2012-06-22 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
22-06-2012
Hora:
10:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 1 de juny de 2012.
Aprovat
0002 - JURAT TRIBUTARI.- Dóna compte de l'informe de la Presidència del Jurat Tributari relatiu a les resolucions de reclamacions economicoadministratives adoptades en el primer trimestre de 2012.
Expediente: E 00408 2012 000343 00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents Jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 660/09, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E 00501 2010 000277 00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents Jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 1868/09, interposat contra sanció disciplinària.
Expediente: E 00501 2010 000206 00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 12, desestimatòria del Juí Ordinari núm. 1197/09, sobre acció declarativa de domini.
Expediente: E 00501 2009 000351 00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm.9, estimatòria de la demanda formulada en Actes núm. 929/10, sobre invalidesa derivada d'accident de treball.
Expediente: E 00501 2010 000578 00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 4/174/10 interposat contra resolució del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa relativa a preu just per l'execució del projecte de construcció d'una zona verda entre els carrers de la Corona, de l'Historiador Beuter i de Sant Ramon.
Expediente: E 00501 2010 000391 00 - Aprovat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, estimatòria del recurs PO núm. 509/09, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E 00501 2009 000459 00 - Aprovat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòries parcials dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PA núm. 454/11.
Expediente: E 00501 2011 000566 00 - Aprovat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòries parcials dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PA núm. 487/11.
Expediente: E 00501 2011 000477 00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa accedir al reingrés al servici actiu amb adscripció al lloc de treball referència número 621.
Expediente: E 01101 2012 000525 00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'acord de la Mesa General de Negociació relatiu a transformacions i modificacions orgàniques amb variació d'aplicacions pressupostàries.
Expediente: E 01101 2012 000961 00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa contractar el personal destinat al taller d'ocupació 'Adequació Germans Maristes' 2a fase.
Expediente: E 01101 2011 002231 00 - Aprovat
0014 - MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació del procediment obert per a contractar el servici de conservació i manteniment dels col·legis públics, dels mercats, dels cementeris i dels edificis i instal·lacions municipals.
Expediente: E 04101 2012 000016 00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa resoldre el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de la Torreta de Miramar.
Expediente: E 05302 2012 000173 00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa atorgar directament la concessió administrativa d'un edifici ubicat al carrer d'Eugenia Viñes a la Congregació de Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús.
Expediente: E 05307 2010 000090 00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa adscriure a la Delegació de Cultura la planta primera de l'edifici denominat 'Punt de Ganxo'.
Expediente: E 05304 2012 000057 00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa modificar una clàusula del conveni específic de col·laboració firmat amb la Fundació Luis Giménez Lorente.
Expediente: E 05305 2008 000037 00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa deixar sense efecte l'acord de l'extinta Comissió de Govern, de 29 d'abril de 1999, pel qual es va adscriure a la Delegació de Joventut el quiosc municipal ubicat al tram II del jardí del Túria.
Expediente: E 05301 1999 000341 00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa adscriure a la Delegació d'Educació i Universitat Popular part del local municipal ubicat en un edifici del carrer de Torres.
Expediente: E 05304 2012 000082 00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa desestimar la sol·licitud de compra per contigüitat de dos parcel·les municipals efectuada per Tres Bulevares, SL.
Expediente: E 05305 2007 000051 00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa revertir al patrimoni municipal una parcel·la situada a l'avinguda de la Malva-rosa, cedida a l'organisme autònom Direcció Central de Trànsit.
Expediente: E 05307 2007 000097 00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa acceptar la cessió gratuïta de dos parcel·les cedides per Pla el Cabanyal-el Canyamelar, SA, en concepte de cessió obligatòria de vials del carrer de Marià Cuber.
Expediente: E 05307 2011 000050 00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa declarar extingida la concessió atorgada per acord de la Junta de Govern Local, de 21 de desembre de 2007, per a l'ocupació de subsòl públic municipal per a aparcament al carrer de Bèrnia.
Expediente: E 05302 2005 000157 00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa regularitzar a l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.CM.11.041, Centre escolar 'Ballester Fandos'.
Expediente: E 05303 2012 000052 00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns els immobles cedits en la reparcel·lació de la unitat d'execució del PERI 'Avinguda de Tomás Sala'.
Expediente: E 05301 2003 000002 00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.E6.05.001, 'Grup de vivendes de la carretera de Barcelona'.
Expediente: E 05303 2011 000060 00 - Aprovat
0028 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar la pròrroga forçosa del contracte de subministrament de material d'oficina.
Expediente: E 01301 2005 000171 00 - Aprovat
0029 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2009 166317.
Expediente: E 01305 2009 000657 00 - Aprovat
0030 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 106412.
Expediente: E 01305 2010 000385 00 - Aprovat
0031 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 131749.
Expediente: E 01305 2010 000490 00 - Aprovat
0032 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8 en el Procediment Ordinari núm. 94/11 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E 01305 2007 000687 00 - Aprovat
0033 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 71-W, d'11 de gener de 2012, d'imposició de sanció.
Expediente: E 01306 2011 005064 00 - Aprovat
0034 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 546-W, de 27 de gener.
Expediente: E 01306 2009 000486 00 - Aprovat
0035 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 1453-W, de 12 de març.
Expediente: E 01307 2011 001771 00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE CIRCULACIÓ I TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa declarar la caducitat del procediment i procedir a reiniciar l'expedient.
Expediente: E 01801 2009 004945 00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE CIRCULACIÓ I TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Electronic Trafic, SA.
Expediente: E 01801 2012 002496 00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa desestimar les pretensions formulades per Agrover Levante, SL.
Expediente: E 01903 2012 000162 00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del Servici.
Expediente: E 01904 2012 000442 00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de determinats proveïdors per diversos conceptes.
Expediente: E 01904 2012 000441 00 - Aprovat
0041 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa resoldre la convocatòria de xec escolar per al curs 2012/2013.
Expediente: E 02101 2012 000247 00 - Aprovat
0042 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa acceptar una subvenció concedida per la Diputació de València i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
Expediente: E 02101 2012 000883 00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Ases Valencia, SL.
Expediente: E 02201 2012 004919 00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb el Banc dels Pobres d'Espanya per a la dispensació d'aliments a les borses de pobresa de la ciutat.
Expediente: E 02201 2012 003111 00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la pròrroga i la revisió de preus del contracte d'informació, mediació i assessorament en matèria de vivenda en la 'Oficina municipal d'infovivenda solidària'.
Expediente: E 02201 2009 004960 00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOS).- Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 857-Ñ, de 16 de febrer del 2012, sobre instal·lació de terrassa amb taules i cadires.
Expediente: E 02304 2011 000747 00 - Aprovat
0047 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar el reintegrament total d'una subvenció concedida.
Expediente: E 02902 2012 000084 00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa aprovar el compte de liquidació definitiva corresponent al projecte de reparcel·lació forçosa 'Carrer de Torís i carrer de les Tres Forques'.
Expediente: E 03107 2012 000003 00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 738-I, de 16 de desembre de 2011, de modificació de la llicència concedida per a la construcció d'un edifici d'aparcaments.
Expediente: E 03501 2003 000752 00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa no admetre la petició de revisió d'ofici presentada en relació amb la Resolució núm. 1248-U, de 10 de juny de 2011, sobre denegació de la legalització d'unes obres executades sense llicència.
Expediente: E 03502 2007 000328 00 - Aprovat
0051 - SERVICI DEVESA-ALBUFERA.- Proposa autoritzar i disposar un gasto a favor de l'organisme autònom Consell Agrari Municipal.
Expediente: E 03602 2012 000150 00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE TECNOLOGIA DE LA INNOVACIÓ.- Proposa aprovar la modificació de la denominació del Servici de Tecnologia de la Innovació, que passarà a denominar-se Servici de Tecnologies de la Informació i Comunicació.
Expediente: E 00801 2012 000048 00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar les bases generals que han de regir les convocatòries públiques per a la provisió de llocs de treball.
Expediente: E 01101 2012 001010 00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar les bases específiques per a proveir diversos llocs de treball de lliure designació.
Expediente: E 01101 2012 001015 00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa accedir al reingrés al servici actiu amb adscripció al lloc de treball referència número 6612.
Expediente: E 01101 2012 000415 00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa declarar extingit el procediment amb arxiu de l'expedient disciplinari incoat a un funcionari.
Expediente: E 01101 2009 000508 00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa alçar la suspensió de la tramitació d'un expedient disciplinari.
Expediente: E 01101 2012 000274 00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a dos agents de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 156/12.
Expediente: E 01401 2012 000156 00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a dos agents de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 157/12.
Expediente: E 01401 2012 000157 00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa sol·licitar a l'Institut Valencià de la Joventut l'acreditació d'un curs bàsic de formació en matèria d'animació juvenil.
Expediente: E 01902 2012 000139 00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la pròrroga del termini d'execució de les obres de rehabilitació i habilitació d'una nau situada al carrer de Joan de Verdeguer, amb destinació a Auditori.
Expediente: E 01902 2012 000136 00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar els preus contradictoris corresponents a diverses unitats de l'obra de rehabilitació i habilitació d'una nau situada al carrer de Joan de Verdeguer, amb destinació a Auditori.
Expediente: E 01902 2010 000089 00 - Aprovat
0063 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa rectificar un error material en relació amb el conveni de col·laboració a subscriure amb el Consell Valencià de l'Esport i la Fundació Esportiva Municipal, per a l'estada i atenció de medicina esportiva en el Centre de Tecnificació Esportiva de la Petxina.
Expediente: E 01903 2012 000097 00 - Aprovat
0064 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa canviar la denominació del carrer de José Antonio, a la pedania de Mahuella, amb la llegenda següent: 'carrer de l'Horta'.
Expediente: E 01905 2012 000061 00 - Aprovat
0065 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa reconéixer l'obligació derivada dels quatre primers mesos de les beques de catalogació i informatització de la Biblioteca Municipal Central, X edició.
Expediente: E 01905 2012 000078 00 - Aprovat
0066 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Tornaveu, SL.
Expediente: E 01905 2012 000089 00 - Aprovat
0067 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb l'Institut Valencià de l'Audiovisual i de la Cinematografia (IVAC).
Expediente: E 01905 2012 000076 00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE PUBLICACIONS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la coedició del llibre 'El problema de la identitat'.
Expediente: E 02000 2012 000009 00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar les bases que han de regir la convocatòria de la beca 'Velázquez' per al curs acadèmic 2012/2013.
Expediente: E 02001 2012 000123 00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIA.- Proposa acceptar una subvenció concedida per la Conselleria de Sanitat i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
Expediente: E 02501 2012 000002 00 - Aprovat
0071 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa desestimar la pretensió formulada per Séquia Reial del Xúquer sobre l'abonament de diverses factures.
Expediente: E 02701 2005 000420 00 - Aprovat
0072 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 41-R, de 27 d'octubre de 2011, sobre subministrament
d'aigua.
Expediente: E 02701 2011 000260 00 - Aprovat
0073 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar la realització d'una campanya de publicitat amb motiu de la realització de la Fira de Juliol 2012.
Expediente: E 04103 2012 000048 00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE COMPTABILITAT.- Proposa aprovar les normes i terminis per al tancament comptable del Pressupost Municipal 2012.
Expediente: E 04301 2012 000021 00 - Aprovat
0075 - MOCIÓ del regidor delegat d'Hisenda, Pressupostos i Política Tributària i Fiscal.- Proposa aprovar l'atorgament d'un aval municipal a l'EMT en una pòlissa de crèdit a subscriure amb el BBVA.
Expediente: E 05201 2012 000019 00 - Aprovat
0076 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar el projecte del quint expedient de modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2012.
Expediente: E 05501 2012 000042 00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE PLANEJAMENT.- Proposa assumir l'informe emés per la Direcció General d'Ordenació Urbanística i per la Secretaria en data 21 de juny de 2012, sobre l'actuació territorial estratègica denominada 'València Dinamitza'.
Expediente: E 03001 2012 000095 00 - Aprovat
0078 - MOCIÓ de la regidora delegada d'Innovació, Societat de la Informació, Projectes Emprenedors i Joventut.- Proposa aprovar la modificació de la denominació del Servici d'Innovació i Formació per a la Innovació, que passarà a denominar-se Servici d'Innovació i Projectes Emprenedors.
Expediente: E 00202 2012 000017 00 - Aprovat
0079 - MOCIÓ del vicealcalde.- Proposa oferir la col·laboració institucional en la realització de l'esdeveniment denominat Medway Food en la ciutat de València, al març de 2013.
Aprovat