2012-05-18 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
18-05-2012
Hora:
10:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 27 d'abril de 2012.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PO núm. 855/08, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E 00501 2009 000081 00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6 que declara acabat el Recurs PA núm. 787/10, interposat contra sancions tributàries.
Expediente: E 00501 2011 000127 00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que declara caducat el recurs PO núm. 709/10, sobre denegació de bonificació en una quota de l'impost sobre instal·lacions, construccions i obres.
Expediente: E 00501 2011 000681 00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa complir les sentències, dictades pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòries parcials dels recursos contenciosos administratius que s'indiquen a continuació, en matèria de preus justos: Recurs PO núm 1359/05.
Expediente: E 00501 2006 000031 00 - Aprovat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa complir les sentències, dictades pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòries parcials dels recursos contenciosos administratius que s'indiquen a continuació, en matèria de preus justos: Recurs PO núm 1460/06.
Expediente: E 00501 2007 000016 00 - Aprovat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, estimatòria parcial del recurs PO núm. 94/11, sobre reclamació de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E 00501 2011 000128 00 - Aprovat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, que estima el Recurs PA núm. 451/10, sobre compensació de curs de formació realitzat fora de l'horari normal de treball.
Expediente: E 00501 2010 000443 00 - Aprovat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir l'Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, pel qual s'acorda l'execució provisional de la sentència que va estimar parcialment el recurs PO núm. 631/09, interposat contra desestimació presumpta d'una reclamació de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E 00501 2009 000505 00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 278/12.
Expediente: E 01101 2012 000278 00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 345/12.
Expediente: E 01101 2012 000345 00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 346/12.
Expediente: E 01101 2012 000346 00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 347/12.
Expediente: E 01101 2012 000347 00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 348/12.
Expediente: E 01101 2012 000348 00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 349/12.
Expediente: E 01101 2012 000349 00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 414/12.
Expediente: E 01101 2012 000414 00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la regularització de l'adscripció del lloc de treball referència núm. 267.
Expediente: E 01101 2012 000766 00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la no admissió d'una reclamació prèvia.
Expediente: E 01101 2012 000778 00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar una sol·licitud en relació amb el procés selectiu de cinc places de lletrats.
Expediente: E 01101 2012 000849 00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar el nomenament com a caporal de bombers/bomberes, plaça en propietat.
Expediente: E 01101 2008 001880 00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar les obres de 'Construcció del centre municipal d'activitats per a persones majors Montolivet', finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 04101 2011 000075 00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar procediment negociat per a contractar la prestació del servici de gestió integral del centre de dia municipal 'Tres Forques'.
Expediente: E 04101 2011 000119 00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar els projectes que s'indiquen a continuació i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana de l'Aigua (Emivasa): 'Renovació i millora de la xarxa de distribució d'aigua potable i baixa pressió exercici 2012'.
Expediente: E 04101 2012 000032 00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar els projectes que s'indiquen a continuació i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana de l'Aigua (Emivasa): 'Renovació d'antigues estacions de telecomandament i nova instrumentació de la xarxa de baixa pressió exercici 2012'.
Expediente: E 04101 2012 000040 00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa resoldre el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Maldonado.
Expediente: E 05302 2008 000612 00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE PATRIMONI.- Dóna compte de la renúncia de l'Ajuntament de Xest a l'acceptació de la cessió d'un vehicle.
Expediente: E 05303 2011 000023 00 - Quedar assabentat
0027 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns, a l'Epígraf I-Béns immobles, en la Relació E4-Edificis i instal·lacions d'infraestructures, el depòsit d'aigua potable del Collado.
Expediente: E 05303 2005 000240 00 - Aprovat
0028 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa ajustar el gasto del contracte de lloguer de fotocopiadores.
Expediente: E 01201 2007 000133 00 - Aprovat
0029 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Dóna compte del canvi de denominació social de l'adjudicatària del contracte del servici de prevenció alié.
Expediente: E 01201 2008 000160 00 - Quedar assabentat
0030 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2009 129574.
Expediente: E 01305 2009 000486 00 - Aprovat
0031 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2009 216878.
Expediente: E 01305 2010 000011 00 - Aprovat
0032 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 75219.
Expediente: E 01305 2010 000268 00 - Aprovat
0033 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 158441.
Expediente: E 01305 2010 000587 00 - Aprovat
0034 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 067717.
Expediente: E 01305 2011 000290 00 - Aprovat
0035 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2010 158950.
Expediente: E 01305 2010 000590 00 - Aprovat
0036 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 1216-W, d'1 de març de 2012, d'imposició de sanció.
Expediente: E 01306 2011 007315 00 - Aprovat
0037 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 1375-W, de 9 de març.
Expediente: E 01306 2011 006407 00 - Aprovat
0038 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 1602-W, de 20 de març.
Expediente: E 01306 2012 000681 00 - Aprovat
0039 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 1604-W, de 20 de març.
Expediente: E 01306 2012 000802 00 - Aprovat
0040 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 1605-W, de 20 de març.
Expediente: E 01306 2012 000804 00 - Aprovat
0041 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 1666-W, de 22 de març.
Expediente: E 01306 2012 000939 00 - Aprovat
0042 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 1680-W, de 23 de març.
Expediente: E 01306 2012 000585 00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 273-T, de 30 de setembre del 2011, sobre modificació de la titularitat d'un gual.
Expediente: E 01801 2011 003427 00 - Aprovat
0044 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar les convocatòries de subvencions destinades als clubs que s'indiquen a continuació, per a la temporada 2011-2012: Clubs esportius d'alt nivell.
Expediente: E 01903 2012 000108 00 - Aprovat
0045 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar les convocatòries de subvencions destinades als clubs que s'indiquen a continuació, per a la temporada 2011-2012: Clubs esportius de la ciutat de València.
Expediente: E 01903 2012 000109 00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor d'Alco Grupo Empresarial, SL.
Expediente: E 01904 2012 000351 00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de Quavitae Servicios Asistenciales, SAU, adjudicatària del contracte de gestió integral del centre de dia per a persones majors 'Tres Forques', corresponent a la factura de març de 2012.
Expediente: E 02201 2012 003703 00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 27 d'abril de 2012.
Expediente: E 02201 2012 000088 00 - Aprovat
0049 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa deixar sense efecte i declarar la pèrdua del dret al cobrament d'una subvenció concedida en concepte d'Ajudes municipals a les Iniciatives Empresarials 'València Emprén 2011'.
Expediente: E 02902 2011 000464 00 - Aprovat
0050 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar el projecte de gasto denominat 'Centre Associat Servef 2012'.
Expediente: E 02902 2012 000014 00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra liquidacions per quotes del projecte de reparcel·lació econòmica del carrer d'Alboraia i d'altres.
Expediente: E 03107 2011 000008 00 - Aprovat
0052 - SERVICI D'ENLLUMENAT.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor d'Imesapi, SA, corresponents a les certificacions dels mesos de 2012 que s'indiquen a continuació, del contracte de conservació i manteniment de fonts ornamentals: Febrer.
Expediente: E 03303 2012 000083 00 - Aprovat
0053 - SERVICI D'ENLLUMENAT.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor d'Imesapi, SA, corresponents a les certificacions dels mesos de 2012 que s'indiquen a continuació, del contracte de conservació i manteniment de fonts ornamentals: Març.
Expediente: E 03303 2012 000084 00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE VIVENDES.- Proposa denegar la sol·licitud de subvenció corresponent a la XIV Campanya municipal del pla de rehabilitació de façana, coberta i unificació d'antenes en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, presentada per la propietària d'un edifici situat al carrer del Pintor Gisbert.
Expediente: E 03910 2011 000160 00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa sancionar una agent de la Policia Local.
Expediente: E 01401 2011 000235 00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a diversos agents de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 121/12.
Expediente: E 01401 2012 000121 00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a diversos agents de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 122/12.
Expediente: E 01401 2012 000122 00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Moncobra, SA, en concepte de remodelació d'un vehicle.
Expediente: E 01501 2012 000157 00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa declarar disponible part de la reserva de crèdit destinat a gastos derivats de la celebració de les festivitats de Sant Antoni i Sant Vicent Màrtir.
Expediente: E 01904 2012 000004 00 - Aprovat
0060 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar el projecte bàsic i d'execució de les obres de 'Reforma de l'Oficina d'Ocupació situada en l'avinguda dels Germans Maristes, núm. 19, de València' i el seu corresponent estudi de seguretat i salut.
Expediente: E 02902 2012 000029 00 - Aprovat
0061 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa iniciar el procediment de reintegrament total d'una subvenció concedida pel concepte d'Ajuda municipal a la Contractació, 'València Emprén 2011'.
Expediente: E 02902 2012 000106 00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 822-I, de 29 de desembre de 2011, relativa a la denegació de llicència per a estació base de telefonia mòbil en edifici situat a l'avinguda del Doctor Ruiz i Comes.
Expediente: E 03501 2011 000690 00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Talher, SA, corresponents als treballs de poda i sanejament de l'arbratge públic realitzats durant els següents mesos de l'any 2012: Gener.
Expediente: E 04001 2012 000114 00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Talher, SA, corresponents als treballs de poda i sanejament de l'arbratge públic realitzats durant els següents mesos de l'any 2012: Febrer.
Expediente: E 04001 2012 000194 00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE JARDINERIA.- Dóna compte de la finalització del període de consultes previst en el RDL 3/2012, de 10 de febrer, i proposa aprovar definitivament el desglossament de pressupostos proposats per SA Agricultors de la Vega de València.
Expediente: E 04001 2012 000129 00 - Quedar assabentat
0066 - SERVICI D'INNOVACIÓ I FORMACIÓ PER A LA INNOVACIÓ.- Proposa aprovar les bases que han de regir la convocatòria de 2012 de les Ajudes municipals a les Iniciatives Empresarials en el marc de 'València Emprén 2012'.
Expediente: E 00202 2012 000016 00 - Aprovat
0067 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar els projectes d'expedients de modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2012, relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 33/12.
Expediente: E 05501 2012 000033 00 - Aprovat
0068 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar els projectes d'expedients de modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2012, relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 34/12.
Expediente: E 05501 2012 000034 00 - Aprovat
0069 - Acord relatiu als fets succeïts el proppassat 12 de maig a la plaça de l'Ajuntament.
Aprovat