2013-01-25 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
25-01-2013
Hora:
10:00
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 28 de desembre de 2012.
Aprovat
0002 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar el projecte de reparcel·lació voluntària i horitzontal en execució del programa d'actuació aïllada 'Carrer de Colón, 6, i de Ciril Amorós, 3', presentat per l'Agrupació d'Interés Urbanístic. (21-1-2013).
Expediente: E 03502 2010 000069 00 - Aprovat
0003 - CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa denominar una via pública de la ciutat amb el nom de: 'Plaça d'Hugo Zárate'. (21-1-2013).
Expediente: E 01905 2005 000151 00 - Aprovat
0004 - CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa acceptar la donació d'un joc de te huitcentenista per a la seua incorporació als fons historicoartístics municipals. (21-1-2013).
Expediente: E 02001 2013 000015 00 - Aprovat
0005 - JURAT TRIBUTARI.- Dóna compte de l'informe de la Presidència del Jurat Tributari relatiu a les resolucions de reclamacions economicoadministratives adoptades en el quart trimestre de 2012.
Expediente: E 00408 2013 000004 00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria del recurs d'apel·lació seguit contra la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2 en el Recurs PO núm. 268/08, interposat contra orde de restauració de la legalitat alterada a l'autovia A-7/Carretera de Burjassot-Bétera.
Expediente: E 00501 2008 000251 00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 547/06, sobre concessió de llicència d'obres per a la construcció d'un edifici de nova planta.
Expediente: E 00501 2007 000004 00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 840/07, contra orde de demolició d'obres.
Expediente: E 00501 2008 000002 00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 587/10, sobre retaxació d'una finca del projecte del Parc de Capçalera.
Expediente: E 00501 2010 000561 00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 64/12, contra denegació de la renovació de la llicència sol·licitada per a una estació base de telefonia mòbil.
Expediente: E 00501 2012 000090 00 - Quedar assabentat
0011 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 232/12, interposat contra requeriment de gastos d'actuació d'emergència en una finca situada al carrer de les Danses.
Expediente: E 00501 2012 000313 00 - Quedar assabentat
0012 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 301/12, interposat contra resolució sancionadora per infracció lleu tipificada en la Llei de Drogodependències i Altres Trastorns Addictius.
Expediente: E 00501 2012 000347 00 - Quedar assabentat
0013 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa acceptar el desistiment a una sol·licitud de reingrés al servici actiu.
Expediente: E 01101 2012 001982 00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar i disposar el gasto corresponent a l'exercici 2013 derivat de la vinculació laboral de dos professors de qualificació professional inicial.
Expediente: E 01101 2011 001638 00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar i disposar el gasto corresponent a l'exercici 2013 relatiu a la vinculació laboral del personal amb destinació al programa 'Life plus seducció ambiental'.
Expediente: E 01101 2009 000050 00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Dóna compte de l'autorització de cessió del contracte de concessió de la construcció del tanatori municipal i la posterior gestió del servici públic a favor de Grupo Funespaña, SA.
Expediente: E 04101 2012 000066 00 - Quedar assabentat
0017 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar procediment obert per a contractar la prestació del servici de gestió del trànsit de la ciutat de València.
Expediente: E 04101 2012 000073 00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns tres codis, regularitzar un codi i donar d'alta el jardí situat al carrer d'Albalat dels Tarongers i les tres parcel·les per a xarxa viària i dos per a espais lliures existents vora el jardí.
Expediente: E 05301 2000 000083 00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE RELACIONS INTERNACIONALS.- Proposa aprovar la participació de l'Ajuntament de València en l'organització de la Cavalcada de l'Any Nou Xinés.
Expediente: E 00203 2013 000001 00 - Aprovat
0020 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa actualitzar l'import de l'IVA del contracte de l'obra de 'Reconstrucció estructural i habilitació del Pati Envidrat de la casa consistorial'.
Expediente: E 01201 2010 000201 01 - Aprovat
0021 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 064348.
Expediente: E 01305 2010 000235 00 - Aprovat
0022 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 83244.
Expediente: E 01305 2010 000310 00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa posar a disposició de l'Empresa Municipal de Transports de València, SA, determinats projectes finançats a càrrec del fons estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local.
Expediente: E 01801 2012 004283 00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la realització de l'activitat 'XXI Fòrum Universitari Joan Lluís Vives' i el gasto corresponent.
Expediente: E 01902 2013 000001 00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa sol·licitar a la Conselleria de Benestar Social les prestacions econòmiques individualitzades per acolliment familiar de menors, simple o permanent, per a l'any 2013.
Expediente: E 02201 2013 000268 00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa sol·licitar de la Conselleria de Benestar Social les subvencions destinades a les finalitats que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2013: Programes d'atenció a menors i jóvens subjectes a mesures judicials en medi obert.
Expediente: E 02201 2013 000269 00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa sol·licitar de la Conselleria de Benestar Social les subvencions destinades a les finalitats que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2013: Atenció a persones amb discapacitat o amb malaltia mental i per a la promoció de l'accessibilitat.
Expediente: E 02201 2013 000270 00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa no admetre a tràmit una sol·licitud presentada perquè s'anul·le una sanció.
Expediente: E 02901 2005 000658 00 - Aprovat
0029 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar el reintegrament parcial d'una subvenció concedida.
Expediente: E 02902 2012 000144 00 - Aprovat
0030 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació el reajustament d'anualitats corresponents al projecte 'Reurbanització i adequació de la plaça de l'Àngel i adjacents del barri del Carme', finançat amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 03301 2009 000086 00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN LA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar els preus contradictoris d'unitats d'obra corresponents al projecte de 'Renovació d'infraestructures viàries i millores mediambientals i d'accessibilitat amb paviment fonoabsorbent a l'avinguda de Blasco Ibáñez (vora esquerra)', finançat amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana, i la resta de punts continguts en la proposta.
Expediente: O 03401 2012 000065 00 - Aprovat
0032 - SERVICI DEVESA-ALBUFERA.- Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor de l'organisme autònom Consell Agrari Municipal de València, en concepte d'aportació anual 2013.
Expediente: E 03602 2013 000002 00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE VIVENDES.- Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra un acord de la Junta de Govern Local de 19 d'octubre de 2012, sobre denegació de subvenció.
Expediente: E 03910 2011 000141 00 - Aprovat
0034 - BANDA MUNICIPAL.- Proposa autoritzar i disposar un gasto i reconéixer l'obligació a favor de l'organisme autònom municipal Palau de la Música i Congressos de València.
Expediente: E 01601 2013 000001 00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la realització de la 'Guia d'activitats per a jóvens i xiquets' i el gasto corresponent.
Expediente: E 01902 2013 000002 00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar el programa oficial de Falles 2013.
Expediente: E 01904 2013 000144 00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa modificar els acords de la Junta de Govern Local de 3 de febrer de 2012, en relació amb els contractes firmats amb les entitats següents: Aplicaciones Técnicas de Racionalización y Optimización de la Energía, SA (ATROESA).
Expediente: E 02801 2007 001316 00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa modificar els acords de la Junta de Govern Local de 3 de febrer de 2012, en relació amb els contractes firmats amb les entitats següents: Secopsa Servicios, SA.
Expediente: E 02802 2010 000077 00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa modificar els acords de la Junta de Govern Local de 3 de febrer de 2012, en relació amb els contractes firmats amb les entitats següents: UTE Cementerios Periféricos II.
Expediente: E 02802 2010 000310 00 - Aprovat
0040 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar el pla de formació i ocupació local VLC 2013 'Indumentària tradicional'.
Expediente: E 02902 2013 000002 00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN LA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar i abonar una transferència a favor d'Aumsa destinada als gastos de funcionament d'Ocoval, AIE, corresponent al primer trimestre de 2013.
Expediente: E 03701 2013 000092 00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar i disposar el gasto, així com reconéixer l'obligació de pagament a favor de diversos funcionaris de la Policia Local dels subfactors específics N i F (Nocturnitat i Festivitat) que figuren en l'expedient núm. 35/2013.
Expediente: E 01101 2013 000035 00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció en comissió de servicis en els llocs de treball amb els números de referència que s'indica a continuació: Referència núm. 6231.
Expediente: E 01101 2013 000044 00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció en comissió de servicis en els llocs de treball amb els números de referència que s'indica a continuació: Referència núm. 8060.
Expediente: E 01101 2013 000050 00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la reestructuració del Servici de Personal.
Expediente: E 01101 2013 000056 00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar i disposar el gasto corresponent a l'exercici 2013, derivat de la vinculació laboral del personal que s'indica a continuació: Huit agents d'ocupació i desenvolupament local.
Expediente: E 01101 2010 002294 00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar i disposar el gasto corresponent a l'exercici 2013, derivat de la vinculació laboral del personal que s'indica a continuació: Un treballador amb destinació al programa Eurodysée.
Expediente: E 01101 2012 000865 00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL.- Proposa modificar el nou règim de mesures cautelars aplicable a la ZAS de la zona urbana del barri del Carme.
Expediente: E 02610 2008 000273 00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar la revisió definitiva de preus per als exercicis que s'indica, aplicables a les certificacions de la contracta de manteniment de jardins de la zona Nord: Exercici 2010.
Expediente: E 04001 2012 000575 00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar la revisió definitiva de preus per als exercicis que s'indica, aplicables a les certificacions de la contracta de manteniment de jardins de la zona Nord: Exercici 2011.
Expediente: E 04001 2012 000587 00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar la K de revisió provisional de preus per a l'exercici 2013 dels contractes de manteniment de jardins de les següents zones: Zona Nord.
Expediente: E 04001 2012 000976 00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar la K de revisió provisional de preus per a l'exercici 2013 dels contractes de manteniment de jardins de les següents zones: Zona Sud.
Expediente: E 04001 2012 000957 00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar la revisió definitiva de preus per a l'exercici 2011 aplicables a les certificacions de la contracta de manteniment de jardins de la zona Sud.
Expediente: E 04001 2012 000556 00 - Aprovat
0054 - MOCIÓ de la regidora delegada de Parcs i Jardins.- Proposa que formen part de la composició del Comité Tècnic d'Espais Verds i Arbratge com a membres del dit Comité el Consell Agrari Municipal i el Servici Devesa-Albufera.
Expediente: E 04001 2012 000293 00 - Aprovat
0055 - MOCIÓ del vicealcalde i primer tinent d'alcalde delegat de Turisme.- Proposa aprovar el protocol de col·laboració a subscriure amb l'Agència Valenciana del Turisme per al desenvolupament d'accions conjuntes de màrqueting dels destins i productes turístics de la Comunitat Valenciana i la ciutat de València.
Expediente: E 00400 2013 000001 00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer a favor de l'Empresa Municipal de Transports la totalitat de la quantia de l'aplicació pressupostària 'OT Subvencions a ens públics-Transferència a EMT'.
Expediente: E 01801 2013 000049 00 - Aprovat
0057 - PRESIDÈNCIA.- Proposa mostrar el condol de la corporació per la defunció de la Sra. Carmen Nolla Forcada, mare de la Sra. Rita Barberá Nolla, excel·lentíssima alcaldessa d'este Ajuntament.
Aprovat