2012-05-25 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
25-05-2012
Hora:
10:00
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 4 de maig de 2012.
Aprovat
0002 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa comunicar a l'Ajuntament d'Albuixec que el catàleg estructural de la revisió simplificada del Pla General proposa la catalogació del enclavament Mauella com a NHT, a l'efecte que ho tinga en compte en l'avaluació ambiental de la revisió del seu PGOU. (21-5-2012).
Expediente: E 03001 2012 000042 00 - Aprovat
0003 - CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa denominar una via pública de la ciutat amb la llegenda següent: 'Plaça de Nicolás María Garelly (jurista)'. (21-5-2012).
Expediente: E 01905 2012 000060 00 - Aprovat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PO núm. 73/08.
Expediente: E 00501 2008 000544 00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs Po núm. 154/11.
Expediente: E 00501 2011 000260 00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, interposats contra sancions per exercir la venda ambulant sense autorització: Recurs PA núm. 87/11.
Expediente: E 00501 2011 000302 00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, interposats contra sancions per exercir la venda ambulant sense autorització: Recurs PA núm. 380/11.
Expediente: E 00501 2012 000022 00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6 que declara acabat amb imposició de costes el Recurs PO núm. 283/11, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de revocació de llicència de pub al carrer de Serrano Morales.
Expediente: E 00501 2011 000370 00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que desestima el recurs d'apel·lació seguit contra l'acte dictat pel Jutjat núm. 9, en la peça de mesura cautelar dimanant del Recurs PO núm. 552/09, contra declaració de ruïna imminent al camí de l'Alqueria de Bartol.
Expediente: E 00501 2010 000004 00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar un recurs de reposició sobre modificació de nomenament.
Expediente: E 01101 2012 000826 00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa rectificar un acord de la Junta de Govern Local de 27 d'abril de 2012.
Expediente: E 01101 2012 000354 00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa deixar sense efecte els següents acords de la Junta de Govern Local: Acord de 12 de febrer del 2010, pel qual es va adscriure a la Delegació d'Educació i Universitat Popular un immoble municipal situat al carrer d'Aben Al Abbar.
Expediente: E 05304 2010 000017 00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa deixar sense efecte els següents acords de la Junta de Govern Local: Acord de 29 de juliol de 2011, pel qual es va adscriure a la Delegació d'Educació i Universitat Popular l'immoble municipal denominat 'El casino americà', situat a l'avinguda de Burjassot.
Expediente: E 05304 2011 000124 00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa ratificar l'acceptació de la cessió de terrenys efectuada amb motiu de l'atorgament de llicència d'obres a favor de Promociones Montasan 97, SL.
Expediente: E 05307 2006 000030 01 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.S1.13.175, per quedar inclòs en la parcel·la de xarxa viària que és objecte d'alta, juntament amb altres immobles, a l'Epígraf I-Béns immobles, en les Relacions S3-Sòl via pública, A2-Jardins i R2-Imatges, estàtues i monuments en via pública o jardins, els situats als carrers de Rubén Darío, del Palància, del Clariano i adjacents.
Expediente: E 05301 1987 000030 00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació de gastos pendents el romanent dels quals no s'ha incorporat al Pressupost de 2012.
Expediente: E 05301 2012 000007 00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE RELACIONS INTERNACIONALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Communiqué Traducción e Interpretación, SL, per la prestació de servicis de traducció i interpretació.
Expediente: E 00203 2012 000011 00 - Aprovat
0018 - SERVICIS CENTRALS.- Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació derivada de factures incloses en el mecanisme de finançament de pagament a proveïdors segons RD Llei 4/2012, de 24 de febrer.
Expediente: E 00901 2012 001813 00 - Aprovat
0019 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa adaptar preus del vigent contracte d'alta tensió.
Expediente: E 01201 2008 000320 00 - Aprovat
0020 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar la revisió de preus del contracte de sobres impresos.
Expediente: E 01201 2010 000178 00 - Aprovat
0021 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar una factura de telefonia mòbil.
Expediente: E 01201 2012 000089 00 - Aprovat
0022 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00113 2009 000218.
Expediente: E 01305 2009 000032 00 - Aprovat
0023 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00101 2009 569.
Expediente: E 01305 2009 000133 00 - Aprovat
0024 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00113 2009 007520.
Expediente: E 01305 2009 000411 00 - Aprovat
0025 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2009 85160.
Expediente: E 01305 2009 000571 00 - Aprovat
0026 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2009 202825.
Expediente: E 01305 2009 000832 00 - Aprovat
0027 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2009 212895.
Expediente: E 01305 2009 000869 00 - Aprovat
0028 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 044845.
Expediente: E 01305 2010 000168 00 - Aprovat
0029 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 054912.
Expediente: E 01305 2010 000200 00 - Aprovat
0030 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00102 2010 007090.
Expediente: E 01305 2010 000515 00 - Aprovat
0031 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 147062.
Expediente: E 01305 2010 000524 00 - Aprovat
0032 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 169811.
Expediente: E 01305 2010 000628 00 - Aprovat
0033 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00105 2011 3961.
Expediente: E 01305 2011 000287 00 - Aprovat
0034 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00107 2011 3489.
Expediente: E 01305 2011 000320 00 - Aprovat
0035 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9 en el Procediment Abreviat núm. 315/11 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E 01305 2009 000048 00 - Aprovat
0036 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 137-W, de 16 de gener.
Expediente: E 01306 2011 005694 00 - Aprovat
0037 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 1545-W, de 20 de març.
Expediente: E 01306 2012 000797 00 - Aprovat
0038 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 1562-W, de 20 de març.
Expediente: E 01306 2012 001421 00 - Aprovat
0039 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 1645-W, de 22 de març.
Expediente: E 01306 2012 000935 00 - Aprovat
0040 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 1796-W, de 28 de març.
Expediente: E 01306 2011 006320 00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE CIRCULACIÓ I TRANSPORTS I LES SEUES INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Etra, SA i Atisae, en concepte de treballs d'instal·lació de semàfors en l'avinguda del General Avilés-Miguel Servet i assistència tècnica per a la inspecció d'aparcaments en explotació.
Expediente: E 01801 2011 005142 00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE CIRCULACIÓ I TRANSPORTS I LES SEUES INFRAESTRUCTURES.- Proposa autoritzar i disposar a favor de l'Empresa Municipal de Transports la totalitat de la quantia de l'aplicació pressupostària “OT Subvencions a ens públics-Transferència a EMT”.
Expediente: E 01801 2011 002601 00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Educo Servicios y Proyectos Educativos, SL.
Expediente: E 01902 2012 000121 00 - Aprovat
0044 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de diversos proveïdors per treballs realitzats per a l'Oficina Tècnica de Cultura i Biblioteques.
Expediente: E 01905 2012 000074 00 - Aprovat
0045 - OFICINA DE TURISME.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Imprenta Ortiz Hermanos, SL.
Expediente: E 01909 2012 000022 00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor d'Imesapi, SA.
Expediente: E 02001 2012 000155 00 - Aprovat
0047 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa convocar les beques Carmen i Severo Ochoa per al curs 2012/2013.
Expediente: E 02101 2012 000878 00 - Aprovat
0048 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar la convocatòria i les bases que han de regir la concessió del xec Univex per al curs 2012/2013.
Expediente: E 02101 2012 000997 00 - Aprovat
0049 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar la primera revisió de preus del contracte de servici de neteja de les dependències dels col·legis públics i dels centres educatius municipals.
Expediente: E 02101 2012 000977 00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar les pròrrogues dels convenis de col·laboració firmats amb les entitats que s'indiquen a continuació: Associació Valenciana de Malalts d'Alzheimer.
Expediente: E 02201 2010 001270 00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar les pròrrogues dels convenis de col·laboració firmats amb les entitats que s'indiquen a continuació: Metges del Món.
Expediente: E 02201 2011 001361 00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el reconeixement d'obligacions corresponents a factures incloses en el mecanisme de finançament de pagament a proveïdors establit pel Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer.
Expediente: E 02201 2012 004272 00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIA.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors.
Expediente: E 02501 2012 000017 00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIA.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Quality & Mb, corresponent a xarrades sobre drogodependències.
Expediente: E 02501 2012 000018 00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa aprovar el reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors a càrrec del mecanisme de finançament establit per Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer.
Expediente: E 02901 2012 000652 00 - Aprovat
0056 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa iniciar el procediment de reintegrament total d'una subvenció concedida.
Expediente: E 02902 2012 000104 00 - Aprovat
0057 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa iniciar el procediment de reintegrament total d'unes subvencions concedides: Expedient núm. 110/12.
Expediente: E 02902 2012 000110 00 - Aprovat
0058 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa iniciar el procediment de reintegrament total d'unes subvencions concedides: Expedient núm. 111/12.
Expediente: E 02902 2012 000111 00 - Aprovat
0059 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures incloses en el mecanisme de finançament de pagament a proveïdors del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer.
Expediente: E 02902 2012 000114 00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra diverses liquidacions per quotes del projecte de reparcel·lació econòmica del carrer d'Alboraia i d'altres.
Expediente: E 03107 2011 000011 00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa no admetre, per extemporanis, els recursos de reposició interposats contra l'acord de la Junta de Govern Local, de 6 de maig del 2011, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 15/11.
Expediente: E 03107 2011 000015 00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa no admetre, per extemporanis, els recursos de reposició interposats contra l'acord de la Junta de Govern Local, de 6 de maig del 2011, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 16/11.
Expediente: E 03107 2011 000016 00 - Aprovat
0063 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar l'acta de cessió de les obres de 'Reurbanització i adequació dels carrers de la Bosseria, de Quart i adjacents', executades per la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient.
Expediente: E 03301 2002 000038 00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN LA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Pavasal Empresa Constructora, SA.
Expediente: E 03401 2012 000134 00 - Aprovat
0065 - SERVICI DEVESA-ALBUFERA.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Mobipark, SL.
Expediente: E 03602 2012 000127 00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE VIVENDES.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra un acord de la Junta de Govern Local, de 10 de febrer de 2012, sobre denegació de subvenció.
Expediente: E 03910 2011 000130 00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE VIVENDES.- Proposa denegar la sol·licitud d'una subvenció corresponent a la XIV Campanya municipal del pla de rehabilitació de façana, coberta i unificació d'antenes en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació.
Expediente: E 03910 2011 000146 00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa que l'Assessoria Jurídica Municipal inicie accions judicials amb vista a la reclamació de danys causats al patrimoni municipal.
Expediente: E 04001 2011 000272 00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa reconéixer una obligació de pagament a favor de diversos proveïdors.
Expediente: E 04001 2012 000418 00 - Aprovat
0070 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar, disposar i reconéixer l'obligació corresponent a diversos gastos.
Expediente: E 01903 2012 000121 00 - Aprovat
0071 - MOCIÓ del tinent d'alcalde regidor delegat d'Esports.-Proposa sol·licitar una subvenció al Consell Superior d'Esports, per a finançar les infraestructures necessàries per al desenvolupament de la 32a Marató de València.
Expediente: E 01903 2012 000131 00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa sancionar a un oficial i a un agent de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 257/11.
Expediente: E 01401 2011 000257 00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa sancionar a un oficial i a un agent de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 262/11.
Expediente: E 01401 2011 000262 00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a diversos agents de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 127/12.
Expediente: E 01401 2012 000127 00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a diversos agents de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 128/12.
Expediente: E 01401 2012 000128 00 - Aprovat
0076 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa posar a disposició de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals els terrenys municipals necessaris per a l'execució dels projectes següents: 'Tercer mòdul de 50.000 m3 a la planta potabilitzadora del Realó (Picassent)'.
Expediente: E 02701 2009 000633 00 - Aprovat
0077 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa posar a disposició de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals els terrenys municipals necessaris per a l'execució dels projectes següents: 'Ampliació de la capacitat de la planta potabilitzadora de la Presa a Manises. 2a fase'.
Expediente: E 02701 2009 001146 00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa aprovar la realització de la campanya de promoció 'Jornades de cuina' en els mercats municipals de València.
Expediente: E 02901 2012 000550 00 - Aprovat
0079 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa rectificar un error aritmètic contingut en les bases per a la concessió de beques als/les estudiants valencians/es que realitzen pràctiques formatives en l'Ajuntament, en el marc del programa 'La Dipu et Beca'.
Expediente: E 02902 2012 000098 00 - Aprovat
0080 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa iniciar el procediment de reintegrament total d'unes subvencions concedides: Expedient núm. 108/12.
Expediente: E 02902 2012 000108 00 - Aprovat
0081 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa iniciar el procediment de reintegrament total d'unes subvencions concedides: Expedient núm. 119/12.
Expediente: E 02902 2012 000119 00 - Aprovat
0082 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa reconéixer una obligació de pagament a favor de diverses empreses.
Expediente: E 04103 2012 000043 00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE TRESORERIA.- Proposa l'obertura de comptes corrents.
Expediente: E 04901 2012 000024 00 - Aprovat
0084 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar el projecte del quart expedient de modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2012.
Expediente: E 05501 2012 000035 00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar, disposar i reconéixer l'obligació corresponent a diversos gastos.
Expediente: E 08001 2012 000004 00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de la Fundació Conama.
Expediente: E 08001 2012 000005 00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa iniciar els expedients d'expropiació d'unes parcel·les situades en els emplaçaments següents: Carrera de Malilla.
Expediente: E 03103 2009 000002 00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa iniciar els expedients d'expropiació d'unes parcel·les situades en els emplaçaments següents: Carrer de l'Economista Gay, prolongació d'Alfonso Peña, i camí de Montcada.
Expediente: E 03103 2010 000011 00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa no admetre el recurs especial en matèria de contractació interposat en relació amb la prestació del servici de conservació i manteniment d'edificis municipals i instal·lacions.
Expediente: E 04101 2012 000016 00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa arxivar l'expedient disciplinari incoat a un funcionari municipal.
Expediente: E 01101 2011 001043 00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa contractar un tècnic auxiliar de suport amb destinació al programa Eurodyssée 2012.
Expediente: E 01101 2012 000865 00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE RELACIONS INTERNACIONALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Yacaré Servicios de Mensajería, SL, per la prestació de servicis de missatgeria.
Expediente: E 00203 2012 000012 00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE TECNOLOGIA DE LA INNOVACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors.
Expediente: E 00801 2012 000035 00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors.
Expediente: E 01501 2012 000197 00 - Aprovat
0095 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa reconéixer diverses obligacions de pagament amb càrrec al mecanisme de finançament establit pel Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer.
Expediente: E 02701 2012 000257 00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de diversos proveïdors pels conceptes següents: Realització i muntatge de les falles gran i infantil de l'Ajuntament.
Expediente: E 01904 2012 000378 00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de diversos proveïdors pels conceptes següents: Subministrament d'espolins de les falleres major i infantil de València.
Expediente: E 01904 2012 000438 00 - Aprovat