2013-01-21 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION DE CULTURA Y EDUCACION

Data:
21-01-2013
Hora:
13:00
Òrgan:
C3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - SECRETARIA Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de data 19 de decembre de 2012.
Aprovat
0002 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL Denominar una via pública de la Ciutat amb el nom de: PLAÇA DE HUGO ZARATE.
Expediente: E 01905 2005 000151 00 - Aprovat
0003 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL Proposa acceptar la donació d'un joc de te huitcentenista propietat del professor Sr. Santiago Grisolía García i de la Sra. Frances Lena Grisolía, per a la seua incorporació als fons históricoartístics municipals.
Expediente: E 02001 2013 000015 00 - Aprovat
0004 - MOCIONS Moció que presenta el Sr. Amadeu Sanchis i Labiós, del Grup Municipal EUPV, sobre la constitució de l'Entidad Pública Empresarial Mostra de València.
Expediente: E 05634 2013 000001 00 - Quedar assabentat
0005 - MOCIONS Moció que presenta el Sr. Salvador Broseta Perales, del Grup Municipal Socialista, sobre la didàctica de museus i monuments municipals.
Expediente: E 05634 2013 000002 00 - Aprovada proposta alternativa
0006 - MOCIONS Moció que presenta el Sr. Fèlix Estrela Botella, del Grup Municipal Socialista, sobre la situació del projecte de construcció del nou CEIP Malva-rosa.
Expediente: E 05634 2013 000003 00 - Aprovada proposta alternativa
0007 - MOCIONS Moció que presenta el Sr. Amadeu Sanchis i Labiós, del Grup Municipal EUPV, sobre el manteniment col·legi Ciutat Artista Faller.
Expediente: E 05634 2013 000004 00 - Aprovat
0008 - MOCIONS Moció que presenta el Sr. Amadeu Sanchis i Labiós, del Grup Municipal EUPV, sobre l'aplicació de la normativa llingüística a la retolació urbana.
Expediente: E 05634 2013 000005 00 - Aprovada proposta alternativa
0009 - MOCIONS Moció que presenta la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grup Municipal Compromís, sobre les instal·lacions educatives provisionals.
Expediente: E 05634 2013 000006 00 - Aprovada proposta alternativa
0010 - PREGUNTES Preguntes que presenta la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grup Municipal Compromís, sobre monitors menjador escolar.
Expediente: O 00400 2013 000001 00 -
0011 - PREGUNTES Preguntes que presenta la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grup Municipal Compromís, sobre CEIP Santo Angel de la Guarda.
Expediente: O 00400 2013 000002 00 -
0012 - PREGUNTES Preguntas que presenta la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grupo Municipal Compromís, sobre plans d'emergència en centres educatius.
Expediente: O 00400 2013 000003 00 -
0013 - PREGUNTES Preguntes que presenta la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grup Municipal Compromís, sobre Expojove 2012.
Expediente: O 00400 2013 000004 00 -