2012-06-29 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
29-06-2012
Hora:
10:00
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 8 de juny de 2012.
Aprovat
0002 - CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa denominar una via pública de la ciutat amb la llegenda següent: 'Plaça de Rafael Gómez-Ferrer Sapiña (notari)'. (25-6-2012).
Expediente: E 01905 2011 000127 00 - Aprovat
0003 - CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa acceptar la donació d'un trage de valenciana de la senyora Pepita Samper, per a la seua incorporació als fons museístics municipals. (25-6-2012).
Expediente: E 02001 2012 000091 00 - Aprovat
0004 - CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa acceptar la donació d'una col·lecció entomològica per a la seua incorporació als fons del Museu de Ciències Naturals. (25-6-2012).
Expediente: E 02001 2012 000173 00 - Aprovat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PO núm 759/09.
Expediente: E 00501 2010 000080 00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PA núm 379/11.
Expediente: E 00501 2011 000648 00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PA núm 617/11.
Expediente: E 00501 2011 000630 00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, desestimatòria del Recurs PA núm. 141/11, sobre denegació de sol·licitud de subvenció 'València Emprén 2010'.
Expediente: E 00501 2011 000615 00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que declara la inadmissibilitat del Recurs PO núm. 528/08, interposat contra la resolució que va decidir alçar l'orde de suspensió d'una llicència concedida per a l'exercici de l'activitat de discoteca.
Expediente: E 00501 2008 000451 00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, pel qual es declara la inadmissibilitat del Recurs PO núm. 251/10, interposat contra derrocaments en l'àmbit del PEPRI del Cabanyal-el Canyamelar.
Expediente: E 00501 2010 000269 00 - Quedar assabentat
0011 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del Recurs Contenciós Administratiu PO núm. 1299/06, interposat contra resolució del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que va establir el preu just d'una parcel·la situada entre els carrers de Marxalenes, del Doctor Machí i del Veler.
Expediente: E 00501 2006 000499 00 - Aprovat
0012 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, que estima el Recurs PA núm. 618/11, sobre compensació horària per assistència a juís.
Expediente: E 00501 2011 000688 00 - Aprovat
0013 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, estimatòria del recurs PO núm. 579/11, sobre reclamació de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E 00501 2011 000636 00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 896-P, de 30 de desembre de 2011.
Expediente: E 01101 2012 000935 00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa regularitzar i modificar els subfactors específics N i F (nocturnitat i festivitat) assignats a personal funcionari divers de la Policia Local.
Expediente: E 01101 2012 000968 00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa designar els components de la comissió de selecció per a la provisió de llocs de treball.
Expediente: E 01101 2012 001015 00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar els horaris especials per als anys 2012-2015.
Expediente: E 01001 2012 000083 00 - Aprovat
0018 - MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació del servici de gestió, informació i animació juvenil en els centres municipals de Joventut.
Expediente: E 04101 2012 000008 00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar procediment obert per a contractar les obres del projecte bàsic de reurbanització i adequació de la plaça de l'Àngel i adjacents del barri del Carme, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 04101 2012 000053 00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar el contracte de concessió administrativa, dividida en dos lots, per a la gestió del servici públic municipal de dos escoles infantils de titularitat municipal.
Expediente: E 04101 2011 000004 00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació de la tercera oferta més avantatjosa per a contractar el servici de monitors per a menjadors escolars.
Expediente: E 04101 2011 000019 00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa estimar la reclamació prèvia a la via judicial civil per la qual es reclama el pagament de diverses mensualitats de renda en relació amb un local situat al carrer de la Torreta de Miramar.
Expediente: E 05302 2012 000130 00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa adscriure a la Delegació de Benestar Social i Integració un local situat al carrer de Fraules.
Expediente: E 05304 2012 000108 00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa segregar i agrupar diverses parcel·les amb la finalitat de conformar la parcel·la destinada a servici públic ubicada al carrer del Doctor Vicent Zaragozà-avinguda de Catalunya i a l'efecte de regularitzar-la en el Registre de la Propietat.
Expediente: E 05301 2000 000689 00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa admetre a tràmit la petició formulada per General Constructor, SA, amb vista a la concessió administrativa per a aparcament d'ús privat en subsòl públic amb la finalitat de vincular-lo a l'edifici a construir a la plaça de la Mercé-carrer d'Itàlica.
Expediente: E 05304 2012 000019 00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa aprovar el projecte d'execució relatiu a l'aparcament subterrani situat al subsòl públic de la parcel·la M3 del PRIM de Pere Cabanes, així com adjudicar directament la concessió administrativa a Altamira Santander Real Estate, SA.
Expediente: E 05304 2011 000088 00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar l'aportació municipal a favor de la Fundació Premis Rei Jaume I, en relació amb els premis 'Rei Jaume I' 2012, en la modalitat de noves tecnologies.
Expediente: E 00202 2012 000010 00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa modificar les bases reguladores de la 5a edició de l'itinerari emprenedor 'Beca per a emprendre' 2012.
Expediente: E 00202 2012 000023 00 - Aprovat
0029 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa prorrogar el contracte d'assegurances de responsabilitat civil/patrimonial, danys i responsabilitat civil i d'accidents per actes festius.
Expediente: E 01201 2009 000041 00 - Aprovat
0030 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2009 151781.
Expediente: E 01305 2009 000650 00 - Aprovat
0031 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 052569.
Expediente: E 01305 2010 000521 00 - Aprovat
0032 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2011 029528.
Expediente: E 01305 2011 000145 00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Fila Cero Producciones, SL.
Expediente: E 01401 2012 000104 00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE CIRCULACIÓ I TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Dornier, SA.
Expediente: E 01801 2012 002380 00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE CIRCULACIÓ I TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar la concessió demanial per a la construcció i explotació d'un aparcament públic a l'avinguda de Catalunya, a favor d'Aumsa.
Expediente: E 01801 2012 002673 00 - Aprovat
0036 - "SERVICI DE CIRCULACIÓ I TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa abonar a Concesionaria Aparcamiento Montañana, SA, unes quantitats ingressades en el Conop conceptuat ""Béns a disposició de tercers"".
Expediente: E 01801 2006 000390 00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar les revisions de preus dels contractes per a la prestació dels servicis següents: Alimentació en els casals d'esplai del Saler i de l'horta de Rocafort.
Expediente: E 01902 2008 000263 00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar les revisions de preus dels contractes per a la prestació dels servicis següents: Transport dels participants en les diverses activitats i campanyes organitzades per la Delegació de Joventut.
Expediente: E 01902 2009 000045 00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la primera pròrroga del conveni de col·laboració firmat amb l'Associació de Jóvens Empresaris de València.
Expediente: E 01902 2010 000120 00 - Aprovat
0040 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa desestimar les al·legacions presentades i aprovar la certificació negativa de l'obra de construcció del poliesportiu de Quatre Carreres.
Expediente: E 01903 2012 000021 00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar l'addenda per a l'any 2012 al conveni de col·laboració firmat amb la Federació de Folklore Tradicional de la Comunitat Valenciana, per al festival de la 'Cançó de Nadal'.
Expediente: E 01904 2012 000013 00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa autoritzar el gasto per a l'atenció dels actes programats en la Fira de Juliol 2012, exclosa la Batalla de Flors.
Expediente: E 01904 2012 000463 00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de l'Associació Sercoval.
Expediente: E 02201 2012 003200 00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la pròrroga del contracte de concessió de trenta-cinc places en centres gerontològics de titularitat privada.
Expediente: E 02201 2010 005449 00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar i disposar el gasto per a aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb Hogar Social Juvenil (HOSOJU), per a facilitar el desenvolupament dels programes d'inserció social dirigits a persones sense sostre.
Expediente: E 02201 2012 001941 00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la concessió d'una subvenció a favor de Comité Espanyol d'ACNUR, per al finançament de dos projectes.
Expediente: E 02201 2012 005027 00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 297-X, de 27 d'octubre de 2011.
Expediente: E 02901 2011 001261 00 - Aprovat
0048 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Diputació Provincial en concepte de beques per a les pràctiques del programa 'La Dipu et Beca'.
Expediente: E 02902 2012 000097 00 - Aprovat
0049 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció concedida pel Servef, en concepte d'intermediació laboral del període comprés entre el 30 de novembre i el 31 de desembre de 2011.
Expediente: E 02902 2011 000021 00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE RELACIONS INTERNACIONALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per a l'abonament dels servicis prestats a una delegació de l'Ajuntament de Marsella (França), en una visita a la nostra ciutat.
Expediente: E 00203 2012 000014 00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Comissió Europea, destinada al projecte 'Iceberg', i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
Expediente: E 01401 2012 000059 00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Manuel Oliver, SL.
Expediente: E 01904 2012 000464 00 - Aprovat
0053 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa ampliar la participació en el pla de formació i ocupació local VLC 2012 'Atenció sociosanitària a persones en el domicili'.
Expediente: E 02902 2012 000042 00 - Aprovat
0054 - "SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar el projecte de gasto denominat ""Agència de Col·locació 2012"".
Expediente: E 02902 2012 000048 00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa aprovar la cessió de la condició d'urbanitzador de Dusan, SL, a favor de Anida Operaciones Singulares, SL, en el programa per al desenvolupament de l'actuació aïllada corresponent a l'àrea de repartiment d'una parcel·la situada al carrer de Bèrnia.
Expediente: E 03105 2012 000004 00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa elevar a definitiu el compte de liquidació provisional del projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució del carrer de Sellent.
Expediente: E 03107 2012 000004 00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa prorrogar l'execució de les obres de 'Millora de la xarxa de transport per a bicicletes i el seu entorn en l'antic llit del jardí del riu Túria', finançades amb càrrec al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 04101 2012 000039 00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar l'addenda al conveni marc de col·laboració firmat amb l'Associació Espanyola de Parcs i Jardins Públics per al desenvolupament de la plataforma 'Vivirlosparques'.
Expediente: E 04001 2011 000214 00 - Aprovat
0059 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de diverses empreses derivada d'insercions de publicitat, subscripcions de premsa i subministraments en diversos mitjans publicitaris.
Expediente: E 04103 2012 000026 00 - Aprovat
0060 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crédit per a dotar de finançament genèric la incorporació de romanents relatius als projectes de gasto del Servici d'Ocupació.
Expediente: E 05501 2012 000043 00 - Aprovat
0061 - SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL.- Proposa revocar, durant el mes d'agost de 2012, les delegacions efectuades per la Junta de Govern Local en qualssevol dels seus membres i delegar les seues facultats resolutòries en els alcaldes en funcions durant eixe mes.
Expediente: E 00400 2012 000010 00 - Aprovat
0062 - SERVICI ECONOMIC PRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar el tercer expedient de modificació de crèdits per incorporació de romanents al Pressupost de 2012.
Expediente: E 05501 2012 000046 00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de l'Assussena.
Expediente: E 05302 2012 000340 00 - Aprovat