2012-04-23 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION DE CULTURA Y EDUCACION

Data:
23-04-2012
Hora:
13:30
Òrgan:
C3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - SECRETARIA Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de data 26 de març de 2012.
Aprovat
0002 - FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL Proposa donar compte al Ple de la Memòria d'Activitats i de Gestió de l'Organisme Autònom Fundació Esportiva Municipal, corresponent al any 2011.
Expediente: E 70002 2012 000079 00 - Quedar assabentat
0003 - MOCIONS Moció que presenta N'Amadeu Sanchis i Labiós, del Grup Municipal EUPV, sobre any Fuster.
Expediente: E 05634 2012 000013 00 -
0004 - MOCIONS Moció que presenta En Salvador Broseta Perales, del Grup Municipal Socialista, sobre retirar el nom de la carrer del General Elio i substituir-ho pel de carrer de Nicolas Maria Garelly.
Expediente: E 05634 2012 000014 00 - Aprovada proposta alternativa
0005 - MOCIONS Moció que presenta N'Amadeu Sanchis i Labiós, del Grup Municipal EUPV, sobre ubicació Museu Història Natural.
Expediente: E 05634 2012 000015 00 - Aprovada proposta alternativa
0006 - "PREGUNTES Preguntes de Na Consol Castillo i Plaza, del Grup Municipal Compromís, sobre Conservatori Municipal de Música ""José Iturbi"".