2012-12-28 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
28-12-2012
Hora:
10:00
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 7 de desembre de 2012.
Aprovat
0002 - GABINET D'ALCALDIA.- Proposa concedir una subvenció a favor de la Casa Bressol Santa Isabel.
Expediente: E 00201 2012 000027 00 - Aprovat
0003 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa regularitzar i modificar els subfactors específics N i F (nocturnitat i festivitat) assignats a personal funcionari divers de la Policia Local.
Expediente: E 01101 2012 001865 00 - Aprovat
0004 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar procediment obert per a contractar la prestació del servici de teleassistència domiciliària.
Expediente: E 04101 2012 000114 00 - Aprovat
0005 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa determinar la procedència de resoldre el contracte per a l'execució de les obres de construcció del 'Dependències municipals de Bombers i Policia Local en el centre històric de València'.
Expediente: E 04101 2012 000088 00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE RELACIONS INTERNACIONALS.- Proposa aprovar el protocol d'agermanament a subscriure amb el municipi de Guangzhou.
Expediente: E 00203 2012 000029 00 - Aprovat
0007 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Mapfre Familiar Cía. Seguros y Reaseguros, SA.
Expediente: E 01201 2012 000236 00 - Aprovat
0008 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00113 2010 14708.
Expediente: E 01305 2010 000629 00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors.
Expediente: E 01904 2012 000638 00 - Aprovat
0010 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Eulen, SA.
Expediente: E 02101 2012 002069 00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de l'Associació Sercoval.
Expediente: E 02201 2012 009340 00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa resoldre els recursos de reposició interposats contra l'acord de la Junta de Govern Local de 27 de juliol de 2012, pel qual es va aprovar el projecte de reparcel·lació forçosa corresponent al PAI de la unitat d'execució única del sector de sòl urbanitzable no programat 'Font de Sant Lluís'.
Expediente: E 03102 2008 000010 00 - Aprovat
0013 - SERVICI DEVESA-ALBUFERA.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Gráficas Marí Montañana, SL.
Expediente: E 03602 2009 000141 00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE GESTIÓ D'EMISSIONS I RECAPTACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto generat pels servicis prestats per Meydis, SL, relatius al subministrament de paper i a la impressió, acabat i depòsit en Correus de notificacions en matèria de gestió, inspecció i recaptació de tributs i la resta d'ingressos municipals.
Expediente: E H4980 2012 501905 00 - Aprovat
0015 - INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL.- Dóna compte del Pla d'Actuació de la Intervenció General de l'Ajuntament de València per a l'exercici 2013.
Expediente: E 00407 2012 000004 00 - Quedar assabentat
0016 - ÒRGAN DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I COMPTABLE.- Proposa acceptar la liquidació definitiva per a l'any 2010 de la participació de l'Ajuntament de València en els tributs de l'Estat.
Expediente: E 04302 2012 000011 00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa sancionar a un oficial de la Policia Local.
Expediente: E 01401 2012 000112 00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a dos agents de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 294/12.
Expediente: E 01401 2012 000294 00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a dos agents de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 295/12.
Expediente: E 01401 2012 000295 00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en relació amb el projecte europeu 'HERA'.
Expediente: E 01401 2012 000291 00 - Aprovat
0021 - BANDA MUNICIPAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de determinats proveïdors.
Expediente: E 01601 2012 000046 00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar el gasto corresponent a la pròrroga dels contractes de prestació dels servicis següents: Retirada de vehicles de les vies públiques del terme municipal de València.
Expediente: E 01801 2004 002791 00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar el gasto corresponent a la pròrroga dels contractes de prestació dels servicis següents: Gestió del trànsit.
Expediente: E 01801 2006 005795 00 - Aprovat
0024 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa acceptar les ajudes concedides per la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport per a finançar l'adquisició de col·leccions bibliogràfiques publicades per editorials valencianes en les biblioteques i agències de lectura públiques municipals.
Expediente: E 01905 2012 000108 00 - Aprovat
0025 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar l'aportació de 2012 a favor de la Fundació Chirivella Soriano.
Expediente: E 01905 2012 000145 00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de l'Associació Sercoval.
Expediente: E 02201 2012 008698 00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar els convenis de col·laboració a subscriure amb les entitats que s'indiquen a continuació: Creu Roja Espanyola.
Expediente: E 02201 2012 009342 00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar els convenis de col·laboració a subscriure amb les entitats que s'indiquen a continuació: Associació Amaltea.
Expediente: E 02201 2012 009409 00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA).- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors, derivat dels gastos originats amb motiu de la realització de diverses activitats culturals.
Expediente: E 02303 2012 002185 00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa aprovar la revisió de servicis per a l'any 2013 de la contracta del servici de neteja de la via pública, arreplegada i transport de residus sòlids en les zones de la ciutat que s'indiquen a continuació: Zona 1.
Expediente: E 02801 2012 000811 00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa aprovar la revisió de servicis per a l'any 2013 de la contracta del servici de neteja de la via pública, arreplegada i transport de residus sòlids en les zones de la ciutat que s'indiquen a continuació: Zona 2.
Expediente: E 02801 2012 000813 00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa aprovar la revisió de servicis per a l'any 2013 de la contracta del servici de neteja de la via pública, arreplegada i transport de residus sòlids en les zones de la ciutat que s'indiquen a continuació: Zona 3.
Expediente: E 02801 2012 000814 00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Secopsa Servicios, SA, corresponents a les certificacions de novembre de 2012 per la prestació al Cementeri General dels servicis que s'indiquen a continuació: Inhumació i exhumació.
Expediente: E 02802 2012 000555 00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Secopsa Servicios, SA, corresponents a les certificacions de novembre de 2012 per la prestació al Cementeri General dels servicis que s'indiquen a continuació: Manteniment i neteja.
Expediente: E 02802 2012 000556 00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de la UTE-FCC/Secopsa, corresponents a les certificacions de novembre de 2012 per la prestació dels següents servicis als cementeris perifèrics: Inhumació, exhumació i vigilància.
Expediente: E 02802 2012 000557 00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de la UTE-FCC/Secopsa, corresponents a les certificacions de novembre de 2012 per la prestació dels següents servicis als cementeris perifèrics: Manteniment i conservació.
Expediente: E 02802 2012 000558 00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Atroesa, corresponent a la certificació de novembre de 2012 del servici de manteniment, conservació i explotació dels forns crematoris i incineradors de restes dels Cementeris General i del Cabanyal.
Expediente: E 02802 2012 000565 00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa aprovar les noves tarifes arredonides del tanatori-crematori municipal per a l'any 2013.
Expediente: E 02802 2012 000583 00 - Aprovat
0039 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la modificació de crèdits generats per ingressos del projecte Eurodisea 2012.
Expediente: E 02902 2012 000036 00 - Aprovat
0040 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament i abonar una factura emesa per Europa Travel SA.
Expediente: E 02902 2012 000334 00 - Aprovat
0041 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa rectificar un error material contingut en un acord de la Junta de Govern Local de 7 de desembre de 2012.
Expediente: E 03301 2012 000006 00 - Aprovat
0042 - SERVICI D'ENLLUMENAT.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor d'Imesapi, SA, i Etralux, SA, pels conceptes relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 208/12.
Expediente: E 03303 2012 000208 00 - Aprovat
0043 - SERVICI D'ENLLUMENAT.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor d'Imesapi, SA, i Etralux, SA, pels conceptes relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 224/12.
Expediente: E 03303 2012 000224 00 - Aprovat
0044 - SERVICI D'ENLLUMENAT.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor d'Imesapi, SA, i Etralux, SA, pels conceptes relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 225/12.
Expediente: E 03303 2012 000225 00 - Aprovat
0045 - SERVICI D'ENLLUMENAT.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor d'Imesapi, SA, i Etralux, SA, pels conceptes relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 226/12.
Expediente: E 03303 2012 000226 00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN LA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES.- Proposa actualitzar l'import de l'IVA al legalment aplicable al pressupost d'adjudicació del contracte per a l'execució de les obres de 'Renovació d'infraestructures viàries i millores mediambientals i d'accessibilitat amb paviment fonoabsorbent a l'avinguda de Blasco Ibáñez (vora esquerra)', finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 03401 2012 000328 00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa concedir els premis del II Certamen fotogràfic 'Pell verda' 2012.
Expediente: E 04001 2012 000163 00 - Aprovat
0048 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor dels proveïdors i pels conceptes relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 36/12.
Expediente: E 04103 2012 000036 00 - Aprovat
0049 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor dels proveïdors i pels conceptes relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 95/12.
Expediente: E 04103 2012 000095 00 - Aprovat
0050 - MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació dels contractes següents: Servicis per a la formació dels ciutadans en l'ús de les noves tecnologies en el marc del projecte 'València Ya'.
Expediente: E 04101 2012 000027 00 - Aprovat
0051 - MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació dels contractes següents: Servici públic d'explotació del poliesportiu municipal de Malilla i del complex esportiu de Torrefiel.
Expediente: E 04101 2012 000049 00 - Aprovat
0052 - MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació dels contractes següents: Gestió i explotació del 'Teatre Musical'.
Expediente: E 04101 2012 000064 00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar el contracte per a l'execució de les obres de 'Reurbanització i adequació de la plaça de l'Àngel i adjacents del barri del Carme', finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 04101 2012 000053 00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar procediment obert per a contractar el subministrament de gasolina sense plom i gasoil A i C per a parc mòbil i calefacció d'oficines municipals.
Expediente: E 04101 2012 000116 00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'aplicació de l'article 2 del RDL 20/2012, de 13 de juliol, de Mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
Expediente: E 01101 2012 001889 00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la relació de llocs de treball i l'organigrama per a l'exercici 2013.
Expediente: E 01101 2012 001774 00 - Aprovat
0057 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de diverses empreses, relacionades en els expedients següents: Expedient núm. 235/12.
Expediente: E 01201 2012 000235 00 - Aprovat
0058 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de diverses empreses, relacionades en els expedients següents: Expedient núm. 258/12.
Expediente: E 01201 2012 000258 00 - Aprovat
0059 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa acceptar l'aportació de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació per al manteniment amb fons públics dels centres docents de titularitat municipal.
Expediente: E 02101 2012 000643 00 - Aprovat
0060 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa reconéixer els drets imputats en els projectes de gasto 2012/59 i 2012/60, en el concepte 45013.
Expediente: E 02101 2012 001140 00 - Aprovat
0061 - DIRECCIÓ GENERAL DE COORDINACIÓ JURÍDICA D'ORDENANCES, LLICÈNCIES I INSPECCIÓ.- Proposa aprovar els models normalitzats de sol·licitud de llicència de primera utilització i de sol·licitud de renovació de llicència d'ocupació a través de declaració responsable.
Expediente: E 00206 2012 000005 00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor de la Universitat Politècnica, en concepte d'abonament corresponent al mes d'octubre del conveni de gestió del Museu de l'Arròs.
Expediente: E 01904 2002 001037 06 - Aprovat
0063 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diverses empreses.
Expediente: E 04103 2012 000081 00 - Aprovat
0064 - MOCIÓ del tercer tinent d'alcalde delegat d'Hisenda, Pressuposts i Política Tributària i Fiscal.- Proposa aprovar la concessió d'un bestreta de Tresoreria a favor de l'Empresa Municipal de Transports de València, SAU.
Expediente: E 01801 2012 004265 00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per a atendre al pagament de prestacions econòmiques individualitzades.
Expediente: E 02201 2012 009761 00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats següents, per diversos conceptes: Vareser 96, SL.
Expediente: E 03801 2012 000969 00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats següents, per diversos conceptes: Arquitectura y Urbanismo Singularq, SLP.
Expediente: E 03801 2012 000979 00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Prosegur Cía. y Seguridad, SA.
Expediente: E 02001 2012 000324 00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa modificar els acords de la Junta de Govern Local relatius al projecte de reparcel·lació de la unitat d'execució única del sector PRR-9 'Patraix'.
Expediente: E 03107 2007 000012 00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la circumdant al centre docent 'Escoles Pies de la Malva-rosa'.
Expediente: E 03103 2002 000215 00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el projecte modificat de les 'Obres d'infraestructures ciclistes de connexió per a la millora de l'accessibilitat en la xarxa d'itineraris ciclistes a la ciutat de València', finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 04101 2012 000108 00 - Aprovat
0072 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Mapfre Familiar Cía. Seguros y Reaseguros, SA.
Expediente: E 01201 2011 000037 00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar el conveni a subscriure amb la Universitat Politècnica de València, amb vista a la comanda de gestió de l'exposició i manteniment del Museu de l'Arròs de la ciutat de València.
Expediente: E 01904 2012 000626 00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa reconéixer una obligació de crèdit per la retaxació de la finca núm. 58-59 del projecte d'expropiació dels terrenys necessaris per a l'execució del Parc de Capçalera.
Expediente: E 03103 2005 000058 00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa reconéixer una obligació de crèdit per l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer d'Algar del Palància.
Expediente: E 03103 2008 000048 00 - Aprovat