2012-11-02 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
02-11-2012
Hora:
10:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 5 d'octubre de 2012.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que acorda l'arxiu del Recurs PO núm. 681/11, interposat contra orde de restauració de la realitat alterada al seu estat inicial amb demolició al seu càrrec de les construccions ubicades en una parcel·la de la partida de l'Illa, polígon 37, el Palmar.
Expediente: E 00501 2012 000028 00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Suprem, que estima parcialment el Recurs de Cassació interposat contra Sentència de la Sala de València que estimava parcialment el Recurs Contenciós Administratiu núm. 2/1382/06, referent al preu just fixat pel Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa d'una parcel·la constitutiva de les finques 1 i 2 del projecte per a ampliació del col·legi públic Max Aub.
Expediente: E 00501 2006 000476 00 - Aprovat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, estimatòria del Recurs PA núm. 495/11, sobre reclamació de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E 00501 2011 000490 00 - Aprovat
0005 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar sol·licitud en l'expedient núm. 291/10.
Expediente: E 01101 2010 000291 00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa accedir al reingrés al servici actiu amb adscripció al lloc de treball referència número 6590.
Expediente: E 01101 2012 001179 00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'atribució temporal de funcions en la Delegació del Cicle Integral de l'Aigua.
Expediente: E 01101 2012 001727 00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat en el carrer de l'Arquebisbe Mayoral, amb destinació a seu del Jurat Tributari.
Expediente: E 05302 2012 000421 00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa desestimar les al·legacions formulades en relació amb una parcel·la situada en la confluència dels carrers d'Alcanyís i de Jacomart.
Expediente: E 05304 2011 000121 00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa acceptar el desistiment formulat en relació amb la sol·licitud d'alienació d'una parcel·la situada en el subsòl públic del carrer EP Sector la Torre D, cantó amb el camí del Saboner, parcel·la R-20 del pla especial de la Torre.
Expediente: E 05304 2011 000172 00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa desestimar les al·legacions formulades i modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 17 d'octubre de 2008.
Expediente: E 05304 2007 000106 00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Gestión Tributaria Territorial, SA.
Expediente: E 00801 2012 000089 00 - Aprovat
0013 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2009 99359.
Expediente: E 01305 2009 000359 00 - Aprovat
0014 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00101 2010 439.
Expediente: E 01305 2010 000108 00 - Aprovat
0015 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 128857.
Expediente: E 01305 2011 000559 00 - Aprovat
0016 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 131758.
Expediente: E 01305 2011 000565 00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa prorrogar el contracte d'arrendament del terrat d'un edifici situat en l'avinguda de la Gola de Pujol i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E 01501 2006 000229 00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la segona revisió de preus del contracte de prestació del servici d'educació ambiental en els casals d'esplai del Saler i de l'Horta de Rocafort i en l'Aula d'Interpretació Ambiental de l'Alqueria de Fèlix.
Expediente: E 01902 2009 000022 00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el reajustament econòmic corresponent al contracte de gestió integral del centre de dia per a persones majors 'Tres Forques'.
Expediente: E 02201 2012 007828 00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a determinades factures de desembre de 2011.
Expediente: E 02201 2012 007604 00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el conveni a subscriure amb la Federació d'Associacions de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica de la Província de València, Cocemfe-València, amb vista a la cessió d'ús d'un local municipal situat al carrer de Torres.
Expediente: E 02201 2012 006941 00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa alliberar crèdit autoritzat i disposat per acord de la Junta de Govern Local d'1 de juliol de 2011, per a atendre pagaments de la pròrroga del contracte de gestió integral del centre de dia 'L'Amistat'.
Expediente: E 02201 2006 005113 00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la segona revisió de preus pròrroga del contracte de gestió del centre de dia per a discapacitats intel·lectuals 'Font de Sant Lluís'.
Expediente: E 02201 2009 000358 00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIA.- Proposa sol·licitar a la Delegació de Govern per al Pla Nacional sobre Drogues una ajuda econòmica per a la realització de les activitats del programa de prevenció de les drogodependències 'Viu l'estiu'.
Expediente: E 02501 2012 000027 00 - Aprovat
0025 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament i abonar una factura emesa per Brisant, CB.
Expediente: E 02902 2012 000357 00 - Aprovat
0026 - SERVICI DEVESA-ALBUFERA.- Proposa concedir els premis del 'Segon concurs per l'Albufera', dins el projecte Life Seducció Ambiental 'Campanya de conscienciació sobre els valors naturals de la Xarxa Natura 2000 en el Parc Natural de l'Albufera'.
Expediente: E 03602 2012 000062 00 - Aprovat
0027 - SERVICI DEVESA-ALBUFERA.- Proposa aprovar la convocatòria i bases del 'Tercer concurs per l'Albufera', dins el projecte Life Seducció Ambiental 'Campanya de conscienciació sobre els valors naturals de la Xarxa Natura 2000 en el Parc Natural de l'Albufera'.
Expediente: E 03602 2012 000262 00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació en concepte d'ajudes municipals a les iniciatives empresarials, 'València Emprén 2012' (2n procediment).
Expediente: E 00202 2012 000016 00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa arxivar els expedients disciplinaris incoats a dos agents de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 92/11.
Expediente: E 01401 2011 000092 00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa arxivar els expedients disciplinaris incoats a dos agents de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 288/11.
Expediente: E 01401 2011 000288 00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa sancionar diversos agents de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 14/12.
Expediente: E 01401 2012 000014 00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa sancionar diversos agents de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 96/12.
Expediente: E 01401 2012 000096 00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa sancionar diversos agents de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 97/12.
Expediente: E 01401 2012 000097 00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat per un agent de la Policia Local.
Expediente: E 01401 2012 000157 00 - Aprovat
0035 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació d'una transferència corrent a favor de la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: E 01903 2012 000378 00 - Aprovat
0036 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa sol·licitar al Consell Valencià de l'Esport una pròrroga per a l'execució de les obres d'Infraestructura esportiva pavelló de la Fontsanta', finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 01903 2012 000399 00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa organitzar i realitzar, en col·laboració amb Fira València, la XXXI edició d'Expojove.
Expediente: E 01904 2012 000600 00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa prorrogar per a l'any 2012 el conveni de col·laboració firmat amb la Universitat Nacional d'Educació a Distància.
Expediente: E 02101 2012 001351 00 - Aprovat
0039 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar la modificació de les bases de participació en el XXI Concurs municipal de betlems en centres educatius.
Expediente: E 02101 2012 001400 00 - Aprovat
0040 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa autoritzar la Fundació Activa Espina Bífida de la Comunitat Valenciana a desenvolupar accions formatives en el local arrendat per esta corporació situat al carrer de la Mare de Déu de Campanar.
Expediente: E 02101 2008 000172 00 - Aprovat
0041 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa reconéixer l'obligació d'un gasto a fi d'abonar part de l'anualitat de 2011 del conveni per al finançament del centre de paràlisi cerebral infantil de Creu Roja Espanyola.
Expediente: E 02101 2008 000263 00 - Aprovat
0042 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, en concepte de liquidacions de diverses tarifes d'utilització de l'aigua any 2012.
Expediente: E 02701 2011 000458 00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa aprovar l'addenda al conveni firmat amb l'Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (Emtre), per a la cessió de les instal·lacions i explotació de l'Ecoparc de Vara de Quart.
Expediente: E 02801 2007 002317 00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa aprovar el coeficient de revisió definitiva de preus per a l'any 2010 de la contracta del servici de neteja de la via pública i arreplegada i transport de residus sòlids de la zona 2 de la ciutat.
Expediente: E 02801 2012 000330 00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa autoritzar i disposar el major gasto que suposa l'increment de l'IVA corresponent a les obres de renovació integral de la secció de pescateria del Mercat Central.
Expediente: E 02901 2012 001331 00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE PLANEJAMENT.- Proposa autoritzar i disposar un gasto a favor de l'empresa municipal Aumsa.
Expediente: E 03001 2010 000092 00 - Aprovat
0047 - SERVICI D'ACTIVITATS.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 3466-W, de 12 de juny de 2012, sobre llicència d'activitat.
Expediente: E 03901 2011 001290 00 - Aprovat
0048 - MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació de la prestació del servici públic d'inhumació, exhumació, manteniment associat a ambdós servicis, vigilància i admissió i servicis complementaris dels cementeris General i cementeris municipals del Cabanyal, de Campanar, del Grau, de Benimàmet, de Massarrojos i del Palmar.
Expediente: E 04101 2012 000017 00 - Aprovat
0049 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar la realització d'una campanya de publicitat amb motiu de la celebració de la Fira Expojove el pròxim mes de desembre.
Expediente: E 04103 2012 000071 00 - Aprovat
0050 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar la realització d'una campanya de publicitat per a millorar la proximitat de la Policia Local als ciutadans amb el lema 'Ajudar i protegir'.
Expediente: E 04103 2012 000078 00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar, disposar i reconéixer una obligació corresponent a diversos gastos.
Expediente: E 08001 2012 000013 00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE TRESORERIA.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Martínez Centro de Gestión, SL.
Expediente: E 04901 2012 000007 00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar el nomenament com a lletrat/lletrada, plaça en propietat.
Expediente: E 01101 2011 001827 00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa accedir al reingrés al servici actiu als llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 7723.
Expediente: E 01101 2012 001103 00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa accedir al reingrés al servici actiu als llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 1364.
Expediente: E 01101 2012 001133 00 - Aprovat
0056 - MOCIÓ del vicealcalde.- Proposa aprovar la creació d'una Comissió Tècnica que analitze el retard en la tramitació de determinats expedients.
Aprovat