2012-05-22 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION HACIENDA,DINAMIZACION ECONOMICA Y EMPLEO

Data:
22-05-2012
Hora:
10:00
Òrgan:
E3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de 24 d'abril de 2012.
Aprovat
0002 - JURAT TRIBUTARI Proposa aprovar inicialment la Modificació del Reglament Orgànic del Jurat Tributari i de nomenament d' Òrgans Unipersonals.
Expediente: E 00408 2012 000158 00 - Aprovat
0003 - VICEINTERVENCIÓ Proposa aprovar la primera modificació de crèdits del pressupost 2012, per incorporació de romanent líquid de Tresoreria de 2011, de l'Organisme autònom consell Agrari Municipal de València.
Expediente: E 05101 2012 000012 00 - Aprovat
0004 - Proposa aprovar la segona modificació de crèdit del Pressupost de 2012, per suplement de crèdit finançada amb romanent de Tresoreria de l'Organisme Autònom Fundació Deportiva Municipal.
Expediente: E 05101 2012 000013 00 - Aprovat
0005 - Es proposa desestimar les esmenes presentades i aprovar inicialment la modificació del contingut de diversos articles del Reglament de Participació Ciutadana i la resta d'extrems continguts en la proposta
Expediente: E 02301 2012 000093 00 - Aprovat
0006 - SERVICI ECONOMIC FINANCER Proposa aprovar la 2ª Modificació de crédits extraordinaris i suplements de crédits Pressupost 2012
Expediente: E 05501 2012 000033 00 - Aprovat
0007 - SERVICI ECONOMIC FINANCER Proposa aprovar la 3ª modificació de crédits extraordinaris i suplements de crédits Pressupost 2012
Expediente: E 05501 2012 000034 00 - Aprovat
0008 - Annex.- Expedients de què es dóna compte a la Comissió segons relacions adjuntes.
Aprovat
0009 - "PREGUNTES La que formula Joan Ribó Canut, del Grup Municipal Compromís, sobre ""Taxa caixers automàtics"".
Expediente: E 05630 2012 000009 00 -
0010 - SERVICI DE TECNOLOGIA DE LA INNOVACIÓ Proposa aprovar definitivament l'Ordenança municipal reguladora de l'ús de l'administració electrònica en l'Ajuntament de València i la resta d'extrems continguts en la proposta
Expediente: E 00801 2011 000101 00 - Aprovat
0011 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI Proposa aprovar la 4ª modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits Pressupost 2012.
Expediente: E 05501 2012 000035 00 - Aprovat
0012 - "SERVICI D'INNOVACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. Proposa l'adhesió de l'Ajuntament de València a la ""Xarxa de Ciutats Intel.ligents"" com a soci fundador.
Expediente: E 00202 2012 000015 00 - Aprovat
0013 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI Proposa aprovar la tercera relació d'expedientes de reconeixement de crèdits i obligacions 2012.
Expediente: E 05501 2012 000036 00 - Aprovat