2012-04-27 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
27-04-2012
Hora:
10:00
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 30 de març de 2012.
Aprovat
0002 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa sotmetre a informació pública la proposta d'Adaptació del PP del sector de sòl urbanitzable programat núm. 6 Malilla Nord', en compliment de sentència del Tribunal Suprem. (23-4-2012).
Expediente: E 03001 2012 000052 00 - Aprovat
0003 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar i adjudicar a Aumsa el programa d'actuació aïllada de gestió directa per a l'edificació d'uns solars situats al carrer de Fos. (23-4-2012).
Expediente: E 03502 2009 000122 00 - Aprovat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòries dels recursos contenciosos administratius que s'indiquen a continuació: Recurs núm. 2/149/07, interposat contra resolució del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que va establir el preu just d'una parcel·la afectada pel projecte per a ubicació d'un servici públic entre els carrers de Leonor Perales, del Periodista Enrique Giner i altres, que ha esdevingut ferm a l'haver-se desestimat el recurs de cassació.
Expediente: E 00501 2007 000156 00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòries dels recursos contenciosos administratius que s'indiquen a continuació: Recurs núm. 2/1492/08, interposat contra l'acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que va establir el preu just d'una parcel·la constitutiva de la finca núm. 2 del projecte per a ubicar una zona verda entre els carrers d'Ador i de la Figuereta.
Expediente: E 00501 2008 000456 00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència ferma, dictada pel Jutjat núm. 4, desestimatòria del recurs contenciós administratiu PO núm. 855/06, interposat contra l'aprovació de projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat execució 'Alqueria de Benet', confirmada per Sentència dictada per la Sala de València, desestimatòria del recurs d'apel·lació interposat.
Expediente: E 00501 2006 000513 00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte dels actes, dictats pels corresponents Jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, pels quals es declaren caducats els recursos següents: Recurs PO núm. 710/11, sobre denegació d'una bonificació en la quota de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres en relació amb l'ampliació del CP Jaume I.
Expediente: E 00501 2011 000682 00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte dels actes, dictats pels corresponents Jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, pels quals es declaren caducats els recursos següents: Recurs PO núm. 714/11, sobre denegació d'una bonificació en la quota de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres per construcció d'edificis del programa educatiu CEIP 'Nou 100'.
Expediente: E 00501 2011 000692 00 - Quedar assabentat
0009 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció als llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 8762.
Expediente: E 01101 2012 000354 00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció als llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 5585.
Expediente: E 01101 2012 000395 00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'abonament d'una indemnització per finalització de contracte del programa Emcorp 2011 València III: 'Servicis personalitzats de caràcter quotidià'.
Expediente: E 01101 2011 001565 00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a la tercera oferta més avantatjosa en el contracte de les obres de 'Construcció del centre municipal d'activitats per a persones majors Montolivet', finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 04101 2011 000075 00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa adscriure a la Delegació de Cultura els locals municipals situats al carrer de Francisco Martínez per a destinar-los a l'ampliació de la biblioteca municipal Carola Reig.
Expediente: E 05304 2011 000173 00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns, a l'Epígraf I-Béns immobles, en les Relacions S3-Sòl en la via pública i S5-Sòl per a espais lliures, unes parcel·les ubicades a la plaça del Sainetista Arniches i als carrers del Nou d'Octubre, d'Archena i de Cieza.
Expediente: E 05303 2012 000039 00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns, a l'Epígraf I-Béns immobles, Relació S1- Sòl edificable, una parcel·la per a servici públic situada al carrer de Cambrils.
Expediente: E 05303 2012 000054 00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns els codis 1.S2.09.189 i 1.S5.09.653, per l'execució dels immobles denominats poliesportiu 'La Rambleta' i camp de futbol 'Sant Marcel·lí', que són objecte d'alta juntament amb una parcel·la per a espais lliures en les Relacions A5-Instal·lacions esportives i S5-Sòl espais lliures, tots ells situats al carrer de Pius IX.
Expediente: E 05303 2003 000218 00 - Aprovat
0017 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2009 175771.
Expediente: E 01305 2009 000703 00 - Aprovat
0018 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2011 i 2012 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 3164-W, de 9 de desembre.
Expediente: E 01306 2011 005963 00 - Aprovat
0019 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2011 i 2012 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 3551-W, de 23 de desembre.
Expediente: E 01306 2011 005038 00 - Aprovat
0020 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2011 i 2012 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 80-W, d'11 de gener.
Expediente: E 01306 2011 006306 00 - Aprovat
0021 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2011 i 2012 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 101-W, de 12 de gener.
Expediente: E 01306 2011 006596 00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa adjudicar mitjançant procediment de contractació centralitzada de béns i servicis de la Direcció General de Patrimoni de l'Estat, la contractació del subministrament d'un contenidor per a catàstrofes.
Expediente: E 01501 2012 000049 00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa no prorrogar el contracte de 'Servici de retirada de vehicles de les vies públiques del terme municipal de València', firmat amb la UTE Servicleop, SL-Cleop, SA, i iniciar els tràmits per a la definició i proposta dels nous plecs de condicions que han de servir de base en el corresponent procés de licitació.
Expediente: E 01801 2004 002791 00 - Aprovat
0024 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació d'una transferència corrent a favor de la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: E 01903 2012 000077 00 - Aprovat
0025 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar l'addenda per a l'any 2012 al conveni firmat amb la Generalitat Valenciana per al manteniment amb fons públics dels col·legis de titularitat municipal.
Expediente: E 02101 2012 000643 00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la primera pròrroga del conveni de col·laboració firmat amb la Fundació del Secretariat Gitano per a l'execució del programa pluriregional de lluita contra la discriminació.
Expediente: E 02201 2008 000411 00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de Quavitae Servicios Asistenciales, SAU, adjudicatària del contracte de gestió integral del centre de dia per a persones majors 'Tres Forques', corresponent a la factura de febrer de 2012.
Expediente: E 02201 2012 002630 00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per al finançament de gastos de personal derivats del funcionament dels servicis d'atenció a persones en situació de dependència en l'exercici 2012.
Expediente: E 02201 2012 000088 00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa regularitzar la subvenció atorgada per la Conselleria de Benestar Social en relació amb les prestacions per acolliment familiar.
Expediente: E 02201 2010 010086 00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE PROJECTES URBANS.- Proposa aprovar tècnicament el projecte bàsic i d'execució de reposició de l'envelat de cobriment de la plaça de la Mare de Déu, presentat per la Fundació per a la Restauració de la Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats, i desestimar les al·legacions presentades.
Expediente: E 03201 2011 000036 00 - Aprovat
0031 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar el projecte d'obres d'urbanització del complex administratiu 9 d'Octubre.
Expediente: E 03301 2011 000092 00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN LA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar i abonar una transferència a favor d'Aumsa destinada als gastos de funcionament d'Ocoval, AIE, corresponent al segon trimestre de 2012.
Expediente: E 03701 2012 000745 00 - Aprovat
0033 - SERVICI D'ACTIVITATS.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 705-P, d'1 d'abril de 2011, per la qual es va denegar una llicència ambiental sol·licitada per a la instal·lació de l'activitat de restaurant d'un local situat a Pinedo.
Expediente: E 03901 2009 002697 00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE TECNOLOGIA DE LA INNOVACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV), per a la prestació de servicis de certificació.
Expediente: E 00801 2012 000012 00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Dóna compte de la decisió unànime del jurat del Concurs d'Esbossos de Falles Gran i Infantil per a l'any 2013.
Expediente: E 01904 2012 000168 00 - Quedar assabentat
0036 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa concedir a Intermon Oxfam una ampliació del termini per a la justificació del projecte d'actuació 'Resposta a l'emergència de sequera en les zones de Liben i d'Adfer de la regió somali'.
Expediente: E 02201 2011 008362 00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de València per a prestar els servicis de mediació familiar i d'intermediació hipotecària, i d'assessorament en relació a la protecció de deutors hipotecaris sense recursos.
Expediente: E 02201 2012 003595 00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa aprovar la creació d'un Registre Auxiliar en el Servici de Cementeris.
Expediente: E 02802 2012 000184 00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat per la titular d'un permís dels mercats extraordinaris fixos de València.
Expediente: E 02901 2012 000168 00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE PLANEJAMENT.- Proposa aprovar la justificació de la bestreta transferida a la societat municipal Aumsa a càrrec del Pressupost de 2010.
Expediente: E 03001 2011 000140 00 - Aprovat
0041 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar el pla de formació i ocupació local VLC 2012 'Comercials'.
Expediente: E 02902 2012 000053 00 - Aprovat
0042 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa iniciar el procediment de reintegrament parcial d'una quantitat percebuda pel concepte d'Ajuda municipal a les Iniciatives Empresarials 2011.
Expediente: E 02902 2012 000091 00 - Aprovat
0043 - MOCIÓ de la regidora delegada d'Ocupació.- Proposa mantindre el procediment i actualitzar els criteris de selecció del personal a contractar i/o a formar en els plans municipals d'ocupació.
Expediente: E 02902 2010 000063 00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar el nomenament de director tecnicoartístic.
Expediente: E 01101 2012 000186 00 - Aprovat