2012-06-15 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
15-06-2012
Hora:
10:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 25 de maig de 2012.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del Recurs Contenciós Administratiu núm. 2640/08, interposat contra Resolució de la Direcció de Demarcació de Costes de València relativa a sanció imposada.
Expediente: E 00501 2008 000574 00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents Jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 364/08, interposat contra Resolució que declarava conclús el procediment de tramitació d'iniciatives d'un programa d'actuació aïllada.
Expediente: E 00501 2008 000302 00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents Jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 501/11, sobre imposició d'una multa per infracció de l'Ordenança municipal d'ocupació del domini públic.
Expediente: E 00501 2011 000659 00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència ferma, dictada pel Jutjat núm. 7, que declara la inadmissibilitat del Recurs Contenciós Administratiu PA núm. 459/09, sobre retroactivitat en l'abonament de triennis.
Expediente: E 00501 2009 000572 00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que declara la caducitat del Recurs PO núm. 534/11, interposat contra un decret relatiu a indemnitzacions.
Expediente: E 00501 2011 000513 00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, estimatòria del Recurs PO núm. 148/11, interposat contra resolucions relatives a la declaració d'amenaça de ruïna d'una nau situada al carrer de Vicent Brull.
Expediente: E 00501 2011 000210 00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar una petició de modificació de complement específic.
Expediente: E 01101 2012 000359 00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció a llocs de treball de bomber bussejador (DEB-PH-NFB) i caporal bomber bussejador (DEB-PH-NFB).
Expediente: E 01101 2012 000940 00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa adscriure a la Delegació de Circulació i Transports i Infraestructures de Transport l'immoble denominat 'Antiga estació sanitària del pont d'Aragó', situat a la plaça de Saragossa.
Expediente: E 05304 2012 000077 00 - Aprovat
0011 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00107 2010 3336.
Expediente: E 01305 2010 000340 00 - Aprovat
0012 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 177325.
Expediente: E 01305 2010 000644 00 - Aprovat
0013 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3 en el Procediment Ordinari núm. 631/09 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E 01305 2007 000826 00 - Aprovat
0014 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2011 i 2012 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 2456-W, de 3 de novembre.
Expediente: E 01306 2011 005376 00 - Aprovat
0015 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2011 i 2012 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 165-W, de 16 de gener.
Expediente: E 01306 2011 005109 00 - Aprovat
0016 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2011 i 2012 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 1855-W, de 2 d'abril.
Expediente: E 01306 2012 000733 00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE CIRCULACIÓ I TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Electronic Trafic, SA.
Expediente: E 01801 2012 002188 00 - Aprovat
0018 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa concedir una subvenció a l'Associació de Pares de Discapacitats Psíquics 'José Alcamí', que consistix en l'autorització de l'ús a precari d'uns locals situats al carrer de l'Explorador Andrés i altres.
Expediente: E 02101 2012 001027 00 - Aprovat
0019 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar la primera revisió de la tarifa per servicis complementaris relativa als contractes per a la gestió del servici públic municipal d'escoles infantils de titularitat municipal.
Expediente: E 02101 2010 000330 00 - Aprovat
0020 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa sol·licitar a la Demarcació de Costes a València autorització temporal per a l'ocupació del domini públic maritimoterrestre per desplaçament de la tanca del col·legi públic Blasco Ibáñez.
Expediente: E 02101 1998 000280 00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: CatalunyaCaixa.
Expediente: E 02201 2007 007932 00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: Quavitae Servicios Asistenciales, SAU.
Expediente: E 02201 2012 004612 00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOS).- Proposa aprovar la realització d'un concurs d'art floral.
Expediente: E 02304 2012 000488 00 - Aprovat
0024 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa iniciar el procediment de reintegrament parcial d'una subvenció concedida.
Expediente: E 02902 2012 000107 00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra diverses liquidacions per quotes del projecte de reparcel·lació econòmica del carrer d'Alboraia i d'altres.
Expediente: E 03107 2011 000010 00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de la Societat Anònima Municipal d'Actuacions Urbanes de València (Aumsa).
Expediente: E 03501 2012 000156 00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa arxivar l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
Expediente: E 01401 2011 000165 00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E 01401 2012 000149 00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb l'Associació Setmana de la Moda de València.
Expediente: E 01902 2012 000109 00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament del primer i segon pagament bimestral de la beca de restauració de fons arqueològics municipals.
Expediente: E 02001 2012 000169 00 - Aprovat
0031 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa declarar la tramitació d'emergència i procedir a reparar el col·lector situat al carrer del Pintor Ferrandis.
Expediente: E 02701 2012 000310 00 - Aprovat
0032 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa iniciar el procediment de reintegrament total d'una subvenció concedida.
Expediente: E 02902 2012 000103 00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra diverses liquidacions per quotes del projecte de reparcel·lació econòmica del carrer d'Alboraia i d'altres.
Expediente: E 03107 2011 000020 00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa consentir la Resolució del Jurat Provincial d'Expropiació i portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer del Palomar.
Expediente: E 03103 2009 000025 00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa no admetre la petició de revisió d'ofici presentada en relació amb la Resolució núm. 385-I, de 5 d'octubre de 2011, de modificació de llicència d'obres.
Expediente: E 03502 2004 000226 00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar la realització del II Certamen fotogràfic 'Pell verda' 2012.
Expediente: E 04001 2012 000163 00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa estimar la petició de la instància número 00113 2011 22123.
Expediente: E 01101 2011 002119 00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'atribució temporal de funcions del lloc de treball referència núm. 7646.
Expediente: E 01101 2012 001001 00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE PROJECTES URBANS.- Proposa prorrogar la vigència del conveni de col·laboració firmat amb la Fundació per a la Restauració de la Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats.
Expediente: E 03201 2011 000036 00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de l'Associació Valenciana de la Caritat.
Expediente: E 02201 2010 000240 00 - Aprovat