2012-10-05 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
05-10-2012
Hora:
10:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 14 de setembre de 2012.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, que no admet el Recurs núm. 73/12, sobre integració en el IV Pacte per l'Ocupació.
Expediente: E 00501 2012 000124 00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que considera desistit el Recurs PA núm. 303/11, interposat contra liquidacions corresponents a sancions tributàries relatives a la taxa per instal·lació d'anuncis que ocupen terrenys d'ús públic local.
Expediente: E 00501 2011 000471 00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del recurs d'apel·lació seguit contra sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10 i estimatòria parcial del Recurs PO núm. 572/08, sobre desestimació de reclamació de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E 00501 2009 000024 00 - Aprovat
0005 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa abonar la indemnització corresponent per finalització de contracte d'un tècnic mitjà amb destinació al projecte 'Life plus seducció ambiental'.
Expediente: E 01101 2009 000050 00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa declarar no admissible el recurs de reposició interposat contra un acord de la Junta de Govern Local de 15 de juny de 2012.
Expediente: E 01101 2012 000359 00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar i disposar el cost laboral de l'exercici 2012 relatiu als següents programes d'ocupació: 'Aprenent Artista Faller'.
Expediente: E 01101 2011 000363 00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar i disposar el cost laboral de l'exercici 2012 relatiu als següents programes d'ocupació: 'Pamer 2011'.
Expediente: E 01101 2011 001320 00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar i disposar el cost laboral de l'exercici 2012 relatiu als següents programes d'ocupació: 'Opeas 2011'.
Expediente: E 01101 2011 001343 00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar i disposar el cost laboral de l'exercici 2012 relatiu als següents programes d'ocupació: 'Salari jove 2011'.
Expediente: E 01101 2011 001563 00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar i disposar el cost laboral de l'exercici 2012 relatiu als següents programes d'ocupació: Emcorp 2011 'Servicis d'utilitat col·lectiva'.
Expediente: E 01101 2011 001564 00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar i disposar el cost laboral de l'exercici 2012 relatiu als següents programes d'ocupació: Emcorp 2011 'Servicis personalitzats'.
Expediente: E 01101 2011 001565 00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar i disposar el cost laboral de l'exercici 2012 relatiu als següents programes d'ocupació: 'Ocupació Jove 2011'.
Expediente: E 01101 2011 002028 00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar i disposar el cost laboral de l'exercici 2012 relatiu als següents programes d'ocupació: 'Jove potencial'.
Expediente: E 01101 2011 002121 00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar i disposar el cost laboral de l'exercici 2012 relatiu a dos professors de qualificació professional inicial.
Expediente: E 01101 2011 001638 00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa renunciar a la formalització del contracte de lloguer de vehicles amb opció de compra per a ús de l'Ajuntament de València.
Expediente: E 04101 2012 000045 00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar el contracte per a la prestació del servici de gestió integral del centre de dia per a persones majors 'Tres Forques'.
Expediente: E 04101 2012 000054 00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar la modificació del contracte per a la prestació del servici de neteja de col·legis públics de la ciutat de València.
Expediente: E 04101 2012 000074 00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa reconéixer i abonar l'increment de renda corresponent als mesos de novembre a desembre del 2011, a favor dels propietaris dels locals arrendats situats en els emplaçaments següents: Carrer de Juan Ramón Jiménez.
Expediente: E 05302 2011 000343 00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa reconéixer i abonar l'increment de renda corresponent als mesos de novembre a desembre del 2011, a favor dels propietaris dels locals arrendats situats en els emplaçaments següents: Carrer d'Ador.
Expediente: E 05302 2011 000471 00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa reconéixer i abonar l'increment de renda corresponent als mesos de novembre a desembre del 2011, a favor dels propietaris dels locals arrendats situats en els emplaçaments següents: Carrer de la Torreta de Miramar.
Expediente: E 05302 2011 000567 00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa cedir temporalment a precari a l'Associació Cultural Falla Barraca-Columbretes l'ús d'un local municipal situat als carrers de la Reina i de la Barraca.
Expediente: E 05304 2011 000167 00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns els aparcaments situats al subsòl dels emplaçaments següents: Carrer d'Osca.
Expediente: E 05303 2009 000259 00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns els aparcaments situats al subsòl dels emplaçaments següents: Carrer de Sant Tomàs, plaça de l'Arbre i carrer de Baix.
Expediente: E 05303 2010 000105 00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns l'emissari submarí del Saler.
Expediente: E 05303 2012 000021 00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns l'estació de bombament reguladora de la gola del Perellonet.
Expediente: E 05303 2012 000025 00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: Capgemini España, SL.
Expediente: E 00801 2012 000084 00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: T-Systems ITC Iberia, SAU.
Expediente: E 00801 2012 000085 00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: Entitat pública empresarial Red.es.
Expediente: E 00801 2012 000086 00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: Informàtica El Corte Inglés, SA.
Expediente: E 00801 2012 000088 00 - Aprovat
0031 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar i abonar factures del subministrament de gas natural.
Expediente: E 01201 2012 000170 00 - Aprovat
0032 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2009 211439.
Expediente: E 01305 2009 000866 00 - Aprovat
0033 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 56543.
Expediente: E 01305 2010 000209 00 - Aprovat
0034 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 76975.
Expediente: E 01305 2010 000269 00 - Aprovat
0035 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 73382.
Expediente: E 01305 2010 000291 00 - Aprovat
0036 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 184093.
Expediente: E 01305 2010 000686 00 - Aprovat
0037 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa estimar parcialment les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00113 2010 10346.
Expediente: E 01305 2010 000550 00 - Aprovat
0038 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa estimar parcialment les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 98612.
Expediente: E 01305 2011 000440 00 - Aprovat
0039 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre el recurs extraordinari de revisió interposat contra la Resolució núm. 936-W, de 15 de febrer de 2012, d'imposició de sanció.
Expediente: E 01306 2011 006561 00 - Aprovat
0040 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 3494-W, de 12 de juny.
Expediente: E 01306 2012 002897 00 - Aprovat
0041 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 3696-W, de 21 de juny.
Expediente: E 01306 2012 003589 00 - Aprovat
0042 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 3785-W, de 25 de juny.
Expediente: E 01306 2012 003594 00 - Aprovat
0043 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 1033-W, de 21 de febrer.
Expediente: E 01306 2011 006181 00 - Aprovat
0044 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 1202-W, d'1 de març.
Expediente: E 01306 2011 006001 00 - Aprovat
0045 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 2260-W, de 23 d'abril.
Expediente: E 01306 2012 000975 00 - Aprovat
0046 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 2314-W, de 25 d'abril.
Expediente: E 01306 2012 000971 00 - Aprovat
0047 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 3072-W, de 25 de maig.
Expediente: E 01306 2012 002588 00 - Aprovat
0048 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 3700-W, de 21 de juny de 2012, d'imposició de sanció.
Expediente: E 01306 2012 003671 00 - Aprovat
0049 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 1237-W, de 24 de març de 2011, d'imposició de sanció.
Expediente: E 01306 2010 006784 00 - Aprovat
0050 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2011 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 652-W, d'1 de febrer.
Expediente: E 01306 2011 006987 00 - Aprovat
0051 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2011 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 2448-W, de 3 de novembre.
Expediente: E 01306 2011 003571 00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa aprovar l'augment de la diferència d'IVA i autoritzar i disposar el gasto corresponent a favor de Santatecla Arquitectos, SLP.
Expediente: E 01501 2010 000385 00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 4896-H, de 3 de juliol de 2012, en la qual es fixa el cànon de l'exercici 2012 i l'actualització de la fiança per la concessió de l'aparcament en subsòl públic a la plaça de l'Escultor Alfonso Gabino.
Expediente: E 01801 2011 004879 00 - Aprovat
0054 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa concedir a determinats clubs esportius una ajuda econòmica destinada a sufragar els gastos derivats de la temporada 2011-2012.
Expediente: E 01903 2012 000333 00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa declarar disponible una reserva de crèdit per a atendre altres fins d'interés públic de la Delegació de Festes i Cultura Popular.
Expediente: E 01904 2012 000164 00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la concessió d'ajudes a les comissions falleres per la il·luminació extraordinària dels carrers de la seua demarcació en l'exercici faller 2011-2012.
Expediente: E 01904 2012 000484 00 - Aprovat
0057 - OFICINA DE TURISME.- Proposa rectificar els números de proposta i ítem de gasto relatius a la factura de treballs d'edició de recorregut turístic en la ciutat de València.
Expediente: E 01909 2012 000022 00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar el tercer lot de preus contradictoris a incloure en el 'Projecte de conservació i restauració del pont històric de la Trinitat'.
Expediente: E 02001 2006 000549 00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa desestimar parcialment la sol·licitud de devolució de fiança corresponent al contracte de vigilància i seguretat en museus i monuments dependents de la Delegació de Cultura i executar part d'esta.
Expediente: E 02001 2010 000018 00 - Aprovat
0060 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra l'acord de la Junta de Govern Local, de 22 de juny de 2012, relatiu al xec escolar.
Expediente: E 02101 2012 001435 00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa estimar la sol·licitud d'exempció de deutes de lloguer i gastos de comunitat relatives a una vivenda situada al carrer de Montitxelvo.
Expediente: E 02201 2012 005666 00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: Casa Residencial Esclaves de Maria Immaculada.
Expediente: E 02201 2012 006994 00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: Orde Hospitalària Sant Joan de Déu.
Expediente: E 02201 2012 006995 00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: Associació d'Ames de Casa Tyrius.
Expediente: E 02201 2012 006996 00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: Quavitae Servicios Asistenciales, SAU.
Expediente: E 02201 2012 007112 00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar les adjudicacions i revisions dels contractes d'arrendament de vivendes municipals destinades al Pla d'accés a la vivenda municipal.
Expediente: E 02201 2012 007147 00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la segona revisió de preus del contracte de gestió integral de la residència i centre de dia de persones amb discapacitat intel·lectual 'La nostra casa-Vall de la Ballestera'.
Expediente: E 02201 2009 002192 00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la nova xarxa de centres d'activitats per a persones majors en la ciutat de València.
Expediente: E 02201 1999 001777 00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la revisió de preus i el major gasto per increment d'IVA del contracte de prestació del servici d'activitats dels centres ocupacionals municipals.
Expediente: E 02201 2010 006606 00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el major gasto per increment d'IVA del contracte de transport dels centres ocupacionals municipals.
Expediente: E 02201 2011 002277 00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Efusión Ambient Group, SL.
Expediente: E 02901 2012 000760 00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE VIVENDES.- Proposa denegar la sol·licitud d'una subvenció corresponent a la XIV Campanya municipal del pla de rehabilitació de façana, coberta i unificació d'antenes en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació.
Expediente: E 03910 2011 000137 00 - Aprovat
0073 - MOCIÓ de la regidora delegada d'Ocupació.- Proposa aprovar l'ampliació de la dotació pressupostària assignada a les ajudes municipals a la contractació 2012.
Expediente: E 02902 2012 000026 00 - Aprovat
0074 - "SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar el patrocini del premi 'Dia de la persona emprenedora 2012', categoria 'Empresa de dones emprenedores"", convocat per l'Institut de la Mitjana i Xicoteta Indústria Valenciana (IMPIVA).
Expediente: E 00202 2012 000235 00 - Aprovat
0075 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació en concepte d'ajudes municipals a les iniciatives empresarials, 'València Emprén 2012'.
Expediente: E 00202 2012 000016 00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa complir la Sentència núm. 199/12 del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5 i modificar la sanció imposada a una funcionària.
Expediente: E 01101 2010 000886 00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa finalitzar l'adscripció en comissió de servicis en el lloc de treball referència núm. 8061.
Expediente: E 01101 2011 001612 00 - Aprovat
0078 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa adequar el gasto del contracte de prestació de servicis postals.
Expediente: E 01201 2009 000137 00 - Aprovat
0079 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa acceptar la subvenció concedida pel Consell Valencià de l'Esport per a inversions en el centre de tecnificació esportiva de la Petxina, exercici 2012, i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
Expediente: E 01903 2012 000113 00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar el conveni a subscriure amb Fira Mostrari Internacional de València per a l'organització del certamen 'Expojove'.
Expediente: E 01904 2012 000577 00 - Aprovat
0081 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una subvenció concedida a l'Ateneu Marítim de València en l'exercici 2011.
Expediente: E 01905 2012 000152 00 - Aprovat
0082 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa reconéixer l'obligació d'un gasto a favor de diverses empreses per monitors de menjadors escolars en col·legis municipals.
Expediente: E 02101 2012 001342 00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa sol·licitar al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social la concessió d'una subvenció destinada al desenvolupament del projecte 'Xarxa puja el to contra el racisme'.
Expediente: E 02201 2012 007408 00 - Aprovat
0084 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa autoritzar i disposar un major gasto a favor Ecyser Mediterràneo, SLU, adjudicatària del servici de neteja, dragatge i conservació de séquies i de l'entorn de l'estany de l'Albufera.
Expediente: E 02701 2012 000449 00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa aprovar el nou pla físic del Mercat Central amb la incorporació dels magatzems i les tarifes proposades per a estos.
Expediente: E 02901 2012 000691 00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de diversos proveïdors pels conceptes que s'indiquen a continuació: Promoció del comerç en Nadal.
Expediente: E 02901 2012 001091 00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de diversos proveïdors pels conceptes que s'indiquen a continuació: Promoció obertura en festius dels mercats municipals en Nadal.
Expediente: E 02901 2012 001097 00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de diversos proveïdors pels conceptes que s'indiquen a continuació: Instal·lació de gràfiques al mercat de Rojas Clemente.
Expediente: E 02901 2012 001098 00 - Aprovat
0089 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament de les matrícules del 'Màster universitari en gestió i promoció del desenvolupament local', destinades a la formació d'agents d'ocupació i desenvolupament local per al 2011.
Expediente: E 02902 2011 000432 00 - Aprovat
0090 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per factures corresponents als trasllats de la maquinària del taller de fusteria i de la maquinària del taller de sabateria a les dependències municipals de l'avinguda d'Emilio Baró-avinguda d'Alfauir.
Expediente: E 02902 2011 000621 00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE PROJECTES URBANS.- Proposa aprovar els honoraris per a la redacció del projecte d'Obres d'emergència per a la consolidació de la Torre del Monestir de Sant Vicent de la Roqueta' presentat per Aumsa i la resta de punts continguts en la proposta.
Expediente: E 03201 2012 000029 00 - Aprovat
0092 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de diverses empreses derivada d'insercions de publicitat, subscripcions de premsa i subministraments en diversos mitjans publicitaris.
Expediente: E 04103 2012 000049 00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Prosegur Cía. Seguridad, SA.
Expediente: E 02001 2012 000243 00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament del quart pagament bimestral de la beca de restauració de fons arqueològics municipals.
Expediente: E 02001 2012 000247 00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar un conveni a subscriure amb el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per a la digitalització de premsa històrica.
Expediente: E 02001 2012 000254 00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa autoritzar la proposta de gestió anticipada per al contracte de prestació del servici de vigilància i seguretat en museus i monuments dependents de la Delegació de Cultura.
Expediente: E 02001 2012 000208 00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa rectificar un error material contingut en el plec de clàusules administratives particulars del contracte de gestió del servici públic d'explotació del poliesportiu municipal de Malilla i del complex esportiu de Torrefiel.
Expediente: E 04101 2012 000049 00 - Aprovat
0098 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar les modificacions per transferència de crèdits del Pressupost 2012 relacionades en els expedients següents: Expedient núm. 64/12.
Expediente: E 05501 2012 000064 00 - Aprovat
0099 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar les modificacions per transferència de crèdits del Pressupost 2012 relacionades en els expedients següents: Expedient núm. 66/12.
Expediente: E 05501 2012 000066 00 - Aprovat
0100 - DIRECCIÓ GENERAL DE COORDINACIÓ JURÍDICA D'ORDENANCES, LLICÈNCIES I INSPECCIÓ.- Dóna compte de l'informe de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport i proposa aprovar el 'Manual d'aplicació de l'informe de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat, de data 23 de juliol de 2012'.
Expediente: E 00206 2012 000002 00 - Quedar assabentat
0101 - ALCALDIA.- Dóna compte dels seus decrets de designació dels portadors de la Reial Senyera i dels quatre cordons, per a la celebració de la festivitat del Dia Nou d'Octubre.
Expediente: E 00400 2012 000011 00 - Quedar assabentat
0102 - MOCIÓ 'in voce' d'Alcaldia-Presidència sobre ampliació del règim de substitucions dels membres de la Junta de Govern Local.
Aprovat
0103 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa ratificar l'autorització per a l'inici de les actuacions judicials que procedisquen contra la Resolució del director general de Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals, per la qual s'aprova la liquidació definitiva de la participació del municipi de València en els tributs de l'Estat, corresponent a l'exercici 2009.
Expediente: E 00501 2012 000104 00 - Aprovat
0104 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar la pròrroga del contracte d'obres de 'Connexió de l'avinguda de Portugal i carrers adjacents', finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 03301 2012 000035 00 - Aprovat
0105 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.- Proposa no celebrar la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 12 d'octubre de 2012, per coincidir amb festiu.
Aprovat