2012-11-20 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION HACIENDA,DINAMIZACION ECONOMICA Y EMPLEO

Data:
20-11-2012
Hora:
10:00
Òrgan:
E3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació de l'acta de la sessió anterior, d'octubre de 2012
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURIDICA MUNICIPAL Proposa que la Corporació consenta i complisca quan siga ferma la Sentència, dictada per la Sala de València, estimatòria del recurs P.O. 1/458/08 interposat per Sra. Asunción Ruiz Jover contra inadmissió reposició contra aprovació del PAI de la Unitat d'Execució NPR-9 Massarrojos Nord, i Resolució del Conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda d'aprovació de l'Homologació i PP de Millora del Sector citat.
Expediente: E 00501 2009 000184 00 - Aprovat
0003 - ASSESSORIA JURIDICA MUNICIPAL Proposa facultar a l'Alcaldia per a l'atorgament de poders de representació processal a favor dels Lletrats i Procurador Municipal i Procuradors de València i Madrid
Expediente: E 00501 2012 000495 00 - Aprovat
0004 - L'ÒRGAN DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I COMPTABLE Aprovar el marc pressupostari 2012-2015, límit de despesa no financera i fons de contingència (Llei Orgànica 2/2012)
Expediente: E 04302 2012 000008 00 - Aprovat
0005 - SERVICI ECONOMICO PRESSUPOSTARI Proposa aprovar inicialment el Pressupost Municipal per a l'exercici 2013
Expediente: E 05501 2012 000073 00 - Aprovat
0006 - INTERVENCIÓ GENERAL Donar compte al Ple de l'Informe de l'Interventor General Municipal relatiu al compliment del principi d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de gasto en el Pressupost inicial consolidat de l'exercici 2013 de l'Ajuntament de València, organismes, ens i empreses dependents.
Expediente: E 05201 2012 000033 00 - Quedar assabentat
0007 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI 7ª Relació d'expedients de reconeixements extrajudicial de crèdits i obligacions 2012
Expediente: E 05501 2012 000069 00 - Aprovat
0008 - JURAT TRIBUTARI Proposa donar compte de l'elevació a definitiu de l'acord plenari de Modificació del Reglament Orgànic del Jurat Tributari
Expediente: E 00408 2012 000158 00 - Quedar assabentat
0009 - MOCIONS Moció que formula la regidora Mª Pilar Soriano Rodríguez del Grup Municipal Compromís: Paga Extra Nadal Regidors Ajuntament de València.
Expediente: E 05630 2012 000025 00 - Aprovat
0010 - MOCIONS Moció que formula el regidor Joan Ribó Canut del Grup Municipal Compromís: Ampliació de la informació del projecte de pressupostos.
Expediente: E 05630 2012 000026 00 - Aprovat