2013-01-21 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION HACIENDA,DINAMIZACION ECONOMICA Y EMPLEO

Data:
21-01-2013
Hora:
12:30
Òrgan:
E3
Caràcter:
E
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de 21 de desembre de 2012
Aprovat
0002 - TRESORERIA Dona compte de l'informe corresponent al quart trimestre de 2012, sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals, previst en els articles 4 i 5 de la Lley 15/2010 de 5 de juliol.
Expediente: E 04906 2013 000002 00 - Quedar assabentat
0003 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI Propossa aprovar la 1ª Modificació de Crèdits Extraordinaris i Suplements de Crèdits del Pressupost 2013.
Expediente: E 05501 2013 000006 00 - Aprovat
0004 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI Propossa aprovar la 1ª Relació d'expedients de reconeiximent extrajudicial de crèdits i obligacions 2013.
Expediente: E 05501 2013 000007 00 - Aprovat
0005 - "MOCIONS Moció que presenta Joan Ribó Canut del Grup Municipal Compromís sobre ""Terrasses en zones d'aparcament per a cotxes"".
Expediente: E 05630 2013 000002 00 - Rebutjat
0006 - "MOCIONS Moció que presenta Pedro M. Sánchez del Grup Municipal Socialista sobre ""Aprovació d'un pla estratègic de subvencions"".
Expediente: E 05630 2013 000003 00 - Aprovada proposta alternativa
0007 - "MOCIONS Moció que presenta Salvador Broseta Perales del grup municipal socialista sobre ""Instar al Govern d'Espanya s prorrogar el programa PREPARA dirigit a persones que esgoten la seua prestació per desocupació.
Expediente: E 05630 2013 000004 00 - Rebutjat
0008 - "MOCIONS Moció que presenta, Na Rosa Albert Berlanga del Grup Municipal Esquerra Unida sobre ""Consitució d'una mesa seguiment de l'aplicació de llibertat horària a València"".
Expediente: E 05630 2013 000007 00 - Rebutjat
0009 - "PREGUNTES Preguntes que formula Rosa Albert Berlanga del Grup Municipal Esquerra Unida sobre ""Reforma Col.legi Major Lluís Vives"".
Expediente: E 05630 2013 000001 00 -
0010 - ANNEX.- Expedients dels quals es dona compte a la Comissió segons relacions adjuntes.
Quedar assabentat