2012-03-23 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
23-03-2012
Hora:
10:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 9 de març de 2012.
Aprovat
0002 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.- Proposa felicitar i agrair els servicis prestats les darreres festes falleres al personal integrant de distints servicis municipals, així com a les contractes dels servicis de neteja pública i a la Junta Central Fallera.
Aprovat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 44/10, interposat contra la concessió de llicència ambiental per a la instal·lació de l'activitat de pub situat al passeig de l'Albereda.
Expediente: E 00501 2010 000137 00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 310/11, interposat contra resolució del Jurat Tributari dictada en reclamació contra liquidacions tributàries de taxes per instal·lació d'anuncis que ocupen terrenys d'ús públic local.
Expediente: E 00501 2011 000372 00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 583/11, interposat contra resolució del Jurat Tributari dictada en reclamació sobre sol·licitud d'exempció de l'impost de vehicles de tracció mecànica.
Expediente: E 00501 2011 000592 00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 652/11, interposat contra resolució del Jurat Tributari estimatòria parcial d'una reclamació contra liquidació i sanció imposada per la transmissió d'un immoble situat al carrer de Borrull.
Expediente: E 00501 2011 000635 00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, pel qual s'acorda donar per acabat el recurs PA núm. 130/11, interposat contra inactivitat municipal per no haver atés una reclamació de quantitat per incompliment del conveni per a la prestació del servici de pagament telemàtic en l'Administració pública.
Expediente: E 00501 2011 000555 00 - Quedar assabentat
0008 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar el contracte mitjançant concessió de domini públic per a la prestació del servici bar-cafeteria en el Cementeri General.
Expediente: E 04101 2011 000160 00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'una vivenda municipal situada a la plaça de la Santa Creu.
Expediente: E 05302 2012 000045 00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE TECNOLOGIA DE LA INNOVACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Indenova, SL, en concepte de servicis informàtics consistents en modificacions operades en el marc del projecte 'Digitalització certificada' prestats durant el darrer mes de gener.
Expediente: E 00801 2012 000010 00 - Aprovat
0011 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar i abonar una factura per manteniment de fotocopiadores.
Expediente: E 01201 2011 000022 00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa aprovar la cessió gratuïta de diversos articles a favor del Grup Operatiu Especial de Seguretat (GOES) de la Direcció Superior de Policia de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 01501 2012 000079 00 - Aprovat
0013 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la composició del jurat que ha d'intervindre en la concessió dels Premis al Mèrit Esportiu de la Ciutat de València.
Expediente: E 01903 2012 000024 00 - Aprovat
0014 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat per Valter Valenciana de Estructuras, SL, contra l'acord de Junta de Govern Local de 30 de desembre de 2011.
Expediente: E 01903 2011 000395 00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la primera pròrroga del contracte de gestió del centre de dia per a discapacitats intel·lectuals 'Font de Sant Lluís', adjudicat a l'Associació Sercoval.
Expediente: E 02201 2009 000358 00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 10 de febrer de 2012, que aprova el reajustament del contracte del servici d'animació sociocultural, programa de tallers i cursos per a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E 02201 2010 009538 00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Secopsa Servicios, SA, corresponents a les certificacions de febrer de 2012 per la prestació al Cementeri General dels servicis que s'indiquen a continuació: Manteniment i neteja.
Expediente: E 02802 2012 000092 00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Secopsa Servicios, SA, corresponents a les certificacions de febrer de 2012 per la prestació al Cementeri General dels servicis que s'indiquen a continuació: Inhumació i exhumació.
Expediente: E 02802 2012 000093 00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits per a majors ajudes a comerciants i venedors per a la realització d'actuacions de promoció comercial durant l'exercici 2012.
Expediente: E 02901 2012 000211 00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa aprovar els criteris per a determinar els venedors que seran autoritzats per a exercir la venda no sedentària al passeig marítim de la Malva-rosa durant la temporada 2012.
Expediente: E 02901 2012 000249 00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa aprovar l'adaptació de diverses parcel·les resultants del projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució núm. 1 del pla parcial de 'Malilla Nord' a la modificació puntual del planejament de l'esmentat pla parcial.
Expediente: E 03102 2006 000004 01 - Aprovat
0022 - SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN LA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES.- Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 2 de març de 2012, d'aprovació de la revisió de preus de la contracta de reparació, renovació i manteniment dels carrers i camins de la ciutat, adjudicada a Pavasal Empresa Constructora, SA.
Expediente: E 03401 2012 000020 00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa no admetre el recurs d'alçada interposat contra l'informe de telecomunicacions de 15 de novembre del 2011, referent a una estació base de telefonia mòbil situada en un edifici del carrer de l'Almirall Cadarso.
Expediente: E 03501 2007 000850 00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE VIVENDES.- Proposa denegar les subvencions sol·licitades a càrrec de la XIV Campanya municipal del pla de rehabilitació de façana, coberta i unificació d'antenes televisives en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, per les actuacions dutes a terme en edificis situats als emplaçaments següents: Carrer de les Salines.
Expediente: E 03910 2011 000144 00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE VIVENDES.- Proposa denegar les subvencions sol·licitades a càrrec de la XIV Campanya municipal del pla de rehabilitació de façana, coberta i unificació d'antenes televisives en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, per les actuacions dutes a terme en edificis situats als emplaçaments següents: Carrer del Doctor Domagk.
Expediente: E 03910 2011 000157 00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la realització i les bases del concurs del cartell anunciador de la 'Japan Week 2012 València'.
Expediente: E 01902 2012 000076 00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- Proposa aprovar el projecte de modificació del Reglament de Participació Ciutadana.
Expediente: E 02301 2012 000093 00 - Aprovat
0028 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 78-R, de 10 de juny de 2011, sobre factura per consum d'aigua.
Expediente: E 02701 2011 000133 00 - Aprovat
0029 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 731, de 12 d'agost de 2011, relativa a una factura d'aigua potable.
Expediente: E 02701 2011 000224 00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa aprovar els coeficients de revisió definitiva de preus de la contracta del servici de neteja de la via pública, arreplegada i transport de residus sòlids de la zona 1 de la ciutat, als següents anys: Any 2008.
Expediente: E 02801 2011 000915 00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa aprovar els coeficients de revisió definitiva de preus de la contracta del servici de neteja de la via pública, arreplegada i transport de residus sòlids de la zona 1 de la ciutat, als següents anys: Any 2009.
Expediente: E 02801 2011 000916 00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa aprovar les bases del sorteig i la campanya de promoció comercial dels mercats municipals de València 2012.
Expediente: E 02901 2012 000243 00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE PROJECTES URBANS.- Proposa aprovar els projectes que s'indiquen a continuació i sol·licitar-ne el finançament amb càrrec al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Construcció d'infraestructures socials i urbanització de l'àmbit d'actuació 2.01 i adquisicions a l'àmbit d'actuació 6.01'.
Expediente: E 03201 2009 000032 00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE PROJECTES URBANS.- Proposa aprovar els projectes que s'indiquen a continuació i sol·licitar-ne el finançament amb càrrec al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Urbanització bulevard Sant Pere als àmbits d'actuació 5.01 i 5.02 i adquisicions en diversos àmbits d'actuació'.
Expediente: E 03201 2009 000033 00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE SANITAT.- Proposa aprovar el projecte 'Obres d'infraestructura per al foment de la investigació i desenvolupament de la salut animal a la ciutat de València' i sol·licitar-ne el finançament amb càrrec al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 02401 2012 000759 00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar els projectes que s'indiquen a continuació i sol·licitar-ne el finançament amb càrrec al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Obres d'infraestructures per a la conservació, protecció i millora dels espais mediambientals al jardí del passeig de Neptú'.
Expediente: E 04001 2012 000218 00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar els projectes que s'indiquen a continuació i sol·licitar-ne el finançament amb càrrec al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Obres d'infraestructures per a la conservació, protecció i millora dels espais mediambientals al jardí de la plaça de Santiago Suárez 'Santi'.
Expediente: E 04001 2012 000220 00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar els projectes que s'indiquen a continuació i sol·licitar-ne el finançament amb càrrec al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Obres d'infraestructura per a la conservació, protecció i millora dels espais mediambientals al jardí del carrer d'Oset-Beat Juan Grande'.
Expediente: E 04001 2012 000222 00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar els projectes que s'indiquen a continuació i sol·licitar-ne el finançament amb càrrec al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Obres d'infraestructures per a la conservació, protecció i millora dels espais mediambientals al jardí de la plaça de Miquel Adlert Noguerol'.
Expediente: E 04001 2012 000253 00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar els projectes que s'indiquen a continuació i sol·licitar-ne el finançament amb càrrec al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Obres d'infraestructures per a la conservació, protecció i millora dels espais mediambientals al jardí de l'avinguda Constitució amb el carrer de l'Alcúdia dels Crespins'.
Expediente: E 04001 2012 000254 00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar els projectes que s'indiquen a continuació i sol·licitar-ne el finançament amb càrrec al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Obres d'infraestructures per a la conservació, protecció i millora dels espais mediambientals de jocs infantils al DM 1 (Ciutat Vella) de la ciutat de València'.
Expediente: E 04001 2012 000255 00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar els projectes que s'indiquen a continuació i sol·licitar-ne el finançament amb càrrec al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Obres d'infraestructures per a la conservació, protecció i millora dels espais mediambientals de jocs infantils al DM 4 de la ciutat de València (Jardí de la plaça de l'Església a Campanar)'.
Expediente: E 04001 2012 000256 00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar els projectes que s'indiquen a continuació i sol·licitar-ne el finançament amb càrrec al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Obres d'infraestructures per a la conservació, protecció i millora dels espais mediambientals de jocs infantils al DM 7 (L'Olivereta) i DM 12 (Camins del Grau) de la ciutat de València'.
Expediente: E 04001 2012 000257 00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar els projectes que s'indiquen a continuació i sol·licitar-ne el finançament amb càrrec al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Obres d'infraestructures per a la conservació, protecció i millora dels espais mediambientals de jocs infantils al DM 1, 2 i 9 de la ciutat de València'.
Expediente: E 04001 2012 000258 00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar els projectes que s'indiquen a continuació i sol·licitar-ne el finançament amb càrrec al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Obres d'infraestructures per a la conservació, protecció i millora dels espais mediambientals de jocs biosaludables de la ciutat de València'.
Expediente: E 04001 2012 000259 00 - Aprovat