2012-09-25 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION HACIENDA,DINAMIZACION ECONOMICA Y EMPLEO

Data:
25-09-2012
Hora:
10:00
Òrgan:
E3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de 24 de juliol de 2012
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURIDICA MUNICIPAL Proposa que la Corporació quede assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 4 de València, desestimatòria del P.O. 820/2010 interposat per D. Cessar González Ramos contra aprovació provisional del PAI de la UE Eduardo Dato, adjudicació de la condició d'agent urbanitzador, així com la declaració de nul.litat del projecte de reparcel.lació.
Expediente: E 00501 2010 000580 00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURIDICA MUNICIPAL Proposa que la Corporació quede assabentada de l'Auto, dictat per la Sala de València, que declara caducat el recurs contenciós administratiu P.O. 1/51/2012 interposat per Sra. Mª del Carme Galbis Cortés contra aprovació definitiva de l'Homologació Sectorial Modificaitiva i Pla de Reforma Interior de Millora PS3-10 Estribord Escotilla el Perellonet de València.
Expediente: E 00501 2012 000183 00 - Quedar assabentat
0004 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ Proposa resoldre les al.legacions formulades en el tràmit d'informació pública i aprovar definitivament la modificació del Reglament de Participació Ciutadana.
Expediente: E 02301 2012 000093 00 - Aprovat
0005 - INTERVENCIÓ GENERAL Dóna compte dels Informes d'auditoria de l'Ajuntament de València, gastos i ingressos, corresponent a l'exercici 2011.
Expediente: E 00407 2011 000003 00 - Quedar assabentat
0006 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI 6ª Modificació de Crèdits Extraordinaris i Suplements de Crèdit del Pressupost 2012
Expediente: E 05501 2012 000061 00 - Aprovat
0007 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI 6ª Relació d'expedients de reconeiximent extrajudicial de crèdits i obligacions 2012
Expediente: E 05501 2012 000062 00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE TRIBUTS, A.E. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Fiscal General per a l'exercici 2.013
Expediente: E H4969 2012 500005 00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE TRIBUTS, A.E. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, per a l'exercici 2.013
Expediente: E H4969 2012 500006 00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE TRIBUTS, A.E. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres, per a l'exercici 2.013
Expediente: E H4969 2012 500008 00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE TRIBUTS, A.E. Proposa aprovar porvisionalment l'Ordenaça Reguladora de les Contribucions Especials pel Servici d'Extinció d'Incendis, per a l'exercici 2.012; així com aprovar el concert sol.licitat per UNESPA per a l'abonament de les esmentades contribucions.
Expediente: E H4969 2012 500044 00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE TRIBUTS, A.E. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenaça Reguladora de les Taxes per Realització d'Actuacions Singulars de Regulació del Tràfic, per a l'exercici 2.013
Expediente: E H4969 2012 500009 00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE TRIBUTS, A.E. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per la Prestació del Servici de Retirada de Vehicles de la Via Pública i subsegüent custòdia dels mateixos, per a l'exercici 2.013
Expediente: E H4969 2012 500010 00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE TRIBUTS, A.E. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de les Taxes per la Prestació dels Servicis d'Extinció d'Incendis, Prevenció de Ruïnes, Socorro, Salvament i altres d'anàlegs, per a l'exercici 2.013
Expediente: E H4969 2012 500011 00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE TRIBUTS, A.E. Proposa aprobar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per la Prestació del Servici de Cementiris Municipals, Conducció de Cadàvers i altres Servicis Funeraris de Caràcter Municipal, per a l'exercici 2.013
Expediente: E H4969 2012 500012 00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE TRIBUTS, A.E. Porposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per Prestació de Servicis de Sanitat, per a l'exercici 2.013
Expediente: E H4969 2012 500013 00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE TRIBUTS, A.E. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per Prestació dels Servicis Administratius en Proves i Expedients de Selecció de Personal, per a l'exercici 2.013
Expediente: E H4969 2012 500014 00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE TRIBUTS, A.E. Proposa aprovar provisionalment la modificación de l'Ordenança Reguladora de les Taxes pel depòsit de Mobles i altres objectes en els Magatzens Municipals, per a l'exercici 2.013
Expediente: E H4969 2012 500015 00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE TRIBUTS, A.E. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per la Prestació del Servici d'Estadística Municipal, per a l'exercici 2.013
Expediente: E H4969 2012 500016 00 - Aprovat
0020 - "SERVICI DE TRIBUTS, A.E. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de les Taxes per les Ensenyances Oficials impartides en el Conservatori Municipal de Música ""José Iturbi"", per a l'exercici 2.013
Expediente: E H4969 2012 500017 00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE TRIBUTS, A.E. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per Servicis Motivats per Espectacles Pirotècnics, per a l'exercici 2.013
Expediente: E H4969 2012 500018 00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE TRIBUTS, A.E. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per la Prestació del Servici de Celebració de Bodes Civils, per a l'exercici 2.013
Expediente: E H4969 2012 500019 00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE TRIBUTS, A.E. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de les Taxes per la Prestació dels Servicis Relatius a les Actuacions Urbanístiques, per a l'exercici 2.013
Expediente: E H4969 2012 500020 00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE TRIBUTS, A.E. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per la Prestació del Servici de Mercats, per a l'exercici 2.013
Expediente: E H4969 2012 500021 00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE TRIBUTS, A.E. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per la Prestació del Servici de Clavegueram, Col.lectors i Estacions de Bombament, per a l'exercici 2.013
Expediente: E H4969 2012 500022 00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE TRIBUTS, A.E. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de les Taxes per la Reproducció de Documents i Llibres de Biblioteques, Arxius Històrics i Hemeroteques, per a l'exercici 2.013
Expediente: E H4969 2012 500023 00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE TRIBUTS, A.E. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per la Prestació de Servicis en Centre Residencial Municipal per a Persones amb Discapacitat Intel.lectual, per a l'exercici 2.013
Expediente: E H4969 2012 500024 00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE TRIBUTS, A.E. Proposa aprovar provisionalment la nova Ordenança Reguladora de les Taxes per Expedició de Documents Administratius, per a l'exercici 2.013
Expediente: E H4969 2011 500041 00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE TRIBUTS, A.E. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per Estacionament de Vehicles en la Via Pública, per a l'exercici 2.013
Expediente: E H4969 2012 500025 00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE TRIBUTS, A.E. Proposa aprovar provisinalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de les Taxes per Utilització Privativa o Aprofitament Especial de Béns de Domini Públic Municipal amb Mercaderies, Materials de Construcció, Llocs, Barracons, Espectacles i altres instal.lacions anàlogues, per a l'exercici 2.013
Expediente: E H4969 2012 500026 00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE TRIBUTS, A.E. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per Ocupació de Terrenys d'Us Públic per Taules i Cadires amb Finalitat Lucrativa, per a l'exercici 2.013
Expediente: E H4969 2012 500027 00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE TRIBUTS, A.E. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de les Taxes per Instal.lacions de Quioscos en la Via Publica, per a l'exercici 2.013
Expediente: E H4969 2012 500028 00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE TRIBUTS, A.E. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de les Taxes Aplicables en Mercats Extraordinaris, Mercats ambulants, Rastres y qualsevol altre tipus de venda no sedentària en la ciutat de València, per a l'exercici 2.013
Expediente: E H4969 2012 500029 00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE TRIBUTS, A.E. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Oredenança Reguladora de les Taxes per Entrades de Vehicles a través de les voreres i Reserves de Via Pública per a Aparcament Exclusiu i Càrrega i Descàrrega de Mercaderies de qualsevol classe, per a l'exercici 2.013
Expediente: E H4969 2012 500030 00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE TRIBUTS, A.E. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de Taxes per Obertura de Calicatas i Rases en Terrenys d'Us Públic i qualsevol remoció de paviment o voreres en la via pública, per a l'exercici 2.013
Expediente: E H4969 2012 500031 00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE TRIBUTS, A.E. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de les Taxes per Utilització Privativa o Aprofitaments especials constituïts en el Sòl, Vol i Subsòl de Terrenys d'Us Públic Municipal, per a l'exercici 2.013
Expediente: E H4969 2012 500032 00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE TRIBUTS, A.E. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per Ús Privatiu o Aprofitament Especial d'Instal.lacions i Edificis Municipals, per a l'exercici 2.013
Expediente: E H4969 2012 500033 00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE TRIBUTS, A.E. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la Taxa per Instal.lació d'Anuncis Ocupant Terrenys d'Ús Públic Local per a l'exercici 2.013
Expediente: E H4969 2012 500034 00 - Aprovat
0039 - "MOCIONS Moció que formula la regidora Consol Castillo Plaza del Grup Municipal Compromís sobre ""Deficiències Mercat de Russafa"".
Expediente: E 05630 2012 000019 00 - Aprovat
0040 - ANNEX.- Expedients dels quals es dòna compte a la comissió segons relacions adjuntes.
Quedar assabentat