2012-04-23 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION URBANISMO, CALIDAD URBANA Y VIVIENDA

Data:
23-04-2012
Hora:
09:30
Òrgan:
U3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - SECRETARIA.- Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior de data 26 de març de 2012.
Aprovat
0002 - "SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa donar compte de la proposta formulada per ""SUELO E INFRAESTRUCTURAS, SL"" per a ser eximida del compliment de la normatíva urbanística del PGOU en matèria de gestió urbanística en el carrer Pintor Orrente.
Expediente: E 03501 2011 000377 01 - Aprovat
0003 - SERVICI DE LLICÉNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa donar compte del estudi de mesuraments d'espais sensibles sobre estacions base de telefonia mòbil emés per l'Institut Itaca per a la campanya 2011.
Expediente: E 03501 2011 000533 00 - Aprovat
0004 - "DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA.-
SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Puntual PGOU reordenació parcel·la dotacional ""Palau de Congressos"".
Expediente: E 03001 2011 000264 00 - Aprovat
0005 - "DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA.-
SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa sotmetre a informació pública la proposta de ""Adaptació del P.P. del Sector de Sòl Urbanitzable Programat núm. 6 Malilla Nord"", en compliment de la Sentència del T.S.J. Comunitat Valenciana de 30-11-11
Expediente: E 03001 2012 000052 00 - Aprovat
0006 - DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA.-
SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa sotmetre a informació pública el Plà Especial de la Universitat Politècnica (Modificació núm. 5).
Expediente: E 03001 2011 000129 00 - Aprovat
0007 - SERVICI GESTIÓ CENTRE HISTÒRIC.- Proposa l'aprobació i adjudicació a AUMSA del Programa d'Actuació Aïllada de gestió directa per a l'edificació dels solars situats en el carrer Fos, 7 i 9.
Expediente: E 03502 2009 000122 00 - Aprovat
0008 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sres. Sarriá Morell y Dolz Muñoz, sobre finalització obres plaça de la Ciutat Bruges i aparcament subterráni.
Expediente: E 05631 2012 000024 00 - Quedar assabentat
0009 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sanchis i Labiós, sobre carretera Avda. Germans Machado València-Tavernes Blanques.
Expediente: E 05631 2012 000025 00 - Rebutjat
0010 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Srs. Vicent Sarrià i Broseta Perales, sobre ampliació Museu Belles Arts.
Expediente: E 05631 2012 000026 00 - Rebutjat
0011 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Calabuig i Rull i Sarrià i Morell, sobre 10 mesures per a millorar la pedania de La Torre.
Expediente: E 05631 2012 000027 00 - Rebutjat
0012 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sanchis i Labiós, sobre Carril bici a la Malva-rosa.
Expediente: E 05631 2012 000028 00 - Quedar assabentat
0013 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sarrià i Morell, sobre ajudes a la rehabilitació de façanes.
Expediente: E 05631 2012 000029 00 - Rebutjat
0014 - PREGUNTES.- - Sr. Ribó Canut, sobre reparació, renovació y manteniment de carrers y camins en la ciutat.
Expediente: O 05631 2012 000011 00 - Contestada
0015 - PREGUNTES.- - Sr. Sarriá i Morell, sobre obertura provisional carrer Enginyer José Sirera en Sant Marcel·lí.
Expediente: O 05631 2012 000012 00 - Contestada