIONS A PREGUNTES.- - Dels Servicis de Disciplina Urbanística i Gestió del Centre Históric, a les Preguntes del Sr. Ribó Canut, sobre finques en mal estat al Barri del Carme. (Com. Urbanisme 18.2.2013).
Expediente: O 05631 2013 000004 00 - Contestada